Yazarlara Bilgi

Yayın süreci ile ilgili genel bilgilendirme

“Archives of Clinical and Experimental Medicine” (ACEM); uluslararası, bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik ilkeleri çerçevesinde yayın yapan açık erişimli, bilimsel bir yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı yayınlanır. ACEM sadece İngilizce dilinde yayın kabul etmektedir. Derginin amacı, klinik ve deneysel çalışmaları, derleme, olgu sunumu, editöryel yorum ve editöre mektup türündeki yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamanın yanında, bilim insanlarının yayıncılık konusunda eli, kolu ve dili olmaktır.

Dergi kuruluş aşamasından itibaren “International Committee of Medical Journal Editors” (ICMJE), “World Association of Medical Editors” (WAME), “Council of Science Editors” (CSE), “Committee on Publication Ethics” (COPE), “European Association of Science Editors” (EASE), ve “National Information Standards Organization” (NISO)  organizasyonlarının kılavuzlarını, editöryel ve yayın süreçlerinde  rehber olarak belirlemiştir. Dergide yayınlanması planlanan makalelerde öncelikle aranan kriterler özgünlük ve yüksek bilimsel kalite olarak belirlenmiştir. Dergiye gönderilen tüm makaleler, en az iki hakem ile gerçekleşirilen çift-kör hakem değerlendirme sürecinden geçmektedir. Hakemler arası görüş ayrılığı olduğunda makale, üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bütün makaleler, Editörler Kurulu'nun bir üyesi tarafından ayrıca değerlendirilir. Bütün makalelerin karar verme süreçlerinde nihai karar yetkisi Editörler Kurulu’ndadır.

Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler sadece yazar(lar)ın görüşüdür. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir. Editör Kurulu, Yayın Kurulu ve Yayıncı yayınlanan yazılardan dolayı sorumlu tutulamaz. 

Bütün makalelerin benzerlik “Plagiarism” tespiti yapılmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilen yazılar geri iade edilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide, kitapta veya farklı bir ortamda yayınlanmamış olması gerekir. Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalar için, sunum yapılan kongrenin tam adı, tarihi ve yapıldığı yer “Başlık Sayfası”nda belirtilmelidir.

Bilimsel ve etik sorumluluk ile ilgili genel bilgilendirme

Yazar olarak listelenen herkesin ICMJE (www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekmektedir. ICMJE, yazarların aşağıdaki 4 kriteri karşılamasını önermektedir: 1. Çalışmanın içeriğine/tasarımına; ya da çalışma için verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve yorumlanmasına önemli katkı sağlamış olmak; 2. Yazı taslağını hazırlamış ya da önemli fikirsel içeriğin eleştirel incelemelerini yapmış olmak; 3. Yazının yayından önceki son halini gözden geçirmiş ve onaylamış olmak; 4. Çalışmanın herhangi bir bölümünün geçerliliği ve doğruluğuna ilişkin soruların uygun şekilde soruşturulduğunun ve çözümlendiğinin garantisini vermek amacıyla çalışmanın her yönünden sorumlu olmayı kabul etmek.

ACEM gönderilen makalelerdeki yazar listesindeki her bir kişinin yukarıda belirtilen kapsamda yazar olarak tanımlanmış olduğunu, sorumlu yazarın imzalı beyanı doğrultusunda kabul eder. ACEM gönderilen makalelerin değerlendirme sürecine dahil olan yazarların ve bireylerin, potansiyel çıkar çatışmasına ya da önyargıya yol açabilecek finansal, kurumsal ve diğer ilişkiler dahil mevcut ya da potansiyel çıkar çatışmalarını beyan etmelerini talep eder. Dergiye makale gönderirken yazarlar, makale yayınlanmak üzere kabul edilmesi ile telif haklarını ACEM’e devredecek olmalarını, her bir yazarın imzalı beyanı doğrultusunda kabul ederler. Reddedilen makalelerin telif hakları yazarlarına geri iade edilecektir. Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta yer alan resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil daha önce yayınlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalıdır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir. Yazarlardan makale gönderimi, makale değerlendirilmesi, makale kabulü ve yayımlanması sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Bu bağlamda yazar katkılarını, potansiyel çıkar çatışmalarını ve yayın hakkı devrini içeren ve “birleşik form” adresinden ulaşılabilen birleştirilmiş “Copyright transfer, Roles and Repsonsibility of Author/s, and Conflict of Interest and Financial Disclosure Statements” formunun, her bir yazar tarafından imzalı bir örneğinin yazıyla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

“İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesi aranır. Bu tip çalışmalarda yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde, çalışmanın Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun olarak yapıldığını, Etik Kurul onamı ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş onam” alındığını belirtmeleri gerekmektedir. Etik kurul onamı ile ilgili kurum ve sayı/tarih bilgisi sadece Başlık Sayfası’nda verilmelidir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals” prensipleri doğrultusunda çalışmalarının yapıldığını ve deney hayvanları etik kurulundan onam alındığını belirtmeleri gerekmektedir. Deney hayvanları etik kurul onamı ile ilgili kurum ve sayı/tarih bilgisi sadece Başlık Sayfası’nda verilmelidir. İnsanlar üzerinde yapılan prospektif çalışmalar ve deney hayvanları üzerinde yapılacak olan deneysel çalışmalar için alınması gerekli etik kurul onamlarının bir örneği taranarak sisteme ayrıca yüklenmelidir. 


Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş onam” alındığı belirtilmelidir.

 

Makale hazırlama

Makaleler, “ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing  and Publication of Scholarly Work in Medical Journals” (Aralık 2016 güncellenmiş şekli - http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) ile uyumlu olarak hazırlanmalıdır.

Derginin yayın dili İngilizce’dir. Fakat Türkçe dilinde başlık, kısa başlık anahtar kelimeler ve öz ayrıca istenmektedir. Makale gönderimi sadece “http://dergipark.gov.tr/ACEM” adresinde yer alan online makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden gönderilebilir. Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu ilk olarak sekretarya tarafından kontrol edilecek, dergi yazım kurallarına uygun hazırlanmamış makaleler teknik düzeltme talepleri ile birlikte geri gönderilecektir.

Bütün makaleler Başlık Sayfası (Title Page) ve Ana Metin dosyası (Main text file) ayrı olarak hazırlanmalı, varsa resimler ayrıca sisteme yüklenmelidir. Yazılar Microsoft Word ® belgesi olarak 12 punto, sola yaslı, çift aralıklı ve "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır.

Her bir makale için “Copyright transfer, Roles and Repsonsibility of Author/s, and Conflict of Interest and Financial Disclosure Statements” formu her bir yazar tarafından imzalanmış olarak gönderim esnasında sisteme yüklenmelidir.

Ana metinde geçen tüm kısaltmalar, ilk kez kullanıldıkları yerde tanımlanarak kısaltma tanımın ardından parantez içerisinde verilmelidir. Ana metin içerisinde cihaz, yazılım, ilaç vb. ürünlerden bahsedildiğinde ürünün ismi, üreticisi, üretildiği şehir ve ülke bilgisini içeren ürün bilgisi parantez içinde verilmelidir.

İstatistiksel analiz, tıbbi dergilerdeki istatistik verilerini bildirme kurallarına göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ. Statistical guidelines for contributors to medical journals. Br Med J 1983: 7; 1489-93). İstatiksel analiz ile ilgili bilgi, yöntemler bölümü içinde yazılmalı ve kullanılan yazılım kesinlikle tanımlanmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan International System of Units (SI)’a uygun olarak hazırlanmadır.

Başlık sayfası

Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir “Başlık Sayfası (Title Page)” dosyası gönderilmelidir. Bu sayfa;

- Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığını,

- Türkçe ve İngilizce 50 karakteri geçmeyen kısa başlığını,

- Yazarların isimleri, akademik ünvanları, kurumları, e-posta adresleri ve ORCID numaraları,

- Sorumlu yazarın ismi, adresi, cep telefonu ve e-posta adresini,

- Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalar için, sunum yapılan kongrenin tam adı, tarihi ve yapıldığı yer bilgisini,

- İnsan ile ilgili bütün retrospektif ve prospektif çalışmalar ve deney hayvanlarının kullanıldığı deneysel çalışmalar için Etik Kurul onamı gereklidir. Bu yüzden, Etik kurul onamı ile ilgili kurum ve sayı/tarih bilgisini içeren bir metin Başlık sayfasında yer almalıdır.  Prospektif insan çalışmaları ve deneysel çalışmaları için Etik Kurul onamının taranmış bir örneği makale gönderimi aşamasında ayrıca yüklenmelidir. 

Ana Metin dosyası

Yazı metin dosyasının içeriği, her biri Word ortamında sayfa sonu fonksiyonu kullanılarak ayrılan yeni bir sayfada başlamak üzere aşağıda özetlenmiştir:

Türkçe ve İngilizce Makale başlığı, Öz/abstract, aynı sayfada anahtar kelimeler/key words olmak üzere, Giriş (Introduction), Gereç ve yöntemler (Materials and Methods), Sonuçlar (Results), Tartışma (Discussion), Teşekkür (opsiyonel) (Acknowledgement), Kaynakça (References), Resim alt yazıları (Legends for Figures), Tablolar (Tables).

Öz/Abstract

“Editöre Mektup” ve “Editöryel Yorum”  türündeki yazılar dışında kalan tüm makalelerin, 250 kelimeden daha fazla olmamak üzere Türkçe ve İngilizce öz/abstract’ları olmalıdır.

“Özgün Araştırma” makalelerinin özetleri “Amaç/Aim”, “Yöntemler/Methods”, “Bulgular/Results” ve “Sonuç/Conclusion” alt başlıklarını içerecek biçimde hazırlanmalıdır.

“Derleme” ve “Olgu Sunumu” tipindeki yazılar için birleşik yazımlı Öz/Abstract kabul edilmektedir. Bununla birlikte, sunulan olgu sunumu ile ilişkili detaylı bilgiler, olgu sunumları için hazırlanan birleşik yazımlı öz/abstract içerisinde yer almalıdır.  

Öz/abstract içerisinde olabildiğince kısaltma kullanılmamalıdır. Sisteme ayrıca yüklenmekle birlikte, yazı metin dosyasının ilk sayfasında üst kısmında yazının başlıkları olacak şekilde tekrar yer almalıdır.

Anahtar Sözcükler/Keywords

Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelimeyle birlikte gönderilmeli, anahtar sözcükler Türkçe ve İngilizce özlerin hemen altına “Anahtar sözcükler/Key words” olarak yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar sözcük olarak kullanılmamalıdır. Anahtar sözcükler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) ve TR Dizin Anahtar Kelimeler Listesi ya da Türkiye Bilim terimleri (www.bilgiterimleri.com) veritabanlarından seçilmelidir. Sisteme ayrıca yüklenmekle birlikte, yazı metin dosyasının ilk sayfasında öz/abstrakt ile birlikte tekrar yer almalıdır.

Makale Türlerine göre yazı metin özellikleri

-Özgün araştırma: Ana metin “Giriş (Introduction)”, “Gereç ve Yöntemler (Materials and Methods)”, “Bulgular (Results)”  ve “Tartışma (Discussion)” bölümlerini içermelidir. Özgün araştırmaların kısıtlamaları, engelleri ve yetersizliklerinden Tartışma bölümündeki Sonuç paragrafı öncesinde bahsedilmelidir. Tartışma bölümün son paragrafı makalenin sonuç kısmı olarak tasarlanmalıdır.

-Derleme: Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Bir bilgi ya da konunun klinikte kullanılması için vardığı son düzeyi anlatan, tartışan, değerlendiren ve gelecekte yapılacak olan çalışmalara yön veren bir formatta hazırlanmalıdır. Tanımlanmış alt başlık bölümleri olmayıp, yazının bölümleri yazar tarafından belirlenmelidir.

-Olgu Sunumu: Ana metin; “Giriş (Introduction)”, “Olgu Sunumu (Case Report)” ve “Tartışma (Discussion)” alt başlıklarını içermelidir.

-Editöryel Yorum:  Dergide yayınlanan bir araştırmanın, o konunun uzmanı olan bir yazar tarafından kısaca yorumlanması amacını taşımaktadır. Yazarları, dergi tarafından seçilip davet edilir. Davetsiz editöryel yorum kabul edilmemektedir.

-Editöre Mektup: Dergide daha önce yayınlanan bir yazının önemini, gözden kaçan bir ayrıntısını ya da eksik kısımlarını tartışmak üzere Editöre Mektup şeklinde yazı gönderilebilir. Yazının bir numaralı referansı hakkında mektup yazılan yayına ait olmalı ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Özet, anahtar sözcük, tablo, şekil, resim ve diğer görseller kullanılmaz. Ana metin alt başlıksız olmalıdır. Kaynak sayısı en fazla on adet olmalıdır.

Tablolar

Tablolar ana dosyaya eklenmeli, kaynak listesi sonrasında sunulmalı, ana metin içerisindeki geçiş sıralarına uygun olarak numaralandırılmadır. Tabloların üzerinde tanımlayıcı bir başlık yer almalı ve tablo içerisinde geçen kısaltmaların açılımları tablo altına tanımlanmalıdır. Tablolar Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı; ana metindeki verileri destekleyici nitelikte olmalıdır.

Resim ve Resim Altyazıları

Resimlere ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır. Resimler, grafikler ve fotoğraflar (TIFF ya da JPEG formatında) ayrı dosyalar halinde sisteme yüklenmelidir. Görseller bir Word dosyası dokümanı ya da ana doküman içerisinde yer almamalıdır. Alt birimlere ayrılan görseller olduğunda, alt birimler tek bir görsel içerisinde verilmemelidir. Her bir alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler alt birimleri belli etme amacıyla etiketlenmemelidir (a, b, c vb.). Resimlerde altyazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok başları, yıldızlar, asteriksler ve benzer işaretler kullanılabilir. Resimlerde yer alan kişi ve kurum bilgileri körleştirilmelidir. Görsellerin minimum çözünürlüğü 300DPI olmalıdır. Değerlendirme sürecindeki aksaklıkları önlemek için gönderilen bütün görsellerin çözünürlüğü net ve boyutu büyük (minimum boyutlar 100x100 mm) olmalıdır. Resim altyazıları ana metnin sonunda yer almalıdır.

Kaynakça

Atıf yapılırken en son ve en güncel yayınlar tercih edilmelidir. Tüm kaynaklara ana metin içinde uygun olan yerlerde sırayla numara verilerek atıf yapılmalıdır.

Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Atıf yapılan erken çevrimiçi makalelerin DOI numaraları mutlaka sağlanmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus/Medline/PubMed’de yer alan dergi kısaltmaları ile uyumlu olarak kısaltılmalıdır. Altı ya da daha az yazar olduğunda tüm yazar isimleri listelenmelidir. Eğer yedi ya da daha fazla yazar varsa ilk altı yazar yazıldıktan sonra “et al” konulmalıdır. Ana metinde kaynaklara atıf yapılırken köşeli parantez içinde Arabik numaralar kullanılmalıdır, örnek [1]. Kaynakların yazım stilleri NLM Style ile uyumlu olmalıdır.  (www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7282/)

Farklı yayın türleri için kaynak stilleri aşağıdaki örneklerde sunulmuştur:

Dergi makalesi

Basak F, Hasbahceci M, Canbak T, Sisik A, Acar A, Yucel M, et al. Incidental findings during routine pathological evaluation of gallbladder specimens: review of 1,747 elective laparoscopic cholecystectomy cases. Ann R Coll Surg Engl. 2016;98:280-3.

Kitap bölümü

Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt B, James AE, editors. Cardiovascular Medicine. St Louis: Mosby; 1974.p.273-85.

Tek yazarlı kitap

Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.

Yazar olarak editör(ler)

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Toplantıda sunulan yazı

Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of dataprotection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.

Bilimsel veya teknik rapor

Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX) Dept. Of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No: HHSIGOE 169200860.

Tez

Kaplan SI. Post-hospital home healthcare: the elderly Access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.

Erken Çevrimiçi Yayın

Aksu HU, Ertürk M, Gül M, Uslu N. Successful treatment of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152/akd.2013.062. [Epub ahead of print]

Elektronik formatta yayınlanan yazı

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.

 

Makale Değerlendirme Süreci

Yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanarak gönderilen makaleler değerlendirmeye kabul edilir. Makale ilk olarak yayın kurulu başkanı ve yayın kurulu üyeleri tarafından görülerek en az iki hakeme yönlendirilir. Hakemler makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir, küçük veya büyük düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. Hakemler arasında görüş ayrılığı olduğu takdirde makale bir başka hakeme daha yönlendirilebilir. Makale ancak hakemlerin istediği düzeltmeler yerine getirildiği takdirde yayına kabul edilir; hakemlerin değerlendirmelerini dikkate alarak nihai karar yayın kurulu başkanına aittir. Çift-kör hakem değerlendirme süreci benimsenmiştir; yazar ve hakem birbirlerinin kimliğinden habersizdir.

Düzeltmeler / Revizyonlar

Yazarlar makalelerinin revizyon dosyalarını gönderirken, ana metin üzerinde yaptıkları değişiklikleri işaretlemeli, ek olarak, hakemler tarafından öne sürülen önerilerle ilgili notlarını “Hakemlere Cevap” dosyasında göndermelidir. Hakemlere Cevap dosyasında her hakemin yorumunun ardından yazarın cevabı gelmeli ve değişikliklerin yapıldığı satır numaraları da ayrıca belirtilmelidir. Revize makaleler karar mektubunu takip eden 30 gün içerisinde dergiye gönderilmelidir. Makalenin revize versiyonu belirtilen süre içerisinde yüklenmezse, revizyon seçeneği iptal olabilir. Yazarların revizyon için ek süreye ihtiyaç duymaları durumunda uzatma taleplerini ilk 30 gün sona ermeden Dergiye iletmeleri gerekmektedir. Yayına kabul edilen makaleler dil bilgisi, noktalama ve biçim açısından kontrol edilir. Kabul edilen makalelerin baskıya hazır PDF dosyaları sorumlu yazarlara iletilir ve yayın onaylarının 2 gün içerisinde dergiye iletilmesi istenir. Yayın süreci tamamlanan makaleler, yayın planına dahil edildikleri sayıyla birlikte yayınlanmadan önce erken çevrimiçi formatında dergi web sitesinde yayına alınır.

 

MAKALE GÖNDERİMİ, SORUMLU YAZAR – KONTROL LİSTESİ

- Lütfen, makale gönderiminde “birleşik form”u gönderiniz.

- Lütfen, tüm yazar bilgilerini hem sistem aracılığı ile makale gönderim aşamasında sistemde uygun yerleri doldurarak, hem de “başlık sayfası” dosyasında gönderiniz.

- Lütfen, kaynakça bölümünü bu belgede “Kaynakça” bölümünde ifade edildiği gibi hazırlayınız.

- "Başlık sayfası" ayrı dosya olarak gönderilecektir. Dosya  tipini "Ek dosya" seçiniz, Dosya başlığını "Title page" olarak yazınız.

İnsanlar üzerinde yapılan prospektif çalışmalar ve deney hayvanları üzerinde yapılacak olan deneysel çalışmalar için alınması gerekli etik kurul onamlarının bir örneği taranarak sisteme ayrıca yükleyiniz.

- Ana metin dosyanızı körleştirilmiş olarak (yazar bilgisi bulunmadan) yüklenecektir. Dosya  tipini "Tam metin" seçiniz, Dosya başlığını "Blind text" olarak yazınız.

- Sistemde görülen diğer tipler için, tam metin makalenizde mevcut ise "Araştırma materyalleri", "Araştırma sonuçları" gibi farklı kategorilere dosya göndermeniz gerekmemektedir, ve tercihen tüm makale bölümleri tek dosyada gönderilmesi tercih edilmektedir.

 

REVİZYON AŞAMASINDA (Makaleniz revizyon için kabul edilir ise)

- Revizyon yaptığınız makale dosya(lar)sını sistem üzerinde “Süreçteki Makaleler” bölümünden makalenizi seçerek, ilgili görüşme/süreç (Makale revizyonu) yerinde sağ alttaki “Dosya Ekle/gönder” tuşu ile yapınız.

- REVİZYONU YENİ MAKALE OLARAK GÖNDERMEYİNİZ.

- Revizyon aşamasındaki dosyalar için dosya adı sonuna "Rev(revizyon numarası)" ekleyiniz. Örnek "Blind-text-Rev1"

 

YENİ MAKALE YÜKLEME YARDIM VİDEOSU

YARDIM İÇİN TIKLAYINIZ