Year 2016, Volume 15, Issue 30, Pages 133 - 151 2016-12-31

Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması

Seda KURŞUN [1] , Ali Osman KUŞAKÇI [2]

278 977

Performans değerlendirmesi çalışmalarında hangi birimin etkin olduğunun bulunması, etkin olmayan birimlerin etkin hale gelebilmeleri için ne gibi aksiyonlar alması gerektiği belirlenmelidir. Bu iş çok sayıda girdi ve çıktının söz konusu olduğu sistemlerde oldukça zordur. Bankacılık sektöründe yaşanan rekabet, bankaların kaynaklarını etkin şekilde kullanmasını gerektirmektedir. Bu durum bankaların sıklıkla kapsamlı performans ölçüm çalışmaları yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Birçok farklı yöntemin yanında bankacılık sektöründe yer alan kurumların performansının değerlendirmesinde Veri Zarflama Analizi (VZA) yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışma bankacılık sektöründe VZA yöntemi kullanarak yapılmış olan performans analizi çalışmalarını incelemektedir. Bu sektörde VZA uygulamalarında hangi girdi ve çıktılara ağırlık verildiği ve hangi VZA modellerinin kullanıldığı tespit edilmektedir.
et
 • Akgüç, Öztin. (2007). Banka Yönetimi ve Performans Analizi, İstanbul, Arayış Basım ve Yayıncılık.
 • Akyüz, Y., Yıldız, F., Kaya, Z., (2013). Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BİST’te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27.
 • Altun Ada, A., ve Dalkılıç, N. ,(2014). Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar.
 • Azadeh, A., Ghaderi S., Mirjalili M., Moghaddam M., (2011). Integration of Analytic Hierarchy Process and Data Envelopment Analysis for Assessment and Optimization of Productivity in a Large Industrial Bank, Expert Systems with Applications.
 • Bader, M., Mohamad, S., Ariff, M., Hassan, T., (2008). Cost, Revenue, And Profıt Effıcıency Of Islamıc Versus Conventıonal Banks: Internatıonal Evıdence Usıng Data Envelopment
 • Bay, M., (2009). Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi Yöntemini Kullanarak Verimlilik Araştırması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Behdioğlu, S., Özcan, G., (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, 3.
 • Buğan, M.F., (2015). Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin Vza Ve Malmquist TFV Endeksi İle Karşılaştırılması, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bulut, H. İbrahim., Er, Bünyamin.(2012). Katılım Finansmanı Katılım Bankacılığı ve Girişim Sermayesi, İstanbul, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları.
 • Cingi, S., Tarım, A., (2000). Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquıst TFP Endeksi Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği.
 • Dağ, S., (2011). Türkiye’deki Katılım Ve Mevduat Bankalarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Karşılaştırılması, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Deb, N., (2012). Evaluation of Online Bank Efficiency in Bangladesh: A Data Envelopment Analysis (DEA) Approach, Journal of Internet Banking and Commerce, s vol. 17, no.2
 • Demir , A. , Bakırcı F. , (2014). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28, 2.
 • Dinçer, S.Erdal, (2011). Stratejik Planlama ve Veri Zarflama Analizinde Etkinlik Ölçümü, Der Yayınları, İstanbul.
 • Ebrahimnejad, A., Tavana, M., Lotfi, F., Shahverdi, R., Yousefpour, M., (2014). A Three-stage Data Envelopment Analysis Model With Application to Banking Industry.
 • Efendic, V., (2011). Efficiency of the Banking Sector Of Bosnia–Herzegovina with Special Reference to Relative Efficiency of the Existing Islamic Bank, 8th International Conference on Islamic Economics and Finance.
 • Ftiti, Z., Nafti, O., ve Sreiri, S. (2013). Efficiency Of Islamic Banks During Subprime Crisis: Evidence Of GCC Countries, Journal of Applied Business Research, vol.29 no.1.
 • Halkos, G., Salamouris, D., (2004). Efficiency Measurement of The Greek Commercial Banks With The Use of Financial Rasios: A Data Envelopment Analysis Approach, Management Accounting Research.
 • Ho, C., Wu, D., (2009). Computer & Operation Research, Online Banking Performance Evaluation Using Data Envelopment Analysis and Principal Component Analysis.
 • İslamoğlu, A., (2010). Türkiye Bankacılık Sektöründe 2005 - 2007 Yılları Arasında Bankaların Veri Zarflama Analizi ile Performans Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Johnes, J., Izzeldin, M., ve Pappas, V. (2012). A Comparison of Performance of Islamic and Conventional Banks 2004 to 2009, Journal of Economic Behavior & Organization.
 • Kao, C., Liu, S., (2013). Multi-period Efficiency Measurement in Data Envelopment Analysis: The Case of Taiwanese Commercial Banks.
 • Karaca, C., (2010). Veri Zarflama Analizi İle Antalya Bölgesindeki Ziraat Bankası Şubelerinin Performans Değerlendirmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Keklik, G., (2011). Bankalarda Kredi Riski Yönetimi Performans Analizi ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Uygulama, Yüksek Lisan Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köseoğlu, M. A. , (2005). Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Performans Ölçümü, Devlet Plânlama Teşkilatı, Uzmanlık Tezleri.
 • Luo, X., (2003). Evaluating The Profitability and Marketability Efficiency of Large Banks An Applications of Data Envelopment Analysis, Journal of Business Research.
 • Manandhar, R., Tang, J., (2002). The Evaluation of Bank Branch Performance Using Data Envelopment Analysis A Framework, Journal of High Technology Management Resarch.
 • Mimarbaşı, H., (2011). Banka Şubelerinin Müşteri Odaklılık Endeksi ve Veri Zarflama Yöntemi Yardımıyla Etkinliklerinin Belirlenmesi: Bir Uygulama, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Önder, E., Yıldırım, B.F., (2015). Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayınevi.
 • Özdemir, A., Demireli, E., (2013). Ağırlıklı Kısıtlı Veri Zarflama Analizi İle Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9, 19.
 • Özgür, E., (2007). Katılım Bankalarının Finansal Etkinliği ve Mevduat Bankaları ile Rekabet Edilebilirliği, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
 • Paradi, J., Rouatt, S., Zhu, H. (2011). Two-stage Evaluation of Bank Branch Efficiency Using Data Envelopment Analysis.
 • Pasiouras F., Sifodaskalakis, E., Zopounidis, C., (2007). Estimating and Analysing The Cost Efficiency of Greek Cooperative Banks: An Application of Two-stage Data Envelpment Analysis.
 • Said, A., (2012). Efficiency in Islamic Banking during a Financial Crisis-an Empirical Analysis of Forty-Seven Banks, Journal of Applied Finance & Banking, vol.2, no.3.
 • Savaş, F., (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ölçümü Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Seyrek, İ., Ata, H., (2010). Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar,4, 2.
 • Soteriou, A., Zenios S., (1999). Using Data Envelopment Analysis For Costing Bank Products, European Journal of Operational Research.
 • Yudistira, D., (2003). Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of Eighteen Banks, İslamic Economic Studies Vol. 12, No.1.
Subjects Engineering
Journal Section Review Articles
Authors

Author: Seda KURŞUN
Institution: AlBaraka Türk Katılım Bankası
Country: Turkey


Author: Ali Osman KUŞAKÇI
Institution: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2016

Bibtex @review { ticaretfbd334478, journal = {İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-7820}, eissn = {2587-165X}, address = {Istanbul Ticaret University}, year = {2016}, volume = {15}, pages = {133 - 151}, doi = {}, title = {Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması}, key = {cite}, author = {KURŞUN, Seda and KUŞAKÇI, Ali Osman} }
APA KURŞUN, S , KUŞAKÇI, A . (2016). Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15 (30), 133-151. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ticaretfbd/issue/30874/334478
MLA KURŞUN, S , KUŞAKÇI, A . "Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 (2016): 133-151 <http://dergipark.org.tr/ticaretfbd/issue/30874/334478>
Chicago KURŞUN, S , KUŞAKÇI, A . "Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 (2016): 133-151
RIS TY - JOUR T1 - Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması AU - Seda KURŞUN , Ali Osman KUŞAKÇI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 133 EP - 151 VL - 15 IS - 30 SN - 1305-7820-2587-165X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 İstanbul Commerce University Journal of Science Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması %A Seda KURŞUN , Ali Osman KUŞAKÇI %T Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması %D 2016 %J İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-7820-2587-165X %V 15 %N 30 %R %U
ISNAD KURŞUN, Seda , KUŞAKÇI, Ali Osman . "Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 15 / 30 (December 2016): 133-151.
AMA KURŞUN S , KUŞAKÇI A . Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 15(30): 133-151.
Vancouver KURŞUN S , KUŞAKÇI A . Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2016; 15(30): 151-133.