Year 2016, Volume 10, Issue 4, Pages 213 - 221 2016-12-15

Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun

Onur Öztürk [1] , Eylem Işık Uyar [2]

244 366

 

Objective: Community health center is the health institution determining related risks and problems in order to protect and improve public health, making corrective and preventive activities and providing the coordination between the health institutions in its area and other institutions and organizations. Satisfaction and burnout of employees in community health centers constitute a serious problem which may disrupt health service providing and receiving stages. In our study, we aimed to discuss the issue. Methods: We reached 163 employees in five community health centers in Samsun. Employee satisfaction survey and Maslach Burnout Inventory were applied.  Results: The ratio of women participants was 65.6%. Nurse-midwife-medical officer group was the most common occupation group (47.9%). It was observed that our demographic data didn't effect burnout. Emotional burnout and personal success scores were at the worst levels in those participants who had at least nine years of community health center experience and desensitization increased without a statistically significance.  Conclusion: It is observed that satisfaction status of participants who work at community health center is higher while burnout is found less than workers in some other health institutions. Positive communication and occupational support provided by management units and managers to the staff may increase the thrust and satisfaction.Amaç: Toplum sağlığı merkezi; toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek maksadıyla, ilgili risk ve sorunları belirleyen, düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştiren, bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşudur. Toplum sağlığı merkezlerindeki çalışan memnuniyeti ve tükenmişliği, sağlık hizmeti sunma ve alma aşamalarını sekteye uğratabilecek önemli bir problemdir. Çalışmamızda bu konuyu irdelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Samsun ilinde, beş toplum sağlığı merkezinde 163 çalışana ulaşılmıştır. Çalışan memnuniyet anketi ve Maslach Tükenmislik Envanteri uygulanmıştır.  Bulgular: Katılımcıların % 65,6’sı kadındı. Hemşire-ebe-sağlık memuru en sık karşılaşılan meslek grubuydu (%47,9). Demografik verilerimizin tükenmişliği etkilemediği görülmüştür. Dokuz yıl ve üzeri toplum sağlığı merkezi deneyimi olan katılımcılarda duygusal tükenme ve kişisel başarının skorlarının en kötü düzeylerde olduğu, duyarsızlaşmanın ise istatistiki anlam ifade etmeksizin arttığı görülmüştür.  Sonuç: Toplum sağlığı merkezi çalışanı katılımcılarda, diğer bazı sağlık kuruluşlarında çalışanlarla kıyaslandığında memnuniyet durumunun daha yüksek, tükenmişliğin ise daha az olduğu görülmüştür. İdari birimlerin ve yöneticilerin personelle kurduğu pozitif iletişim ve çalışma desteğinin, iş yerindeki güven ortamını ve memnuniyeti arttırabileceği sonucuna varılmıştır.

Community Health Center, satisfaction
 • 1. Resmi Gazete; Sayı: 29258, Madde 4; 1 (n), 5 Şubat 2015.
 • 2. Aydın Ş. İşgören devri, nedenleri ve sonuçları. editör: Cengiz Demir, konaklama işletmelerinde insan kaynakları yönetimi: ilkeler ve uygulamalar içinde (265-314), 1.Baskı. Ankara: Nobel Yayınları; 2005, s.283.
 • 3. Fradelos E, Mpelegrinos S, Mparo Ch, Vassilopoulou Ch, Argyrou P, Tsironi M., et al. Burnout syndrome impacts on quality of life in nursing professionals: the contribution of perceived social support. Prog Health Sci 2014; 4(1): 102-9.
 • 4. Sürgevil O. Çalışma hayatında tükenmişlik sendromu tükenmişlikle mücadele teknikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006. s.17–93.
 • 5. Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP. Job burnout. Annu Rev Psychol 2001;52(1):397–422.
 • 6. Memnuniyet anketleri uygulama rehberi yayımlandı. https://kalite.saglik.gov.tr/index.php?lang=tr&page=46&newsCat=1&newsID=1250. Erişim tarihi: 20.11.2015
 • 7. Ergin, C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin uyarlanması. VII. Ulusal Psikoloji Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara; 1992 s. 143-154.
 • 8. Ertuğrul E. Üniversite uygulama ve araştırma hastanesinde çalışan hemşire, ebe, sağlık memuru ve acil tıp teknisyenlerinin tükenmişlik ve depresyon düzeyinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak; 2010 s. 40-65.
 • 9. Taycan O, Kutlu L, Çimen S, Aydın N. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde depresyon ve tükenmişlik düzeyinin sosyo-demografik özelliklerle ilişkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006;7(2):100–108.
 • 10. Kurçer M. Harran üniversitesi tıp fakültesi hekimlerinin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri. Harran Univ Tıp Fak Derg 2005;2(3):10–15.
 • 11. Yaman H, Ungan M. Tükenmişlik, aile hekimliği asistan hekimleri üzerinde bir inceleme. Turk Psikol Derg 2002;17(49):37–44.
 • 12. Kocabıyık ZO, Çakıcı E. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008;9(3):132–138.
 • 13. Ayraler A, Yavuz BG, Bakım B, Karamustafalıoğlu O. Diyaliz ünitesinde çalışan sağlık ekibinde tükenmişlik sendromu. JAREM 2011; 1: 52-56.
 • 14. Aras Z. Birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hemşire ve ebelerin tükenmişlik durumları. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul; 2006 s. 48.
 • 15. Akçalı DT, Dayanır H, İlhan MN, Babacan A. İç Anadolu bölgesinde anesteziyoloji ve algoloji çalışanlarında tükenmişlik durumu. Ağrı Dergisi 2010;22(2):79-85.
 • 16. Aktaş E. Anestezi ve dâhili klinik çalışanlarında depresyon ve tükenmişlik sendromu açısından karşılaştırılması. Uzmanlık Tezi. Diyarbakır; 2013 s. 30-35.
 • 17. Faragher EB, Cass M, Cooper CL. The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occup Environ Med 2005; 62:105–12.
 • 18. Lee MS, Lee MB, Liao SC, Chiang FT. Relationship between mental health and job satisfaction among employees in a medical center department of laboratory medicine. J Formos Med Assoc. 2009 Feb;108(2):146-54.
Journal Section Orijinal Articles
Authors

Author: Onur Öztürk
Institution: Atakum Toplum Sağlığı Merkezi, Samsun, Türkiye
Country: Turkey


Author: Eylem Işık Uyar
Institution: Atakum Toplum Sağlığı Merkezi, Samsun, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2016

Bibtex @research article { tjfmpc271092, journal = {Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care}, issn = {}, eissn = {1307-2048}, address = {Cukurova University}, year = {2016}, volume = {10}, pages = {213 - 221}, doi = {10.21763/tjfmpc.271092}, title = {Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun}, key = {cite}, author = {Öztürk, Onur and Uyar, Eylem Işık} }
APA Öztürk, O , Uyar, E . (2016). Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10 (4), 213-221. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tjfmpc/issue/26376/271092
MLA Öztürk, O , Uyar, E . "Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 (2016): 213-221 <http://dergipark.org.tr/tjfmpc/issue/26376/271092>
Chicago Öztürk, O , Uyar, E . "Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 (2016): 213-221
RIS TY - JOUR T1 - Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun AU - Onur Öztürk , Eylem Işık Uyar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 221 VL - 10 IS - 4 SN - -1307-2048 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun %A Onur Öztürk , Eylem Işık Uyar %T Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun %D 2016 %J Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care %P -1307-2048 %V 10 %N 4 %R %U
ISNAD Öztürk, Onur , Uyar, Eylem Işık . "Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun". Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 10 / 4 (December 2016): 213-221.
AMA Öztürk O , Uyar E . Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun. TJFMPC. 2016; 10(4): 213-221.
Vancouver Öztürk O , Uyar E . Satisfaction Assessment and Burnout of Employees in Some Community Health Centers in City of Samsun. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2016; 10(4): 221-213.