Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 300 - 318 2018-12-29

Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi
Organizational Intelligence Perception and Effects of Covariates: An Investigation with ANCOVA Analysis

Nilay NEYİŞÇİ [1] , Nihan POTAS [2] , Şefika Şule ERÇETİN [3]

70 184

Bu çalışmanın amacı belirlenen bir ilkokulda görev yapan öğretmen ve yönetici görüşlerine göre, örgütsel zekâ ve örgütsel zekânın eylemsel boyutlarının düzeylerini ortaya koymak ve bu görüşlerin yaş, cinsiyet, kıdem, okuldaki çalışma yılı ve öğrenim durumları gibi demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışma grubunu, 2018–2019 eğitim-öğretim dönemi içerisinde, Ankara ili Çankaya ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan 48 kişi oluşturmaktadır. “Çok Boyutlu Örgütsel Zekâ Ölçeği” kullanılarak elde edilen veriler nicel yöntemlerle, betimsel istatistikler, t-testi ve varyans analizlerinden Anova ve Ancova kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen ve yöneticilerin okullarının örgütsel zeka düzeyine ilişkin algıları orta düzeydedir. Öğretmen ve yöneticiler Eylemde ve Tepkide Çabukluk boyutunda yüksek algıya sahiptirler. Yaş, kıdem ve çalışma yılı değişkenlerinin etkisi açısından incelendiğinde, lisans ve yüksek lisans mezunu katılımcıların, ön lisans mezunlarına göre örgütün işleyişine ilişkin kuralların gerektiğinde değiştirilebilir nitelikte olması ve bürokratik işlemlerin örgütsel hızı azaltmayacak düzeyde yapılması konularında ilkokulun daha etkili davrandığını düşündükleri belirlenmiştir.

The aim of this study is to determine the levels of the organizational dimensions of organizational intelligence and organizational intelligence according to the opinions of teachers and administrators who work in the determined primary school and to investigate whether these views differ according to demographic variables such as age, gender, seniority, school working year and educational status. The study group consisted of 48 people working in a primary school in the Çankaya/Ankara in the academic year 2018-2019. The data obtained by “Multidimensional Organizational Intelligence Scale” were analyzed with quantitative methods by using descriptive statistics, t-test and variance analysis as Anova and Ancova. According to the results of the research, teachers and administrators’ perceptions about the organizational intelligence level of their schools are at a medium level and they have a high perception in being rapid in action and reaction. When the effect of age, seniority and working year variables are determined, bachalor’s and master’s degree graduates believe that their school is more effectively in terms of the change of the rules regarding the functioning of the organization according to the associate degree graduates when necessary and the bureaucratic procedures in a level that does not decrease the organizational speed.

 • Albrecht, K. (2002). Organizational intelligence & knowledge management: Thinking outside the silos. http//www.karlalbrecht.com adresinden 12.01.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Bümen, N. T. (2005). Okulda çoklu zeka kuramı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Crossan, M. M., Lane, H. W. ve White, R. E. (1999). An organizational learning framework: From intuition to institution. Academy of Management Review, 24(3), 522-537.
 • Çakır, R. (2008). Örgütsel zekânın geliştirilmesine ilişkin yapılan bir çalıştayın örgütsel zekâ düzeyinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Erçetin, Ş. Ş. (2001). Örgütsel zeka. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Erçetin, Ş.Ş. (2004a). Örgutsel Zekâ ve Örgutsel Aptallık. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Erçetin, Ş.Ş. (2004b). The abilities related to the organizational intelligence and their action dimensions at schools. Res. Educ. Reform, 9(3).
 • Erçetin, Ş.Ş. ve Demirbulak, D. (2002). Action research... organizational Intelligence ... curriculum development. Educational Research Quarterly,26(1), 41-49.
 • Erçetin, S., Çetin, B. ve Potas, N. (2007). Multi-Dimensional organizational intelligence scale (Muldimorins). World Applied Sciences Journal, 2(3), 151-157.
 • Erçetin, Ş. Ş., Potas, N., Kisa, N. ve Açikalin, S. N. (2012). To be on the edge of chaos with organizational intelligence and health. Chaos and Complexity Theory for Management: Nonlinear Dynamics: Nonlinear Dynamics, 182.
 • Feuerstein, R. (1990). The theory of structural cognitive modifiability. In Learning and Thinking Styles: Classroom Interaction (Ed. Presseisen, B. Z.). National Education Association School Restructuring Series. NEA Professional Library, West Haven.
 • Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. New York, NY: Basic Books.
 • Glynn, M. A. (1996). Innovative genius: A framework for relating individual and organizational intelligences to innovation. Academic Management Review, 21(4), 1081-1111.
 • Halal, W. E. (1998). Organizational intelligence. Knowledge Management Review, 1(2), 45-53.
 • Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. Organization Science, 2(1), 88-115.
 • Kalkan, V. D. (2006). Öncülleri ve sonuçlarıyla işletmelerde örgütsel öğrenme süreci. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 86-103
 • Keleş, N. H. ve Özkan, K. T. (2010). Örgütsel zekâ modeli kapsamında çevresel faktörlerin liderlik, strateji ve kültüre olan etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Journal of Yaşar University, 5(17), 2900–2909.
 • McGilchrist, I. (2009). The master and his emissary: The divided brain and the making of the western world. New Haven: Yale University Press.
 • Mills, D. Q. ve Friesen, B. (1992). The learning organization. European Management Journal, 10(2), 146-156.
 • Minch, R. P. (1990). Hypermedia knowledge management for intelligent organizations. In System Sciences, 1990., Proceedings of the Twenty-Third Annual Hawaii International Conference on (Vol. 4, pp. 300-306). IEEE.
 • Potas, N., Erçetin, Ş. Ş. ve Koçak, S. (2010). Multi Dimensional Organizational Intelligence Measurements for Determining the Institutional and Managerial Capacity of Girl’s Technical Education Institution (Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya/Turkey). African Journal of Business Management. Vol. 4(8), pp. 1644-1651.
 • Schwaninger, M. (2003). A cybernetic model to enhance organizational intelligence. Systems Analysis Modelling Simulation, 43(1), 53-65.
 • Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of mind: Conceptions of the nature of intelligence. England: Cambridge University Press.
 • Şimşek, M. Ş. ve Çelik, A. (2011). Yönetim ve organizasyon. Konya: Eğitim Kitabevi.
 • Turan, S. (2017). Okul Yöneticilerinin Kuantum Liderlik Davranışlarının Örgütsel Zekâ Düzeyine Etkisi (Zonguldak İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Veryard, R. (2016). Building Organizatioal Intelligence, Leanpub. http://samples.leanpub.com/orgintelligence-sample.pdf adresinden 29.10.2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Walsh, J. P. ve Ungson, G. R. (1991). Organizational memory. Academy of Management Review, 16(1), 57-91.
 • Yazıcı, S. (2001). Öğrenen organizasyonlar. İstanbul: Alfa Basım Yayım A.Ş.
 • Yıldırım, E. (2010). Örgütsel öğrenmenin öncülü olarak örgütsel zeka: Teori ve bir uygulama. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20, 145-170.
 • Yildirim, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9360-5337
Author: Nilay NEYİŞÇİ (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0393-3135
Author: Nihan POTAS
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7686-4863
Author: Şefika Şule ERÇETİN
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 29, 2018

Bibtex @research article { suje487492, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {300 - 318}, doi = {10.19126/suje.487492}, title = {Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {NEYİŞÇİ, Nilay and POTAS, Nihan and ERÇETİN, Şefika Şule} }
APA NEYİŞÇİ, N , POTAS, N , ERÇETİN, Ş . (2018). Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8 (4), 300-318. DOI: 10.19126/suje.487492
MLA NEYİŞÇİ, N , POTAS, N , ERÇETİN, Ş . "Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 300-318 <http://dergipark.org.tr/suje/issue/40218/487492>
Chicago NEYİŞÇİ, N , POTAS, N , ERÇETİN, Ş . "Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 300-318
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi AU - Nilay NEYİŞÇİ , Nihan POTAS , Şefika Şule ERÇETİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.487492 DO - 10.19126/suje.487492 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 318 VL - 8 IS - 4 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.487492 UR - https://doi.org/10.19126/suje.487492 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi %A Nilay NEYİŞÇİ , Nihan POTAS , Şefika Şule ERÇETİN %T Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 4 %R doi: 10.19126/suje.487492 %U 10.19126/suje.487492
ISNAD NEYİŞÇİ, Nilay , POTAS, Nihan , ERÇETİN, Şefika Şule . "Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi". Sakarya University Journal of Education 8 / 4 (December 2018): 300-318. https://doi.org/10.19126/suje.487492
AMA NEYİŞÇİ N , POTAS N , ERÇETİN Ş . Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 300-318.
Vancouver NEYİŞÇİ N , POTAS N , ERÇETİN Ş . Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2018; 8(4): 318-300.