Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Belediyelerin Bağış Kabul Etme Yetkisi

Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 3, 111 - 146, 30.07.2021
https://doi.org/10.30915/abd.1041166

Öz

Mali yetkilerin nasıl paylaşılacağı, tarihin her döneminde gerek devletler arasında gerek devletlerin kendi kurumları arasında tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar ve belirsizlikler günümüzde bazı alanlarda hala devam etmektedir. Çalışmada, mali yetkilerin bölüşümü bakımından tartışmalı konulardan biri olan belediyelerin bağış kabul etme yetkisi incelenmektedir. Çalışma ile belediyelerin bağış kabul etme yetkisinin analiz edilmesi, benzer uygulamalarla karşılaştırılarak yaşanan belirsizliklere çözüm üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sırası ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 1982 Anayasası’nın idari vesayet hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri incelenmektedir. Son olarak da 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ele alınarak, belediyelerin bağış kabul etme yetkisi ile ilişkisine dair tartışmalara çözüm önerisi geliştirilmektedir

Kaynakça

 • Akıllıoğlu, Tekin, “Avrupa İnsan Hakları ve İç Hukukumuz”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1989, C. 44, S. 3, ss. 155-173.
 • Aliefendioğlu, Yılmaz, “Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuk Karşısında Durumu”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 139. Yıl, 11 Mayıs 2007, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, Ankara, 2008, ss. 153-166.
 • Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, https://www.tbb.gov.tr/mevzuat/ kanunlar/Avrupa_Yerel_Yonetimler_ozerklik_Sarti.pdf (E.T. 04.05.2020).
 • Arslan, Ahmet, Kamu Harcama, Kılavuzu, Hermes Matbaacılık, 4. Baskı, Ankara, 2016.
 • Bulgan, Erkan, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir, 2008.
 • Bülbül, Duran, Yerel Yönetimler Maliyesi, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018.
 • Council of Europe (2010), European Charter of Self- Government and Explanatory Report, https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charter_localselfgovernment_en.pdf (E.T. 04.05.2020).
 • Çelik, Abdullah, “Yerel Özerklik Açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Genel Bir Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi C.18, S. 1, 2013, ss. 17-28.
 • Çetinkaya, Özhan, Mahalli İdareler Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
 • Çetinkaya, Özhan; Demirbaş, Tolga, “Belediye Gelirlerinin Analizi ve Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 53. Seri, 2010, ss. 1-18.
 • Ercan, Erdem, Geçmişten Günümüze Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik Anayasal ve Yasal Boyutuyla, Yerel Yönetimlere İlişkin Son Değişiklikler İşlenmiş, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2018.
 • Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, 7. Baskı, Ankara, 2019.
 • Ergül, Ozan, “Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar Kanun Hükmündedir”, Yıldırım Uler’e Armağan, Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları, Lefkoşa, 2014, ss. 65-86.
 • Göçmen, İlke, “1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Türk Hukukunda Etki Doğurur mu: Malların Serbest Dolaşımının Üç Alt Unsuru Özelinde Bir Değerlendirme”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, s. 149, ss. 253-284.
 • Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 21. Baskı, Bursa, 2014.
 • Gözler, Kemal, Mahalli İdareler Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018.
 • Gözler, Kemal; Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2018.
 • Gözübüyük, Şeref; Tan, Turgut, İdare Hukuku Genel Esaslar, C. I, Turhan Kitabevi, 11. Baskı, Ankara, 2008.
 • Günday, Metin, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2011.
 • Hacı, Can, “Türk Hukuk Düzeninin Milletlerarası Hukuka Açıklığı”, Yasama Dergisi, S. 12, 2009, ss. 5-65.
 • İçmen, Murat, İçmen, Rana, “Belediyelerde Mali Özerklik: Antalya Büyükşehir Belediyesi Gelir Yapısının Mali Özerklik Açısından Değerlendirilmesi”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, 2020, ss. 34-49.
 • Kalabalık, Halil, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005.
 • Keleş, Ruşen, “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Avrupa ve Türkiye”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi. C. 4, S. 6, 1995, ss. 3-19.
 • Kesik, Ahmet, “Yönetimler Arası Mali İlişkiler ve Türkiye Uygulaması”, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, C. 5, S. 10, 2005, ss. 75-103.
 • Kılıçoğlu, Ahmet, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara, 2019.
 • Koçak, Yüksel, Neo-Liberalizmin Türkiye’deki Belediye Hizmetlerinin Görülmesi Üzerindeki Etkisi: Özelleştirme, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011.
 • Muratoğlu, Mahir, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türk Hukuku”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 69, S. 1-2, 2011, ss. 737-775.
 • Mutluer, Kamil, Öner, Erdoğan Öner, Kesik, Ahmet Kesik, Bütçe Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2018.
 • Mutluer, Kamil, Öner, Erdoğan Öner, Kesik, Ahmet Kesik, Teoride ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Güncelleştirilmiş 4. Baskı, İstanbul, 2016.
 • Mutluer, Kamil, Öner, Erdoğan, Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, Hak Basımevi, İstanbul, 1996.
 • Öncel, Yenal, Mahalli İdareler Maliyesi, Filiz Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul, 1992.
 • Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, 17. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018.
 • Sur, Melda, Uluslararası Hukukun Esasları, 13. Baskı, Beta, İstanbul, 2019.
 • “Statutory Resolution CM/Res(2020)1 relating to the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe and the revised Charter appended thereto”, CM/Res(2020)1, 15 January 2020, https://rm.coe.int/168099817d (E.T. 05.11.2021).
 • Şengül, Ramazan, Yerel Yönetimler, Umuttepe Yayınları, 4. Baskı, Kocaeli, 2014.
 • Tan, Turgut, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Güncelleştirilmiş 3. Bası, Ankara, 2014.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yardım Toplama, https://www.siviltoplum.gov.tr/yardim-toplama-hakkinda (E.T. 26.08.2021).
 • Tekin Apaydın, Deniz, “ Monizm-Düalizm İkileminde Türk Hukuk Sistemi: Uluslararası Hukuka Bakış Üzerine Doktrinel Uzlaşmazlığın Nedenleri ve AB Hukuku Işığında Bir Değerlendirme”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, 2018, ss. 529-560.
 • Torun, Fatih, Belediye Gelirleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.
 • Ulusoy, Ali, Yeni Türk İdare Hukuku, Yetkin Yayınları, İstanbul, 2019.
 • Yeşilyurt, Nazile İrem, “Danıştay Kararlarında Uluslararası Antlaşmaların Normatif Değeri”, İnsan Hakları Yıllığı, C. 32, 2014, ss. 1-29.
 • Yeter, Enis, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında Türkiye: Anayasa ve İlgili Yasalarda Durum”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C. 5, S. 1, 1996, ss. 3-13.
 • Yılmaz, Zülfiye, Yerel Yönetimlerin Özerklik Hakkı, Yerel Özerkliğe İlişkin Avrupa Şartı’nın Taraf Devletlerde Uygulaması ve Türkiye Karşılaştırması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019.
 • Yüzbaşıoğlu, Necmi, “Avrupa İnsan Hakları Hukukunun Niteliği ve Türk Hukuk Düzenindeki Yeri Üzerine”, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C. 2, S. 1, 1994, ss. 26-38.
 • Zevkliler, Aydın, Gökyayla, Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 17. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep MÜFTÜOĞLU Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
0000-0003-2569-5155
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 79, Sayı 3

Kaynak Göster

Chicago Müftüoğlu, Z. "Belediyelerin Bağış Kabul Etme Yetkisi". Ankara Barosu Dergisi 79 (2021 ): 111-146