Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 57 - 64 2015-06-17

Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması

Mustafa Çeker [1]

239 333

Limited company has the feature of being the only company which has an upper limit on the number of the partners under the Turkish law. According to the article 574 of the Turkish Commercial Code, the number of the partners in a limited company shall not exceed fifty. This provision is one of the few provisions was retained exactly in the new TCC as reserved in the TCC No. 6762 and in the TCC No. 845. In this study, the function of this regulation, whether this limitation is suitable or not, the situation in comparative law by examining the legal regulations in these countries such as Switzerland, Germany, England, Belgium and France, the provisions which are applied in case of exceeding of fifty partners limit are opened to discussion
Limited şirket, Türk Hukuku’nda ortak sayısına üst sınır getirilmiş olan tek şirket özelliğine sahiptir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) m. 574 uyarınca limited şirketlerde ortakların sayısı elliyi aşamaz. Bu hüküm, gerek 6762 sayılı TTK, gerekse 845 sayılı TTK’da bulunduğu gibi, 6102 sayılı yeni TTK’da da aynen muhafaza edilmiş ender hükümlerden biridir. Çalışmada sözü edilen düzenlemenin işlevi, bu şekilde bir sınırlama yapılmasının yerinde olup olmadığı, İsviçre, Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa gibi ülke hukuklarındaki düzenlemeler incelenerek karşılaştırmalı hukuktaki durumu, elli ortak sınırının aşılması hâlinde uygulanacak hükümler tartışmaya açılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Limited şirket, ortak sayısı, üst sınır
 • Arslanlı, Halil, Ticaret Kanunu Şerhi, Limited Şir- ketler Birinci Kısım (Madde 503-517), İstanbul 1962 (Limited Şirketler).
 • Baudenbacher, Carl. , Kommentar zum schweize- rischen Privatrecht, Obligationenrecht II Art 530-1186 OR, Basel 2002.
 • Bilgili, Fatih /Demirkapı, Ertan , Şirketler Hukuku, Bursa 2012 (Şirketler Hukuku).
 • Brechbühl, Beat A./Emch, Daniel , Die neue GmbH als massgeschneidertes Rechtskleid für Joint Ventures, SZW 2007, s. 271 vd.
 • Çamoğlu, Ersin, Cumhuriyet Döneminde Limited Ortaklıklarda Gelişmeler, İÜHF. 50. Yıl Arma- ğanı, Cumhuriyet Döneminde Hukuk, s. 735 vd., İstanbul 1973 (Gelişmeler).
 • Çamoğlu, Ersin, İsviçre, Alman ve Türk Hukukla- rında Limited Ortaklığın Sınırlı Sorumluluğu İlkesinin Anlamı ve Nitelikleri, İÜHFM 1973, 1-4, s. 499 vd. (Sınırlı Sorumluluk).
 • Çeker, Mustafa , 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu- na Göre Ticaret Hukuku, 6. Baskı, Adana 2014 (Ticaret Hukuku).
 • Frey, Martin/Siffert, Rino/Fischer, Marc P. , Das neue GmbH-Recht, Hrsg. Baker/McKenzie, Zürich 2007.
 • Füller, Jens T. , in,Ensthaler, J./Füller, J.T./Schmidt, B.; Kommentar zum GmbH-Gesetz, 2. Aufl., Luchterhand 2010.
 • Grimm, Andrea/Trippel, Riccarda , Aktuelle Fra- gen des GmbH-Rechts, in, Jörg, F./Arter, O. (Hrsg.), Entwicklungen im Gesellschaftsrecht I, Bern 2006.
 • Grobe, Hans (çev. Baştuğ, İrfan), Yeni Fransız Limi- ted Şirketler Kanunu, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 1968, S. 3, s. 417 vd.
 • Hirsch, Ernst E., Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 1940.
 • Hochloch, Gerhard/Limmer, Peter , Gesellschafts- recht, Freiburg i.B. 2002.
 • Karahan, Sami/Çeker, Mustafa , Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Konya 2013.
 • Kastner, Walther, Grundriss des österreichischen Gesellschaftsrechts, 2. Aufl., Wien 1976.
 • Kendigelen, Abuzer , Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstan- bul 2011 (Değişiklikler).
 • Lutter, Marcus, in, Lutter, Marcus/Hommelhoff, Pe- ter GmbHG, 17. Aufl., Köln 2009.
 • Meier-Hayoz, Arthur/ Forstmoser, Peter , Schwe- izerisches Gesellschaftsrecht, 9. Aufl., Bern 2004.
 • Moroğlu, Erdoğan, Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Ka- nunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2001.
 • Okan, Neval , Türk Hukukunda Ticaret Ortaklıkla- rında Ortak Sayısının Bire Düşmesi ve Sonuç- ları, EOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi C. 1 S. 1 (Aralık 2000), s. 57 vd.
 • Özkorkut, Korkut, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Şirketlerine Getireceği Yenilikler ve Değişiklikler-I, Yaklaşım Dergisi, 194 (Şubat 2009), s. 239 vd.
 • Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin , Or- taklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2010.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mustafa Çeker

Bibtex @ { tfm228806, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {57 - 64}, doi = {}, title = {Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması}, key = {cite}, author = {Çeker, Mustafa} }
APA Çeker, M . (2015). Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1 (1), 57-64. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228806
MLA Çeker, M . "Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 57-64 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228806>
Chicago Çeker, M . "Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 57-64
RIS TY - JOUR T1 - Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması AU - Mustafa Çeker Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 64 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması %A Mustafa Çeker %T Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Çeker, Mustafa . "Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 1 (June 2015): 57-64.