Hakkımızda

Dergimiz, Sosyal Bilimler Alanında yılda iki kez olmak üzere; Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanmaktadır.

Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurulur. Üçüncü hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde veya ilk iki hakemin olumsuz görüş bildirmesi halinde yazı yayınlanmaz ve yazara iade edilir.


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

 

Yayın İlkeleri

 • Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi yılda en az iki kere yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanacak eserlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

 • Dergide makale yazım dili; Türkçe, İngilizce'dir.

 • Yayımlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

 • Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez

 • Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

 • Yazım ilkelerine uygun olmayan çalışmalar hakem değerlendirmesine gerek duymadan geri çevrilir.

 • Bir yazının dergide yayımlanabilmesi için iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda editör tarafından üçüncü bir hakemin değerlendirmesine başvurulur.

 

 

Yazım İlkeleri

 

 • Çalışmanın başında makale başlığı ve yazar adından sonra makalenin amacını, kullanılan yöntemleri ve çalışmada yer alan hususları belirten 90 ile 120 sözcük arası Türkçe özet metni, ardından makaleye ilişkin 3-5 anahtar sözcük yazılmalıdır.
 • Türkçe özet ve anahtar sözcüklerden sonra makalenin İngilizce başlığı ile 90 ile 120 sözcük arası İngilizce özet metni (Abstract başlığı ile) ve makaleye ilişkin İngilizce anahtar sözcük yer almalıdır.
 • Ayrıca, 3-5 sözcüğe ek  olarak, JEL (Journal of Economic Literature, https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel) sınıflandırmasına göre JEL kodu yazılmalıdır.
 • Makalenin tamamında Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
 • Makale başlığı 15 sözcüğü geçmeyecek şekilde her sözcüğü (bağlaçlar hariç) ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle sayfa ortalanarak yazılmalı, başlığın alt satırına yazarın adı ve soyadı, birden fazla yazar olması durumunda yazarların ad ve soyadları alt alta gelecek şekilde, akademik unvanlarıyla birlikte 11 punto ile yazılmalıdır. Yazarın çalıştığı kurum ve elektronik posta adresi adının alt satırında 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Gönderilecek makaleler Microsoft Word programında ana metin 11 punto, Birden çok: 1,25 satır aralığı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmış olmalıdır. Özet (Abstract) ise 10 punto ve Birden çok: 1,25 satır aralığı ile yazılmalıdır.
 • Makale uzunluğu ekler ve kaynakça dahil 25 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sayfa boyutları; Genişlik:16,5 cm ve Yükseklik: 24 cm olmalıdır.
 • Kenar boşlukları üst 2,5 cm, sağ 2 cm, sol 2,5 cm, alt 2.5 cm ve paragraflar arası aralık önce 0 nk, sonra 6 nk olmalıdır.
 • Girintiler; sağ ve sol: 0, ilk satır 1 cm olmalıdır.
 • Dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır.
 • Ana (1. Düzey) başlığın tamamı büyük harf, alt başlıklar ise sadece ilk harfi büyük karakter ve kalın (bold) yazılmalıdır. 1. GİRİŞ, 2.1. Veri Toplama Yöntemi
 • Şekil ve tablolar sayfada (yatay) ortalanmalı, tablo içeriği makalenin tamamında aynı olmak koşulu ile 8 veya 10 punto büyüklüğünde olmalı, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalı; tablo yazıları üstte, şekil yazıları alt tarafta kalın (bold) ve sola yaslı yazılmalıdır. Örnek: Tablo 1. Demografik özellikler
 • Makalede APA 6.0 Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi Uygulanacaktır.


APA 6.0 YAZIM KURALLARI VE KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ

-Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayılar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz (kare, çizgi, yuvarlak vb.)

-Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılı yorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (Öztürk, 2004).

-Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Köker, 1998, s.  42).

-Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır: (Zizek, 2009a) ve (Zizek, 2009b).

-Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, ilk göndermede tüm isimler yazılır, daha sonra sadece ilk yazarı belirtmek yeterlidir. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Kejanlıoğlu, Adaklı & Çelenk, 2004) sonraki geçişinde (Kejanlıoğlu vd., 2004) olarak yer alır.

-Metin içinde iki yazarlı bir kaynak belirtiliyorsa her seferinde iki yazarın adı da belirtilir; ikiden fazla yazarlı eser ise ilk kullanımda hepsi, sonraki kullanımda sadece ilk yazar belirtilir.

Örneğin:

Gregory, Agar, Lock ve Harris (2007), özel sektörün bilimle ilgilenmesinin yeni bir tür halkla ilişkiler çalışması biçimi olduğunu öne sürmektedirler. (...)

Gregory vd. bu yolla firmaların kendi şöhretlerini koruduklarını ileri sürmektedirler (2007, s. 212).

-Yazar sayısı altı yada daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır (Abisel vd., 2005).

-Aktarma ifadenin yer aldığı bağlam, kaynakça listesinde hangi kaynağın yer aldığını açıkça gösteriyorsa, daha belirginleştirici bir bilgi yazmaya gerek olmaz. Örneğin:

Baudino ve Wyatt (2004), “etkin öğrenimin eleştirel düşünmeyi desteklediğini ve eleştirel kavramların doğrudan kullanımını kolaylaştırdığını” savunmaktadırlar (s. 17).

-İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Örneğin, (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Zizek’in kaynağı almaz.

-Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman örneğin,

Zizek’in ideoloji görüşündeki sorun (Zizek’ten aktaran Sancar, 2009).. .olarak belirtilir.

-E-maille, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel görüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazılmazlar. Örneğin: Martin Jay, “yapısalcı Marksizmin ABD'de asla güçlü olmadığını” söyledi (Martin Jay, kişisel görüşme, 21 Nisan 2003).

-Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa şu örnekteki gibi yazılır: (Marx, özgün eserin tarihi/ yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)

-Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/ cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (. ) gösterilir.

-   Metin içindeki diğer kısa ve doğrudan alıntılar çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz.

-  Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin:

Meyde Yeğenoğlu’nun makalesi (2003) “Öteki Mekânda Olmak: Post-Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm”    

-   Dilsel örnek olarak bir harf, sözcük veya cümle aktarılarak kullanılacaksa, bunlar italikleştirilir, çift tırnak kullanılmaz. Örneğin:

Derrida, differance ve difference arasında bir ayrım koyar.

-   Teknik bir terim sunuluyorsa ilk sunum cümlesinde italik yapılır, sonraki kullanımlarında yapılmaz. Örneğin:

Yazar, sonraki bölümde ayrıntılı olarak anlatacağı meta analiz ile başlamaktadır.

-   Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya llpunto), italik olmadan, tırnaksız yazılır. Örneğin:

Bu geçmiş Stuart Hall"e göre (1998),

(...) her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır (s. 83)

-   Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz. Örneğin; Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslararası Para Fonu"na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

-  Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır.

Örneğin:

Freud (1923/1961), çalışmasında günlük hayattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

-  Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgiyi değil kısa çizgiyi kullanın.

Örneğin:

Test-yeniden test güvenilirliği için (...)

-   İki noktadan sonra gelen cümlede ilk harf büyük başlamalı.

Örneğin:

Yazar bir noktayı açıkça belirtiyor: Açıklamalardan hiçbiri yeterince temellendirilmiş değildi.

-   Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur.

Örneğin:

Türkiye’de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yükseköğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s. 20).

-   Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, paragraf numarası belirtilmelidir.

Örneğin:

Dursun, Avatar filmindeki hikâyenin antiemperyalist veya ABD karşıtı olmadığını öne sürmektedir (Dursun, 2009, parag. 10).

Kaynakçada APA:

-Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır.

Örneğin:

2000a, 2000b.

-Dergilerin varsa DOI numaraları yazılır.

Örneğin:

Anderson, A. K.(2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness.  Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258-281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258

Yoksa URL numaraları yazılır.

Örneğin

Fe: Feminist eleştiri dergisi url"si. http://cins.  ankara.edu.tr/ cansun.html

-Klasik eserlerin (Marx, Freud gibi) özgün tarihleri biliniyorsa kaynağın sonunda şu şekilde verilir: (Özgüneser 1846 tarihlidir)

-Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir.

Örneğin:

Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi.

Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.

-Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı,„ kitabevi",„yayınevi",„yay." vb. ekler belirtilmeksizin verilir.

Örneğin:

Ankara: İmge İstanbul: Metis

New York, NY: McGraw-Hill

Newbury Park, CA: Sage London,

UK: Routledge

Ankara: TÜBA

İstanbul: Konrad Adenauer Vakfı.

Tek yazarlı kitap

Abisel, N. (2006). Sessiz Sinema. Ankara: Deki.

Zizek, S.  (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.).

İstanbul: Encore.

Çok yazarlı kitap

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S. R. & Ulusay, N.

(2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

Editörlü kitap

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hil.

Editörlü kitapta bölüm

Kejanlıoğlu, B. (2005). Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s.  689-713). İstanbul: Hil.

Birden çok baskısı olan kitap

Strunk, W. Jr. &White, E. B. (2000). The Elements of Style (4. Baskı). New York:

Longman.

Sadece elektronik basılı kitap

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & thecnstsin Western values.  Erişim http://www.onlineoriginals. com/showitem .asp litemI135

Kitabın elektronik versiyonu

Freud, S.  (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans. ), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121).http://books. google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 10.1036/0071393722

Elektronik adresten yararlanılan kaynakta, kaynağın erişilebileceği URL verilir. http://www.bianet.org/bianet/toplum/119375-avatar-in-sozde-solculugu-uzerine

Elektronik makaleler: varsa digital object identifier (DOI) numarası belirtilmelidir. Von Ledebur, S.  C. (2007). Optimizing knowledge transfer by new employees in companies.  Knowledge Management ResearchPractice. Advance online publication. doi: 10.1057/palgrave.kmrp.8500141

Elektronik gazete makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr

Çok ciltli çalışmalar

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Development of Germany (Cilt 1-3).

Princeton, NJ: Princeton University Press.

Metin İçinde:

(Pflanze, 1963-1990)

Çok ciltli çalışmalarda tek cilt kullanımı

Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismarck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Daha önceki bir baskının yeni basımı

Smith, A. (1976). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.  E.

Cannan (Ed.). Chicago: University of Chicago Press.  (İlk baskı 1776).

Metin İçindeyse: (Smith, 1776/ 1976)

Kitaptan çevrilmiş bölüm

Kaynakça:

Weber, M. (1958). The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner’s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Metin İçindeyse: (Weber,1904-1905/ 1958)

Rapor ve teknik makaleler

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

Dergiden tek yazarlı makale

Aktay, Y. (1999). Aklın Sosyolojik Soy kütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

Dergiden çok yazarlı makale

Binark, F. M. & Çelikcan, P. (1998). Mahremin Müzakereye Çağrılması ve Yıldo Örneği. Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.

Elektronik dergiden makale

Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Namibia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5(1).

(varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1 conway.htm

Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.

Yazarı belli olmayan editör yazısı

Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial*]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için

The United States and the Americas: One History in Two Halves.  (2003, 13Aralık). Economist, 36.

Strong after chocks continue in California. (2003, 26Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s. 23.

Metin içindeyse: (United States and the Americas, 2003) (Strong after shock, 2003)

Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için

Bruni, F. (2003, 26Aralık). Pope pleads for end to terror is man war. New York Times, s. 21.

Tanıtım yazıları

Orr, H.A. (2003, 14 Ağustos). What "snotin your genes.  [Review of the book Nature via nurture: Genes, experience, and what makes us human]. New York Review of Books, 50, 38­40.

Basılmamış tezler, posterler, bildiriler: YÖK'ten indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürler arasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt.14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)

Sözlükler

Gerrymander (2003). Merriam-Webster ’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield,

MA: Merriam-Webster’s.

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

Görüşme

Arroyo, Gloria Macapagal (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi.

Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times. com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

Televizyon programı

Kaynakça

Long, T. (Yazar), ve Moore, S.  D. (Yönetmen). (2002). Bartvs.  Lisavs.  3.Sınıf [Televizyon Dizisi]. B. Oakley ve J. Weinstein (Yapımcı), Simpsonlar içinde. Bölüm:

1403 F55079. Fox.

Metin İçindeyse: (Simpsonlar, 2002)

Film

Huston, J. (Yönetmen/ Senaryo Yazarı). (1941). Malta Şahini [Film]. U.S. : Warner.

Metin İçindeyse: (Malta Şahini, 1941)

Fotoğraf

Adams, Ansel. (1927). Monolith, the face of Half Dome, Yosemite National Park [Fotoğraf]. Art Institute, Chicago.

Metin İçindeyse: (Adams, 1927)