Year 2019, Volume 1, Issue 1, Pages 148 - 156 2019-06-26

Geçenlerde Selanik’in genç bir mecmûasında târihin mazarrat ve fâidesine dâir yazılmış bir iki maḳāleyi dikkatle okumuştum. Bunlar, senelerden beri Makedonya’nın yaşadığı hayât-ı müstesnâ tesîriyle Osmanlı vilâyetleri içinde nispeten parlak zekâlar yetiştiren Selanik’in faal bir dimâğının mahsûlü idi. Fikirler mücerret “Abstrait” olmaktan kurtulmayınca beşeriyyet için müfît olamazlar. Safahât-ı fikriyye kara topraklar üzerinde yaşayacak bir iklim bulduktan sonra mahsûldar ve müfîttir. Bu ciheti, bilhassa nazar-ı dikkate alalım. Eğer târihin bizde tesîri, aksülamelleri -daha meçhûl olarak- zarar ve fâidesi teşrîh edilmiş olsaydı, öyle ümît ederim ki, daha fiili, binâenaleyh daha müsmir uğraşılmış olacaktı. Târih muzırdır; hangi ırklar ve hangi fikirler için? Târih nasıl şerâit altında müfîttir? Bu suâlleri ben, heyet-i içtimâiyyemize hitâp ettim. Bu heyet-i içtimâiyyenin efrâtından bulunduğum için hisseme düşen cevâpları veriyorum.
Nafi Atuf, Saʽy ü Tetebbu, M. Zekeriya, Tarihin Zararı, Tarihin Faydası
  • Çalen, M.K. (2013). II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi. İstanbul: Ötüken
  • [Kansu], N.A. (1912). Bizim İçin Târih. Saʽy ü Tetebbu, 2 (23), ss. 1-5.
Primary Language tr
Subjects History
Journal Section Çeviri
Authors

Orcid: 0000-0002-8490-1791
Author: Haluk Kayıcı (Primary Author)
Institution: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İPSALA MYO
Country: Turkey


Translators

Translator: Haluk Kayıcı

Dates

Publication Date: June 26, 2019

APA Kayıcı, H . (2019). Bizim İçin Târih. tarihyazımı, 1 (1), 148-156. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tarihyazimi/issue/43330/579923