Yıl 2011, Cilt , Sayı 21, Sayfalar 98 - 104 2011-01-01

Probiotic bacteria effect mechanism
Probiyotik bakterilerin etki mekanizması

Murat DOĞAN [1]


Probiotic bacteria are members of the human intestinal natural microflora. Generally, it’s lactic acid-producing bacteria. Colony forming is inhibited the presence of pathogenic bacteria. This type of bacteria for the fermentation process of the gastrointestinal system performs energy recovery. Acetate and lactate as a result of biochemical reactions, especially Bifidobacteria creates. As a product of fermentation of lactic acid and acetic acid, thus, lower pH environment and negatively affect the growth of pathogenic bacteria. Low pH also reduces the passage of ammonia into the blood. Biochemical reactions as a result of lactic acid, acetic acid bacteriocin, proteins, protein complexes, fatty acids and other elements of intestinal colonization of probiotic bacteria in the system stronger. Thus,probiotic bacteria barriers the presence of pathogenic bacteria
Probiyotik bakteriler insan bağırsak mikroflorasının doğal üyeleridir. Genellikle laktik asit üreten bakterilerdir. Koloni oluşturarak patojen bakterilerin varlığını engelleyebilirler. Bu tür bakteriler gastrointestinal sistemde enerji kazanımı için fermentasyon işlemi gerçekleştirir. Özellikle Bifidobakteriler biyokimyasal reaksiyonlar sonucu asetat ve laktat oluştur. Fermentasyon ürünü olarak laktik asit ve asetik asit oluşur. Böylece ortam pH’sını düşürürler ve patojen bakterilerin üremesini olumsuz yönde etkilerler. Ayrıca düşük pH amonyağın kana geçişini azaltır. Biyokimyasal tepkimeler sonucu oluşan laktik asit, asetik asit, baktoriyosin, protein, protein kompleksleri, yağ asitleri vb. elementler intestinal sistemde probiyotik bakterilerin kolonizasyonunu güçlendirerek patojen bakteri varlığını engeller
 • Celia, C.F., (2008).Studies on the interaction between gastrointestinal bacteria and epithelial cells, (Postdoctoral Studies).Institute of Parasitology McGill University, Montreal.
 • Çakır,İ.(2004).Probiyotikler:Tanımı,Etki Mekanizması,Seçim ve Güvenilirlik kriterleri.Gıda Dergisi, 29(6):427-434.
 • Çakır,İ.,(2003).Laktobasillus ve Bifidobakterilerde Bazı Probiyotik Özelliklerin
 • Belirlenmesi,Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi,Ankara. Delgado,S.,Suarez,A.,Otero,L.,Mayo,B., (2004).Variation of microbiological and biochemical parameters in the faeces of two healthy people over a 15 day period, Europe Jornal Nutrtion ,43 , 375–380.
 • Dhanasekaran,D.,Saha.S.,Thajuddin,N.,Panneerselvam,A.,(2008).Probiotics effect of lactobacillus isolates against bacterial pathogens in clarias orientails, Facta Universitatis
 • Medicine and Biology ,Vol.15, No 3, pp. 97 - 102. Durlu-Özkaya, F., (2001). Salamura beyaz peynirden izole edilen bazı laktokok, enterokok ve laktobasil suşlarının proteolitik aktivite, bakteriyosin etkenliği ve biyojen amin oluşumu açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Doktora Tezi (yayınlanmamış), 134s, Ankara.
 • Fooks.L.J.,Gibson.G.R.,(2002). Probiotics as modulators of the gut flora. Food Microbial
 • Sciences Unit, School of Food Biosciences, The University of Reading, Whiteknights,Reading. British Journal of Nutrition, 88, S39–S49 Gönülateş,N.,(2000).Kefirin
 • Araştırılması,Yüksek lisans Tezi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Isparta. Gürsoy,O.ve Kınık,Ö.,(2006). Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni
 • Gelişmeler-II, Ege Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1),189-196. Kahraman, R.(1993).Probiyotiklerin buzağaların büyümesi üzerine etkisi.Doktora
 • Tezi,İstanbul.Üniversitesi,İstanbul. Kavas,S.T.,(2007).Probiyotik Mikroorganizmaların Gastroinstestinal Sistem Uyumluluğu ve Enterik Patojenlere Etkisi,Yüksek Lisans Tezi,Pamukkale Üniversitesi,Denizli.
 • Novik, G. I. ,Samartsev, A. A. ,Astapovich, N. I. , Kavrus M. A ,Mikhalyuk A. N.,(2006).Biological Activity of Probiotic Microorganisms. Institute of Microbiology,
 • National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, 220141 Belarus Applied Biochemistry and Microbiology, Vol. 42, No. 2, pp. 166–170.
 • Özden,A.,(2008). İnflamatuvar Barsak Hastalığında Probiyotiklerin Yeri (Ankara Güncel Gastroenteroloji) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı,12/2 121.
 • Timmerman, H.M., Koning, C.J.M. ,Mulder, L.,Rombouts ,F.M. ,Beynen, A.C. ,(2004).
 • Monostrain, multistrain and multispecies probiotics- A comparison of functionality and efficacy, International Journal of Food Microbiology, 219– 233. Yaşar, B. ve Kurdaş,O.Ö. (2009).Probiyotikler ve Gastrointestinal Sistem. Güncel
 • Gastroenteroloji 13/1. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenterohepatoloji Kliniği, İstanbul. Yiğit,T.,(2009).Süt ve Süt Ürünlerinden Probiyotik Bakterilerden İzolasyonu,Yüksek Lisans
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Murat DOĞAN
Kurum: Fatih Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2011

APA Doğan, M . (2011). Probiyotik bakterilerin etki mekanizması . Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi , (21) , 98-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/abmyoder/issue/46485/583800