Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 232 - 249 2018-12-29

Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi
The Effect of Flipped Learning Model on Middle School Students’ Classroom Engagement in Teaching Mathematics

Deniz KAYA [1]

75 377

Bu çalışmanın amacı, matematik öğretiminde ters yüz öğrenme modelinin ortaokul öğrencilerin derse katılımına etkisini incelemektir. Yarı deneysel desenin benimsendiği çalışmaya, 18’i deney ve 18’i kontrol grubunda olmak üzere toplam 36 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Derse Katılım Envanteri kullanılmıştır. Deneysel çalışma pilot uygulama dışında 6 hafta süreyle gerçekleştirilmiştir. Okulistik öğrenme platformundan temin edilen ders kazanımlarına uygun videolar Edpuzzle platformuna yüklenerek etkileşimli hale getirilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel istatistiksel tekniklerin yanı sıra normallik analizleri, bağımsız örneklemler t-Testi, Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Uygulama sonucunda deney grubunun duyuşsal, davranışsal (uyma/itaat-sınıf katılımı), bilişsel katılım ile derse katılmama puanları kontrol grubundan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Deney grubunun derse katılım envanterinin tüm alt boyutlarına ait ön-test ile son-test puanları arasında anlamlı bir fark varken kontrol grubunun davranışsal (uyma/itaat) boyutu dışında anlamlı bir farka rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, ters yüz öğrenme modelinin matematik öğretiminde kullanılmasının derse katılıma olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Modelin farklı öğretim kademelerinde de etkinliğinin araştırılması öneri olarak sunulmuştur.

The aim of this study is to investigate the effect of the flipped learning model on middle school students' classroom engagement in teaching mathematics. A total of 36 eighth grade students, 18 in control group and 18 in experimental group, participated in the study, in which the quasi-experimental design was used. Classroom Engagement Inventory was used as a data collection tool. An experimental study was carried out for 6 weeks except for pilot application. The videos which are suitable for the lesson acquisition obtained from the Okulistik learning platform have been uploaded to the Edpuzzle platform and made interactive. In the analysis of the data, a descriptive statistical technique as well as normality analyzes, independent samples t-Test, Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed Rank tests were performed. As a result of the application, the experimental group was significantly higher than the control group in terms of effective, behavioral (compliance/effortful classroom participation), cognitive engagement, and disengagement. There was a significant difference between pre-test and post-test scores of all sub-dimensions of the classroom engagement inventory of the experimental group but no significant difference except behavioral (compliance) dimension of the control group. As a result, it was determined that the use of the flipped learning model in mathematics teaching had positive effects on classroom engagement. It has been suggested that the model should be investigated in different teaching stages.

 • Adams, C., & Dove, A. (2018). Calculus students flipped out: The impact of flipped learning on calculus students' achievement and perceptions of learning. PRIMUS, 28(6), 600-615.
 • Aksu, G. ve Güzeller, C. O. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının karar ağacı yöntemiyle sınıflandırılması: Türkiye örneklemi. Eğitim ve Bilim, 41(185), 101-122.
 • Ayçiçek, B., & Yelken, T. Y. (2017). The effect of flipped classroom model on students’ classroom engagement in teaching English. International Journal of Instruction, 11(2), 385-398.
 • Aydın, B. (2016). Ters yüz sınıf modelinin akademik başarı, ödev/görev stres düzeyi ve öğrenme transferi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington: International Society for Technology in Education. https://www.liceopalmieri.gov.it/wpcontent/uploads/2016/11/FlipYourClassroom.pdf adresinden 18.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Bolat, Y. (2016). Ters yüz edilmiş sınıflar ve eğitim bilişim ağı (EBA). Journal of Human Sciences, 13(2), 3373-3388.
 • Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çakır, E. (2017). Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Ford, P. (2015). Flipping a math content course for pre-service elementary school teachers. PRIMUS, 25(4), 369-380.
 • Fulton, K. (2012). Upside down and inside out: Flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12-17.
 • Gençer, B. G. (2015). Okullarda ters yüz sınıf modelinin uygulanmasına yönelik bir vaka çalışması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (11.0 Update). Boston: Allyn and Bacon.
 • Görü-Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24-48.
 • Grover, K., & Stovall, S. (2013). Student-centered teaching through experiential learning and its assessment. NACTA Journal, 57(2), 86-87.Guerrero, S., Beal, M., Lamb, C., Sonderegger, D., & Baumgartel, D. (2015). Flipping undergraduate finite mathematics: Findings and implications. PRIMUS, 25(9-10), 814-832.
 • Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters yüz sınıf uygulamasının etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.
 • İyitoğlu, O. (2018). The impact of flipped classroom model on EFL learners’ academic achievement, attitudes and self-efficacy beliefs: A mixed method study. Unpublished doctoral dissertation, Yıldız Technical University, Graduate School of Social Sciences, İstanbul.
 • Johnson, L. W., & Renner, J. D. (2012). Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: Student and teacher perceptions, questions and student achievement. Unpublished doctoral dissertation, University of Louisville, Louisville.
 • Karaca, C. ve Ocak, M. A. (2017). Algoritma ve programlama eğitiminde ters yüz öğrenmenin üniversite öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 527-543.
 • Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi (25. Baskı). Ankara: Nobel Akademik.
 • LaFee, S. (2013). Flipped learning. Education Digest, 79(3), 13-18.
 • Lo, C. K., Lie, C. W., & Hew, K. F. (2018). Applying “first principles of instruction” as a design theory of the flipped classroom: Findings from a collective study of four secondary school subjects. Computers & Education, 118, 150-165.
 • Love, B., Hodge, A., Grandgenett, N., & Swift, A. W. (2014). Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(3), 317-324.
 • Marlowe, C. (2012). The effect of the flipped classroom on student achievement and stres. Unpublished master’s thesis, Montana State University, Bozeman, Montana. http://scholarworks.montana.edu/xmlui/handle/1/179 adresinden 05.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Miller, A. (2012). Five best practices for the flipped classroom. Edutopia. Posted Online, 24, 02-12.
 • MEB. (2011). PISA Türkiye. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. http://pisa.meb.gov.tr/wpcontent/uploads/2013/-07/PISAkitab%-C4%B1.pdf. adresinden 11.04.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara. http://mufredat.meb.gov.tr/Default.-aspx adresinden 05.01.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Moravec, M., Williams, A., Aguilar-Roca, N., & O’Dowd, D. K. (2010). Learn before lecture: a strategy that improves learning outcomes in a large introductory biology class. CBE Life Sciences Education, 9(4), 473-481.
 • Muir, T. (2017). Flipping the mathematics classroom: affordances and motivating factors. The Mathematics Educator, 17(1&2), 105-130.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2006). Curriculum focal points for prekindergarten through grade 8 mathematics: A quest for coherence. Reston, VA: Author.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016). PISA 2015 results in focus. OECD, Paris.
 • Özdemir, A. (2016). Ortaokul matematik öğretiminde harmanlanmış öğrenme odaklı ters yüz sınıf modeli uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sams, A., & Bergmann, J. (2013). Flip your students’ learning. Educational Leadership, 70(6), 16-20.
 • Sever, M. (2014). Derse katılım envanterinin Türk kültürüne uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 171-182.
 • Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation, and task orientation. Learning Environment Research, 15, 171-193.
 • Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1), 1-2. http://scholarworks.gvsu.edu/-colleagues/vol9/iss1/7 adresinden 10.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) (2016). Highlights from TIMSS and TIMSS advanced 2015. https://nces.ed.gov/timss/timss2015/ adresinden 05.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Turan, Z. (2015). Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Turan, Z. ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 156-164.
 • URL-1: http://www.okulistik.com/teacher/landing.php [Erişim Tarihi: 15.02.2018].
 • URL-2: https://edpuzzle.com/ [Erişim Tarihi: 15.02.2018].
 • Wang, Z., Bergin, C., & Bergin, D. A. (2014). Measuring engagement in fourth to twelfth grade classrooms: The classroom engagement inventory. School Psychology Quarterly, 29(4), 517-535.
 • Yavuz, M. (2016). Ortaöğretim düzeyinde ters yüz sınıf uygulamalarının akademik başarı üzerine etkisi ve öğrenci deneyimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Zappe, S., Leicht, R., Messner, J., Litzinger, T., & Lee, H. W. (2009). Flipping the classroom to explore active learning in a large undergraduate course. Paper presented at ASEE 2009 Conference, Austin, TX. https://peer.asee.org/flipping-the-classroom-to-explore-activel-earning-in-a-large-undergraduate-course.pdf. adresinden 15.06.2018 tarihinde erişilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7804-1772
Author: Deniz KAYA (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje453729, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {232 - 249}, doi = {10.19126/suje.453729}, title = {Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi}, key = {cite}, author = {KAYA, Deniz} }
APA KAYA, D . (2018). Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 232-249. DOI: 10.19126/suje.453729
MLA KAYA, D . "Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 232-249 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/453729>
Chicago KAYA, D . "Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 232-249
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi AU - Deniz KAYA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.453729 DO - 10.19126/suje.453729 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 232 EP - 249 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.453729 UR - https://doi.org/10.19126/suje.453729 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi %A Deniz KAYA %T Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.453729 %U 10.19126/suje.453729
ISNAD KAYA, Deniz . "Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 232-249. https://doi.org/10.19126/suje.453729
AMA KAYA D . Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 232-249.
Vancouver KAYA D . Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 249-232.