Year 2018, Volume 8, Issue 3, Pages 190 - 204 2018-12-15

Analyzing of the Relationship between Adjustment to University Life and Differentiation of Self in University Students
Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Abdullah MERT [1] , Pınar ÇETİNER [2]

100 600

The aim of this study is to examine the relationship between the level of adjustment to university life and the level of differentiation of self in the university students. The sample of research consists of a total of 276 university students, 68 % female (189 female students) and 32 % male (87 male students), who studied in various departments of a state university and voluntarily agreed to participate in the research. The study was conducted by relational screening model. In order to determine the level of differentiation of self of participants, “The Differentiation of Self Inventory”; in order to determine the level of integration into university life, "Adjustment to University Life Scale" were used. Data analysis were conducted with SPSS 23.0 statistical package program in .05 and .01 significance levels. All datas were analyzed by correlation and linear regression. It was seen in the research findings that there is a moderately positive and meaningful association between adaptation to the university life and self-discrimination. According to this, it can be said that as the level of self-identification of university students increases, the level of adaptation to university life increases. It has been revealed that self-differentiation of university students positively predicts the level of adaptation to university life. It can be said that the level of adaptation of the students to the life of the university is explained by the differentiation of self the students.

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde üniversite yaşamına uyum düzeyi ile benlik ayrımlaşma düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden %68 kadın (189 kız öğrenci) ve %32 erkek (87 erkek Öğrenci) olmak üzere toplam 276 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Bu çalışma, ilişkisel tarama yöntemine göre yapılmıştır. Araştırmada, katılımcıların benlik ayrımlaşma düzeyini belirlemek için “Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği (BAÖ)” ve Üniversite yaşamına uyum düzeyini belirlemek için “Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği” (ÜYUÖ) kullanılmıştır. Analizler SPSS 23.0 paket programı aracılığıyla .05 ve .01 anlamlılık düzeyinde analizler yapılmıştır. Elde edilen veriler korelasyon ve doğrusal regresyon ile test edilmiştir. Araştırma bulgularında üniversite yaşamına uyum ve benlik ayrımlaşması değişkenlerinin cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Üniversite yaşamına uyum ile benlik ayrımlaşması arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı düzeyde bir ilişki görülmüştür.  Buna göre üniversite öğrencilerinin benlik ayrımlaşma düzeyi arttıkça üniversite yaşamına uyum düzeylerinin arttığı söylenebilir.  Üniversite öğrencilerinde benlik ayrımlaşmasının üniversiteye yaşamına uyum düzeyinde pozitif yönlü yordayıcı rolünün olduğu tespit edilmiştir. Bu da öğrencilerin üniversiteye yaşamına uyum düzeylerinin benlik ayrımlaşması ile açıklandığı ifade edilebilir.
 • Acar, T. ve Acar, N. V. (2013). “Babam ve Oğlum” filmi’nin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisi’nin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 37-53.
 • Baker, R. W. ve Siryk, B. (1984). Measuring adjustment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.
 • Becvar, D. S. ve Becvar, R. J. (2006). Family therapy: A systemic integration. USA: Pearson Education, Inc.
 • Ceylan, E. (1999). Mesleki sorun düzeyleri farklı okul öğretmenlerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Enochs, W. K. ve Roland, C. B. (2006). Social Adjustment of College Freshmen: The İmportance of Gender and Living Environment. College Student Journal.
 • Erdoğan, S., Şanlı, H. S. ve Şimşek, B. H. (2005). Gazi üniversitesi eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 479-496.
 • Holmbeck, G. N. ve Wandrei, M. L. (1993). Individual and relational predictors of adjustment in first-year college students. Journal of Counseling Psychology, 40(1), 73-78.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. ve Dicle, A. Y. (2005). Üniversite öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum düzeylerinin denetim odağı ve atılganlık düzeyleri açısından incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 06-15.
 • Palladino, J. J., ve Tryon, G. S. (1978). “Have the problems of entering freshman changed?”. Journal of College Student Personnel, 19, 313-316.
 • Papero, D. V. (1995) Bowen family systems and marriage. N.S. Jacobson ve A.S. Gurman (Ed.) Clinical Handbook of Couple Therapy New York: The Guilford Press
 • Reishl, T. M., ve Hirsch, B. J. (1989). Identity commitments and coping with a difficult developmental transition. Journal of Youth and Adolescence, 18, 55-69.
 • Sevinç, S. (2010). Mersin Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik, Sosyal, Kişisel Ve Kuramsal Uyumlarını Olumsuz Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Shapiro, Francine, Florance W.K. ve Maxfield, L. (2007). Handbook of EMDR and family therapy processes. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve suç (8. Baskı). İstanbul: Remzi Kitap Evi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0653-2297
Author: Abdullah MERT (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Pınar ÇETİNER
Institution: Uşak University, Faculty of Education, Uşak, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2018

Bibtex @research article { suje407960, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {190 - 204}, doi = {10.19126/suje.407960}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {MERT, Abdullah and ÇETİNER, Pınar} }
APA MERT, A , ÇETİNER, P . (2018). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (3), 190-204. DOI: 10.19126/suje.407960
MLA MERT, A , ÇETİNER, P . "Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 190-204 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/38210/407960>
Chicago MERT, A , ÇETİNER, P . "Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 190-204
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi AU - Abdullah MERT , Pınar ÇETİNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.407960 DO - 10.19126/suje.407960 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 204 VL - 8 IS - 3 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.407960 UR - https://doi.org/10.19126/suje.407960 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %A Abdullah MERT , Pınar ÇETİNER %T Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 3 %R doi: 10.19126/suje.407960 %U 10.19126/suje.407960
ISNAD MERT, Abdullah , ÇETİNER, Pınar . "Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 3 (December 2018): 190-204. https://doi.org/10.19126/suje.407960
AMA MERT A , ÇETİNER P . Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 190-204.
Vancouver MERT A , ÇETİNER P . Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(3): 204-190.