Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 143 - 156 2015-06-17

6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar

Mehmet Özdamar [1]

299 464

The specific importance of capital in joint stock companies has led to the need for regulation of the issue of capital elements that can be imposed on the joint-stock companies particularly in the Article 342 and 343 of the Turkish Commercial Code (TCC) as
Anonim şirketlerde sermayenin taşıdığı özel önem, TTK’nın 128 vd. maddelerinde yer alan genel düzenlemelerin yanı sıra, anonim şirketlere getirilebilecek sermaye unsurları konusunun TTK’nın 342 ve 343’üncü maddelerinde de özel olarak düzenlenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle anonim şirketlere getirilebileceği kabul edilen ayni sermaye unsurlarının, şirketin ve diğer menfaat sahiplerinin zarara uğramaması için gerçek değerleriyle esas sözleşmede yer alması sağlanmak istenmiştir. Kanun koyucu bu nedenle ayni sermaye unsurlarının değerinin, mahkeme eliyle atanan bilirkişiler tarafından objektif şekilde tespit edilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu kapsamda sermaye olarak şirkete getirilmek istenen vadesi gelmiş alacak hakkının değerinin belirlenmesi talepleri, mahkemelerce farklı şekillerde çözüme kavuşturulmuş; giderek etkisini daha da artıran bu sorun Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (GTB) çıkardığı bir genelge ile geçici bir şekilde çözümlenmiştir. Her ne kadar TTK ile çelişiyor olsa da GTB tarafından çıkarılan genelgede şirket ortağının şirketten olan alacağı- nı başka bir şirkete sermaye olarak koymak istemesi halinde, mahkeme tarafından atanacak bilirkişi raporunun gerekli olduğu; ortağın şirketten olan alacağını yine şirkete sermaye olarak getirmek istemesi halinde ise, değer tespitinin mali müşavirlere bırakılacağı belirlemesi yapılmıştır. Tüm bu hususlara temas etmek üzere tebliğ kapsamında, anonim şirketlerde ayni sermayenin kapsamı ve özellikle alacak hakkının değerinin biçilmesinde yaşanan uyuşmazlıklar ve bunların çözümü için GTB’nin çıkardığı Tebliğe ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, ayni sermaye, nakdi sermaye, alacak hakkı, bilirkişi raporu
 • Akdağ Güney, Necla, Anonim Şirketlerde Kuruluş, İstanbul 2014.
 • Akdağ Güney, Necla /Gümüş, Mustafa Alper, Taşı- nırların Anonim Şirketlere Esas Sermaye Ola- rak Getirilmesi, Regesta 2013/3, s. 4 vd.
 • Akdağ Güney, Necla /Gümüş, Mustafa Alper, Ta- şınmazların Anonim Şirketlere Esas Sermaye Olarak Getirilmesi, Regesta 2013/1, s. 30 vd.
 • Arıcı, Fatih, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Bir- likte Devri, İstanbul 2008.
 • Ayhan, Rıza /Özdamar, Mehmet /Çağlar, Hayret- tin, Ticari İşletme Hukuku, 7. Bası, Ankara 2014.
 • Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 8. Bası, İs- tanbul 2014.
 • Çağlar, Hayrettin, “Anonim Şirketlerde Ayni Ser- mayeye Değer Biçilmesi”, Batider, C. XXVI, Sa. 2, Y. 2010, s. 39 vd.
 • Çelik, Aytekin, “Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesine Yönelik İhtiyati Tedbirler”, GÜHFD., C. XV, Sa. 3, Y. 2011, s. 31 vd.
 • Göle, Celal, Anonim Ortaklıklarda Nakdi Sermaye Koyma Borcu ve Bu Borcu İfada Temerrüt, An- kara 1976.
 • Grünewald, Barbara, Gesellschaftsrecht, 8. Auflage, Köln 2011.
 • Hüffer, K., Aktiengesetz, 11. Auflage, 2014.
 • Karaman Çoşgun, Özlem, “Anonim Şirketlerde Von Büren, R./Stoffel, W.A./Weber, R.H., Grund- Sermaye Kavramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi”, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Ka- nununu Beklerken, 10-12 Mayıs 2012 Sempoz- yum, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, C. 18, S. 2, Y. 2012, s. 333 vd.
 • Kendigelen, Abuzer, Türk Ticaret Kanunu Değişik- likler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 2. Bası, İstan- bul 2012.
 • Kendigelen, (Ülgen/Helvacı/Kaya), Abuzer, Kıymet- li Evrak Hukuku, İstanbul 2013.
 • Manavgat (Kırca/Şehirali Çelik), Çağlar, Anonim şirketler Hukuku, C. 1, Ankara 2014.
 • Meier Hayoz, A./Forstmoser, P.: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, Bern 2012.
 • Moroğlu, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanu- nu, Değerlendirme ve Öneriler, İstanbul 2012.
 • Özdamar, Mehmet, “Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taşınmazların Taahhüt Edilmesi”, GÜ- HFD., Haziran-Aralık 2006, C. X, No.1-2, s. 100 vd.
 • Paslı, Ali, “Yeni Türk Ticaret Kanunu, Anonim Or- taklık Hükümlerinin Tanıtılması, (III), YTK Kitap 2, - Kısım 4- Bölüm 1 “Kuruluşun Hü- kümleri, Batider 2012, C. XXVIII, S. 3, s. 198 vd.
 • Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku Şerhi, C. 1, 2. Bası, Ankara 2014.
 • Tekinalp, Ünal, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hu- kuku, 3. Bası, İstanbul 2013.
 • Tekinalp (Poroy/Çamoğlu), Ünal, Ortaklıklar Hu- kuku 1, 13. Bası, İstanbul 2014.
 • Umar, Bilge, Hukuk Muhakemeleri Şerhi, Ankara 2014. riss des Aktienrechts, Zürich - Basel - Genf 2011.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mehmet Özdamar

Bibtex @ { tfm228815, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {143 - 156}, doi = {}, title = {6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar}, key = {cite}, author = {Özdamar, Mehmet} }
APA Özdamar, M . (2015). 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1 (1), 143-156. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228815
MLA Özdamar, M . "6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 143-156 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/21329/228815>
Chicago Özdamar, M . "6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 (2015): 143-156
RIS TY - JOUR T1 - 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar AU - Mehmet Özdamar Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 156 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar %A Mehmet Özdamar %T 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar %D 2015 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özdamar, Mehmet . "6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 1 / 1 (June 2015): 143-156.