Makaleler


K. ORÇANLI
KONUT DEĞERİNİN OLUŞMASINDA VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SAHİPLİĞİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2020)
K. ORÇANLI
ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL YENİLİKÇİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN ARACI ROLÜ, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
Z. FIRAT, K. ORÇANLI, M. BEKMEZCİ
KENDİ KENDİNİ İSTİHDAM ETME ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI İLE ÖRGÜT TEMELLİ ÖZ SAYGININ KENDİ KENDİNİ İSTİHDAM ETMEYE ETKİSİ, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
K. ORÇANLI
ÖRGÜTSEL YALNIZLIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ ZENGİNLEŞTİRMENİN ARACILIK ETKİSİ, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
K. ORÇANLI
Kalite Kontrol Grafiklerinde R Programlama Dilinin Kullanımı İle İlgili İçerik Analizi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
K. ORÇANLI, M. BEKMEZCİ, Z. FIRAT
İş Güvencesizliğinin İş Performansına Etkisinde Örgütsel Kimliğin Aracılık Etkisi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, (2019)
K. ORÇANLI, E. OKTAY, M. PİRİM
Zaman Kullanımından Memnuniyet Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
K. ORÇANLI
İŞLETMELERDE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİNDEKİ MEMNUNİYETTE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2019)
K. ORÇANLI
Kış Sporları Merkezlerine Farkındalık Algısının Oluşmasını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Erzurum İli Örneği), Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2018)
K. ORÇANLI, B. BİRGÖREN, E. OKTAY
Döküm Sanayisinde Metal Alaşım Oranlarına Hotelling T² ve MEWMA Kontrol Grafikleri Uygulamaları, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2018)
K. ORÇANLI, B. BİRGÖREN, E. OKTAY
Çok Değişkenli Kalite Kontrolünde Süreç Tabanlı Temel Gösterimleri Yönteminin Hata Teriminde Kovaryansın Etkileri, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, (2017)