Konular

• Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri


Dergiler

Alan Editörü
Hakem
Yazar
Yazar
Hakem
Alan Editörü
Hakem
Yazar

Makaleler


İ. EKBERLİ, C. GÜLSER, O. DENGİZ
Aluviyal Depositler Üzerinde Oluşmuş Genç ve Gelişmekte Olan Toprakların Isı Akışı ve Isı Miktarının İncelenmesi, Toprak Su Dergisi, (2021)
H. ŞENOL, P. ALABOZ, O. DENGİZ
Farklı ana materyal üzerinde oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve besin elementi içeriklerinin enterpolasyon yöntemle değerlendirilmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
P. ALABOZ, S. DEMİR, O. DENGİZ
Farklı Enterpolasyon Yöntemleri Kullanılarak Toprakların Nem Sabitelerine Ait Konumsal Dağılımların Belirlenmesi, Isparta Atabey Ovası Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
N. KAYA, İ. DEMİRAĞ TURAN, O. DENGİZ, F. SAYGIN
Farklı Konumsal Çözünürlüğe Sahip Uydu Görüntüleri Kullanarak CORINE Arazi Örtüsü/Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2020)
İ. EKBERLİ, C. GÜLSER, O. DENGİZ
Yarı Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Bazı Vertisol Alt Grup Toprakların Profillerinde Isı Akışının Belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
A. AYDIN, O. DENGİZ
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Arazi Değerlendirmesi Çalışması; Samsun-Kavak İlçesinde Örnek Bir Çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
V. DEDE, O. DENGİZ, İ. DEMİRAĞ TURAN, M. TÜRKEŞ, C. GÖKÇE, S. SERİN
Ilgaz Dağları Periglasyal Şekillerinde Oluşmuş Toprakların Fizikokimyasal Özellikleri ile Bazı Erozyon Duyarlılık Parametreleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi, (2020)
T. TUNÇAY, O. DENGİZ, A. İMAMOĞLU
Influence of Toposequence on Physical and Mineralogical Properties of Soils Developed on Basaltic Parent Material under Sub-humid Terrestrial Ecosystem, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
O. DENGİZ, S. İÇ, F. SAYGIN, A. İMAMOĞLU
Assessment of Soil Quality Index for Tea Cultivated Soils in Ortaçay Micro Catchment in Black Sea Region, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
G. KURŞUN, O. DENGİZ
Assessment of land suitability for the production of major crops in Ayrancı district of Karaman province located at arid terrestrial ecosystem, Eurasian Journal of Soil Science, (2020)
F. SAYGIN, O. DENGİZ, S. İÇ
Mikro Havza Ölçeğinde Erozyona Duyarlılık Parametreleri İle Bazı Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2019)
A. AYDIN, O. DENGİZ
Yarı-humid ekolojik koşullar altında oluşmuş toprakların fiziko-kimyasal ve besin elementi içerikleri ile konumsal dağılımlarının belirlenmesi, Akademik Ziraat Dergisi, (2019)
C. CELİLOV, O. DENGİZ
Erozyon Duyarlılık Parametrelerinin Farklı Enterpolasyon Yöntemleriyle Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi: Türkiye, Ilgaz Milli Park Toprakları, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2019)
A. AYDIN, O. DENGİZ
Yarı-Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Toprakların Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Haritalanması ve Sınıflandırması, Toprak Su Dergisi, (2019)
İ. DEMİRAĞ TURAN, O. DENGİZ
PARAMETRİK VE HİYERARŞİK MODELSEL YAKLAŞIMLA SAMSUN İLİ ARAZİLERİNİN TARIMSAL ARAZİ UYGUNLUK SINIFLARIN BELİRLENMESİ, lnternational Journal of Geography and Geography Education, (2019)
B. BAYRAKLI, O. DENGİZ
Determination of heavy metal risk and their enrichment factor in intensive cultivated soils of Tokat Province, Eurasian Journal of Soil Science, (2019)
O. DENGİZ, İ. DEMİRAĞ TURAN, B. ÖZKAN
Erzurum İli Temel Coğrafi Özellikleri ve Potansiyel İşlemeli Tarım Alanı Varlığı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
F. SAYGIN, O. DENGİZ, S. İÇ, A. İMAMOĞLU
Bazı fiziko-kimyasal toprak özellikleri ile bazı erodibilite parametreleri arasındaki ilişkilerin mikro havza ölçeğinde değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2019)
A. ERKOÇAK, O. DENGİZ
Phosphatase enzyme activity in different soils formed on bazaltic parent material under semi humid climate conditions, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2019)
O. DENGİZ, F. GÜRSOY
Farklı Pedolojik Özelliklere Sahip Toprakların, Morfolojik, Mineralojik ve Bazı Mühendislik Özellikleri, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2019)
T. TUNÇAY, O. DENGİZ, İ. BAYRAMİN, S. KİLİC, O. BASKAN
Chemical weathering indices applied to soils developed on old lake sediments in a semi-arid region of Turkey, Eurasian Journal of Soil Science, (2019)
O. Dengiz, F. SAYGIN, A. İMAMOĞLU
Spatial variability of soil organic carbon density under different land covers and soil types in a sub-humid terrestrial ecosystem, Eurasian Journal of Soil Science, (2019)
A. ERKOÇAK, O. DENGİZ
Variation of Dehidrogenase Enzyme Activity and Different Pedogenetic Development on Weathered Basaltic Toposequences, Black Sea Journal of Agriculture, (2018)
O. DENGİZ, G. KURŞUN
Arid Karasal Ekosistem Koşulları Altında Oluşmuş Toprakların Sınıflaması ve Dağılımlarının Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2018)
E. ARSLAN, G. ÇAYCI, O. DENGİZ, M. YÜKSEL, N. ATİKMEN
Toprakların Bazı Makro Besin Elementi İçeriklerinin Farklı Tarımsal Arazi Kullanımları Altında Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2018)
O. Dengiz, M. Özyazıcı
Çeltik tarımına uygun alanların belirlenmesinde çok kriterli arazi değerlendirme, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, (2018)
M. TURAN, O. DENGİZ, İ. DEMİRAĞ TURAN
Samsun İlinin Newhall Modeline Göre Toprak Sıcaklık ve Nem Rejimlerinin Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2018)
F. GÜRSOY, O. DENGİZ
Farklı iki anamateryal üzerinde oluşmuş vertisol toprakların morfolojisi, minerolojik özellikleri ve sınıflaması, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2018)
P. ÇELİK, O. DENGİZ
Akselendi Ovası Tarım Topraklarının Temel Toprak Özellikleri ve Bitki Besin Elementi Durumlarının Belirlenmesi ve Dağılım Haritalarının Oluşturulması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2018)
A. Horuz, O. Dengiz
Terme Yöresi alüviyal arazilerde yetiştirilen çeltiğin bazı fiziko-kimyasal toprak özellikleriyle besin element kapsamı arasındaki ilişkiler, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2018)
O. DENGİZ, M. USUL
Multi-criteria approach with linear combination technique and analytical hierarchy process in land evaluation studies, Eurasian Journal of Soil Science, (2018)
İ. DEMİRAĞ TURAN, O. Dengiz
Çok Kriterli Değerlendirme ile Ankara Güvenç Havzası’nda Erozyon Risk Tahminlenmesi, Journal of Agricultural Sciences, (2017)
M. Ozyazici, O. Dengiz, G. Ozyazici
Spatial distribution of heavy metals density in cultivated soils of Central and East Parts of Black Sea Region in Turkey, Eurasian Journal of Soil Science, (2017)
F. SAYGIN, F. GÜRSOY, İ. DEMİRAĞ TURAN, O. DENGİZ
Çataklı Çayı Havzası Doğu Yakasında Çay Tarımı Yapılan Toprakların Fiziksel, Kimyasal ve Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2017)
İ. EKBERLİ, O. DENGİZ
Bazalt Ana Materyali ve Farklı Topografik Pozisyonlar Üzerinde Oluşmuş Toprakların Bazı Topografik ve Fiziko-Kimyasal Özellikleri Arasındaki Doğrusal Regresyon Modellerinin Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2017)
O. DENGİZ, F. GÜRSOY, M. SAĞLAM
Aluviyal araziler üzerinde oluşmuş farklı toprakların uygun toprak işleme durumlarının belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2017)
İ. Ekberli, O. Dengiz, C. Gülser, N. Özdemir
Benzerlik teorisinin toprak sıcaklığına uygulanabilirliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, (2016)
İ. EKBERLİ, O. DENGİZ
Bazı Inceptisol ve Entisol Alt Grup Topraklarının Fizikokimyasal Özellikleriyle Isısal Yayınım Katsayısı Arasındaki Regresyon İlişkilerin Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2016)
Y. Şişman, O. Dengiz, A. Şişman, İ. Demirağ Turan
Arazi kalite değerlendirme çalışmalarında parametrik yöntem ve deneysel tasarım, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2016)
A. İMAMOĞLU, M. BAHADIR, O. DENGİZ
Çorum Alaca Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Farklı Enterpolasyon Modeller Kullanılarak Konumsal Dağılımlarının Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2016)
A. ÇATAL, O. DENGİZ
Akşehir Gölünün Akşehir Çölüne Dönüşü Süreci ve Etki Eden Faktörler, Toprak Su Dergisi, (2015)
O. DENGİZ, M. SAĞLAM, F. TÜRKMEN
Effects of soil types and land use - land cover on soil organic carbon density at Madendere watershed, Eurasian Journal of Soil Science, (2015)
O. DENGİZ, A. İMAMOĞLU, F. SAYGIN, C. GÖL, S. EDİŞ, A. DOĞAN
İNEBOLU HAVZASI’NIN ICONA MODELİ İLE TOPRAK EROZYON RİSK DEĞERLENDİRMESİ, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2014)
O. DENGİZ, A. ŞİŞMAN, Ç. GÜLSER, Y. ŞİŞMAN
Arazi Toplulaştırmasında Kullanılan Arazi Kalite Derecelendirme Yöntemine Alternatif Yaklaşım, Toprak Su Dergisi, (2014)
F. SAYGIN, O. DENGİZ
Bafra Ovası Sol Sahilinde Yer Alan Fener Köyü ve Yakın Çevresinde Dağılım Gösteren Farklı Toprakların Sınıflandırılması ve Dağılım Alanlarının Belirlenmesi, Toprak Su Dergisi, (2013)
F. SARIOĞLU, F. SAYGIN, G. BALCI, O. DENGİZ, H. DEMİRSOY
Determination of potential hazelnut plantation areas based GIS model case study: Samsun city of central Black Sea region, Eurasian Journal of Soil Science, (2013)
O. DENGİZ, F. SARIOĞLU
Arazi Değerlendirme Çalışmalarında Farklı Parametrik Yaklaşımların Değerlendirilmesi, Toprak Su Dergisi, (2012)
O. DENGİZ, M. SAĞLAM
Determination of land productivity index based on parametric approach using GIS technique, Eurasian Journal of Soil Science, (2012)
O. DENGİZ
SAMSU İLİ İ POTA SİYEL TARIM ALA LARI I GE EL DAĞILIMLARI VE TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARI I Ö EMİ, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2011)