Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 202 - 223 2018-08-15

Determination of the Misconceptions and Knowledge Awareness of Eight Grade Students on Cell Division with Four-Tier Conceptual Measurement Tool
Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Hüseyin Cihan BOZDAĞ [1] , Gökçe OK [2]

223 576

In this study, the purpose is to determine the misconceptions and knowledge awareness of eight grade students on cell division by using four tier Cell Division Conceptual Measuring Tool. The study was conducted with 260 (131 female and 129 male) students studying at a state school in Izmir city center. In the analysis of the data, descriptive statistical techniques were used.  The four-step test used in the study allowed the analysis to correlate responses and data on confidence levels. More reliable results were obtained in this view. The existence of students who can not distinguish between the right and the wrong knowledge and who are quite sure of the correctness of the wrong answers is considered as a precondition in determining the misconception According to the results obtained, it was determined that the students had low conceptual understanding rates on cell division. In addition, eight different misconceptions have been identified, three related to mitosis, three associated with meiosis, and two associated with mitosis and meiosis. İn the light of the obtained findings, widespread use of four-stage tests that provide more accurate and reliable results and taking precautions to prevent the prevalence of misconceptions in the teaching phase are presented as a suggestion.

Bu araştırmada sekizinci sınıf öğrencilerinin hücre bölünmeleri konusundaki bilgi farkındalıkları ile sahip oldukları kavram yanılgılarının dört aşamalı Hücre Bölünmeleri Kavramsal Ölçme Aracı kullanılarak belirlemesi amaçlanmıştır. Araştırma, İzmir şehir merkezindeki bir devlet okulunda öğrenim gören 260 (131’i kız, 129’u erkek) ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan dört aşamalı test, yanıtlar ile güven düzeyine ilişkin verilerin ilişkilendirilerek analizine olanak sağlaması ile daha güvenilir analiz sonuçları elde edilmesini sağlamıştır. Doğru bilgi ve yanlış bilgiyi birbirinden ayıramayan, verdiği yanıtların doğruluğundan oldukça emin olan öğrencilerin varlığı ise kavram yanılgılarının belirlenmesinde ön koşul olarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin hücre bölünmeleri konusunda düşük kavramsal anlama düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca üçü mitoz, üçü mayoz ve ikisi de mitoz ile mayozun birlikteliği olmak üzere sekiz farklı kavram yanılgısı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, daha doğru ve güvenilir sonuçlar sunan dört aşamalı testlerin kullanımının yaygınlaştırılması ile öğretim aşamasında belirlenmiş kavram yanılgılarının yaygınlığını önleyici tedbirlerin alınması öneri olarak sunulmuştur.

 • Odom A. L. (1995). Secondary and college biology students’ misconceptions about diffusion and osmosis. The American Biology Teacher, 57, 409-415.
 • Güneş, M. H. ve Güneş, T. (2005). İlköğretim öğrencilerinin biyoloji konularını anlama zorlukları ve nedenleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 169-175.
 • Peşman, H., & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. The Journal of Educational Research, 103(3), 208-222.
 • Riche, R. D. (2000). Strategies for assisting students overcome their misconceptions in high school physics. Memorial University of Newfoundland Education 6390.
 • Adıgüzel, R. (2006). Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi konusundaki kavram yanılgılarının tespit ve bu konuda fen bilgisi öğretmenlerinin çözüm önerileri (Muğla örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Sesli, E., & Kara, Y. (2012). Development and application of a two-tier multiple-choice diagnostic test for high school students’ understanding of cell division and reproduction. Journal of Biological Education, 46(4), 214-225.
 • Shaw, K. R. M., Van Horne, K., Zhang, H., & Boughman, J. (2008). Essay contest reveals misconceptions of high school students in genetics content. Genetics, 178(3), 1157-1168.
 • Sungur, S. (2000). Contribution of conceptual change text accompanied with concept mapping on students' understanding of human circulatory system. Unpublished master dissertation. Middle East Technical University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Bell, B. F. (1981). What is a plant: Some children’s ideas. New Zealand Science Teacher, 31, 10-14.
 • Tan, K. C. D., Goh, N. K., Chia, L. S., & Treagust, D. F. (2002). Development and application of a two‐tier multiple choice diagnostic instrument to assess high school students' understanding of inorganic chemistry qualitative analysis. Journal of research in Science Teaching, 39(4), 283-301.
 • Lewis, J., Leach, J., & Wood-Robinson, C. (2000). Chromosomes: The missing link-young people's understanding of mitosis, meiosis, and fertilisation. Journal of Biological Education, 34(4), 189-199.
 • Tatar, N. ve Koray, Ö. C. (2005). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “genetik” ünitesi hakkındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 415-426.
 • Taşlıdere, E. (2016). Lise öğrencilerinin mekanik dalgalar konusu kavram yanılgıları: Öğrenciler bildikleri ve bilmediklerinin farkındalar mı?. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86.
 • Aydın, G. ve Balım, A. G. (2013) Öğrencilerin “hücre bölünmesi ve kalıtım” konularına ilişkin kavram yanılgıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 338-348.
 • Tekkaya, C., Özkan, Ö., & Sungur, S. (2001). Lise öğrencilerinin zor olarak algıladıkları biyoloji kavramları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 145-150.
 • Alıcı, D., Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Karaca, E., Özbek, Ö. Y. ve Yaşar, M. (2011) Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Treagust, D. F. (1985). Diagnostic tests to evaluate students' misconceptions in science. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, French Lick Springs, Indiana.
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli, E. (2002). Üç-Aşamalı Sorularla Öğrencilerin Isı ve Sıcaklık Konularındaki Kavram Yanılgılarının Ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara, Türkiye.
 • Tsai, C. C., & Chou, C. (2002). Diagnosing students' alternative conceptions in science. Journal of Computer Assisted Learning, 18(2), 157-165.
 • Türkmen, L., Çardak, O., & Dikmenli, M. (2002). Lise öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara, Türkiye.
 • Uğur, U. K. (2010). Lise öğrencilerinin sindirim sistemi ile ilgili kavram yanılgılarının iki aşamalı testler ile tespit edilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Driver, R. and Erickson, G. (1983). Theories-in-action: Some theoretical and empirical issues in the study of students' conceptual frameworks in science. Studies in Science Education, 10, 37-60.
 • Ünlü, A. (2015). İlköğretim öğrencilerinde kalıtımla ilgili kavram yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Wuttiprom, S., Sharma, M. D., Johnston, I. D., Chitaree, R., & Soankwan, C. (2009). Development and use of a conceptual survey in introductory quantum physics. International Journal of Science Education, 31(5), 631-654.
 • Hailegebriel, G. (2014). Students’ misconceptions about cell biology and cell division: The case of Kelafo secondary and preparatory school, Somali region, Ethiopia. Unpublished master of education dissertation, Natural and Computational Sciences, Haramaya University. Retrieved from: http://hulirs.haramaya.edu.et/handle/123456789/1097.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 102-120.
 • Yürük, N., Selvi, M. ve Yakışan, M. (2011). Üstkavramsal öğretim etkinliklerinin biyoloji öğretmen adaylarının tohumlu bitkilerle ilgili kavramsal anlamaları üzerindeki etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 447-464.
 • Zaman, S. (2006). Mitoz ve mayoz bölünme konusunda geliştirilen bilgisayar destekli biyoloji öğretim materyalinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Alkan, İ., Akkaya, G. ve Köksal, M. S. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mitoz ve mayoz bölünmeye ilişkin kavram yanılgılarının model oluşturma yaklaşımıyla belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 121-135.
 • Eryılmaz, A. ve Tatlı, A. (2000). ODTÜ öğrencilerinin mekanik konusundaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 93-98.
 • Alparslan, C., Tekkaya C., & Geban, Ö. (2003). Using the conceptual change instruction to improve learning. Journal of Biological Education, 37(3), 133-137.
 • Lewis, J., & Wood-Robinson, C. (2000). Genes, chromosomes, cell division and inheritance-do students see any relationship?. International Journal of Science Education, 22(2), 177-195.
 • Arslan, H. Ö., Ciğdemoğlu, C., & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34(11), 1667-1686.
 • Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 147-157.
 • Ayas, A., & Demirbaş, A. (1997). Turkish secondary students’ conceptions of the introductory concepts. Journal of Chemical Education, 74(5), 518-521.
 • Caleon, I., & Subramaniam, R. (2010a). Development and application of a three‐tier diagnostic test to assess secondary students’ understanding of waves. International Journal of Science Education, 32(7), 939-961.
 • Halloun, I. A., & Hestenes, D. (1985). The initial knowledge state of college physics students. American Journal of Physics, 53(11), 1043-1055.
 • Caleon, I., & Subramaniam, R. (2010b). Do students know what they know and what they don’t know? Using a four-tier diagnostic test to assess the nature of students’ alternative conceptions. Research in Science Education, 40, 313–337.
 • Chattopadhyay, A. (2012). Understanding of mitosis and meiosis in higher secondary students of Northeast India and the implications for genetics education. Education, 2(3), 41-47.
 • Community For Science Education in Europe (SCIENTIX) (2015). Scientix 2 results How Scientix adds value to STEM education. http://www.scientix.eu/about adresinden 20 Mart 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • Çepni, S. (2005). Bilim, fen, teknoloji ve eğitim programlarına yansımaları. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi (3. Baskı). Çepni, S. (Ed.). Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Eyidoğan, F. ve Güneysu, S. (2002). İlköğretim 8. sınıf fen bilgisi kitaplarındaki kavram yanılgılarının incelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ankara, Türkiye.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3,4,5,6,7,8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Gilbert, J. K. (1977). The study of student misunderstandings in the physical sciences. Research in Science Education, 7, 165-171.
 • Gönen, S. ve Akgün, A. (2005). Bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılannın tespiti ve giderilmesinde, çalışma yaprakları ve sınıf içi tartışma yönteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 99-111.
 • Griffard, P. B., & Wandersee, J. H. (2001). The two-tier instrument on photosynthesis: What does it diagnose? International Journal of Science Education, 23, 1039–1052.
 • Gülçiçek, Ç. (2002). Lise 2. sınıf öğrencilerinin mekanik enerji korunumu konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akgün, A., Duruk, Ü., Doğan, C. ve Güngörmez, H. G. (2017). Hücre bölünmesi ve kalıtım ünitesinde yer alan soyut kavramların metaforlar yoluyla incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 59, 89-102.
 • Hasan, S., Bagayoko, D., & Kelley, E. L. (1999). Misconceptions and the certainty of response index (CRI). Physics Education, 34, 294–299.
 • Kalimuthu, I. (2017). Improving understanding and reducing secondary school students’ misconceptions about cell division using animation-based instruction. In: Karpudewan M., Zain A., Chandrasegaran A. (Eds.) Overcoming Students' Misconceptions in Science (pp. 283-306). Springer, Singapore.
 • Kaltakçı, D. (2012). Development and application of a four-tier test to assess pre-service physics teachers misconceptions about geometrical optics. Unpublished doctoral dissertation. Middle East Technical University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bahar, M. (2003). Biyoloji eğitiminde kavram yanılgıları ve kavram değişim stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(1), 27-64.
 • National Association for Research in Science Teaching (NARST) (1993). Notes on NARST history. https://minds.wisconsin.edu adresinden 14 Mart 2017 tarihinde edinilmiştir.
 • National Science Teachers Association (NSTA). (2003). Inquiring safely: A guide for middle school teachers. Arlington, VA: NSTA.
 • Novak J. D. (2002). Meaningful learning: The essential factor for conceptual change in limited or inappropriate prepositional hierarchies leading to empowerment of learners. Science Education, 86(4), 548-571.
 • Akyürek, E. ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin “hücre bölünmesi ve kalıtım” ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve anoloji ile kavramsal değişim metinleri kullanılarak giderilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 175-193.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6735-7096
Author: Hüseyin Cihan BOZDAĞ (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Author: Gökçe OK
Institution: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Dates

Publication Date: August 15, 2018

Bibtex @research article { suje389668, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {202 - 223}, doi = {10.19126/suje.389668}, title = {Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {BOZDAĞ, Hüseyin Cihan and OK, Gökçe} }
APA BOZDAĞ, H , OK, G . (2018). Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (2), 202-223. DOI: 10.19126/suje.389668
MLA BOZDAĞ, H , OK, G . "Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 202-223 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/36483/389668>
Chicago BOZDAĞ, H , OK, G . "Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 202-223
RIS TY - JOUR T1 - Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi AU - Hüseyin Cihan BOZDAĞ , Gökçe OK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.389668 DO - 10.19126/suje.389668 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 202 EP - 223 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.389668 UR - https://doi.org/10.19126/suje.389668 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %A Hüseyin Cihan BOZDAĞ , Gökçe OK %T Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.389668 %U 10.19126/suje.389668
ISNAD BOZDAĞ, Hüseyin Cihan , OK, Gökçe . "Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 2 (August 2018): 202-223. https://doi.org/10.19126/suje.389668
AMA BOZDAĞ H , OK G . Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 202-223.
Vancouver BOZDAĞ H , OK G . Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 223-202.