Makaleler


M. ZEYDAN, B. BOSTANCI, B. ORALHAN, D. EROĞLU, U. AYDINER
Mekânsal Bulanık Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
A. GÜR, B. ORALHAN, M. KIRDÖK
Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile Ölçülmesi: Kayseri Örneği, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
B. ORALHAN
Sosyal Medya Platformu Seçimini Etkileyen Kriter Ağırlıklarının Bulanık DEMATEL Yöntemiyle Belirlenmesi, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
B. ORALHAN, N. ÖZLÜ
Tüketicilerin Banka Tercihlerinde Marka Denkliği ve Marka İmajı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
B. ORALHAN, M. BÜYÜKTÜRK
Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Türkiye’nin İnovasyon Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Kıyaslanması, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
K. UYAR, B. ORALHAN
TÜKETİCİLERİN SÜPERMARKET TERCİH KRİTERLERİNİN VE MOBİL UYGULAMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
B. ORALHAN, Ç. İBİLİ
Tıbbi Mümessillerin İş Tatmini Seviyesinin ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, (2019)
K. UYAR, B. ORALHAN, İ. BAYIRBAŞ
Marka Değeri En Yüksek 100 Türk Markasının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme, Erciyes İletişim Dergisi, (2019)
B. ORALHAN, S. SÜMERLİ SARIGÜL
ISO BİRİNCİ 500 VE İKİNCİ 500 ŞİRKETLERİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA SEKTÖR ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)