Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2148-0494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


dergiabant  (e-ISSN: 2148-0494)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergiabant) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergimiz Yayın Kurulu 28.11.2019 tarihli (2019/2) toplantısında, yayımlanacak çalışmaların İSNAD Atıf Sistemi’nde (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) belirtilen yazım ilkeleri, dipnot ve kaynakça kullanım kurallarına göre hazırlanması kararını almıştır. 

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-0494 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


dergiabant  (e-ISSN: 2148-0494)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergiabant) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergimiz Yayın Kurulu 28.11.2019 tarihli (2019/2) toplantısında, yayımlanacak çalışmaların İSNAD Atıf Sistemi’nde (İSNAD II Dipnotlu Versiyon) belirtilen yazım ilkeleri, dipnot ve kaynakça kullanım kurallarına göre hazırlanması kararını almıştır. 

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.


Cilt 8 - Sayı 1 - 31 May 2020
 1. Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi’de İnsan Fiilleri
  Sayfalar 1 - 26
  İbrahim BAYRAM
 2. 17. Yüzyıl Osmanlısında Bir Tütün Müdafaası: Ahmed Devletî’nin Risâletü’l-İnsâfiyye fî Bahsi’d-Duhâniyye Adlı Risâlesi
  Sayfalar 27 - 57
  Şenol SAYLAN
 3. İsrailoğulları’na Yöneltilen İnek Kesme Emrinin Fail-i Meçhul Cinayetlerin Çözümlenmesiyle İlişkisi: Kur'ân ve Tevrat Merkezli Bir İnceleme
  Sayfalar 58 - 75
  Zeynel Abidin AYDIN
 4. İlk Dönem İslâm Tarihinde Siyasi Bir Şahsiyet Olarak Mervân b. Hakem
  Sayfalar 76 - 101
  Yılmaz ÇELİK
 5. Kur’ân-ı Kerîm’de Kullanılan Elif Lâm Takılarının Doğru Anlaşılmamasından Kaynaklanan Tercüme Problemleri
  Sayfalar 102 - 120
  Avnullah Enes ATEŞ
 6. Ayetlerin Mekkîlik ve Medenîliği: Bakara Suresi Son İki Ayeti Örneği
  Sayfalar 121 - 144
  Hamza SADAN
 7. Örfî İstisnanın (İnşallah) Bazı İbadet ve Akitlerdeki İzdüşümü
  Sayfalar 145 - 169
  Murat POLAT
 8. Ebû İshâk Müzebbid el-Medînî’nin Mizahında Öne Çıkan Temalar ve Karakteristik Özellikler
  Sayfalar 170 - 201
  Hüseyin GÜNDAY
 9. İhtiyaçlar Hiyerarşisini ve İktisadın Bireyini Kur’ân’ın Bazı Âyetleri Üzerinden Değerlendirme
  Sayfalar 202 - 233
  Arslan KARAOĞLAN
 10. Şeyh Mehmed Hayrî’nin Manzum Nasîhat-nâmesi
  Sayfalar 234 - 250
  Mustafa Yunus GÜMÜŞ , İdris SÖYLEMEZ
 11. Üslubu’l-Kur’ân Açısından İnşikâk-ı Kamer Hadisesi
  Sayfalar 251 - 276
  İsmail KILIÇ
 12. Bağımsızlık Dönemi Kırgızistan’da Arapça Eğitim ve Öğretimi
  Sayfalar 277 - 297
  Fadime KAVAK , Bekzat ASANBEKOV
 13. Manevi İçerikli Grup Rehberliğinin Özel Gereksinimli Çocuk Sahibi Annelerin Dini Başa Çıkma Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 298 - 317
  Sema KARAGÖZ
 14. Öğrencilerde İnanç Problemine Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 318 - 342
  Ayşe Betül AKDEMİR
 15. Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi
  Sayfalar 343 - 349
  Mehmet BAYIR
Dizinler