Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2, 99 - 114, 02.08.2021

Öz

Araştırmada COVID 19 pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulamalarında yaşadıkları problemlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam eden ve okul öncesi öğretmenleri ile çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularının kullanıldığı araştırmada, içerik analizi yapılarak veriler değerlendirilmiştir. Öğretmenler, okulların kapanması ve uzaktan eğitim faaliyetlerine geçilmesiyle, alt yapı yetersizliğinden, katılımın sağlanamamasından, ailelerin eğitim faaliyetlerine olan önyargı ve tutumlarından sorun yaşandığını ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara dayanarak, uzaktan eğitimle ilgili alt yapı güçlendirme çalışmalarının yapılması, uzaktan eğitimin nasıl yapılacağına ilişkin eğitimlerin verilmesi önerilebilir.

Kaynakça

 • Alves, R., Lopes, T. & Precioso, J. (2020). Teachers’ well being in times of COVID 19 pandemic: Factors that explain Professional well being. International Journal of Educational Research and Innovation, 15, 203-217. doi:10.4661/ijeri.5120.
 • Aral, N. & Doğan-Keskin, A. (2018). Examining 0-6 year olds’ use of technological devices from parents of view. The Turkish Journal on Addiction, 5(2), 317-348.
 • Aral, N. & Kadan, G. (2018). Sosyal gelişim. N. Aral & Z.F. Temel (Eds.). Çocuk gelişimi. İçinde (s. 236-262). Ankara: Hedef Yayınları.
 • Aryanti, A., Warsini, S. & Haryanti, F. (2018). Relationship between quality of care young mothers and socio-emotional development in preschool children. Belitung Nursing Journal, 4(1), 31-38. doi:10.33546/bnj.344.
 • Aslan, A., Göksu, İ. & Karaman, S. (2018). Uyarlanabilir uzaktan hizmet içi eğitimin başarısı ve eğitimin tamamlanma süresine etkisi ile öğretmen görüşleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 45, 103-115.
 • Aslangil, H.C. (2000). Köy enstitüleri, bilinçsizce kaybettiğimiz değerler. Çağdaş Eğitim, 25(264), 11-12.
 • Balaman, F. (2018). Web tabanlı uzaktan eğitim ile geleneksel eğitimin internet programcılığı 2 dersi kapsamında karşılaştırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 1173-1200.
 • Başaran, M. & Aksoy, B. A. (2020). Anne- babaların Korona-virüs (COVID 19) salgını sürecinde aile yaşantılarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 668-678.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). COVID 19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe öğretimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Bjorkdahl, K. & Carlsen, B. (2019). Pandemics, publics and politics. Singapore: Palgrave Pivot.
 • Blair, C., McKinnon, R.D. &Daneri, M.P. (2018). Effect of the tools of the mind kindergarten program on children’s social and emotional development. Early Childhood Research Quarterly, 43, 52-61. doi:10.1016/j.ecresq.2018.01.002.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirus (COVID-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Brookfield, S.D. (2017). Becoming a critically reflective teacher Sanfrancisco: Jossey-Bass.
 • Brom, C., Lukovsky, J., Gregor, D., Hannemann, T., Strakova, J. & Svoricek, R. (2020). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st – 9th graders’ parents. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/340738244.
 • Burke, J. & Dempsey, M. (2020). Covid-19 practice in primary schools in Ireland report. https://www.researchgate.net/publication/340444601.
 • Bütün-Ayhan, A. (2017). Bilişsel gelişim. N. Aral & T. Duman (Eds.). Eğitim psikolojisi. İçinde (s. 104-128). Ankara: Pegem.
 • Can, E. (2020). Coranavirus (COVID 19)pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.
 • Can- Yaşar, M. & Ünsal- Kaya, Ü. (2018). Türkiye’de 37-72 aylık çocuk profili. A. Köksal- Akyol (Ed.). Erken çocukluk döneminde gelişim- II (36-72 ay). İçinde (s. 9-47). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cluver, L., Lachman- McLaren, J., Wesseis, I. & Bachman, G. (2020). Parenting in a time of COVID-19. Corresponding. doi: 10.1016/50140-6736(20)30736-4.
 • Creswell, J.W. (2017). Araştırma deseni. (Çev. S. B. Demir). Ankara: Eğiten Kitap Yayınları.
 • Dávideková, M., Mjartan, M., & Greguš, M. (2017). Utilization of virtual reality in education of employees in slovakia. Procedia Computer Science, 113, 253-260.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Durualp, E. & Aral, N. (2015). Oyun temelli sosyal beceri eğitimi. Ankara: Vize Yayınları.
 • Earls, F., Raviola, G.J. & Carlson, M. (2008). Promoting child and adolescent mental health in the context of the HIV/AIDS pandemic with a focus on Sub-Saharan Africa. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(3), 295-312. doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01864.x.
 • Fan, J., Zhou, M., Wei, L., Fu, L., Zhang, X. & Shi, Y. (2020). A qualitative study on the psychological needs of hospitalized newborns parents during COVID-19 outbreak in China. Iran Journal Pediatr. doi: 10.5812/ıjp.102748.
 • Franckowlak-Sachonska, M. (2020). Mental health in the pandemic times. M. Baranowski, A. Jarynowski, M. Wojta- Kempa & M. Franckowlak-Sachanska (Eds.). Society register 4(3) 2020 about COVID-19. (p. 67-79). Poland: Fullbright.
 • Fullan, M. & Hargreaves, A. (2014). Teacher development and educational change. London and New York: Routledge Taylor& Francis Group.
 • Güven, I. (2003). 1940’tan günümüze öğretmenlerin ekonomik sorunlarının tarihsel analizi. Milli Eğitim Dergisi, 160, https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/160/guven.htm.
 • Hamouche, S. (2020). COVID-19 and employees’ mental health: Stressores, moderators and agenda for organizational actions [version 1: peer review: awaiting peer review]. Emerald Open Research, 2(15), 1-11.
 • Hartatik, S.F. & Bia’yuni, A.N.F. (2020). The teaching and learning practice preformed by pre-school teachers during COVID 19 outbreak. Journey, 3(2), 89-94.
 • Hughes, C. (2020). Some implications of COVID-19 or remote learning and the future of schooling. Current and Critical Issues in Curriculum, Learning and Assessment, 36, 3-17. İncebacak, E. (2019). Türk eğitim tarihi açısından modernleşme sürecindeki Türk Eğitim Sistemine İzmir İktisat Kongresi kararlarının etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Kavrat, B. & Türel, Y.K. (2013). Çevrim içi uzaktan eğitimde öğretmen rollerini ve yeterliliklerini belirleme ölçeği geliştirme. The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(3), 112-142.
 • Kılıç, B. (2020). İzolasyon sürecinin çalışma ve iletişim biçimlerinde meydana getirdiği değişimin iletişim fakültelerinde çalışan araştırma görevlileri ekseninde incelenmesi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E Dergisi, 7, 87-106.
 • Kırık, A.M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94.
 • Kim, J. (2020). Learning and teaching online during COVID 19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52, 145-158.
 • Kurt- Demirbaş, N. & Sevgili- Koçak, S. (2020). 2-6 yaş arasında çocuğu olan ebeveynlerin bakış açısıyla COVID-19 salgın sürecinin değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7(6), 328-349.
 • Külekçi- Akyavuz, E. & Çakın, M. (2020). COVID 19 salgının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723- 737.
 • Lee, J. (2020). Mental health effects of school closures during COVID 19. The Lancet Child & Adolescent Health, https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30109-7/fulltext?mod=article_inline
 • Liu, D., Bhagat, K. K., Gao, Y., Chang, T. W. & Huang, R. (2017). Virtual, augmented, and mixed realities in education. Springer, Singapore.
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Mitchell, C.D. (2006). HIV-1 encephalopathy among perinatally infected children: Neuropathogenesis and response to highly active antiretroviral therapy. Mental Retardation and Development Disabilities Research Reviews, 12, 216-222. doi: 10.1002/mrdd.20111.
 • Pınar, M.A. & Dönel- Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the COVID 19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461- 486.
 • Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B. & Yu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy recommendations. General Psychiatry, 33, 1-3. doi:10.1136/gpsych-2020-100213.
 • Russell, M.V., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C. & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic reivew. Lancet Child Adolescence Health, 4, 397-404. doi: 10.1016/S2352-4442(20)30095-X.
 • Sağlam, M. (2017). Aile içi iletişim. N. Aral (Ed.). Çocuk ve iletişim. (s. 308-324). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Sapsağlam, Ö. (2018). Social media awareness and usage in preschool children. International Journal of Eurasia Social Sciences, 9(31), 728-746.
 • Skinner, D., Tseko, N., Mtero-Munyati, S., Segwabe, M., Chibatamato, P., Mfecane, S., Chandiwana, B., Nkomo, N. Tlow, S. & Chitiyo, G. (2006). Towards a definition of orphaned and vulnerable children. AIDS and Behavior, 10, 619-626. doi: 10.1007/s10461-006-9086-6.
 • Taylor, N. (2020). Education researches respond to the COVID-19 pandemics research report theme 1: Education at home. JET Education Services, https://www.researchgate.net/publication/340862506.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2020). COVID 19 yeni koronavirus hastalığı. https://cobi19bilgisaglik.gov.tr/tr/. adresinden 25.04. 2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Van Rie, A., Harrington, P.R., Dow, A. & Robertson, K. (2007). Neurologic and neurodevelopmental manifestations of pediatric HIV/AIDS. A Global Perspective European Journal of Pediatric Neurology, 11, 1-9. doi:10.1016/j.ejpn.2006.10.006.
 • Wachsler- Felder, J.L. ve Golden, C.J. (2002). Neuropsychological consequences of HIV in children: A review of current literature. Clinical Psychology Review, 22, 443-464. doi: 10.1016/s0272-7358(01)00108-8.
 • Yaylacı, A.F. (2013). Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine ilişkin yaklaşım sorunu. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 25-40.
 • Yazıcı, T. (2015). Kişilerarası iletişimde anlık mesajlaşma uygulamalarının yeri: WhatsApp uygulaması ile ilgili üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1102-1119.
 • Yıldız-Bıçakçı, M. & Aral, N. (2017). Dil gelişimi. N. Aral &T. Duman (Eds.). Eğitim psikolojisi. İçinde (s. 132-150). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Yılmaz, B. & Akyazıcı, E. (2020). Koronavirüs krizi ve sosyal izolasyon bizi nasıl etkiliyor? https://yakinilişkiler.com/2020/03/14/koronavirus-bizi-nasil-etkiliyor/. Adresinden 26.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yurtbakan, E. V & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin COVID 19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Neriman ARAL>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-9266-938X
Türkiye


Gül KADAN> (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1430-8714
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aral, N. & Kadan, G. (2021). PANDEMİ SÜRECİNDE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YAŞADIKLARI PROBLEMLERİN İNCELENMESİ . Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 99-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahievransaglik/issue/64371/906874

Dergimiz; Cite Factor, Türk Medline, Sobiad Atıf Dizini, Türk Eğitim İndeksi ve Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)'te taranmaktadır.