Makaleler


O. ÇELİK, H. AKAR
Eğitim Kurumalarındaki Örgütsel Sinizmin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
O. ÇELİK, S. ATİK
Öğretmenleri Değişime Hazırlamak: Psikolojik Güçlendirmenin Bireysel Değişime Hazır Olmaya Etkisi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
Ü. KAHRAMAN, O. ÇELİK
ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, (2020)
O. ÇELİK, M. ÜSTÜNER
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Politika Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
H. AKAR, O. ÇELİK, A. KARATAŞ
AKADEMİK KONTROL ODAĞI VE BAŞARI AMAÇ YÖNELİMİNİN KENDİNİ SABOTAJI YORDAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, (2019)
O. ÇELİK, M. ÜSTÜNER
Örgütsel Politika Algısı Ölçeğinin Okul Örgütleri İçin Türkçe’ ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (2019)
O. ÇELİK, N. KONAN
The Mediator Role of Interaction Anxiety in the Relationship between Social Support Perception and Smartphone Addiction, Journal of Education and Future, (2019)
O. ÇELİK, M. ÜSTÜNER
Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlikleri ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, (2018)
O. Çelik, N. Konan, R. ÇETİN
Türkiye’de Okul Yöneticisi Görevlendirme Sorunu: Bir Meta Sentez Çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
O. ÇELİK, M. ÜSTÜNER
Ortaöğretim Öğretmenleri İçin Mesleki Değerler Ölçeği Geliştirme Çalışması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
O. Çelik, M. Gürsel
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ve İş Doyumları Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2017)
N. KONAN, O. ÇELİK
Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliğine İlişkin Öğretmen Algısı, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)