Year 2016, Volume 7, Issue 1, Pages 1 - 27 2016-01-29

An Evaluation of the Difficulties Classroom Teachers Experience While Giving Primary Reading and Writing Education Within the 4+4+4 Education System
4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi

Okay Demir [1] , Yasemin Ersöz [2]

977 1664

The aim of this study is to ascertain the problems classroom teachers face while teaching the first reading and writing classes to first-grade pupils following the changes made in the current educational act towards 4+4+4 education system and to put forward the views of teachers concerning these problems. This research makes use of the "phenomenological" approach, one of the qualitative research methods. Determined by "criterion sampling," which is one of the purposive sampling methods, 29 classroom teachers constitute the study group of the research. The research data were collected by semi-structured interviews approach in 2013-2014 academic years, the semester of 2015-2016 academic year unstructured observations and students for reading and writing documents while the analysis of the data was made with descriptive analysis and content analysis. In accordance with the regulations in the curriculum, each question was designed to determine the problems class teachers experience while teaching first reading and writing primers and the results were evaluated and interpreted under separate categories such as drawbacks rooted in students, families/parents, teachers, school and the curriculum. According to the survey, some of the problems experienced by first-grade teachers while teaching reading and writing within the 4 + 4 + 4 Education System can be listed as follows: Student-oriented problems such as perception and compliance issues, inadequate physical development, getting bored quickly, discipline issues, low reading speed, lack of self-care skills, and the presence of different age groups in the same classroom; Curriculum-oriented problems such as the long adaptation durations, inappropriate nature of the curriculum for the development of students between 5 and 5,5 years of age, inapt textbooks, the underprepared teachers who were informed about the system at short notice, the fact that the system was imposed without taking expert opinions, disadvantages of audio-based teaching, and problems arising from italic inscription; School-oriented problems such as the lack of educational materials, playgrounds, etc., inapt structure of the desks, boards, toilets, and sinks for younger students (due to teaching primary and secondary school students in the same building), overcrowded classrooms, lack of classrooms, and the injustices in administrative issues and student distributions; Teacher-oriented problems such as the inability of teachers to adapt to the new system, the tendency to follow the previous curriculum, the lack of an understanding of class distributions in the same school, the differences between the levels of perception among students, the needless haste in teaching reading and writing, and the inability of teachers to use italic inscriptions. At the end of the research, several suggestions have been provided related to these issues.

Keywords: Elementary school programmes, classroom teachers, teachers' opinions


4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi

Öz

Bu çalışmada, 4+4+4 eğitim yasası değişikliği kapsamında ilkokuma ve yazma eğitiminde, uygulama sahasında yer alan birinci sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunların tespit edilerek öğretmen görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “fenomenoloji” deseninden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden, “ölçüt örnekleme” yöntemiyle belirlenen 29 sınıf öğretmeni, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile, 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde ise, ilkokuma ve yazmaya ilişkin öğrenci dokümanları ve yapılandırılmamış gözlemler ile toplanmış, verilerin analizinde betimsel analiz ile birlikte içerik analizi kullanılmıştır. Her soru müfredattaki düzenlemeler doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunları belirlemek için hazırlanmış ve öğrencilerden, ailelerden/velilerden, öğretmenlerden, okuldan ve programın kendisinden kaynaklanan sorunlar olmak üzere ayrı başlıklar altında değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 4+4+4 Eğitim Sistemi kapsamında birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunlardan bazıları şu şekildedir: Öğrenciden kaynaklanan sorunlar; Algı ve uyum sorunu, fiziksel gelişim yetersizliği, çabuk sıkılma, disiplin zorluğu, okuma hızının düşük olması, öz-bakım becerilerinin yetersizliği ve farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması; Programdan kaynaklanan sorunlar; uyum sürecinin çok uzun olması, 5 - 5,5 yaşındaki çocukların gelişimine uygun olmaması, ders kitaplarının sisteme uyumlu olmaması, öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmemesi, programın uzman görüşü alınmadan uygulanması, ses temelli öğretimin dezavantajları, bitişik eğik yazıdan kaynaklanan sıkıntılar; Okuldan kaynaklanan sorunlar; eğitsel materyal, oyun alanı vs. eksikliği, sıra-tahta- lavaboların küçüklere göre olmayışı (aynı binada ilkokul ve ortaokul olması), kalabalık sınıf, derslik yetersizliği, idari/öğrenci dağıtımında adaletsizlik; Öğretmenden kaynaklanan sorunlar; yeni sisteme uyum sağlayamama, eski sistemde devam etme, aynı okul içinde zümre anlayışı olmayışı, sınıflar arası düzey farklılığı, okuma- yazmaya geçmede acelecilik, bitişik eğik yazı yazamamak şeklindedir. Araştırma sonunda bu sorunlara ilişkin çeşitli öneriler belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İlkokul programı, sınıf öğretmenleri, öğretmenlerin görüşleri

Bu çalışmada, 4+4+4 eğitim yasası değişikliği kapsamında ilkokuma ve yazma eğitiminde, uygulama sahasında yer alan birinci sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunların tespit edilerek öğretmen görüşlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “fenomenoloji” deseninden yararlanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden, “ölçüt örnekleme” yöntemiyle belirlenen 29 sınıf öğretmeni, araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri standartlaştırılmış açık uçlu görüşme yaklaşımı ile toplanmış, verilerin analizinde betimsel analiz ile birlikte içerik analizi kullanılmıştır. Her soru müfredattaki düzenlemeler doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunları belirlemek için hazırlanmış ve öğrencilerden, ailelerden/velilerden, öğretmenlerden, okuldan ve programın kendisinden kaynaklanan sorunlar olmak üzere ayrı başlıklar altında değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 4+4+4 Eğitim Sistemi kapsamında birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunlardan bazıları şu şekildedir: Öğrenciden kaynaklanan sorunlar; Algı ve uyum sorunu, fiziksel gelişim yetersizliği, çabuk sıkılma, disiplin zorluğu, okuma hızının düşük olması, öz-bakım becerilerinin yetersizliği ve farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması; Programdan kaynaklanan sorunlar; uyum sürecinin çok uzun olması, 5 - 5,5 yaşındaki çocukların gelişimine uygun olmaması, ders kitaplarının sisteme uyumlu olmaması, öğretmenlerin yeterince bilgilendirilmemesi, programın uzman görüşü alınmadan uygulanması, ses temelli öğretimin dezavantajları, bitişik eğik yazıdan kaynaklanan sıkıntılar; Okuldan kaynaklanan sorunlar; eğitsel materyal, oyun alanı vs. eksikliği, sıra-tahta- lavaboların küçüklere göre olmayışı (aynı binada ilkokul ve ortaokul olması), kalabalık sınıf, derslik yetersizliği, idari/öğrenci dağıtımında adaletsizlik; Öğretmenden kaynaklanan sorunlar; yeni sisteme uyum sağlayamama, eski sistemde devam etme, aynı okul içinde zümre anlayışı olmayışı, sınıflar arası düzey farklılığı, okuma- yazmaya geçmede acelecilik, bitişik eğik yazı yazamamak şeklindedir. Araştırma sonunda bu sorunlara ilişkin çeşitli öneriler belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler: İlkokul programı, sınıf öğretmenleri, öğretmenlerin görüşleri


An Evaluation of the Difficulties Classroom Teachers Experience While Giving Primary Reading and Writing Education Within the 4+4+4 Education System

Abstract

The aim of this study is to ascertain the problems classroom teachers face while teaching the first reading and writing classes to first-grade pupils following the changes made in the current educational act towards 4+4+4 education system and to put forward the views of teachers concerning these problems. This research makes use of the "phenomenological" approach, one of the qualitative research methods. Determined by "criterion sampling," which is one of the purposive sampling methods, 29 classroom teachers constitute the study group of the research. The research data were collected by semi-structured interviews approach in 2013-2014 academic years, the semester of 2015-2016 academic year unstructured observations and students for reading and writing documents while the analysis of the data was made with descriptive analysis and content analysis. In accordance with the regulations in the curriculum, each question was designed to determine the problems class teachers experience while teaching first reading and writing primers and the results were evaluated and interpreted under separate categories such as drawbacks rooted in students, families/parents, teachers, school and the curriculum. According to the survey, some of the problems experienced by first-grade teachers while teaching reading and writing within the 4 + 4 + 4 Education System can be listed as follows: Student-oriented problems such as perception and compliance issues, inadequate physical development, getting bored quickly, discipline issues, low reading speed, lack of self-care skills, and the presence of different age groups in the same classroom; Curriculum-oriented problems such as the long adaptation durations, inappropriate nature of the curriculum for the development of students between 5 and 5,5 years of age, inapt textbooks, the underprepared teachers who were informed about the system at short notice, the fact that the system was imposed without taking expert opinions, disadvantages of audio-based teaching, and problems arising from italic inscription; School-oriented problems such as the lack of educational materials, playgrounds, etc., inapt structure of the desks, boards, toilets, and sinks for younger students (due to teaching primary and secondary school students in the same building), overcrowded classrooms, lack of classrooms, and the injustices in administrative issues and student distributions; Teacher-oriented problems such as the inability of teachers to adapt to the new system, the tendency to follow the previous curriculum, the lack of an understanding of class distributions in the same school, the differences between the levels of perception among students, the needless haste in teaching reading and writing, and the inability of teachers to use italic inscriptions. At the end of the research, several suggestions have been provided related to these issues.

Keywords: Elementary school programmes, classroom teachers, teachers' opinions

 

İlkokul programı, sınıf öğretmenleri, öğretmenlerin görüşleri
 • Altun, T., Ekiz, D. ve Odabaşı, M. (2011). Sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları okuma güçlüklerine ilişkin nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 17, 80-101.
 • Bektaş, A. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Gerçekleştirilen İlk Okuma Yazma Öğretiminin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Beyazıt, N. (2007). İlk Okuma Yazma Öğretiminin Kazandırılmasında Çözümleme Yöntemi ve Ses Temelli Cümle Yönteminin Farklı Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Bilir, A. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilkokuma yazma öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 38(1), 87-100.
 • Binbaşıoğlu, C. (2004). İlkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün,Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Calp, M. (2009). İlkokuma yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (Çev.ed. Bütün, M. ve Demir, S.B.). Ankara: Siyasal Yayıncılık.
 • Çatak, Ç. G. (2008). Yeni ilköğretim 1. sınıf ilkokuma yazma dersi öğretim programı uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
 • Çelenk, S. (2002). İlkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. İlköğretim Online, 1 (2), 40-47.
 • Çelenk, S. (2003). İlkokuma-yazma programı ve öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çelik, E., Duran, S., Ferah, A., Kaya, N., Oymak, R., Üredi, L. (2008). Ses temelli cümle yöntemi ve etkinlik örnekleriyle ilk okuma ve yazma öğretimi. Bıçakçı, R. (edt). İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Çınar, İ. (2004). Kuram ve uygulamalarıyla ilkokuma yazma öğretimi. Malatya: İnönü Üniversitesi Matbaası.
 • Ferah, A. (2007). Türkçe ilkokuma yazmayı öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güleryüz, H. (2004). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Karadağ, R. ve Gültekin, M. (2007). İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama 3(1), 102-121.
 • Kaya, K. ve Taşdemirci, E. (2005). Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırılmalı incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1-26.
 • Korkmaz, İ. (2006). Yeni ilköğretim birinci sınıf programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 419-432.
 • Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (çev. Ed. Turan, S.). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Özçelik, D.A. (2010). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Öz, F. (1998). Uygulamalı ilkokuma yazma öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, A. (2005). İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan çözümleme ve bireşim yöntemlerinin uygulamalı olarak karşı¬laştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şenel, H.G. (2004). Öğretmenlerin ilkokuma-yazma öğretiminde tercih ettikleri yöntemler. İlköğretim-Online, 3(2), 48-53.
 • Ünüvar, P. (2005, 16-19 Kasım). Burdur ili ilköğretim okullarında ilkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar. I. Burdur Sempozyumu, Burdur.
 • Yıldırım, A. ve Simsek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Z.A. (2006). Uygulama örnekleriyle ilkokuma ve yazma öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Okay Demir

Author: Yasemin Ersöz

Dates

Publication Date: January 29, 2016

Bibtex @ { tojqi229447, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {Abdullah KUZU}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {1 - 27}, doi = {10.17569/tojqi.90651}, title = {4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Demir, Okay and Ersöz, Yasemin} }
APA Demir, O , Ersöz, Y . (2016). 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7 (1), 1-27. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tojqi/issue/21410/229447?publisher=tojqi?publisher=tojqi
MLA Demir, O , Ersöz, Y . "4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (2016): 1-27 <http://dergipark.org.tr/tojqi/issue/21410/229447?publisher=tojqi?publisher=tojqi>
Chicago Demir, O , Ersöz, Y . "4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 (2016): 1-27
RIS TY - JOUR T1 - 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi AU - Okay Demir , Yasemin Ersöz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 27 VL - 7 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi %A Okay Demir , Yasemin Ersöz %T 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi %D 2016 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Okay , Ersöz, Yasemin . "4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 7 / 1 (January 2016): 1-27.
AMA Demir O , Ersöz Y . 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi. TOJQI. 2016; 7(1): 1-27.
Vancouver Demir O , Ersöz Y . 4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında Sınıf Öğretmenlerinin İlkokuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendirilmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2016; 7(1): 27-1.