Year 2019, Volume 10, Issue 2, Pages 267 - 295 2019-04-30

Teknoloji Desteğinin İşitme Engelliler Okulu Üzerindeki Etkilerinin Eğitimde Değişim Süreçleri Çerçevesinde İncelenmesi
Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students

Lokman Şılbır [1] , Hasan Karal [2] , Gülbahar Merve Çakmak Şılbır [3] , Yasemin Karal [4] , Ekrem Bahçekapılı [5]

42 114

Araştırmanın amacı, işitme engelli öğrencilere yönelik yürütülen teknoloji tabanlı bir projenin (İşitme Engelli Bireyler İçin Grafik Sembolleri Temel Alan Teknoloji ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamları Tasarımı: ALİS-T) okul üzerindeki etkilerinin eğitimde değişim süreçleri çerçevesinde incelenmesidir. Durum çalışması yönteminin uygulandığı bu çalışma, 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 eğitim öğretim yıllarında Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan bir İşitme Engelliler İlköğretim okulunda yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcıları belirtilen okulda görev yapan bir okul müdürü, bir okul müdür yardımcısı, on üç öğretmen ve bu okulda 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan dört öğrencinin velisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak, yarı yapılandırılmış mülakatlar, yapılandırılmamış gözlemler ve dokümanlar kullanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler betimsel ve yorumlayıcı analiz yoluyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular Goodson’ın Eğitimde Değişim Süreçleri Modeli temel alınarak “Bireysel Değişim”, “İçsel Değişim” ve “Dışsal Değişim” olmak üzere üç kategori altında toplanmıştır. İşitme engelliler ilkokulunda teknoloji tabanlı olarak yürütülen projenin, okul üyelerinde meydana getirdiği bireysel değişimlerin, kişilerin projenin işitme engelliler eğitimindeki ihtiyacına yönelik inançları üzerinde meydana gelen değişimler olduğu görülmüştür. Teknoloji desteğinin işitme engelliler eğitiminde gerekli olduğuna inanan öğretmenlerin proje süresi boyunca bireysel olarak çaba göstermeleri bireysel değişimin önemli bir göstergesidir. İçsel değişimin, kişilerin eğitim anlayışlarında meydana gelen değişimlerin, okul içi etkileşimlerin yönünün, okul içinde oluşan değişimlerin, projenin öğretim yöntemlerine katkılarının, okulun yapısı ve nihayet tüm sürecin bir çıktısı olan okulun başarısı üzerindeki değişimlerden meydana geldiği görülmüştür. Dışsal değişim açısından ise projenin Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA sisteminde yer almasıyla okul içerisinde yürütülen teknoloji destekli eğitim öğretim faaliyetlerinin ülkedeki işitme engelliler eğitimine farklı bir boyut kazandırdığı anlaşılmıştır.

The main purpose of this research is to examine the effects of a technology-based project (ALIS-T) for hearing impaired students on the educational change processes. This qualitative study, where the case study method was applied, was conducted in a hearing impaired primary school. Participants of the study consisted of a school administrator, a vice school administrator, thirteen teachers and the parents of four students in the 3rd and 4th grades. Semi-structured interviews, unstructured observations and documents were used as data collection tools, with data analyzed by descriptive and interpretive analysis. The findings are grouped under the personal change, internal change, and external change model, based on Goodson's educational change model. Teachers, who believe that the technology support is necessary in the education of the hearing impaired, are an important indicator of individual change during the project. The internal change have appeared in six different themes. These themes are respectively understanding of education, in-school interaction, change in school, teaching methods, the structure of school and school's success themes. Also, the external change category has appeared in three different themes. These themes are dissemination, cooperation and organization, and the political importance of the school themes.

 • Aksoy, B. (2005). Bilgi Teknolojisinin Yarattığı Örgütsel Değişim: Nasıl Bir İnsan Kaynakları Yönetimi?. Bilgi Dünyası, 6(1), 58-77. Retrieved from http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/188/170.
 • Altun, T. (2006). Evaluating the impact of information and communications technology (ICT) on the culture of school: strategies and implications for teacher education. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15663.
 • Awbrey, S. M. (2005). General education reform as organizational change: The importance of integrating cultural and structural change. The Journal of General Education, 54(1), 1-21. DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jge.2005.0012.
 • Balcı, A. (2000). İkibinli yıllarda Türk milli eğitim sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 24(24), 495-508. Retrieved from www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/575/388.
 • Bayrakdar, U., & Çuhadar, C. (2015). İşitme Engelliler Okullarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğretim Amaçlı Kullanımının İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/200418.
 • Beycioğlu, K., & Aslan, M. (2010). Okul Gelişiminde Temel Dinamik Olarak Değişim ve Yenileşme: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Rolleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/146285.
 • Blackorby, J., & Knokey, A. M. (2006). A national profile of students with hearing impairments in elementary and middle school: A special topic report from the Special Education Elementary Longitudinal Study. Menlo Park, CA: SRI International. Retrieved from https://www.seels.net/designdocs/SEELS_HearingIImpairmentReport.pdf.
 • Brantlinger, E., Jimenez, R., Klingner, J., Pugach, M., & Richardson, V. (2005). Qualitative studies in special education. Exceptional children, 71(2), 195-207. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/001440290507100205.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. A., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı) Ankara: Pegem A Akademi.
 • Cohen, J. (1996). Computer mediated communication and publication productivity among faculty. Internet Research, 6(2/3), 41-63. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/10662249610127328.
 • Cole, K. M., Cutler, M. M., Thobro, P., & Haas, R. (2009). An exploratory study of psychosocial risk behaviors of adolescents who are deaf or hard of hearing: Comparisons and recommendations. American Annals of the Deaf, 154(1), 30–35.
 • Çalık, T. (2003). Eğitimde değişimin yönetimi; kavramsal bir çözümleme.Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 36, 536-557. Retrieved from www.kuey.net/index.php/kuey/article/view/467/290.
 • Çalık, T., & Er, E. (2014). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Okulun Değişime Açıklığı ile Değişim Kapasitesi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 20(2), 151-172. DOI: http://dx.doi.org/10.14527/kuey. 2014.007
 • Çiftçi, E. (2009). İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi. Unpublished Master Thesis. Karadeniz Technical University, Turkey. Available from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp (Thesis No: 238459)
 • Dillon, C. M., de Jong, K., & Pisoni, D. B. (2012). Phonological awareness, reading skills, and vocabulary knowledge in children who use cochlear implants. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 17(2), 205-226. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/deafed/enr043.
 • DiPaola, M. F., & Walther-Thomas, C. (2003). Principals and Special Education: The Critical Role of School Leaders. National Clearinghouse for Professions in Special Education (Report No. COPSSE-IB-7) Arlington, Virginia: Florida University.
 • Erdoğan, İ. (2012). Eğitimde değişim yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Fullan, M. G. (1993). Why teachers must become change agents. Educational leadership, 50, 12-12.
 • Fullan, M. (1999). Change forces: The sequel (Educational Change and Development Series). London: RoutledgeFalmer.
 • Fullan, M. (2002). “The Change Leader”, Educational Leadership. 59 (8), p.16. Retrieved from http://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2016/06/13396052090.pdf
 • Girgin, Ü., Coklar, A. N., Kurt, A. A., & Odabasi, H. F. (2009). Use of technology as a solution to the problems faced in literacy education by the teachers of the hearing impaired: ISITEK project. In I. International Conference on Computational and Information Science, ABD Houston.
 • Goddard, J. T., & Bohac-Clarke, V. (2007). The cycles of school change: Toward an integrated developmental model. The Journal of Educational Thought (JET)/Revue de la Pensée Educative, 105-123.
 • Goodson, I. (2001). Social histories of educational change. Journal of Educational Change, 2(1), 45-63. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1011508128.
 • Hargreaves, A., & Fullan, M. (1998). What's Worth Fighting for Out There?. Williston: Teachers College Press.
 • Harris, A. (2002). School Improvement: What’s in it for Schools? New York: RoutledgeFalmer.
 • Harris, A. (2008). Distributed Leadership. New York: Routledge.
 • Hopkins, D. (2001) School Improvement for Real. London: Routledge.
 • Karal, H., & Çiftçi, E. (2008). İşitme engelli bireylerin eğitim sürecinde bilgisayar destekli animasyonlardan yararlanma. In 8th International Educational Technology Conference, Vol.30, No.08, p.2013. Retrieved from http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/86.doc
 • Karal, Y., (2014), Alternatif iletişim aracı olarak bir elektronik görsel sözlüğün tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi., Unpublished Doctoral Thesis. Karadeniz Technical University, Turkey. Available from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp (Thesis No: 380257)
 • Karal, Y , Karal, H , Coşar, A , Altun, T , Şılbır, L , Bahçekapılı, E , Atasoy, M , Palancı, M . (2014). Designing Learning Materials within the Framework of the ALIS-T Project: Story Telling Activities for Hearing Impaired Individuals. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5 (4), 114-128. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tojqi/issue/21405/229419
 • Karal, H. (2015). The effects of a technology-aided learning environment on the improvement of a primary special education school. Educational Research and Reviews, 10(24), 2908-2918. DOI: http://dx.doi.org/10.5897/ERR2015.2523
 • Karchmer, M., & Mitchell, R. (2003). Demographic and achievement characteristics of deaf and hard-of-hearing students. In M. Marschark & P. Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language, and education (pp. 21–37). New York: Oxford University Press.
 • Kaya, Ö. (2013). Yeni fizik dersi öğretim programının ilk yıllardaki uygulamalarına yönelik deneyimlerin incelenmesi. Unpublished Doctoral Thesis. Karadeniz Technical University, Turkey. Available from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp (Thesis No: 344457)
 • Kırıkkaya, E. B., Dağ, F., Durdu, L., & Gerdan, S. (2016). 8. Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi. İlköğretim Online, 15(1). DOI: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.11845.
 • Kondakçı, Y. (2005). Practice-based continuous change process: A longitudinal investigation of an organizational change process in a higher education organization. Unpublished Doctoral Thesis. Ghent University, Belgium.
 • Kretschmer, R. R., & Kretschmer, L. W. (1986). Language in perspective. In D. M. Luterman (Ed.), Deafness in perspective (pp. 131-166). San Diego, CA: College-Hill Press.
 • Lodge, C., & Reed, J. (2003). Transforming school improvement now and for the future. Journal of Educational Change, 4(1), 45-62. DOI:https://doi.org/10.1023/A:1023098303107.
 • Marschark, M., Sapere, P., Convertino, C., Mayer, C., Wauters, L., & Sarchet, T. (2009). Are deaf students’ reading challenges really about reading? American Annals of the Deaf, 154, 357–370. DOI: https://doi.org/10.1353/aad.0.0111.
 • Mayer, C., & Leigh, G. (2010). The changing context for sign bilingual education programs: Issues in language and the development of literacy. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 13(2), 175-186. DOI: https://doi.org/10.1080/13670050903474085.
 • Milne, M. J., & Adler, R. W. (1999). Exploring the reliability of social and environmental disclosures content analysis. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 12(2), 237-256. DOI: https://doi.org/10.1108/09513579910270138.
 • National School Board Association-NSBA. (2003).Education Sytemic Change Tools.
 • Obiakor, F. E., & Rotatori, A. F. (Eds.). (2010). Advances in Special Education. Current Issues and Trends in Special Education: Research, Technology, and Teacher Preparation: Research, Technology, and Teacher Preparation (Vol. 20). Bingley: Emerald Group Publishing.
 • Patton, M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
 • Pınar, E. G. E. (2006). Farklı engel gruplarının iletişim özellikleri ve öğretmenlere öneriler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(02). DOI: https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000099.
 • Sağ, V. (2003). Toplumsal değişim ve eğitim üzerine. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1): 11-25.
 • Salvason, C. (2005). Investigating specialist school ethos… or do you mean culture? Educational Studies, 31, 85-94. DOI: https://doi.org/10.1080/0305569042000310985.
 • Schein, E. , (2004). Organizational culture and leadership. (3nd Edition). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Shank, G. D. (2006). Qualitative Research: A Personal Skills Approach (2nd edition). New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Sheehy, G. (1981).Path Finders: How to Achieve Happiness by Conquering Life’s Crises. London: Sidgwick & Jackson.
 • Shepherd, C. M., & Alpert, M. (2015). Using technology to provide differentiated instruction for deaf learners. Journal of Instructional Pedagogies, 16, 1. Retrieved from https://www.aabri.com/manuscripts/152221.pdf.
 • Snoddon, K. (2010). Technology as a learning tool for ASL literacy. Sign Language Studies, 10(2), 197-213. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26190568.
 • Stiggins, R.J. (2002). Assessment crisis: The absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765. DOI: https://doi.org/10.1177/003172170208301010.
 • Şılbır, L. (2011). İşitme Engelli Öğrencilerin Türkçe Okuma Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görsel Yardım Paketi: GÖRYAP. Unpublished Master Thesis. Karadeniz Technical University, Turkey. Available from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp (Thesis No: 298677).
 • Turnbull, A., Turnbull, H. R., Wehmeyer, M. L., & Shogren, K. A. (2013). Exceptional lives: Special education in today's schools. Columbus, Ohio: Pearson.
 • Tüfekçioğlu, U. (1998). Farklı eğitim ortamlarındaki işitme engelli öğrencilerin konuşma dillerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfi Yayınları.
 • Underwood, J. D., & Underwood, G. (1990). Computers and learning: Helping children acquire thinking skills. Massachusetts: Blackwell.
 • Uzuner, Y., Icden, G., Girgin, U., Beral, A., & Kircaali-Iftar, G. (2005). An Examination of Impacts of Text Related Questions on Story Grammar Acquisition of Three Turkish Youths with Hearing Loss. International Journal of Special Education, 20(2), 111-121. Retrieved from http://www.internationalsped.com/issues.cfm.
 • Uzuner, Y., Girgin, Ü., Kaya, Z., Karasu, G., Girgin, M. C., Erdiken, B., Cavkaytar, S., & Tanrıdiler, A. (2011). İşitme engelli gençlere uygulanan dengeli okuma yazma öğretimi modelinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2111-2132. DOI: https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.310350.
 • Yalçın Tepe, F. D. (2015). Eğitim kurumlarında teknoloji ile değişim süreci: bir yükseköğretim kurumu örneği, Unpublished Master Thesis. Bahçeşehir University, Turkey. Available from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp (Thesis No: 414603).
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3655-2512
Author: Lokman Şılbır (Primary Author)
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3555-050X
Author: Hasan Karal
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0321-7259
Author: Gülbahar Merve Çakmak Şılbır
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4744-4541
Author: Yasemin Karal
Institution: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7538-1712
Author: Ekrem Bahçekapılı
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { tojqi551484, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {Abdullah KUZU}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {267 - 295}, doi = {10.17569/tojqi.551484}, title = {Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students}, key = {cite}, author = {Şılbır, Lokman and Karal, Hasan and Çakmak Şılbır, Gülbahar Merve and Karal, Yasemin and Bahçekapılı, Ekrem} }
APA Şılbır, L , Karal, H , Çakmak Şılbır, G , Karal, Y , Bahçekapılı, E . (2019). Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 10 (2), 267-295. DOI: 10.17569/tojqi.551484
MLA Şılbır, L , Karal, H , Çakmak Şılbır, G , Karal, Y , Bahçekapılı, E . "Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (2019): 267-295 <http://dergipark.org.tr/tojqi/issue/44943/551484>
Chicago Şılbır, L , Karal, H , Çakmak Şılbır, G , Karal, Y , Bahçekapılı, E . "Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 (2019): 267-295
RIS TY - JOUR T1 - Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students AU - Lokman Şılbır , Hasan Karal , Gülbahar Merve Çakmak Şılbır , Yasemin Karal , Ekrem Bahçekapılı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17569/tojqi.551484 DO - 10.17569/tojqi.551484 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 267 EP - 295 VL - 10 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.551484 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.551484 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students %A Lokman Şılbır , Hasan Karal , Gülbahar Merve Çakmak Şılbır , Yasemin Karal , Ekrem Bahçekapılı %T Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students %D 2019 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 10 %N 2 %R doi: 10.17569/tojqi.551484 %U 10.17569/tojqi.551484
ISNAD Şılbır, Lokman , Karal, Hasan , Çakmak Şılbır, Gülbahar Merve , Karal, Yasemin , Bahçekapılı, Ekrem . "Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 10 / 2 (April 2019): 267-295. https://doi.org/10.17569/tojqi.551484
AMA Şılbır L , Karal H , Çakmak Şılbır G , Karal Y , Bahçekapılı E . Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students. TOJQI. 2019; 10(2): 267-295.
Vancouver Şılbır L , Karal H , Çakmak Şılbır G , Karal Y , Bahçekapılı E . Investigation the Effects on School in the Frame of Educational Change Processes of a Technology Support for Hearing Impaired Students. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2019; 10(2): 295-267.