Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 9 - 22 2017-09-20

Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği

Mevlüdiye Alaf [1]

243 1288

Tüketici kredisi sözleşmelerini düzenleyen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da bu tip sözleşmelerde uygulanacak faiz hakkında zayıf konumda olan tüketiciyi korumaya yönelik hükümlere yer verilmekle birlikte; faiz oranlarının tespiti noktasında genel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. TKHK m. 83/2 hükmünün yaptığı atıf nedeniyle faiz, genel hükümlerle çözüme kavuşturulmalıdır. Ancak faiz, hem Türk Ticaret Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu iki Kanun’da faiz, farklı şekillerde ele alınmıştır. Bu sebeple TKHK’deki genel hüküm ile kastedilen Kanun’un tespiti gerekmektedir. Burada da tüketici kredisi sözleşmelerinin adi iş-ticari iş ayrımındaki yeri önem taşımaktadır. TKHK ile tüketici kredisi sözleşmelerinde uygulanacak faizin somut sınırlarının çizilmemesi ve bu sözleşmelerin iki yönlülüğü, faiz oranının tespitinde belirsizliğe ve tartışmalara yol açmıştır.

Tüketici kredisi sözleşmeleri, faiz, üst sınır, adi iş, ticari iş
 • Aslan, İ. Yılmaz (2014) 6502 sayılı Kanununa Göre Tüketici Hukuku, 4. Baskı, Ankara, Ekin.
 • Ayan, Mehmet (2012) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 7. Baskı, Konya, Mimoza.
 • Aydemir, Efrail (2013) Hukuk Uygulamasında Faiz, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Aydoğdu, Murat (2010) “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Faiz İle İlgili Düzenlemeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 1, s. 85-136.
 • Aydoğdu, Murat/Ayan, Serkan (2014) Türk Borçlar ve Türk Ticaret Hukukunda Yer Alan Faiz İle İlgili Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, 2. Bası, Ankara, Adalet.
 • Buz, Vedat “Borçların İfası ve İfa Edilmemesi” Derleyen: Doç. Dr. M. Murat İNCEOĞLU (2012), Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler-Tebliğler, İstanbul, On İki Levha, s. 91-111.
 • Cansel, Erol/Özel, Çağlar (2014) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1, Ankara, Seçkin.
 • Ceylan, Ebru (2015) “Kredi Kartlarıyla İlgili 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yenilikler”, TBB Dergisi, 2015/117, s. 233-284.
 • Demir, Mehmet (2012) Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler, Ankara, Adalet.
 • Demir, Şamil (2012) “Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4, s. 209-232.
 • Deryal, Yahya/Korkmaz, Yakup (2015) Yeni Tüketici Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Eren, Fikret (2012) 6098 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanmış Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, 14. Baskı, Ankara, Yetkin.
 • Göktürk, Kürşat (2015) “Ticari İş Kavramı, Sınırlandırılması ve Faiz Meselesi” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIX, Y. 2015, S.2, s. 3-44.
 • Haznedar, Murat (2014) “6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Bankacılık Uygulamaları Bakımından Getirdiği Yenilikler”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 3, Y. 2014, s. 5-33.
 • İnal, H. Tamer (2014) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a Göre Hazırlanmış Tüketici Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • İnan, Ali Naim/Yücel, Özge (2014) Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, 4. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • İnceoğlu, M. Murat, “Faize İlişkin Yürürlük Kanunu’nun 7. Maddesine İlişkin Yargıtay Kararları”: Yeniocak, Umut (Editör) Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK-TTK-HMK) (2014), 1. Baskı, Ankara, Seçkin, s. 19-31.
 • Kara, İlhan (2015) Tüketici Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Engin. Karakocalı, Ahmet/Kurşun, Ali Suphi (2015) Tüketici Hukuku (6502 Sayılı Kanun ve İlgili Yönetmeliklere Göre), 1. Bası, İstanbul, Aristo.
 • Karmış, Enver (2014) “Bankacılık, Adi ve Ticari İşte Akdi, Temerrüt Faiz, 3095 Sayılı Faiz Kanunun Uygulanması, Yasal/Ticari Faiz Cetvelleri ve Bazı Yargıtay İçtihatlarına Eleştirel Bakış”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 3, s. 433-506.
 • Kayar, İsmail, “Kredi Sözleşmelerinde Bankaya Tek Yanlı Faiz Artırma Yetkisi Veren Hükümlerin Geçerliliği ve Uygulanması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 2, Ankara 1997, s. 1-16.
 • Kayıhan, Şaban/Yasan, Mustafa (2013) 6335 sayılı Kanun İle Güncellenmiş Ticari İşletme Hukuku 2.Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Kılıçoğlu, Ahmet M. (2012) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, Ankara, Seçkin.
 • Kırkbeşoğlu, Nagehan (2012) “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faiz Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme”, BATİDER, C. 28, S. 4, Aralık, s. 145-172.
 • Oğuzman, M. Kemal/Öz, Turgut (2016) Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. I, 14. Baskı, İstanbul, Vedat.
 • Oral, Tuğçe (2013) “Tüketici Sözleşmelerinin Uygulama Alanı ve Ticari ve Adi Sözleşmelerden Ayrılması”, TAAD, Yıl 4, S. 3, s. 545-573.
 • Orbay Ortaç, Nuran (2014) “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ticari İşlerde Faiz”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2, s. 119-133.
 • Özel, Çağlar (2014) Tüketicinin Korunması Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi (2012) Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, Vedat.
 • Reisoğlu, Seza (2012) “Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi”, Bankacılar Dergisi, S. 82, İstanbul, s. 107-118.
 • Ruhi, Ahmet Cemal (2013) Sözleşmeler Hukuku, 2. Baskı, Ankara, Seçkin.
 • Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/Nomer Ertan, N. Füsun (2015) Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, On İki Levha.
 • Ünal, Rahmi/İlgün, CANDAŞ (2013) Açıklamalı-İçtihatlı Örnek Yargıtay Kararları Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, 2. Baskı, Ankara, Adalet.
 • Yağcı, Kürşad (2013) “Anapara Faizi ve Temerrüt Faizine Üst Sınır Getiren TBK m. 88 ve TBK m. 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK m. 8 ve TTK m. 9) Bakımından Uygulanabilirliği”, İÜHFM, C. LXXI, S. 2, İstanbul, s. 421-438.
 • Yener, Mehmet Deniz (2015) “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un Tüketici Kredileri Bakımından getirdiği Yenilikler”, Marmara Üniversitesi Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, C. 7, S. 13, İstanbul, s. 409-436.
 • Yıldırım, Abdülkerim (2014) Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara, Yetkin.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Mevlüdiye Alaf

Bibtex @research article { tfm341607, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {9 - 22}, doi = {}, title = {Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği}, key = {cite}, author = {Alaf, Mevlüdiye} }
APA Alaf, M . (2017). Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 3 (1), 9-22. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341607
MLA Alaf, M . "Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 9-22 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341607>
Chicago Alaf, M . "Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 9-22
RIS TY - JOUR T1 - Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği AU - Mevlüdiye Alaf Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 9 EP - 22 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği %A Mevlüdiye Alaf %T Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Alaf, Mevlüdiye . "Tüketici Kredileri Bakımından Türk Borçlar Kanunu İle Getirilen Faize İlişkin Üst Sınır Hükümlerinin Uygulanabilirliği". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 1 (September 2017): 9-22.