Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 151 - 167 2018-12-29

Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Investigation of the Preservice Teachers' Social Skills in Terms of Some Variables

Kayhan BOZGÜN [1] , Serpil PEKDOĞAN [2]

57 166

Bu çalışma ile geleceğin öğretmenleri olarak öğrencilerinin gelişim alanlarından sorumlu olacak öğretmen adaylarının sosyal beceri düzeylerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 628 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Koydemir (2006) tarafından uyarlanan Sosyal Beceri Envanteri-Kısa Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın ortaya çıkardığı bulgulara göre, öğretmen adaylarının sosyal beceri düzeylerinin; cinsiyet, bölüm, sınıf, aile geliri, anne-baba birlikteliği değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının sosyal beceri düzeylerinin; kardeş sayısı, doğum sırası, anne-baba yaşam durumu, anne-baba öz-üvey olma, anne-baba eğitim düzeyi değişkenlerine göre bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır. Yapılacak benzer çalışmalarda araştırmacılara, öğretmen ve öğretmen adaylarının sosyal beceri konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi önerilebilir.

With this study, it is aimed to determine the variables affecting the social skill levels and social skill levels of the prospective teachers who will be responsible for the development areas of their students as future teachers. The research was carried out with survey method. The study group of the study is composed of 628 preservice teachers. Personal data form and Social Skill Inventory-Short Form were used as data collection tool. Independent sample t test, ANOVA techniques were used in the analysis of the data. According to the findings of the study, it was concluded that the preservice teachers had a meaningful difference between the the social skill levels and variables of gender, department, class, family income, parents-to-parent. There is not significant difference between the number of siblings, the order of birth, parental life status, parents' self-esteem, parental education level and the social skill levels of preservice teachers. In similar studies to be done, it may be advisable to researchers to determine the level of knowledge about social skills of teachers and preservice teachers.

 • Akpınar, S., Temel, V. ve Nas, K. (2012). An Exploration of Candidate Teachers’ Social Skills Levels: Age, Gender and Other Differences. Ovidius University Annals, 12(2): 538-543.
 • Akpınar, S., Akpınar, Ö., Nas, K., Temel, V. ve Birol, S. Ş. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17(28): 80-84.
 • Akpınar, Ş. (2014). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Anthony, C. J., DiPerna, J. C. and Lei, P. W. (2016). Maximizing measurement efficiency of behavior rating scales using Item Response Theory: An example with the Social Skills Improvement System—Teacher Rating Scale. Journal of School Psychology, 55: 57-69.
 • Avşar, Z. ve Öztürk-Kuter, F. (2007). Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi (Uludağ Üniversitesi Örneği). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2): 197-206.
 • Bacanlı, H. (2014). Sosyal Beceri Eğitimi. (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bacanlı, H. ve Erdoğan, F. (2003). Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin (MESSY) Türkçeye Uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2): 351-379.
 • Berry, D. and O'Connor, E. (2010). Behavioral risk, teacher–child relationships, and social skill development across middle childhood: A child-by-environment analysis of change. Journal of Applied Developmental Psychology, 31(1): 1-14.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (1. Baskı). Çev., Erguvan Sarıoğlu. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Burke, R. W. (2002). Social and Emotional Education in The Classroom. Kapa Delta Pi Record, 38(3): 108-111.
 • Burke, T. J., Woszidlo, A. and Segrin, C. (2012). Social Skills, Family Conflict, and Loneliness in Families. Communication Reports, 25(2): 75-87.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları Ve Yorum (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Research Methods]. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çilingir, A. (2006). Fen Lisesi İle Genel Lise Öğrencilerinin Sosyal Beceri ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Deniz, M. E. (2002). Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Ta-Baskın Ben Durumları Ve Bazı Özlük Niteliklere Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Deniz, M. E., Hamarta, E. ve Arı, R. (2005). An Investigation of Social Skills and Loneliness Levels of University Students with Respect to Their Attachment Styles in a Sample Of Turkish Students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 33(1): 19-32.
 • Dereli-İman, E. (2014). Değerler Eğitimi Programının 5-6 Yaş Çocukların Sosyal Gelişimine Etkisi: Sosyal Beceri, Psiko-Sosyal Gelişim ve Sosyal Problem Çözme Becerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1): 249-268.
 • Dicle, A. N. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Bazı Kişisel Özelliklerine Göre İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Dilekmen, M. (2008). Etkili Eğitim İçin Etkili Öğretmenlik. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2): 213-221.
 • Dökmen, Ü. (2001). İletişim Çatışmaları Ve Empati. İstanbul: Sistem Yayınevi.
 • Durualp, E. (2014). Ergenlerin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Cinsiyet ve Sınıfa Göre İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 26(2): 13-25.
 • Durualp, E. ve Aral, N. (2010). Altı Yaşındaki Çocukların Sosyal Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39: 160-172.
 • Emran-Özbulak, B. ve Bulut-Serin, N. (2011). Okul Psikolojik Danışmanlarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41: 302-312.
 • Ertuğrul, H. (2011). Her Yönüyle Örnek Öğretmen. (9. Baskı). İstanbul: Nesil Basım Yayın.
 • Girgin, G., Çetingöz, D. ve Ekinci-Vural, D. (2011). Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1): 38-49.
 • Goleman, D. (2016). Sosyal Zeka (İnsan Ilişkilerinin Yeni Bilimi). İstanbul: Varlık Yayınevi.
 • Gresham, F. M. (2016). Social Skills Assessment and Intervention for Children and Youth. Cambridge Journal of Education, 46(3): 319-332.
 • Griffith, S., Arnold, D., Voegler-Lee, M. E., and Kupersmidt, J. (2016). Individual Characteristics, Family Factors, and Classroom Experiences as Predictors of Low-Income Kindergarteners’ Social Skills. Journal of Educational and Developmental Psychology, 6(1): 59-76.
 • Gülay, H. ve Akman, B. (2009). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Beceriler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Jennings, P. A. and Greenberg, M. T. (2009). The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes. Review of Educational Research, 79(1): 491-525.
 • Johns, B. H., Crowley, E. P. and Guetzloe, E. (2005). The Central Role of Teaching Social Skills. Focus on Exceptional Children, 37(8): 1-8.
 • Kalafat, T. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri ile Soysal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Çanakkale İli Örneği). Yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin Yeterlilik Algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1): 70-97.
 • Kırılmazkaya, G. (2010). İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Koç-Telli, M. (2010). Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Yetkinlik Beklentilerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Koydemir, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Utangaçlığın Yordayıcıları: Bir Benlik Sunumu Modelinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kozağaç, Z. B. (2015). Matematik Bölümü Öğretmen Adaylarının Çoklu Zeka Alanlarının Belirlenmesi ve Sosyal Becerileri ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Meadan, H. and Monda-Amaya, L. (2008). Collaboration to Promote Social Competence for Students with Mild Disabilities in The General Classroom: A Structure for Providing Social Support. Intervention in School and Clinic, 43(3): 158-167.
 • Okumuş, M. (2011). Öğretmenlerde Meslek Tatmini Ve Iş Stresi. İstanbul: Ark Kitap.
 • Özabacı, N. (2004). Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka ve Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 8. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Özçep, C. (2007). İlköğretimde Görev Yapan Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Riggio, R. (1986). Assessment of Basic Social Skills. Journal of Personality and Social Psychology, 51(3): 649-660.
 • Riggio, R. E. and Reichard, R. J. (2008). The Emotional and Social İntelligences of Effective Leadership: An Emotional and Social Skill Approach. Journal of Managerial Psychology, 23(2): 169-185.
 • Riney, S. S. and Bullock, L. M. (2012). Teachers' Perspectives on Student Problematic Behavior and Social Skills. Emotional and Behavioural Difficulties, 17(2): 195-211.
 • Seven, S. (2007). Ailesel Faktörlerin Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Davranış Problemlerine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(51): 477-499.
 • Seven, S. ve Yoldaş, C. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1): 1-18.
 • Tanrıöğen, A. (2011). Metodoloji. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (109-130). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, E. E. ve Gizir, C. A. (2013). Kişilerarası Yetkinlik Ölçeği-Kısa Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3): 144-158.
 • Şahin, C. ve Yeşil, R. (2010). Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Sosyal Beceri ve Empatik Eğilim Düzeyleri (AEÜ Eğitim Fakültesi Örneği). E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3): 1197-1212.
 • Şenol, E. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Şenol, E. ve Türkçapar, Ü. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40): 445-456.
 • Tepeli, K. ve Arı, R. (2011). Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni ve Öğretmen Adaylarının İletişim ve Sosyal Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26, 385-394.
 • Tosuntaş-Karakuş, F. (2006). Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismar ile Sosyal Beceri Arasındaki İlişki. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Türkan, E., Aydoğan, Y. ve Sezer, T. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5): 2409-2424.
 • Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E. and Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing Social Competence And Other Generic Skills in Teacher Education: Applying The Model of Integrative Pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39(3): 368-387.
 • Uçar, N. Y. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerilerini Etkileyen Faktörler. Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Väyrynen, S., Kesälahti, E., Pynninen, T., Siivola, J., Flotskaya, N., Bulanova, S., et al. (2016). Finnish and Russian Teachers Supporting The Development of Social Skills. European Journal of Teacher Education, 39(4): 437-451.
 • Villares, E., Brigman, G. ve Peluso, P. (2008). Ready to Learn: An Evidence-Based Individual Psychology Linked Curriculum for Prekindergarten through First Grade. Journal of Individual Psychology, 64(4): 386-402.
 • Yaşar-Ekici, F. (2017). Examination of Preservice Preschool Teachers’ Level of Problem Solving and Social Skills. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1): 16-38.
 • Yazıcı, T. (2016). Müzik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1): 299-314.
 • Yüksel, G. (1997). Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yüksel, G. (2001). Öğretmenlerin Sahip Olmaları Gereken Davranış Olarak Sosyal Beceri. Milli Eğitim Dergisi, 150.
 • Zengin, F., Kırılmazkaya, G. ve Zengin, R. (2012). İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(2): 656-667.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9239-2547
Author: Kayhan BOZGÜN (Primary Author)
Institution: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8442-354X
Author: Serpil PEKDOĞAN
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje437918, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {151 - 167}, doi = {10.19126/suje.437918}, title = {Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BOZGÜN, Kayhan and PEKDOĞAN, Serpil} }
APA BOZGÜN, K , PEKDOĞAN, S . (2018). Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 151-167. DOI: 10.19126/suje.437918
MLA BOZGÜN, K , PEKDOĞAN, S . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 151-167 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/437918>
Chicago BOZGÜN, K , PEKDOĞAN, S . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 151-167
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Kayhan BOZGÜN , Serpil PEKDOĞAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.437918 DO - 10.19126/suje.437918 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 167 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.437918 UR - https://doi.org/10.19126/suje.437918 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Kayhan BOZGÜN , Serpil PEKDOĞAN %T Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.437918 %U 10.19126/suje.437918
ISNAD BOZGÜN, Kayhan , PEKDOĞAN, Serpil . "Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 151-167. https://doi.org/10.19126/suje.437918
AMA BOZGÜN K , PEKDOĞAN S . Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 151-167.
Vancouver BOZGÜN K , PEKDOĞAN S . Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 167-151.