Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 47 - 56 2015-06-17

Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler

Ozan Can [1]

305 543

Ill-intentioned trademarks have started to occupy considerable place in trademark law in Turkey. According to the article No. 35/1 of the Regulation having the Power of Code numbered 556, it is arranged that objections may be placed claiming that the trademark registration applications are enforced for ill-intentioned purposes. On the other hand applications and doctrine indicate that if it is understood that an ill-intentioned application for trademark registration is made shall be taken as the bases for it invalidity even if there is no positive arrangement on this matter. The meaning of the ill-intentioned trademark application and the invalidity of its registration are not clearly defined in the arrangements about the trademark law. However in practice, both the Turkish Patent Institute and the courts tend to take decrees towards its cancellation and invalidation on the part of all of the classes. The appropriateness of this conduct and the presentation of the solution proposals are important within the content of the meaning of ill-in
Marka hukukunda kötü niyetli markalar son dönemde önemli oranda yer işgal etmeye başlamıştır. 556 sayılı KHK’nin 35/1. maddesinde, marka tescil başvurusunun kötü niyetli yapıldığına yönelik itirazların ileri sürülebileceği düzenlenmiştir. İtiraz neticesinde kötü niyetli bir başvuru yapıldığı anlaşıldığı takdirde marka, iptal edilmektedir. Bunun yanında pozitif bir düzenleme olmasa da kötü niyetli marka tescilinin bir hükümsüzlük nedeni olduğu uygulama ve öğreti tarafından genel kabul görmektedir. Marka hukukuna ilişkin düzenlemelerde kötü niyetli marka başvuru ve tescilinde hükümsüzlüğün kapsamının ne olduğu açık değildir. Ancak uygulamada ağırlıklı olarak gerek TPE gerek mahkemeler kötü niyetli marka başvurusunda tüm sınıflar yönünden iptal veya hükümsüzlük yoluna gitmektedir. Kötü niyetin marka hukukundaki anlamı bağlamında bunun yerindeliği ve çözüm önerilerinin ortaya konması önem taşımaktadır. Zira marka üzerindeki hak, mülkiyet hakkının bir yansımasıdır. Bu yüzden iptal ve hükümsüzlüğün kapsamını belirlemek mülkiyet hakkı açısından da ele alınmak zorundadır. Çalışmamızın konusu kötü niyetli marka başvurusunda ve tescilinde iptal ve hükümsüzlüğün kapsamıdır. Bu çerçevede öncelikle kötü niyetli marka başvurusu ve tescili ile buna karşı mevcut TPE ve yargı uygulaması genel hatları ile ele alınacak, daha sonra tüm sınıflar yönünden iptal ve hükümsüzlüğün yerindeliği ve çözüm önerileri sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Marka, kötü niyetli marka başvurusu, kötü niyetli marka tescili, hükümsüzlük
 • Akıntürk, Turgut, Medeni Hukuk, 11. Bası, İstanbul 2005.
 • Arkan, Sabih, Marka Hukuku, C.II, Ankara 1997.
 • Bilgili, Fatih, Marka Hukukunda Hakkın Kötüye Kullanımı, 1. Baskı, Ankara 2006 (Anılış: Mar- ka Hukuku).
 • Bilgili, Fatih, “Türk Marka Hukukunda Kötü Niyet- li Marka Tescili Başvurusuna Karşı İtiraz”, TBB Dergisi, 2007, S. 70, s. 27 vd. (Anılış: Türk Marka).
 • Bous, Ulrich, in Heidelberger Kommentar zum Markenreceht, (Hrsg. Ekey, F./ Klippel/D.) He- idelberg 2003.
 • Doğru, Osman, “İnsan Hakları Avrupa Mahkeme- si İçtihatları”, T.C. Adalet Bakanlığı Yayınları, Ankara 2003.
 • Ertaş, Şeref, “Mülkiyet Hakkının Yeni Boyutu ve Bu Hakka Getirilen Daraltımların Anayasa ve İnsan Haklarına Uygunluğu”, in. Türk Medenî Kanununun Yürürlüğe Girişinin 80. Yılı Mü- nasebetiyle Düzenlenen Sempozyum, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2006, s. 135 vd.
 • Gemalmaz, Haydar Burak,  “Avrupa İnsan Hakla- rı Sözleşmesi Açısından Mülkiyet Hakkının Sınırlanmasında ‘Adil Denge’ İlkesi”, İstanbul Yongalık, Aynur, “İstisnalar Dar Yorumlanır Kuralı” Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, C. LXIX, S. 1-2, s. 347 vd.
 • Guggenbühl, Markus, Die gesetzlichen Vermutun- gen des Privatrechts und ihre Wirkungen im Zivilprozess, Zürich 1990.
 • Helm, Horst, “Die  bösgläubige Markenanmeldung”, GRUR 1996, s. 593 vd.
 • Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian, Markengesetz, 3. Aufl., München 2010.
 • Karasu, Rauf, “Spekülasyon ve Engelleme Markala- rı”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), 2008, C. 8, S. 3, s. 11 vd. 
 • Memiş, Tekin, “Türk Hukukunda Kötüniyetli Mar- ka Tesciline Bağlanan Sonuçlar”, Fikri Mülkiyet Yıllığı, İstanbul 2009, s. 407 vd.
 • Şehirali Çelik, Feyzan Hayal, “İltibastan Kötüniyetli Tescile Paskalya Tavşanlarının Hikâyesi”, Bati- der 2011, C. XXVII, S. 3, s. 65 vd.
 • Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2004.
 • Wiedmann, Elke, Der Rechtmissbrauch im Mar- kenreceht, Konstanz 2002.
 • Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı Altay/Ayoğlu, Tolga/ Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan, Marka Hu- kuku, 556 Sayılı KHK Şerhi, 1. Baskı, C. II, İs- tanbul 2004. ve Değerlendirilmesi”, AÜHFD 2011, C. 60, S. 1, s. 1 vd.
 • Zevkliler, Aydın, Medeni Hukuk, 6. Baskı, Ankara 2000.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ozan Can

Bibtex @ { tfm228805, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {47 - 56}, doi = {}, title = {Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler}, key = {cite}, author = {Can, Ozan} }
APA Can, O . (2015). Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1 (1), 47-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228805
MLA Can, O . "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 47-56 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228805>
Chicago Can, O . "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 47-56
RIS TY - JOUR T1 - Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler AU - Ozan Can Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 56 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler %A Ozan Can %T Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Can, Ozan . "Türk Hukukunda Kötüniyetli Marka Başvuru ve Tescilinde İptal ve Hükümsüzlüğün Kapsamı Üzerine Düşünceler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 1 (June 2015): 47-56.