DOWNLOAD TOJDAC (PDF)

Editörden [1]

301 549

 • Atikkan, Z. & Tunç, A. (2011). Blogdan Al Haberi - Haber Blogları, Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları/ COGİTO.
 • Baldini M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayım.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları. 2. Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık.
 • Briggs, A. & Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg’den İnternet’e. Çev. Şener, İ. İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
 • Binark, M. (2007 a). Yeni Medya Çalışmaları. Binark, M. (Der.), Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları. 5-17.
 • Binark, M. (2007 b). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. Binark, M. (Der.). Ankara: Dipnot Yayınları. 21-44.
 • Binark, M. (2009). ‘‘Yeni Medya Dolayımlı İletişim Ortamında Olanakların ve Ol(a)mayanların Farkında Olmalı’’. Evrensel Kültür. Sayı 216. 60-63.
 • Binark, M. Toprak, A. Yıldırım, A. Aygül, E. Börekçi, S. & Çomu, T. (2009).Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”. 1.Basım. İstanbul: Kalkedeon Yayınları.
 • Brand Age.(2010). “Markalar İçin Güçlü, Genç, Dinamik ve Hızlı Bir Yeni Mecra”, Sayı 22. 63-67.
 • Breakenridge, D. (2008). PR 2.0, New Media, New Tools, New Jersey: New Audiences, Pearson.
 • Büyükbaş, N. (26.09.2013). ‘‘Sosyal Medya’’. Telefon Görüşmesi. TEAM İletişim ve Danışmanlık Şirketi İletişim Koordinatörü.
 • DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. (1989). Theories of Mass Communication (5th ed.). White Plains, NY: Longman.
 • Dilmen, N. E. (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, Şubat Sayı:12.
 • Erdoğan İ. ve Alemdar K.(2005). Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi.
 • Fidler, R. (1997). Media Morphosis Understanding New Media, A Sage Publications Company.
 • Freud, S. (1961). Civilization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Co.
 • Glen T. C, Dennis L. W, Bryan H. R, Jae-Hwa S. (2007). Public Relations Today: Managing Competition and Conflict.
 • Gönenli, G. & Hürmeriç, P. (2012). “Sosyal Medya / Ağ Toplumu”, Kara, T. (Ed.), Özgen, E. (Ed.). Sosyal Medya / Akademi içinde. İstanbul: Beta Basım. 213-242.
 • Grunig, J. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Karabulut, N. (2009). Yeni Medya Teknolojileri ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları. 2009.
 • Kent, M. (2008). “Critical Analysis of Blogging in Public Relations”, Public Relations Review. Sayı 32-40.
 • Kızılarslan, A. (2012). ‘‘Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine
 • Eleştirel Bir Yaklaşım, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik, Bilim Dalı, İstanbul. 1-102. Lerman, K. (2007). “Social Information Processing in News Aaggregation. IEEE Internet Computing”.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. Akınhay,o. & Kömürcü D. (çev.). 2.Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Mayfield, A. (002013). What’s Social Media?, iCrossing, e-book, (http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.) Öztürk, L. (2002). “Dijital Uçurumun Küresel Boyutları”, İzmir: Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi. Cilt:2, Sayı.1.
 • Peltekoğlu, F. (2007). Halkla İlişkiler Nedir?. 5. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Pimenta,E. (0 0 2013). Low Power Society. s.267-268. http://www.emanuelpimenta.net/ebooks/archives/lowpower/EMANUEL%20PIMENTA%20low%20p ower%202010%20third%20edition%20US.pdf.
 • Postman, N. (2006). Teknopoli. 2. Baskı. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 2006.
 • Schiller, D. (1999). Digital Capitalism: Networking The Global Market System, The MIT Press: Cambridge.
 • Küçükerdoğan, R. (2011). Reklam Nasıl Çözümlenir, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler, İstanbul:Metis Yayınları.
 • Barthes, R. (1996). Göstergeler İmparatorluğu,İstanbul: YKY.
 • Gobé, M., (2009), Emotinal Branding, The New Paradigm for Connecting Brands to People, New York: Allworth Press.
 • Hofstede G. & Hofstede G.J. (2005), Cultures and Organizations, Mc Graw Hill.
 • Mooij, M., (2004), Consumer Behaviour and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, Sage Publications: California
 • Rifat, M., (1998), XX. Yüzyılda Dilbilimve Göstergebilim Kuramları: YKY Yayınları.
 • Vinson D.E., Scott E.J, Lamont M.L., (1977), “The role of Personal Values in Marketing and Consumer Behavior” , Journal Of Marketing.
 • ARTUN, Ali; Müze ve Modernlik 1 Tarih Sahneleri Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları 1189, sanathayat dizisi 9, 1.baskı, İstanbul 2006, s.295
 • ATAGÖK, Prof. Tomur; “21.Yüzyıl Projesi: İstanbul Sanat Müzesi”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2001, s.52
 • ATASOY, Dr. Sümer; “Bir Kentin Sosyal ve Ekonomik Yaşamında Müzeler”, 4.Müzecilik Semineri Bildiriler 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, s.38, 39
 • BARKER, Emma; “Müzenin Toplumdaki Yeri: Yeni Tate Galerileri” (ç.E. Soğancılar), Müze ve Eleştirel Düşünce Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 2, (ed. A.Artun), İletişim Yayınları 1190, sanathayat dizisi 10, 1.baskı, İstanbul 2006, s.149
 • HUYSSEN, Andreas; “Bellek Yitiminden Kaçış: Kitle İletişim Aracı Olarak Müze” (ç. K.Atakay), Müze ve Eleştirel Düşünce Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 2, (ed. A.Artun), İletişim Yayınları 1190, sanathayat dizisi 10, baskı, İstanbul 2006, s.271
 • İNAL, Doç. Berke; “Çağdaş Müzeciliğin Temel Yapısı”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2001, s.28
 • İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’yle ilgili bir değerlendirme yazısı için bkz: ÜSTÜNİPEK, Mehmet; “İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Bir İradenin Yarım Kalmış Tarihi”, Türkiye’de Sanat, Mart/ Nisan 2002, S.53, s.3033 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya (Eylül 2013) http://twitter.nedir.com/#ixzz2gDVMhgFu (Eylül 2013) http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter (Eylül 2013) http://www.istanbulmodern.org/tr/muze/hakkinda_3.html (Eylül 2013)
 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ATASOY, Dr. Sümer; “Bir Kentin Sosyal ve Ekonomik Yaşamında Müzeler”, 4.Müzecilik Semineri Bildiriler 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, s.38, 39 16 İNAL, Doç. Berke; “Çağdaş Müzeciliğin Temel Yapısı”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, SOSYAL MEDYA
 • HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK Reyhan ULUDAĞ ERASLAN İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü r.uludag@iku.edu.tr Akay, Ali. Postmodern Görüntü, (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1997).
 • Akay, Ali. Sanatın Sosyolojik Gözü, (Ankara: Bağlam Yayıncılık, 1999).
 • Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).
 • Baudrillard, J.2001, Tam ekran, YKY, İstanbul
 • Baudrillard, Jean. Kusursuz Cinayet. çev. Necmettin Sevil, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998)
 • Baudrillard, Jean. Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2003).
 • Baudrillard, Jean. Tam Ekran, çev. Bahadır Gülmez, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002).
 • Bozkurt, Muammer. Video Sanatı, (İstanbul: Bilişim Yayınevi, 2005).
 • Cave face 'the oldest portrait on record'. The Times. 5 Haziran 2006.
 • Connor, Steven. Post-modernist Kültür: Çağdaş Olmanın Kuramlarına Bir Giriş, çev. Doğan Şahiner, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001).
 • Gans Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, çev. Emine Onaran Goodchild, P. 2005, Deleuze & Guattari: Arzu politikasına giriş, Ayrıntı, İstanbul
 • İncirlioğlu, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).
 • Kılıç, Levend. 2008 Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Leppert, Richard. 2002. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. Çev: İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Sontag, Susan. Fotoğraf Üzerine, çev. Reha Akçakaya, (İstanbul: Altıkırkbeş Yayın, 1999).
 • Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel and Surrey (1585-1646), Patron of art and collector. National Portrait Gallery http://developers.face.com/docs/recognition-howto/ http://vimeo.com/26865925 http://www.dijitolog.com/2011/08/coca-coladan-yuz-tanima-kullanimi/ http://www.ntvmsnbc.com/id/25235764/ http://www.rep.licants.org http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-2211142,00.html, 4 Ocak 2008. http://www.trendhunter.com/trends/lg-eve http://www.youtube.com/watch?v=9MX-2CnpMPo http://www.youtube.com/watch?v=uGsDMgkj5b0
 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 !Baudrillard,!J.!2001,!Tam!ekran,!YKY,!İstanbul!
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Editörden

Dates

Publication Date: December 1, 2013

Bibtex @ { tojdac156806, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2013}, volume = {3}, pages = { - 5}, doi = {}, title = {DOWNLOAD TOJDAC (PDF)}, key = {cite}, author = {, Editörden} }
APA , E . (2013). DOWNLOAD TOJDAC (PDF). The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 3 (4), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156806
MLA , E . "DOWNLOAD TOJDAC (PDF)". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013): <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156806>
Chicago , E . "DOWNLOAD TOJDAC (PDF)". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013):
RIS TY - JOUR T1 - DOWNLOAD TOJDAC (PDF) AU - Editörden Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - EP - 5 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication DOWNLOAD TOJDAC (PDF) %A Editörden %T DOWNLOAD TOJDAC (PDF) %D 2013 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD , Editörden . "DOWNLOAD TOJDAC (PDF)". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 / 4 (December 2013): -5.
AMA E . DOWNLOAD TOJDAC (PDF). TOJDAC. 2013; 3(4): -5.
Vancouver E . DOWNLOAD TOJDAC (PDF). The Turkish Online Journal of Design Art and Communication. 2013; 3(4): 5-.