Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 1 - 37 2013-12-01

SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Güzin ILICAK AYDINALP [1]

335 647

In a digital world where concepts have lost what they denote step by step and where bodies are expropriated, souls connected to the computer screen with one touch display their lives in an unveiled manner to everybody. Despite this remonstrance, we voluntarily share our loved ones, our lives, our ideologies, our fears and our obsessions and peep each other. Even people, who were otherized and isolated in the real world, have found a place for themselves in society thanks to the Internet. Multiple selves connected to each other through fiber optic cables are trying to adapt to this new media order brought by these new technologies. Job descriptions of public relations specialists are constantly changing in this cyber age when institutions also have gained identity just like individuals. This study has significance in terms of redefining the roles undertaken through the public relations experts, with an eye to comply with the system who strive to be within the in social media and interpret same with a critical approach.
Kavramların katman katman içinin boşaldığı, bedenlerin kamusallaştığı dijital dünyada, bilgisayar ekranına tek tuşla bağlanan ruhlar, hayatlarını perdesiz bir biçimde herkese teşhir etmektedir. Bu sistem içinde sevdiklerimizi, yaşantımızı, ideolojilerimizi, korkularımızı, takıntılarımızı, gönüllü olarak paylaşıp, birbirimizi röntgenlemekteyiz. Gerçek dünyada ötekileştirilmiş ve soyutlanmış insanlar bile internet sayesinde toplum içinde kendilerine yer bulmuşlardır. Fiber optik kablolarla birbirine bağlanan çoklu benlikler, bu yeni teknolojilerin getirdiği yeni medya düzenine de uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kurumların da bireyler gibi kimlik kazandığı bu siber çağda, kurumlara destek veren halkla ilişkiler uzmanlarının görev tanımları sürekli gelişmektedir. Bu çalışma ‘‘göreceli eleştiri yöntemiyle’’ sosyal medyayı eleştirerek, halkla ilişkiler disiplinin sosyal medyaya nasıl adapte olduğunu açıklamaktadır. Ayrıca çalışmanın amacı sosyal medyaya eleştirel bir gözle bakarak, halkla ilişkiler uzmanlarının değişen rollerini yeniden gözden geçirmek ve halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal medyada yaşadıkları ana problemleri belirlemektir. Çalışma, halkla ilişkiler uzmanlarının sosyal medyaya göre yeniden şekillendirdikleri iletişim tekniklerini kavramak açısından da önemlidir.
 • Atikkan, Z. & Tunç, A. (2011). Blogdan Al Haberi - Haber Blogları, Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları/ COGİTO.
 • Baldini M. (2000). İletişim Tarihi, İstanbul: Avcıol Basım Yayım.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme Toplumsal Sonuçları. 2. Basım. İstanbul: Ayrıntı Yayıncılık.
 • Briggs, A. & Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi: Gutenberg’den İnternet’e. Çev. Şener, İ. İstanbul: İzdüşüm Yayınları.
 • Binark, M. (2007 a). Yeni Medya Çalışmaları. Binark, M. (Der.), Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları. 5-17.
 • Binark, M. (2007 b). Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu. Binark, M. (Der.). Ankara: Dipnot Yayınları. 21-44.
 • Binark, M. (2009). ‘‘Yeni Medya Dolayımlı İletişim Ortamında Olanakların ve Ol(a)mayanların Farkında Olmalı’’. Evrensel Kültür. Sayı 216. 60-63.
 • Binark, M. Toprak, A. Yıldırım, A. Aygül, E. Börekçi, S. & Çomu, T. (2009).Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”. 1.Basım. İstanbul: Kalkedeon Yayınları.
 • Brand Age.(2010). “Markalar İçin Güçlü, Genç, Dinamik ve Hızlı Bir Yeni Mecra”, Sayı 22. 63-67.
 • Breakenridge, D. (2008). PR 2.0, New Media, New Tools, New Jersey: New Audiences, Pearson.
 • Büyükbaş, N. (26.09.2013). ‘‘Sosyal Medya’’. Telefon Görüşmesi. TEAM İletişim ve Danışmanlık Şirketi İletişim Koordinatörü.
 • DeFleur, M. L. & Ball-Rokeach, S. (1989). Theories of Mass Communication (5th ed.). White Plains, NY: Longman.
 • Dilmen, N. E. (2007). Yeni Medya Kavramı Çerçevesinde İnternet Günlükleri-Bloglar ve Gazeteciliğe Yansımaları. Marmara İletişim Dergisi, Şubat Sayı:12.
 • Erdoğan İ. ve Alemdar K.(2005). Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi.
 • Fidler, R. (1997). Media Morphosis Understanding New Media, A Sage Publications Company.
 • Freud, S. (1961). Civilization and Its Discontents. New York: W.W. Norton & Co.
 • Glen T. C, Dennis L. W, Bryan H. R, Jae-Hwa S. (2007). Public Relations Today: Managing Competition and Conflict.
 • Gönenli, G. & Hürmeriç, P. (2012). “Sosyal Medya / Ağ Toplumu”, Kara, T. (Ed.), Özgen, E. (Ed.). Sosyal Medya / Akademi içinde. İstanbul: Beta Basım. 213-242.
 • Grunig, J. & Hunt, T. (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Karabulut, N. (2009). Yeni Medya Teknolojileri ve Halkla İlişkiler. İstanbul: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayınları. 2009.
 • Kent, M. (2008). “Critical Analysis of Blogging in Public Relations”, Public Relations Review. Sayı 32-40.
 • Kızılarslan, A. (2012). ‘‘Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine
 • Eleştirel Bir Yaklaşım, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Genel Gazetecilik, Bilim Dalı, İstanbul. 1-102. Lerman, K. (2007). “Social Information Processing in News Aaggregation. IEEE Internet Computing”.
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. Akınhay,o. & Kömürcü D. (çev.). 2.Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Mayfield, A. (002013). What’s Social Media?, iCrossing, e-book, (http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf.) Öztürk, L. (2002). “Dijital Uçurumun Küresel Boyutları”, İzmir: Ege Üniversitesi Ege Akademik Bakış Dergisi. Cilt:2, Sayı.1.
 • Peltekoğlu, F. (2007). Halkla İlişkiler Nedir?. 5. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Pimenta,E. (0 0 2013). Low Power Society. s.267-268. http://www.emanuelpimenta.net/ebooks/archives/lowpower/EMANUEL%20PIMENTA%20low%20p ower%202010%20third%20edition%20US.pdf.
 • Postman, N. (2006). Teknopoli. 2. Baskı. İstanbul: Paradigma Yayıncılık. 2006.
 • Schiller, D. (1999). Digital Capitalism: Networking The Global Market System, The MIT Press: Cambridge.
 • Küçükerdoğan, R. (2011). Reklam Nasıl Çözümlenir, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Barthes, R. (1998). Çağdaş Söylenler, İstanbul:Metis Yayınları.
 • Barthes, R. (1996). Göstergeler İmparatorluğu,İstanbul: YKY.
 • Gobé, M., (2009), Emotinal Branding, The New Paradigm for Connecting Brands to People, New York: Allworth Press.
 • Hofstede G. & Hofstede G.J. (2005), Cultures and Organizations, Mc Graw Hill.
 • Mooij, M., (2004), Consumer Behaviour and Culture: Consequences for Global Marketing and Advertising, Sage Publications: California
 • Rifat, M., (1998), XX. Yüzyılda Dilbilimve Göstergebilim Kuramları: YKY Yayınları.
 • Vinson D.E., Scott E.J, Lamont M.L., (1977), “The role of Personal Values in Marketing and Consumer Behavior” , Journal Of Marketing.
 • ARTUN, Ali; Müze ve Modernlik 1 Tarih Sahneleri Müze ve Modernlik, İletişim Yayınları 1189, sanathayat dizisi 9, 1.baskı, İstanbul 2006, s.295
 • ATAGÖK, Prof. Tomur; “21.Yüzyıl Projesi: İstanbul Sanat Müzesi”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2001, s.52
 • ATASOY, Dr. Sümer; “Bir Kentin Sosyal ve Ekonomik Yaşamında Müzeler”, 4.Müzecilik Semineri Bildiriler 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, s.38, 39
 • BARKER, Emma; “Müzenin Toplumdaki Yeri: Yeni Tate Galerileri” (ç.E. Soğancılar), Müze ve Eleştirel Düşünce Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 2, (ed. A.Artun), İletişim Yayınları 1190, sanathayat dizisi 10, 1.baskı, İstanbul 2006, s.149
 • HUYSSEN, Andreas; “Bellek Yitiminden Kaçış: Kitle İletişim Aracı Olarak Müze” (ç. K.Atakay), Müze ve Eleştirel Düşünce Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri 2, (ed. A.Artun), İletişim Yayınları 1190, sanathayat dizisi 10, baskı, İstanbul 2006, s.271
 • İNAL, Doç. Berke; “Çağdaş Müzeciliğin Temel Yapısı”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul 2001, s.28
 • İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’yle ilgili bir değerlendirme yazısı için bkz: ÜSTÜNİPEK, Mehmet; “İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Bir İradenin Yarım Kalmış Tarihi”, Türkiye’de Sanat, Mart/ Nisan 2002, S.53, s.3033 http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_medya (Eylül 2013) http://twitter.nedir.com/#ixzz2gDVMhgFu (Eylül 2013) http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter (Eylül 2013) http://www.istanbulmodern.org/tr/muze/hakkinda_3.html (Eylül 2013)
 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ATASOY, Dr. Sümer; “Bir Kentin Sosyal ve Ekonomik Yaşamında Müzeler”, 4.Müzecilik Semineri Bildiriler 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, s.38, 39 16 İNAL, Doç. Berke; “Çağdaş Müzeciliğin Temel Yapısı”, 5.Müzecilik Semineri Bildiriler 20-22 Eylül 2000, SOSYAL MEDYA
 • HER AN VE HER YERDE GÖRÜNÜR OLMAK Reyhan ULUDAĞ ERASLAN İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü r.uludag@iku.edu.tr Akay, Ali. Postmodern Görüntü, (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1997).
 • Akay, Ali. Sanatın Sosyolojik Gözü, (Ankara: Bağlam Yayıncılık, 1999).
 • Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven, çev. Mehmet Rifat-Sema Rifat, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).
 • Baudrillard, J.2001, Tam ekran, YKY, İstanbul
 • Baudrillard, Jean. Kusursuz Cinayet. çev. Necmettin Sevil, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998)
 • Baudrillard, Jean. Simülakrlar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, (Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2003).
 • Baudrillard, Jean. Tam Ekran, çev. Bahadır Gülmez, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002).
 • Bozkurt, Muammer. Video Sanatı, (İstanbul: Bilişim Yayınevi, 2005).
 • Cave face 'the oldest portrait on record'. The Times. 5 Haziran 2006.
 • Connor, Steven. Post-modernist Kültür: Çağdaş Olmanın Kuramlarına Bir Giriş, çev. Doğan Şahiner, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001).
 • Gans Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, çev. Emine Onaran Goodchild, P. 2005, Deleuze & Guattari: Arzu politikasına giriş, Ayrıntı, İstanbul
 • İncirlioğlu, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005).
 • Kılıç, Levend. 2008 Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Leppert, Richard. 2002. Sanatta Anlamın Görüntüsü, İmgelerin Toplumsal İşlevi. Çev: İsmail Türkmen. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Sontag, Susan. Fotoğraf Üzerine, çev. Reha Akçakaya, (İstanbul: Altıkırkbeş Yayın, 1999).
 • Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel and Surrey (1585-1646), Patron of art and collector. National Portrait Gallery http://developers.face.com/docs/recognition-howto/ http://vimeo.com/26865925 http://www.dijitolog.com/2011/08/coca-coladan-yuz-tanima-kullanimi/ http://www.ntvmsnbc.com/id/25235764/ http://www.rep.licants.org http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-2211142,00.html, 4 Ocak 2008. http://www.trendhunter.com/trends/lg-eve http://www.youtube.com/watch?v=9MX-2CnpMPo http://www.youtube.com/watch?v=uGsDMgkj5b0
 • !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9 !Baudrillard,!J.!2001,!Tam!ekran,!YKY,!İstanbul!
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Güzin ILICAK AYDINALP

Bibtex @ { tojdac156808, journal = {The Turkish Online Journal of Design Art and Communication}, issn = {2146-5193}, eissn = {2146-5193}, address = {Deniz YENGİN}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {1 - 37}, doi = {}, title = {SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {AYDINALP, Güzin ILICAK} }
APA AYDINALP, G . (2013). SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 3 (4), 1-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156808
MLA AYDINALP, G . "SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013): 1-37 <http://dergipark.org.tr/tojdac/issue/13015/156808>
Chicago AYDINALP, G . "SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 (2013): 1-37
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AU - Güzin ILICAK AYDINALP Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - The Turkish Online Journal of Design Art and Communication JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 37 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-5193-2146-5193 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %A Güzin ILICAK AYDINALP %T SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ %D 2013 %J The Turkish Online Journal of Design Art and Communication %P 2146-5193-2146-5193 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD AYDINALP, Güzin ILICAK . "SOSYAL MEDYAYA HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL BİR BAKIŞ". The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 3 / 4 (December 2013): 1-37.