Year 2019, Volume 1, Issue 1, Pages 128 - 135 2019-06-26

Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?

Mehmet Elban [1]

37 44

Karşıolgusal düşüncelerin işe koşulduğu bir kliometrik çalışma Philip T. Hoffman’ın ilk baskısı 2015 yılından yapılan çalışması “Why Did Europe Conquer the World?” adlı eseridir.  Eser, 2018 yılında Mihriban Doğan tarafından Türkçeye tercüme edilerek 2018 yılında Say Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Toplamda 367 sayfa olan kitap, “Giriş”, “Erken Modern Avrupa’da Turnuva Fethe Nasıl Olanak Sağladı?”, “Avrasya’nın Diğer Bölgeler Neden Geri Kaldı?”, “Nihai Nedenler”, Barut Teknolojisinden Özel Girişim Seferlerine”, “On Dokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sında Teknolojik Gelişme ve Silahlı Barış ve “Sonuç: Fethin Bedeli” başlıklı yedi ana kısımdan oluşmaktadır. Ayrıca kitabın 238-270 arası sayfaları eklerden, 271-321 arası notlardan ve 322-360 arası sayfaları kaynaklardan ve 361-367 arası sayfaları dizin kısmından oluşmaktadır. 

tarihyazımı, Philip T. HOFFMAN
  • Black, J. & Macraild, D.M. (2016). Tarih çalışmak. N. Bozbora (Çev.) Ankara: Yayın Odası.
  • Elban, M., Yetişensoy, O. (2018). Tarihyazımında rastlantısal nedenler tartışması: karşıolgusal düşünce ve tarihin tarih eğitimi ve öğretiminde kullanılması. İlköğretim Online, 17, (3), 1-17.
  • Hoffman, P. T. (2018). Avrupa neden dünyayı fethetti? M. Doğan (Çev.) İstanbul: Say.
  • Peker, H. S. (2015). Avrupa’da merkantilist uygulamalar ve Osmanlı ekonomisi ile bir karşılaştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 5, (1), 1-12.
  • Tosh, J. (2011). Tarihin peşinde-modern tarih çalışmasında hedefler, yöntemler ve yeni doğrultular. Ö. Arıkan (Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
  • Uzun, A. (2001). Yeni iktisat tarihi akımı ve iktisat tarihi yazımına katkıları. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 2, (1), 80-93. Weber, E. (2017). Köylülerden Fransızlara-Fransa kırsalının modernleşmesi, 1870-1914. Ç. Sümer (Çev.) Ankara: Heretik.
  • Wenzlhuemer, R. (2009). Counterfactual thinking as a scientific method. Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 34, (2), 27-54.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Kitap Kritiği
Authors

Orcid: 0000-0002-2764-3968
Author: Mehmet Elban (Primary Author)
Institution: Bayburt Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 26, 2019

APA Elban, M . (2019). Avrupa Neden Dünyayı Fethetti?. tarihyazımı, 1 (1), 128-135. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarihyazimi/issue/43330/577204