Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 26 - 39 2018-08-15

Description of Primary Education 1st Grade Students’ Hand Preference Sitting and Paper Position Pencil Grasp
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi

Dursun AKSU [1] , Asena AYVAZ CAN [2]

249 1425

The purpose of this study is to determine primary education 1st grade students’ hand preference, sitting and paper position, pencil grasp during the literacy learning process. The study was conducted in accordance with the survey method. The participants of this study were 99 students attending 1th grade in the province of Hendek at Sakarya. The data collection process was carried out in two stages. In the first stage the photographs of the students were taken when they were writing a text dictated on them. These photographs were thoroughly analysed by the researcher. As data collection instrument “Writing Process Evaluation Form” was used. Analysis of the data obtained from the study frequency, percantage were used. The results of the study showed that the majority of the students write with their right hands, almost half of the students were sitting in correct position, minority of the students write in the correct paper position, more than half of the students had correct pencil grasp.

Bu çalışmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma ve yazma öğrenimi sürecinde el tercihlerini, oturuş ve defter pozisyonlarını, kalem tutuş biçimlerini belirlemektir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Çalışma grubunu Sakarya İli Hendek İlçesinde ilkokul 1. sınıfta öğrenim gören 99 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama sürecinin ilk aşamasında öğrencilerden dikte edilen bir metni yazmaları istenmiştir. Bu esnada öğrencilerin fotoğrafları çekilmiştir. Araştırmacılar fotoğrafları analiz ederek “Yazma Süreci Değerlendirme Formu”na işlemişlerdir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun sağ elini tercih ettikleri, yarısına yakınının yazarken doğru oturduğu, çok azının doğru kâğıt pozisyonunda yazdığı, yarısından fazlasının kalemi doğru tuttuğu belirlenmiştir.

  • Akyol, H. (2000). Yazı öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 146, 37-48.Akyol, H. (2005). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.Akyol, H. (2011). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi, Ankara: Pegem Akademi.Aslan, D. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin yazı öğretimlerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2829-2846.Babayiğit, Ö. (2017). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin sırada yanlış oturma biçimlerinin ve nedenlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1144-1171.Başaran, M., ve Karatay, H. (2005). Eğik el yazısı öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 168, 48-59.Bruning, R., ve Horn, C. (2000). Developing motivation to write. Educational Psychologist, 35(1), 25-37.Calp, M. (2003). İlk okuma yazma öğretimi. Konya: Eğitim Kitabevi.Calp, M. (2014). Farklı yaş aralığındaki birinci sınıf öğrencilerinin okuma, yazma, kalem tutma, derse katılma ve akademik başarılarının karşılaştırılması. Ekev Akademi Dergisi, 60(60), 31-54.Croutch, B. (1976). Handwriting and correct posture. In J. Arena (Ed.), Building handwriting skills (pp.43-44). USA: Academic Therapy Publications.Dennis, J. L., ve Swinth, Y. (2001). Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different-length writing tasks. American Journal of Occupational Therapy, 55(2), 175-183.Duran, E. (2013). İlkokula 60. ayında başlayan başlayan öğrencilerin yazı beceri gelişimlerinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1075-1085.Duran, E., ve Akyol, H. (2010). Bitişik eğik yazı öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.Erdoğan, T. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma gelişimlerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 3(165), 93-103. Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195. Graham, S., Harris, K.R., ve Mason, L. (2008). How do primary grade teachers teach handwriting? A national survey. Reading and Writing, 21, 49-69.Graham, S., Harris, K. R., ve Santangelo, T. (2015). Research-based writing practices and the Common Core: Meta-analysis and meta-synthesis. The Elementary School Journal, 115(4), 498-522.Harrison, S. (1981). Open letter from a left handed teacher: Some sinistral ideas on the teaching of handwriting. Teaching Exceptional Children, 13(3), 116-120.Hofmeister, A. M. (1981). Handwriting resource book: Manuscript/cursive. Developmental Learning Materials, Teacher Resource Book, Allen.Keskinkılıç, K. (2004). İlk okuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Keskinkılıç, K., ve Keskinkılıç, S. B. (2005). Türkçenin temel becerileri ve ses temelli cümle yöntemi ile ilk okuma yazma öğretimi. Ankara: Asil Yayınevi. Pinsker, J., Young, S., ve King, S.M. (2003). Targeting handwriting old year 1-3 teacher research book. Blake Pubishing.Koziatek, S.M. ve Powell N. J. (2003). Pencil grips, legibility and speed of fourth graders writing in cursive. The American Journal of Occupational Theraphy. 57(3), 284-288.Noda, W., ve Tanaka-Matsumı, J. (2009). Effect of a classroom-based behavioralıntervention package on the ımprovement of children’s sitting posture injapan. Behavior Modification, 33, (2), 263-273.Schwellnus H., Carnahan H., Kushki A, Polatajko H, Missiuna C, ve Chau T. (2012). Effect of pencil grasp on the speed and legibility of handwriting in children. American Journal of Occupational Therapy. 66 (6), 718-726. doi: 10.5014/ajot.2012.004515.Schneck, C. M., ve Henderson, A. (1990). Descriptive analysis of the developmental progression of grip position for pencil and crayon control in nondysfunctional children. American Journal of Occupational Therapy, 44(10), 893-900.Schneck, C. M., (1991). Comparison of pencil grip patterns in first graders with good and poor writing skills. American Journal of Occupational Therapy, 45(8), 703-706.Soysal, A. Ş., Arhan, E., Aktürk, A., ve Handan, C. A. N. (2007). El tercihi ve el tercihini belirleyen etkenler. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1(2), 60-67.Şahin, A. (2012). Bitişik eğik yazı öğretiminde karşılaşılan problemler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 37(165), 168-179. Taylor, J. (2006). Developing handwriting skills. in Snowling, M.J., Stackhouse, J.(Eds.) A practitioner's handbook. Dislexia. Speech and language (2nd Edition), 229-252. London: Whurr Publishers. Yangın, B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayıöğrenmeye hazır bulunuşluk durumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 32: 294-305.Yıldız, M., Açan, M., Berber, V., Bulut, S. ve Zalimhan, R. (2015). İlkokul öğrencilerinin yazma sürecindeki ergonomik tercihleri: Kalem tutma, el tercihi, oturuş ve kağıt pozisyonu. Internatioanl Journal of Social Science, 40, 61-71.Yıldız., M., ve Ateş, S. (2010). İlk okuma yazmayı farklı yöntemlerle öğrenen ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yazılarının okunaklılık ve yazım hataları bakımından karşılaştırılması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 11-30.Yıldız, M., ve Öztürk, S. (2013). Almanya’da ilkokulda (Gradschule) öğrenim gören Türk çocuklarının yazma becerileri üzerine bir inceleme: Stuttgard örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, 5 (2), 139-155.Ziviani, J., ve Elkins,J. (1986). Effect of pencil grip on handwriting speed and legibility. Educatıonal Review, 38(3), 247-257.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Dursun AKSU (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Asena AYVAZ CAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 15, 2018

Bibtex @research article { suje394672, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {26 - 39}, doi = {10.19126/suje.394672}, title = {İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {AKSU, Dursun and AYVAZ CAN, Asena} }
APA AKSU, D , AYVAZ CAN, A . (2018). İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (2), 26-39. DOI: 10.19126/suje.394672
MLA AKSU, D , AYVAZ CAN, A . "İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 26-39 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/36483/394672>
Chicago AKSU, D , AYVAZ CAN, A . "İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 26-39
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi AU - Dursun AKSU , Asena AYVAZ CAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.394672 DO - 10.19126/suje.394672 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 39 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.394672 UR - https://doi.org/10.19126/suje.394672 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi %A Dursun AKSU , Asena AYVAZ CAN %T İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.394672 %U 10.19126/suje.394672
ISNAD AKSU, Dursun , AYVAZ CAN, Asena . "İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 2 (August 2018): 26-39. https://doi.org/10.19126/suje.394672
AMA AKSU D , AYVAZ CAN A . İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 26-39.
Vancouver AKSU D , AYVAZ CAN A . İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(2): 39-26.