Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 337 - 350 2018-12-29

Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması
Investigating Mathematics Teacher Perceptions’ of Gifted Students Using Metaphors

Mehmet KIRMIZI [1] , Kamuran TARIM [2]

45 137

Metaforlar ile bir zihinsel şema başka bir zihinsel şema altında açıklanmasına olanak sağlayan güçlü zihinsel yapılardır. Metaforlar yardımı ile bir kişinin herhangi bir konu hakkındaki görüş ve düşünceleri anlaşılabilir. Bu çalışmada, matematik öğretmenlerinin meslek hayatları boyunca (n= 115), üstün zekâlılar hakkında edindikleri tecrübeler, üstün zekalılar denilince zihinlerinde beliren imgeler ve üstün zekâlılar hakkındaki görüşleri metaforlar yardımı ile incelenmiştir. Oluşturulan bu metaforlar 10 tema altında toplanmıştır ve bu temalar: Hassas Bir Eğitim”, “Farklı”, “Parlak Öğrenci” , “Yüksek Zihinsel Kapasite”,  “Değerli”, “Anlaşılmayan Birey”, “Faydalı”, “Gelişen”, “Zararlı Olabilir” ve “Enderlik” şeklindedir. Araştırmanın sonucunda çalışmaya katılan öğretmenlerin üstün zekâlıların onların eğitsel ihtiyaçlarının farkında olduğu söylenebilir. Buna karşın çalışma grubu içerisindeki küçük bir grubun üstün zekâlıları, üstün zekâlı olmayan fakat başarılı olan “parlak” öğrencilerle karşılaştırdıkları söylenebilir.

Metaphors are powerful mental constructs that shape human thinking and behavior. In this respect, it is possible to know someone’s belief and thought through his or her use of metaphor for any phenomena. In addition three is scientific pieces of evidences that math teachers are seen as an intelligent person in the eye of their students.  In this study, mental images and perceptions of these inteligent people, math teachers (n= 115), about gifted students have been investigated by using metaphors. All metaphors are gathered around 10 themes and these themes are as follows: “a sensitive education”, “different”, “bright student”, “high intellectual capacity”, “precious”, “developing”, “enigma”, “beneficial”, “rare” and “can be a cthe urse”. As a result of this study, it can be said the majority of participants are aware of gifted students and their educational needs. On the contrary, a minority of the participants mixed gifted ones with high-achiever but not gifted “bright students”.

  • 1. Abawi, L. (2013). Metaphor: Powerful imagery bringing learning and theaching to life. Improving Schools, 16(2), 130-147. 2. Ada, S.(2013). Öğrencilerin matematik dersine ve matematik öğretmenine yönelik algılarının metaforlar yardımı ile belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 3. Boden, M. A. (1996). Dimensions of creativity. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=xo4CJ6bjid0C&oi=fnd&pg=PP9&dq=2.%09Boden,+M.+A.+(1996).+Dimensions+of+creativity&ots=AKaTa643PU&sig=H-xCppJpkmH-OJyLUb0zfoYgGZw&redir_esc=y#v=onepage&q=2.%09Boden%2C%20M.%20A.%20(1996).%20Dimensions%20of%20creativity&f=false adresinden 06.05.2017 tarihinde indirilmiştir. 4. Clark, B. (2015). Üstün zekâlı olarak büyümek: Evde ve okulda çocukların potansiyellerini geliştirmek (Çev. Ed. F. Kaya, Ü. Ogurlu). Nobel Akademik Yayıncılık (2013). 5. Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712. 6. Çapan Bahtiyar, E.( 2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3(12). 7. Çırak, S (2014). Ortaokul öğretmenlerinin ‘öğrenci’ kavramına ilişkin metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27) s: 221-336. 8. Farrel, T.,S.,C. (2006). ‘The teacher is an octupos’: Uncovering preservice english language teachers’ prior beliefs through metaphor analysis. RELC, 37(2), 236-248. 9. Fisher, R., & Williams, M. (2004). Unlocking creativity: Teaching across the curriculum. https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=W6WOTKVVjCwC&oi=fnd&pg=PP2&dq=4.%09Fisher,+R.,+%26+Williams,+M.+(2004).+Unlocking+creativity:+Teaching+across+the+curriculum.+Routledge&ots=aqxp3otkBU&sig=5YS_kGzaYgL5hAhS3CWmsGgBRXk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false adresinden 06.05.2017 tarihinde indirilmiştir. 10. Fraser D.F.G (2003). From the playful to profound: What metaphors tell us about gifted. Children. http://aorresearch.tripod.com/no-1metaphor_gifted.pdf adresinden 13.05.2017 tarihinde indirilmiştir. 11. Gagne, F. (2005). From gifts to talents: The Dmgt as a devolopmental Model. Stenberg ve Davidson (Ed). Conception of giftedness(pp: 98-120). New York: Cambridge. 12. Kendal Julia E. ve Kendal Kenneth E. (1993). Metaphors and methodologies: Living beyond system machine. Mıs Quarterly, 17(2), s:149-171. 13. Kingore, B. (2003). High achiever, gifted learner, creative thinker. Understanding our gifted, 15(3), 3-5. www.runkle.org/wp-content/uploads/High-Achiever-Gifted-Learner-Creative-Thinker.doc adresinden 06.05.2017 tarihinde indirilmiştir. 14. Kunt, K. ve Tortop Hasan,S.(2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin bilim sanat merkezlerini ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekli Eğitimi Araştırma Dergisi 1(2), özel sayı, 117-127. 15. Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev. D.A. Turan). Nobel Akademik Yayınları, (Orijinal çalışmanın yayınlanma tarihi, 2009). 16. Nikitina, L. ve Furuoka, F. (2008). “A Language Teacher is Like…”:Examining Malaysian Students’ Perceptions of Language Teachers through Metaphor Analysis. Electronic Journal Of Foreign Language Teaching 5(2), s: 192-205 17. Olthouse, J (2014). How do preservice teacher conceptiualize giftedness? A metafor analysis. Roepeer Review, 36:2, 122-132, DOI: 10.1080/02783193.2014.884200. 18. Oxford, R., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R.Z., & Saleh, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System26(1), 3–50. 19. Özsoy, Y. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(1), 74-87. 20. Patton, M.,Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. ( Çev Ed. M. Bütün ve S.B. Demir). Pegem Akademi Yayınları. 21. Renzulli, J. (1978). What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappa 6(30) 180-184. 22. Saban, A.(2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496. 23. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına karşı sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. 24. Schultze, U. ve Orlikowski Wanda J. (2001). Metaphors of virtuality: shaping an emergent reality. Information and Organization, 11, s:45-77. 25. Sternberg, R. J. & Zhang, L. (1995). What we do mean by giftedness? A pentagonal implicit theory. Gifted Child Quarterly,39(2), 88-94. 26. Szabos, J. (1989). Bright child, gifted learner. sww.frenship.us/cms/lib3/TX01917862/Centricity/Domain/50/BRIGHT_CHILD_GIFTED_LEARNER.doc adresinden 06.05.2017 tarihinde indirilmiştir. 27. Tolan, S (1996). Is it a cheetah. http://www.stephanietolan.com/is_it_a_cheetah.htm adresinden 06.09.16 tarihinde indirilmiştir. 28. Yıldırım ve Şimsek(2013) . Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1925-1016
Author: Mehmet KIRMIZI (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2048-5207
Author: Kamuran TARIM
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje452059, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {337 - 350}, doi = {10.19126/suje.452059}, title = {Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması}, key = {cite}, author = {KIRMIZI, Mehmet and TARIM, Kamuran} }
APA KIRMIZI, M , TARIM, K . (2018). Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 337-350. DOI: 10.19126/suje.452059
MLA KIRMIZI, M , TARIM, K . "Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 337-350 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/452059>
Chicago KIRMIZI, M , TARIM, K . "Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 337-350
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması AU - Mehmet KIRMIZI , Kamuran TARIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.452059 DO - 10.19126/suje.452059 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 350 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.452059 UR - https://doi.org/10.19126/suje.452059 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması %A Mehmet KIRMIZI , Kamuran TARIM %T Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.452059 %U 10.19126/suje.452059
ISNAD KIRMIZI, Mehmet , TARIM, Kamuran . "Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 337-350. https://doi.org/10.19126/suje.452059
AMA KIRMIZI M , TARIM K . Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 337-350.
Vancouver KIRMIZI M , TARIM K . Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 350-337.