Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 47 - 65 2017-09-20

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler

Ersin Erdoğan [1]

387 874

Bu çalışmada patent isteme hakkı ve patent hakkı sahibinin talep edebileceği geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin özellik arz eden bazı durumlar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 159’uncu maddesindeki düzenlemeden hareketle ele alınmıştır. Bu çerçevede ihtiyati tedbirin amacı ve tedbir kararı verilebilmesinin şartları, patent hukukunun niteliği dikkate alınarak incelenmiştir.

Patent hakkı, ihtiyati tedbir, ispat ölçüsü
 • Ansay, Sabri Şakir (1960) Hukuk Yargılama Usûlleri, Yedinci Baskı, Ankara, Güzel Sanatlar Matbaası.
 • Arkan,Sabih (1998), Marka Hukuku, Cilt:2, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • Arslan, Ramazan &Yılmaz, Ejder &Taşpınar-Ayvaz, Sema (2016) Medenî Usûl Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Beck’scher Online Kommentar ZPO (2017), München, C.H. Beck, (BeckOK& Yazar ZPO § X, Rn. Y)
 • Bilge, Necip & Önen, Ergun (1978) Medenî Yargılama Hukuku, Üçüncü Baskı, Ankara, Sevinç Matbaası.
 • Bozkurt Yüksel, A. Ebru (2009), Patent Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Brinks, Henry L. &Fritze, Ulrich (1987) ‘EinstweiligeVerfügungen in Patentverletzungssachen in den USA und Deutschland’, GRUR Int.
 • Cooter, Robert&Ulen, Thomas (2012) Law&Economics, Boston.
 • Deren-Yıldırım,Nevhis (2002), Haksız Rekabet Hukuku ile Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku’nda İhtiyati Tedbirler, 2. Baskı, İstanbul, Alkım Yayınevi.
 • Erdoğan, Ersin (2016),Medeni Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Erişir, Evrim (2013), Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Güneş,İlhami (2016), Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Harte-Bavendamm, Henning& Henning-Bodewig, Frauke (2016), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, München, C.H.. Beck (Harte& Henning& Yazar, UWG Kap. X).
 • Hirsch, Ernst (1948), Fikri ve Sınai Haklar, Ankara, Ar Basımevi.
 • Holzapfel, Henrik (2003), ‘Zum einstweiligen Rechtsschutz im Wettbewerbs- und Patentrecht’, GRUR.
 • Karafakih, İsmail Hakkı (1952), Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 • Karahan, Sami&Suluk, Cahit&Saraç, Tahir&Nal, Temel (2015), Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık. Konuralp, Cengiz Serhat (2013), ‘6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İhtiyati Tedbirler’, İÜHFM, Cilt:LXXI, Sayı:2, s. 225-274.
 • Kuru, Baki (2001), Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, Cilt: VI, İstanbul, Demir-Demir Yayınevi.
 • Kuru, Baki (2016), Medenî Usûl Hukuku, İstanbul, Legal Yayıncılık.
 • Meier-Beck, Peter (1988), ‘Die einstweilige Verfügungwegen Verletzungvon Patent- und Gebrauchsmusterrechten’, GRUR.
 • Meran, Necati (2015), Marka Hakları ve Korunması, 4. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Mes, Peter (2015), Patentgesetz Bebrauchsmustergesetz, München, C.H. Beck.
 • Musielak, Hans-Joachim& Voit, Wolfgang (2017), München, Franz Vahlen (Musielak ZPO &Yazar ZPO § X Rn. Y).
 • Münchener Kommentar zur ZPO (2003), München, C.H. Beck (MüKo&Yazar, ZPO § X, Rn. Y).
 • Noyan, Erdal (2015), Patent Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yayınevi.
 • Osterrieth, Christian (2015), Patentrecht, München, C.H.Beck.
 • Özbek, Mustafa Serdar (2013), Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Özekes, Muhammet (2002), ‘Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir’, DEÜHFD, Cilt:4 Sayı:2, s. 89-138.
 • Özekes, Muhammet (2017), PekcanıtezUsûl Medenî Usûl Hukuku, Cilt: 3, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Pekcanıtez, Hakan&Atalay, Oğuz&Özekes, Muhammet (2016), Medenî Usûl Hukuku, 4. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Postacığlu, İlhan (1975), Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası.
 • Saenger, Ingo (2017), Zivilprozessordnung Handkommentar, Münster, Nomos (Hk-ZPO/Yazar, § X, Rn. Y).
 • Saraç,Tahir (2003), Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Sayhan, İsmet (2005), ‘Patent Haklarının Kazanılması Bakımından Tescilin Etkisi’, FMR, Cilt: 5, Sayı: 2, s. 117-148, 143-146. Stein, Friedrich &Jonas, Martin, (2012), Kommentar zur Zivilprozessordnung, Mohr Siebeck (Stein&Jonas&Grunsky, § X, Rn. Y).
 • Suluk, Cahit (2001), Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması, Ankara, Yargı Yayınevi.
 • Suluk, Cahit&Orhan, Ali (2008), Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt: 3, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Şehirali,Feyzan H. (1998), Patent Hakkının Korunması, Ankara, Turhan Kitabevi.
 • Tamer, Ahmet (2013), Patent ve Faydalı Model Hakkına Aykırılığın Sonuçları, Ankara, Bilge Yayınevi.
 • Tanrıver, Süha (1996), İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Tekinalp,Ünal (2012), Fikri Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
 • Tunç-Yücel, Müjgan (2003), ‘Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler’, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul, s. 417-429.
 • Umar, Bilge (2014), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Utku, Doruk (2009), Sınai Hakların Rehni, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Üstündağ, Saim (1981) İhtiyati Tedbirler, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları.
 • Üstündağ, Saim (1997) Medenî Yargılama Hukuku, İstanbul, Alfa Yayınevi.
 • Yasaman,Hamdi &Yüksel, Sinan (2004), Marka Hukuku – 556 Sayılı KHK Şerhi, Cilt: 2, İstanbul, Vedat Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ejder (2001), Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, Ankara, Yetkin Yayınları.
 • Yılmaz,Ejder (2013), Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, Yetkin Yayınları.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ersin Erdoğan

Bibtex @research article { tfm341669, journal = {Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi}, issn = {2149-4576}, address = {Ankara Yildirim Beyazit University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {47 - 65}, doi = {}, title = {6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Ersin} }
APA Erdoğan, E . (2017). 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler. Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 3 (1), 47-65. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341669
MLA Erdoğan, E . "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 47-65 <http://dergipark.org.tr/tfm/issue/31322/341669>
Chicago Erdoğan, E . "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 (2017): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler AU - Ersin Erdoğan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-4576- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler %A Ersin Erdoğan %T 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler %D 2017 %J Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi %P 2149-4576- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Erdoğan, Ersin . "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Patent Hakları Açısından Öngörülen İhtiyati Tedbirlere İlişkin Bazı Düşünceler". Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 3 / 1 (September 2017): 47-65.