Hatice ÖZDİL Dr. Öğr. Üyesi BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Yayın 6 Hakemlik 25 CrossRef Atıf 0
6 Yayın
25 Hakemlik
0 CrossRef Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Filoloji Klasik Türk Edebiyatı Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Biyografi

ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı : Hatice ÖZDİL
2. Doğum Tarihi : 25.08.1985
3. Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
4. Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Istanbul Fatih Üniversitesi 2007
Y. Lisans Eski Türk Edebiyatı Istanbul Fatih Üniversitesi 2009
Doktora Eski Türk Edebiyatı Istanbul Fatih Üniversitesi 2013

5. Akademik Unvanlar:
Dr. Öğr. Üyeliği Tarihi : 07.11.2013
Doçentlik Tarihi :
Profösörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

B.1. Özdil, Hatice (2018). Mehmed Murad Nakşibendî ve Nakşî Gözüyle Yazılmış Tek, Tam Mesnevî Şerhi. bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 85: 129-145.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

C.1. Özdil, Hatice (2013). “Başka İsimlerle Karıştırılan Bir Mesnevî Şârihi Mehmed Murad Nakşibendî”. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1009-1016.

C.2. Özdil, Hatice (2013). “Bâbürnâme’de Bâbür’e Göre Bazı İsimlerin Koyulma Nedenleri”. JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), 6(1), 1141-1148.

C.3. Özdil, Hatice (2013). “İstanbul’da Yapılan Son Dârü’l-Mesnevî.” Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(13), 1293-1302.

C.4. Özdil, Hatice; Özdil, Erdoğan (2017). “Kudret Ayşe Yılmaz’ın Orobanhiyye Romanının Söz Varlığında İkilemeler”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1694-1706.

C.5. Özdil, Hatice (2018). “Kadı Burhaneddin Divanı’nda Toprak İle İlgili Hāksār İfadesinin Kullanımı ve Düşündürdükleri”. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 1105-1109.

C.6. Özdil, Hatice (2019). “Âşıkî’nin “Çıkdum Bâdâm Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 459-489.

C.7. Özdil, Hatice (2022). “Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211s.” (Kitap Tanıtımı), Bitlis İslamiyat Dergisi, 4/1, 154-157.


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

D.1. Özdil, Hatice (2013). “Nakşî Gözüyle Yazılmış Tek Tam Mesnevî Şerhi.” II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

D.2. Özdil, Hatice (2014). “19. Yüzyıl İstanbulu’nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi.” II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, 609-636. 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul.

D.3. Özdil, Hatice (2017). “Lâle Devri’nde İstanbul’un Mesire Yerlerinden Sâdâbâd’a Nedîm’in Şiirlerinden Bir Bakış”. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

D.4. Özdil, Hatice (2017). “Kadı Burhaneddin Divanı’nda Toprak İle İlgili Hâksâr İfadesinin Kullanımı ve Düşündürdükleri.” Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.

D.5. Özdil, Hatice (2017). “Taşradan İstanbul’a Göç Eden Bir Üstad Şair: Nâbî.” Geçmişten Günümüze Göç “7. Uluslararası Canik Sempozyumu” Canik Belediyesi, Samsun.

D.6. Özdil, Hatice (2018). “Minyatürlerle Bâbür’ün Hâtırât’ı: Walters Sanat Müzesi’nde Minyatürlü Bir Bâbürnâme Nüshası” Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

D.7. Özdil, Hatice (2018). “Pierre Loti Tepesi’nin Unutulan İsmi: İdris Köşkü Mesire Alanı”, Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisî Sempozyumu, Bitlis Eren Üniversitesi, Bitlis.


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

E.1. Özdil, Hatice (2017). Geçmişten Günümüze Göç, (Bölüm Adı: Edebiyatta, Tarihi Metinlerde Göç). Editör: Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, C.2. s.1573-1579. ISBN:978-605-81912-1-1.

E.2. Özdil, Hatice (2019). Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Bitlis, (Bölüm Adı: “Pierre Loti Tepesi’nin Unutulan İsmi: İdris Köşkü Mesire Alanı), Editör: Mehmet İnbaşı, Mehmet Demirtaş, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, C.2. s.149-167. ISBN: 978-605-61507-8-4.

E.3. Özdil, Hatice (2019). Kadı Burhaneddin Divanı Yeni Tıpkıbasım, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-61507-9-1.

E.4. Özdil, Hatice (2020). İnsanî ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar (Bölüm Adı: Afif Evren’in Neşredilmemiş Bir Makalesi: “Ermenekli Şair Hasan Rüştü (Kel Şair)”). Editör: Zafer Gölen, Sevilay Özer, IVPE, Cetinje-Montenegro. s. 48-64. ISBN: 978-9940-46-016-7.

E.5. Özdil, Hatice (2021). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Hatırat (Kökler, Kaynaklar ve Metodik Yaklaşımlar), (Bölüm Adı: Minyatürlerle Bâbür’ün Hâtırâtı: Walters Sanat Müzesi’nde Minyatürlü Bir Bâbürnâme Nüshası), Editör: Musa Gümüş, C.1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. ISBN: 978-975-17-5071-6 (Tk) 978-975-17-5072-3 (1. c).

E.6. Karavelioğlu, M.A., Koyuncu F., Özdil H., Koşik, S. (2021). Divan Edebiyatından Gazel Şerhleri (Bölüm Adı: 18. Yüzyıl), Editör: Sercan Koşik, Kut Yayınları, Ankara. ISBN: 978-605-71185-2-3.

E.7. Nursema Erkar, Özdil Hatice (2022). Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, (Bölüm Adı: Esirî Baba’nın Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım), Editör: Nurten Kımter, Serüven Yayınevi, İzmir, ISBN: 978-625-7721-81-3.

E.8. Özdil, Hatice (2022). Divân (Murâd), Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES), ISBN: 978-9944-237-87-1.

E.9. Özdil, Hatice (2022). Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî (Şeyh Hacı Mehmed Murâd Nakşibendî), Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES), ISBN: 978-9944-237-87-1.

E.10. Özdil, Hatice (2022). Şerh-i Kasâid-i Mevlânâ Şevket (Murâd), Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü (TEES), ISBN: 978-9944-237-87-1.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
F.1.Özdil, Hatice (2007). “Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde Esnaf Alayları”, Edebiyatımızda İstanbul Sempozyumu, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
F.2. Özdil, Hatice (2008). “Doğu ve Batıda Ortak Kullanılan İsimler”, Geçmişten Günümüze Doğu-Batı Sempozyumu, Fatih Üniversitesi, İstanbul.

7.7. Diğer yayınlar:

7.8. Uluslararası atıflar

G.1 Eser Adı: Özdil, Hatice (2013). Başka İsimlerle Karıştırılan Bir Mesnevî Şârihi Mehmed Murad Nakşibendî. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1009-1016.
1 Gökdemir, Ahmet (2019). Osmanlı Kıraat Eğitiminde XIX. Yüzyıl Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme. İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 5/1, s. 6.
2 Gökdemir, Ahmet (2018). Ali B. Süleyman El-Mansūrî ve Meşhur Mısır Tariki Kurrāları. İstanbul: Ravza Yay. s. 246.
3 Özdemir, Mehmet (2016). “Mesnevi’nin Türkçe Şerhleri”. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/20, s.468.

G.2 Eser Adı: Özdil, Hatice (2013). Tasavvuf Edebiyatı Terminolojisi Açısından Mehmed Murad Nakşibendî ve Şerhleri (Doktora Tezi) Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
1 Gökdemir, Ahmet (2019). “Osmanlı Kıraat Eğitiminde XIX. Yüzyıl Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme.” İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, 5/1, s. 7.
2 Gökdemir, Ahmet (2018). Ali B. Süleyman El-Mansūrî ve Meşhur Mısır Tariki Kurrāları. İstanbul: Ravza Yay. s. 246, 248.
3. Tarakçı, Betül (2018). “Osmanlı Modern Dönem Tasavvuf Literatürü Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1812-1925)”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 16:31-32, s.70.
4. Aslan. Murat (2019). “Eski Türk Edebiyatı Sahasında Metin Neşri Dışında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme.” Türk Dili ve Edebiyatı alanında Hazırlanan Doktora Tezlerinin Dünü-Bugünü, (editör: Zeki Taştan), Hiper Yayın, İstanbul, s. 211.

G.3 Eser Adı: Özdil, Hatice (2013). “Bâbürnâme’de Bâbür’e Göre Bazı İsimlerin Koyulma Nedenleri”. Jasss (The Journal of Academic Social Science Studies), 6(1), 1141-1148.
1 Rahimi, Farhad (2014). “Çağatay Türkçesi ve Edebiyatı Üzerine Bibliyografya Denemesi”. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9/3. s. 1198
2 Türk, Ahmet Turan (2019). “Babūrnāme’de Köken Bilgisi Denemeleri”. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12/25, s.206.

G.4 Eser Adı: Özdil, Hatice (2009). Hülasatü’ş-Şürûh Adlı Mesnevî Şerhinin 108-214 Varaklarının Günümüz Harflerine Aktarılması ve İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
1 Özdemir, Mehmet (2016). Mesnevi’nin Türkçe Şerhleri. Turkish Studies-International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11/20, s.468.

G.5 Eser Adı: Özdil, Hatice (2014). “19. Yüzyıl İstanbulu’nun İlim Merkezlerinden Murad Molla Tekkesi ve Kütüphanesi.” II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, 609-636. 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul.
1 Aslan, Ömer (2017). “Osmanlı Âlimlerinden Ahıskalı Beyzāde Mustafa Efendi ve Sülūka Dair Risālesi”. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, Erzincan Üniversitesi, Erzincan, s.230, 232, 233.
2 İspir, Meheddin (2017). “Ahıskalı Abdulhalim Efendi’nin Oğlu Mehmed Murad Nakşibendî’nin Hayatı Eserleri ve Divanı”, Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu C.2, s.14.
3 Limon, Sevgi (2020). “Mecmûa-i İlâhiyât'ın MESTAP'a Göre Muhteva Tablosu”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 44, s. 218.
4 Eroğlu Memiş, Şerife (2018). “Nebzetü’l-Menâsik”: en-Nakşibendî el-Muradî’nin Hac Rehberi’nde Kudüs Bahsi. Dinî, Tarihî ve Edebî Açıdan Kudüs, (editör: İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt) DBY Yay., İstanbul, s.179.


G.6 Eser Adı: Özdil, Hatice (2018). Mehmed Murad Nakşibendî ve Nakşî Gözüyle Yazılmış Tek, Tam Mesnevî Şerhi. bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 85: 129-145.
1 Ergül, Ergin (2019). Bir Hukuk ve Siyaset Bilgesi Olarak Mevlāna. Ankara: Adalet Yayınevi. s. 38.
2 Eğri, Sadettin (2021). “Manzum Hâl Tercemelerinin (Terceme-i Ahvâl) Edebiyat Tarihi Bakımından Önemi”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40), s.401.
3 Öksüz, Yılmaz (2021). “Feyzullah Sâcid’in Manzum Mesnevi Tercümesi” Eskiyeni Dergisi, S.44, s.614.
4 Emen, Huriye (2022). “Tasavvuf Ve Tarikatlarda Güzel Koku: Osmanlilarda Tasavvufi ve Dini Mekânlarda Güzel Koku Kullanimina Dair Değerlendirme”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Dergisi, Sayı 101: s.447.

G.7 Eser Adı: Özdil, Hatice (2019). Kadı Burhaneddin Divanı Yeni Tıpkıbasım, Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-61507-9-1.
1 Alemdar, Ertuğrul (2020). “Kadı Burhaneddin Divanının İki Yeni Tıpkıbasımı Kadı Burhaneddin Ahmed, Kadı Burhaneddin Divanı Yeni Tıpkıbasım. Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, 2019; Kadı Burhaneddin Ahmed, Kadı Burhaneddin Divanı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2020”. Türkiyat Mecmuası 30/ 2, 811-816.
2 Köksal, M. Fatih; Babaarslan Giyasi (2021). Türkçe Divanlar Kataloğu, DBY Yay., İstanbul, s. 102.

G.8 Eser Adı: Özdil, Hatice (2019). “Âşıkî’nin “Çıkdum Bâdâm Dalına” Şathiyesine Bursevî’nin Şerhi”. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 459-489.
1 Güngör, Özlem (2020). “İsmâil Hakkı Bursevî ve Eserlerine Dair Bir Bibliyografya Denemesi”. The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS), 5(2), 1, s.221.

G.9 Eser Adı: Özdil, Hatice; Özdil, Erdoğan (2017). “Kudret Ayşe Yılmaz’ın Orobanhiyye Romanının Söz Varlığında İkilemeler”. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1694-1706.
1 Akın, Erhan; Miçooğulları Mehmet (2021). “Avare Yıllar” Romanının Söz Varlığı Açısından İncelenmesi” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40(1), 1-11. s. 2.

G.10 Eser Adı: Özdil, Hatice (2017). “Lâle Devri’nde İstanbul’un Mesire Yerlerinden Sâdâbâd’a Nedîm’in Şiirlerinden Bir Bakış”. 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
1 Altın, Cemal (2021). “Nedîm Bibliyografyası”, Bitig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2, 67-91. s.86.

8. Ulusal & Uluslararası Projeler
H.1 “Kadı Burhaneddin Divanı Tıpkıbasım”, Yürütücü: Hatice Özdil, Bitlis Eren Üniversitesi BAP Kültür Sanat Projesi, 2017-2020. (Bütçe: 97.000 TL)
H.2 “19. Yüzyıl Mutasavvıflarından Mehmed Murad Nakşibendi’nin Eserleri ve Fikirleri” Araştırmacı: Hatice Özdil, Fatih Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 2007-2013.

9. İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı / 2013- … : Bitlis Eren Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Enstitü Müdür Yardımcısı / 2017-2020: Bitlis Eren Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü / 2014-2017: Bitlis Eren Üniversitesi / Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bölüm Başkanı V. / 2013-2016: Bitlis Eren Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü
Bölüm Başkanı / 2013-2016: Bitlis Eren Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Anabilim Dalı Başkanı / 2013-2016: Bitlis Eren Üniversitesi-Bingöl Üniversitesi Ortak Program / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Ortak YL-DR

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2020-2021 Güz Klasik Türk Edebiyatı I 4 0 75
Klasik Türk Edebiyatı V 4 0 50
Bitirme Tezi Kaynak Araştırması 2 0 7
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları 3 0 3
Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi I 3 0 3
Bahar Klasik Türk Edebiyatı II 4 0 75
Klasik Türk Edebiyatı VI 4 0 50
Bitirme Tezi Hazırlama 2 0 7
2021-2022 Güz Klasik Türk Edebiyatı I 4 0 90
Klasik Türk Edebiyatı V 4 0 60
Bitirme Tezi Kaynak Araştırması 4 0 9
Eski Türk Edebiyatının Kaynakları 3 0 6
Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi I 3 0 6
Bahar Klasik Türk Edebiyatı II 4 0 55
Klasik Türk Edebiyatı VI 4 0 55
Bitirme Tezi Hazırlama 2 0 9
Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi II 3 0 6
Yazma Eserler Üzerine Değerlendirmeler 3 0 6Kurum

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

0

ATIF

1

FAVORİ

1129

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mehmed Murad Nakşibendî ve Nakşî Gözüyle Yazılmış Tek, Tam Mesnevî Şerhi
Yazarlar: Hatice ÖZDİL
Yayın Bilgisi: 2018 , Bilig
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2280

0

ATIF

1

FAVORİ

2280

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

701

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211 s.
Yazarlar: Hatice ÖZDİL
Yayın Bilgisi: 2022 , Bitlis İslamiyat Dergisi
DOI: 10.53442/bider.vi.1118960
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 400

0

ATIF

1

FAVORİ

400

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

NÂBÎ’NİN “BU” REDİFLİ NA’ATINA İBRAHİM SABRİ EFENDİ’NİN NAZÎRESİ
Yazarlar: Hatice ÖZDİL , Ebru ERAT
Yayın Bilgisi: 2022 , Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi
DOI: 10.28981/hikmet.1130888
ATIF 0 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 156

0

ATIF

0

FAVORİ

156

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Necip Fazıl Kısakürek. Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu. (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2016) 211 s.
Yazarlar: Hatice ÖZDİL
Yayın Bilgisi: 2022 , Bitlis İslamiyat Dergisi
DOI: 10.53442/bider.vi.1118960
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 400

0

ATIF

1

FAVORİ

400

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

701

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

1

FAVORİ

1129

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mehmed Murad Nakşibendî ve Nakşî Gözüyle Yazılmış Tek, Tam Mesnevî Şerhi
Yazarlar: Hatice ÖZDİL
Yayın Bilgisi: 2018 , Bilig
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2280

0

ATIF

1

FAVORİ

2280

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

0

FAVORİ

2023

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
^: Atıf sayıları CrossRef'ten çekilmektedir. Popüler yayınlar, DergiPark'ta araştırma yapan araştırmacılar tarafından favoriye eklenme istatistiğine göre otomatik belirlenmektedir. Bu sayfada görüntülenen istatistikler anlık değerler olmayıp, gerçek istatistikler arasında 24 saate kadar gecikme olabilmektedir.
: DergiPark Kullanıcı Rozeti hakkında bilgi almak için tıklayınız.