PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on the Mythological Piece “The Weaver Girl and the Cowherd”

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 2, 25 - 39, 07.09.2015

Öz

Folk wisdom and tales originating from a nation’s ancient life and culture are among the fundamental agents to reveal the identity of that nation. Mythology gives information about the “incipience” of existence and comprises the opuses written out in due course based on oral tradition. In mythological ages, people associated everything with gods and supernatural powers and believed that some numbers to which they attributed special meanings were mysterious. These elements are seen in creation myths of most societies. Taken in this context, The Weaver Girl and The Cowherd is an important mythological piece of work woven with extraordinary elements reflecting a social order of life. Aiming to examine the Chinese mythological work The Weaver Girl and The Cowherd, this study is based on the method used by Şerif Aktaş in analyzing narrative literary texts. According to Aktaş, main conceivable parts in narrative literary texts are “mindset, structure, plot, characters, time, place, theme, language and narration”. Pursuant to this plan, The Weaver Girl and The Cowherd was interpreted in terms of mythological elements. The mythological piece titled “Dokumacı Kız ve Çoban” (The Weaver Girl and The Cowherd) in “Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller” (Studies, Texts, and Analyses on Mythology) by Bilge Seyidoğlu was taken as the source text for this analysis.

Kaynakça

 • Aksoy, T. (2007). Mitoslarda Yaratılış Motifleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aktaş, Ş.(1998). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara:Akçağ Yayınları.
 • Aktaş, Ş. (2013). Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili Teori ve Uygulama, Ankara:Kurgan Edebiyat.
 • Batislam, H. D. (2002). Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları Hümâ, Anka ve Simurg. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1, 182-208.
 • Beydili, C. (2004). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Ankara:Yurt Yayınları.
 • Campbell, J. ve Moyers B. (2013). Mitolojinin Gücü, İstanbul:MediaCat Yayınları.
 • Çobanoğlu, Ö. (2011). Mit, Mitoloji ve Edebiyat. Ceylan, Ömür ve Koç, Âdem (Ed.) Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Dönmez, P. (2001). Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Yayınların Bibliyografyası ve Bu Yayınların Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Durbilmez, B. (2008). Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar, Turkish Studies, 3(6), 212-225.
 • Okay, B. Yıldızlarla İlgili Bir Çin Efsanesi: Dokumacı Kız İle Sığır Çobanı,http://sinoloji.humanity.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_ic erik&icerik_id=122, Erişim Tarihi: 15.02.2015
 • Seyidoğlu, B. (1992).Türk Mitolojisi ve Efsanelerinde Aile, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Seyidoğlu, B. (2002). Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, İstanbul:Dergâh Yayınları,
 • Tekin, G. (2011). Mit, Mitoloji ve Edebiyat. Ceylan, Ömür ve Koç, Âdem (Ed.) Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Yakıcı, A. vd. (2008). Yazılı Anlatım, Ankara:Gazi Kitabevi
 • Yıldırım, N. (2011). Mit, Mitoloji ve Edebiyat, Ceylan, Ömür ve Koç, Âdem (Ed.) Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 2, 25 - 39, 07.09.2015

Öz

Kaynağını bir milletin çok eski yaşayışından, kültüründen alan halk inanışları ve halk hikâyeleri bir milletin kimliğini ortaya koymak için başvurulan en önemli kaynaklardandır. Mitoloji, varlığın “başlangıç”ı hakkında bilgi verir ve sözlü geleneğe bağlı olarak zamanla yazıya aktarılmış ürünleri kapsar. Mitolojik dönemde insanlar her şeyin tanrılarla, olağanüstü güçlerle ilişkili olduğuna; kimi sayılara da özel anlamlar yükleyerek o sayıların özel bir gizemi olduğuna inanırlardı. Aslında bütün bu unsurlar, birçok toplumun yaratılış mitinde görülen özelliklerdendir. Bu bağlamda ele alınan Dokumacı Kız ve Çoban adlı mit parçası da olağanüstü unsurlarla örülü ve sosyal hayat düzeninin yansıtıldığı önemli bir mit parçasıdır. Bu çalışmada Çin mitolojisine ait olan “Dokumacı Kız ve Çoban” adlı mit parçası incelenirken Şerif Aktaş’ın anlatma esasına bağlı edebî metinlerin tahlilinde uyguladığı yöntem esas alınmıştır. Aktaş’a göre anlatma esasına bağlı metinlerde ilk planda düşünülebilecek ana bölümler şöyle sıralanır:“zihniyet, yapı, olay ve olay örgüsü, kişiler, zaman, mekân, tema, dil ve anlatım”dır. Bu plan çerçevesinde Dokumacı Kız ve Çoban adlı parça mitolojik unsurlar bakımından incelenmeye çalışılmıştır. Bu incelemede Bilge Seyidoğlu’nun “Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller” adlı çalışmasındaki “Dokumacı Kız ve Çoban” adlı mit parçası kaynak metin olarak alınmıştır.

Kaynakça

 • Aksoy, T. (2007). Mitoslarda Yaratılış Motifleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Aktaş, Ş.(1998). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara:Akçağ Yayınları.
 • Aktaş, Ş. (2013). Anlatma Esasına Bağlı Edebî Metinlerin Tahlili Teori ve Uygulama, Ankara:Kurgan Edebiyat.
 • Batislam, H. D. (2002). Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları Hümâ, Anka ve Simurg. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 1, 182-208.
 • Beydili, C. (2004). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Ankara:Yurt Yayınları.
 • Campbell, J. ve Moyers B. (2013). Mitolojinin Gücü, İstanbul:MediaCat Yayınları.
 • Çobanoğlu, Ö. (2011). Mit, Mitoloji ve Edebiyat. Ceylan, Ömür ve Koç, Âdem (Ed.) Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Dönmez, P. (2001). Türk Mitolojisi Üzerine Yapılan Yayınların Bibliyografyası ve Bu Yayınların Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Durbilmez, B. (2008). Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar, Turkish Studies, 3(6), 212-225.
 • Okay, B. Yıldızlarla İlgili Bir Çin Efsanesi: Dokumacı Kız İle Sığır Çobanı,http://sinoloji.humanity.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_ic erik&icerik_id=122, Erişim Tarihi: 15.02.2015
 • Seyidoğlu, B. (1992).Türk Mitolojisi ve Efsanelerinde Aile, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.
 • Seyidoğlu, B. (2002). Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve Tahliller, İstanbul:Dergâh Yayınları,
 • Tekin, G. (2011). Mit, Mitoloji ve Edebiyat. Ceylan, Ömür ve Koç, Âdem (Ed.) Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Yakıcı, A. vd. (2008). Yazılı Anlatım, Ankara:Gazi Kitabevi
 • Yıldırım, N. (2011). Mit, Mitoloji ve Edebiyat, Ceylan, Ömür ve Koç, Âdem (Ed.) Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Havvaana KARADENİZ

Yayımlanma Tarihi 7 Eylül 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { aeusbed17437, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {1}, number = {2}, pages = {25 - 39}, title = {“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Karadeniz, Havvaana} }
APA Karadeniz, H. (2015). “Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 1 (2) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/1446/17437
MLA Karadeniz, H. "“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2015 ): 25-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/1446/17437>
Chicago Karadeniz, H. "“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (2015 ): 25-39
RIS TY - JOUR T1 - “Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme AU - HavvaanaKaradeniz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 39 VL - 1 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi “Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme %A Havvaana Karadeniz %T “Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme %D 2015 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Karadeniz, Havvaana . "“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 / 2 (Eylül 2015): 25-39 .
AMA Karadeniz H. “Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 1(2): 25-39.
Vancouver Karadeniz H. “Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 1(2): 25-39.
IEEE H. Karadeniz , "“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir İnceleme", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 25-39, Eyl. 2015