Accepted Submissions

 • Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi
  Reşad Emre ÖZGÜNEŞ, Düriye BOZOK, Cevdet AVCIKURT, Emin GÜLEÇ Dec 4, 2018
 • UÇAK-İÇİ DERGİ GENEL MÜDÜR SÖYLEMLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  MELTEM CABER Dec 19, 2018
 • Yabancı Turistlerin Çekici Seyahat Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetlerine Etkisi
  Savaş ARTUĞER, Emine KOCATÜRK Jan 2, 2019
 • Kent Turizminde Turistlerin Mekansal Tercihleri ve Mekansal Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği
  Ceren Avcı, Azize HASSAN Jan 17, 2019
 • Turizm Talebinin Panel Çekim Modeli Çerçevesinde Analizi
  Hasan Gül, Ferda Yerdelen Tatoğlu Jan 30, 2019
 • Seyahat Acentalarının Bölgesel Sürdürülebilir Gelişime Katkısı: Turlar ve Rehberler Kapsamında Travelife Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme
  F. ÖZLEM GÜZEL, FUNDA ÖN ESEN Feb 5, 2019
 • Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin İş Özellikleri ve Örgütsel Yapı Algılarının Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi
  Sertaç SERT, Serdar TARAKÇIOĞLU Feb 5, 2019
 • HOW TO BUILD TOURISM IN THE LEAST DEVELOPED REGIONS: NOTES FROM TRAVEL AGENCIES
  UĞUR ÇALİŞKAN Feb 5, 2019
 • Etik Liderlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Yapıcı Ses Çıkartma Davranışının Aracı Rolü
  ÜLKER ERDOĞAN ARACI Feb 7, 2019
 • Gastronomi Eğitiminin Ortaöğretim ve Yükseköğretim Düzeyinde Değerlendirilmesi
  Gökhan Yılmaz Feb 13, 2019
 • Konaklama İşletmelerinde Şikayet Yönetimi: Müşteri – İşgören İletişiminde Sözsüz İletişim Konusunda Bir Model Önerisi
  Uğur Kilinç Feb 17, 2019
 • Turizm Sektöründeki Sosyal Girişim Çalışanlarının Sosyal Girişimcilik Davranışı, İş ve Yaşam Tatmini: Tatuta Projesi Narköy Örneği
  Fuat Çiftçi, Ebru Zencir Feb 21, 2019
 • A Study on Perceived Socio-Economic Impacts of Cultural Festival on Local Residents Participation: Kafkasör Culture Tourism and Art Festival
  Ebru Düşmezkalender, Cansev Özdemir, Medet Yolal Mar 14, 2019
 • SOSYAL SERMAYENİN HİZMET İNOVASYONU ÜZERİNE ETKİSİNDE BİLGİ PAYLAŞIMININ ARACILIK ROLÜ: OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Serdar Çöp, Murat Topcu May 17, 2019
 • TÜRKİYE 2053 PROJESİ; “GÜÇ VE ADALET” HEDEFLERİ BAĞLAMINDA TURİZM ENDÜSTRİSİNİN İNCELENMESİ
  Özlem ALTUNÖZ May 22, 2019