Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 79 - 88 2015-06-17

Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi

Cafer Eminoğlu [1]

317 544

According to the Article 357, titled “equal treatment principle” of Turkish Commercial Code (TCC), the shareholders shall be subject to equal treatment under equal terms. Herewith the principle of equal treatment of shareholder under equal terms which was already accepted both by Turkish doctrine and Supreme Court (Yargıtay) of Turkey at the time of previous Turkish Commercial Code, numbered 6762, is embodied for the first time as a legal provision. However this regulation is not free of problems. Uncertainty of legal characteristic of the principle, the unclarity of consequences of general assembly resolutions against the principle, serious consequences that the nullity of the board decisions may draw and the question whether a deviation from the principle because of objective grounds is possible or not, are some of problematic areas of “equal treatment principle”. In spite of these problems, it should be accepted that this principle will serve the prevention of abuse of majority power and the strengthening of shareholder democracy in joint stock companies
Türk Ticaret Kanunu (TTK) “eşit işlem ilkesi” kenar başlıklı 357. maddede “pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur” demektedir. Böylelikle 6762 Sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu (eTTK) döneminde gerek öğreti gerekse de Yargıtay tarafından kabul gören anonim ortaklık pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmasına ilişkin ilke ilk kez kanuni bir düzenlemeye kavuşmuş olmaktadır. Ne var ki bu düzenleme sorunsuz değildir. İlkenin hukuki niteliğinin belirsizliği, ilkeye aykırı genel kurul kararlarının akıbetinin belirlenmemiş olması, ilkeye aykırı yönetim kurulu kararlarının butlan olmasının doğuracağı ağır sonuçlar ve ilkeden objektif gerekçeye dayalı olarak sapılıp sapılamayacağı hususları eşit şartlarda eşit işlem ilkesinin problemli alanlarının başında gelmektedir. Bu tür sorunlara rağmen eşit şartlarda eşit işlem ilkesinin anonim ortaklıklarda çoğunluğun gücünün kötüye kullanılmasının engellenmesi ve pay sahipleri demokrasisinin güçlendirilmesi açısından önemli bir düzenleme olduğunun kabulü gerekir. Anahtar Kelimeler: Eşit İşlem İlkesi, Pay Sahipleri, Pay Sahipleri Demokrasisi, Anonim Ortaklıklar.
 • Böckli, Peter, Schweizer Aktienrecht, Zürich: Schulthess Verlag, 2009.
 • Çelik, Aytekin, Anonim Şirketlerde Ortaklık- tan Çıkarılma, 3. Baskı. Ankara: Seçkin, 2012.
 • Eminoğlu, Cafer, Türk Ticaret Kanunu’n- da Kurumsal Yönetim (Corporate Governance), İstanbul: Oniki Levha, 2014.
 • Forstmoser, Peter/Meier Hayoz, Arthur/No- bel, Peter, Shweizerisches Aktienrecht, Bern: s.n., 1996.
 • Hölters, Wolfgang, Aktiengesetz - Kommentar, München: s.n., 2011.
 • Hueck, Götz, Der Grundsatz der gleichmäßi- gen Behandlung im Privatrecht (Gleichmassige Be- handlung), s.l. : Beck, 1958.
 • Hüffer, Uwe, Aktiengesetz: AktG (Hüffer), München: Beck, 2012 .
 • Karahan, Sami, Şirketler Hukuku, Konya: Mi- moza, 2013.
 • Kendigelen, Abuzer, Türk Ticaret Kanunu: De- ğişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, İstanbul: XII Levha, 2012.
 • Kırca, İsmail/Şehirali Çelik, Feyzan Hayal/ Manavgat, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku Cilt I (A.Ş. I), Ankara: s.n., 2013.
 • Lengauer, Daniel, Company Law in Switzer- land, Zürih: Schulthess, 2009.
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu, Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul: s.n., 2009.
 • Nomer, Füsun, “Anonim Ortaklıkta Eşit Dav- ranma (Eşit İşlem) İlkesi”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul: s.n., 1998. s. 469-490.
 • OECD, OECD Principles of Corporate Gover- nance (OECD Principles), s.l.: OECD, 2004.
 • Okutan Nilsson, Gül, Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, Çağa, 2003.
 • Omağ, Merih Kemal, Anonim Şirketler Hu- kukunda Eşit İşlem İlkesinin (Hukuki) Sonuçları, 1986, Cilt 1, 1, s. 1-8.
 • Ruthardt, Frederik, Angemessene Barabfin- dung und Gleichbehandlung von Minderheits- und Mehrheitsaktionären: Zur grundsätzlichen Un- zulässigkeit eines Governance Abschlages, NZG. 2014, 25, s. 972-980.
 • Schmidt, Karsten/Lutter, Markus, AktG. 2010, Cilt 1, Band.
 • Tekinalp, Ünal, “Türk Ticaret Kanunu Tasarı- sının Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı”, [ya- zan] Mehmet Murat İnceoğlu, Uğur Alacakaptan’a Armağan. s.l.: İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2008, Cilt 2, s. 635 - 652.
 • Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin/ Poroy, Reha, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul: Vedat, 2010.
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (Ortaklıkların Yeni Hukuku), İstanbul: Ve- dat, 2013.
 • Yıldız, Şükrü, Anonim Ortaklıkta Pay Sahiple- ri Açısından Eşit İşlem İlkesi, Ankara: Seçkin, 2004.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cafer Eminoğlu

Bibtex @ { tfm228809, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {79 - 88}, doi = {}, title = {Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi}, key = {cite}, author = {Eminoğlu, Cafer} }
APA Eminoğlu, C . (2015). Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1 (1), 79-88. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228809
MLA Eminoğlu, C . "Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 79-88 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228809>
Chicago Eminoğlu, C . "Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 79-88
RIS TY - JOUR T1 - Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi AU - Cafer Eminoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 88 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi %A Cafer Eminoğlu %T Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Eminoğlu, Cafer . "Anonim Şirket Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 1 (June 2015): 79-88.