Güncel Sayı

Cilt: 2 Sayı: 1, 30.04.2024

Yıl: 2024

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) ile temel mühendislik kavramı altında birçok bilimsel çalışmanın hedeflerine ulaştırılması amaçlanmıştır. Temel mühendislik alanlarında deneysel veya kuramsal çalışmaların yer aldığı dergimiz, mühendisliğin hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır. Disiplinlerarası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı, mühendislik bilimlerindeki en güncel gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ücretsiz bir şekilde ulaştırmayı hedefler. Mühendislik alanında yapılmış her bir özgün bilimsel çalışma dergimizde değerlendirilmektedir.

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) Türkçe veya İngilizce dillerinde Araştırma Makalesi, Tarama Makalesi ve Teknik Not türlerinden Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği alanlarında yayınları kabul etmekte ve bu alanlardaki özellikle disiplinler arası bilimsel çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) Araştırma Makalesi, Tarama Makalesi ve Teknik Not türlerinden yayınları Türkçe veya İngilizce dillerinde kabul etmektedir.

Araştırma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan çalışmalar.

Tarama Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu günümüzün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bu bulguları karşılaştırarak yorumlayan çalışmalar.

Teknik Not: Yapılan bir araştırmanın önemli bulgularını açıklayan yeni bir yöntem veya teknik tanımlayan çalışmalar.

Bütün yazıların "Telif Hakkı Devir formu" makalenin bütün yazarları tarafından doldurulup editörlüğe iletilmelidir. Telif Hakkı Devir Formu gönderilmeyen yazarların yayınları işleme konulmaz. Yayınlanmasına karar verilen yazılar üzerine yazarlar tarafından sonradan hiçbir eklenti yapılamaz.

Makale ilk gönderimi aşamasında Benzerlik Raporu yüklenmelidir (Turnitin, iThenticate veya intihal.net üzerinden). Benzerlik oranının %20'nin altında olması istenir. Benzerlik raporu yüklenmeyen makaleler iade edilecektir.

Makale ilk gönderim aşamasında herhangi bir şablon bulunmamaktadır. İlk gönderi için makalelerin aşağıdaki kurallara göre hazırlanması yeterlidir.

Her makale en az alanında uzman üç hakem tarafından içerik ve şekil bakımından incelenir. Dergide yayınlanabilecek nitelikte olduğu belirlenen makaleler son sunuş formatına getirilir ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.

Başlık: Eserin başlığı, ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalı, başlık metne uygun, kısa ve açık olmalıdır.

Metin içerisindeki 1. derece başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu, 2. derece ve daha alt başlıklar için başlığın yalnızca ilk harfi büyük ve font kalınlığı normal olacak şekilde yazılmalıdır. Türkçe makalelerde metin içerisinde kullanılan başlıkların, altbaşlıkların, şekil ve tablo açıklamalarının tümünün İngilizceleri parantez içerisinde belirtilmelidir. Yazım dili İngilizce olan makalelerde, parantez içerisinde herhangi bir açıklamaya gerek yoktur. Tüm metin İngilizce olmalıdır.

Özet: En az 150 en fazla 200 kelime olacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. İngilizce özetin başına eserin başlığı da İngilizce olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 5 adet Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.

Metin: Times New Roman yazı karakterinde ve 12 pt olacak şekilde yazılmalı, kaynaklar ve şekiller dâhil tarama yazıları dışında 20 sayfayı geçmemelidir. Yazarlar makalelerinin ne türde bir yayın olduğunu belirtmelidirler. Genel olarak giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışmaya ilişkin kısımları kapsar.

Çizelge ve Şekiller: Çizelge içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita vs.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir çizelge ve şekil, metin içinde gireceği yere yerleştirilmelidir. Bütün şekiller metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şekiller en fazla 14 cm genişliğinde ve yüksek çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır.

Formüller ve Birimler: Metin içerisindeki tüm formüller (eşitlikler) denklem formatında yazılmalıdır. Formüllere (1), (2) şeklinde sıra numarası verilmelidir. Tüm birimler SI birim sisteminde olmalıdır.

Simgeler ve Kısaltmalar: Metin sonunda kaynaklardan önce verilmelidir.

Teşekkür: Eğer kişi veya kurumlara teşekkür yapılacaksa bu kısımda yazılmalı ve kaynaklardan önce verilmelidir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Yazar/Yazarlar çıkar çatışması beyanını bu bölümde, kaynaklardan önce verilmelidir. Makale yazarları arasındaki çıkar çatışması durumu belirtilmelidir. Herhangi bir çıkar çatışması yoksa "Bu çalışmada herhangi bir çıkar çatışması yoktur" ibaresi yazılmalıdır.

Etik Beyanı: Dergimizde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Ayrıca çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklarasyona, kılavuza vb. uygun olarak gerçekleştirildiği beyan edilmelidir. İzin alınmasının gerekmediği durumlar için "Teşekkür" bölümünden sonra aşağıdaki metin eklenmelidir.

Türkçe dilindeki makaleler için:
Etik Standartların Beyanı: Bu makalenin yazar(lar)ı çalışmalarında kullandıkları materyal ve yöntemlerin etik kurul izni ve/veya yasal-özel bir izin gerektirmediğini beyan ederler.

İngilizce dilindeki makaleler için:
Declaration of ethical standards: The author(s) of this article declare that the materials and methods used in this study do not require ethical committee permission and/or legal-special permission.

Kaynaklar: IEEE formatında olmalıdır. Metinde parantez içerisindeki [1], [2] vb. rakamlarla numaralandırılmalı ve metin sonunda da eser içinde veriliş sırasına göre yazılmalıdır.

Kaynak bir makale ise:
Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde makalenin tam başlığı, derginin adı (varsa uluslararası kısaltmaları), cilt no: makalenin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl)
Örnek:
[x] Sözen A., Özbaş E., Menlik T., Çakır M. T., Gürü M. and Boran K., ''Improving the thermal performance of diffusion absorption refrigeration system with alumina nanofluids'', International Journal of Refrigeration, 44: 73-80, (2014)

Kaynak bir kitap ise:
Yazarın soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde kitabın adı, cilt no, varsa editörü, yayınevinin adı, yayın no, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:
Bölüm yazarının soyadı adının başharfi, tırnak içerisinde bölümün adı, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevinin adı, yayınlandığı yer, (yıl).

Kaynak basılmış tez ise:
Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tezin adı, cinsi (yüksek lisans, doktora), sunulduğu üniversite ve enstitüsü, (yıl).

Kaynak kongreden alınmış tebliğ ise:
Yazarın soyadı adının baş harfi, tırnak içerisinde tebliğin adı, kongrenin adı, yapıldığı yer, tebliğin başlangıç ve bitiş sayfa no, (yıl).

Kaynak bir standart ise:
Standardın numarası, tırnak içerisinde standardın adı, (yıl).

Kaynak internet dokümanı ise:
Yazarın soyadı, adının baş harfi, tırnak içerisinde dokümanın adı, Web sayfası adı, erişim tarihi,

Yazar Katkılarının Beyanı: Bu bölümde makalede adı geçen her bir araştırmacının makaleye olan katkısı belirtilmelidir.

Sunuş Formatı: Makalenin hakem değerlendirmesi sonrası kabul edilmesi durumunda gönderi dosyaları arasında verilen son sunuş formatına getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Türkçe dilindeki makaleler için son sunuş formatı
İngilizce dilindeki makaleler için son sunuş formatı


Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) temel mühendislik bilimleri alanlarına yönelik nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Dergimiz; Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE: Committee on Publication Ethics) web sayfasında açıklanan ilkeler ve kılavuzlarda yer alan kurallara uygun olan makaleleri yayınlamaktadır. Yazarlar tarafından makalelerde oluşturulan verilerin yanlış aktarılması, çarpıtılması, bilimsel verilere yer verilmeksizin çalışmanın aktarılması ve Türkçe tam metin olarak yayınlanan bildiri çevirisinin Dergimize gönderilmesi gibi durumların tespit edilmesi sonucunda makale yazarlarına bu durum bildirilerek çalışmaları kabul edilmeyecektir. Dergimiz bünyesinde bilimsel çalışmanın yayınlanmasına katkı sağlayan bütün paydaşlardan (Editör, Yazar, Hakem, Yayıncı ve Okuyucu) Yayın Etiği ve Dergi Politikasına uyum sağlamaları beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda paydaşlara ait görev ve sorumluluklar aşağıda sıralanmaktadır:

Editör Kurulunun Görevleri

Editör Kurulu Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD)’nin bilimsel niteliğinin artırılması ve çeşitli bilimsel platformlarda taranmasına ve endekslenmesine gayret göstermekle yükümlüdür. Editör Kurulu, Dergiye gönderilen çalışmaların gizliliğine önem verilmekte olup, bu makalelere ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmamaktadır, makalelerde adı geçen yazarlar hakkında bilgi vermemektedir, yazarlarla hakemlere dair bilgi paylaşmamaktadır. Dergiye başvurusu yapılan her makaleden Editör Kurulu sorumlu olup, yayınlanacak olan makalenin incelenmesi, hakemlerin çalışma konuları göz önünde bulundurularak şeffaf bir biçimde seçilmesi ve hakemlere gönderilmesi, kabul/red durumlarının belirlenmesi Editör Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Editör Kurulu makalelerin Dergide basılması ile ilgili olumlu veya olumsuz karar verirken; makalenin alana katkısına, ilgili alana yönelik yapılan diğer çalışmalardan ayırt edilebilir olmasına, araştırma yöntemlerinin geçerliliğine, anlatımın açıklığına ve yeterli sayıda referans verilmesine dikkat etmektedir. Makaleler, yazar adı belirtilmeksizin, kör hakemlik inceleme sürecine uygun olarak değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler ve öneriler, hakem bilgileri paylaşılmaksızın, yazarlara gönderilmektedir. Gerekli görülen düzeltmeler sonrasında makalenin dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karar Editör Kurulu tarafından verilmektedir.

Hakemlerin Görevleri

Hakemler, taraflarına gönderilen makaleleri değerlendirmeyi kabul ederken, bu makalelerin uzmanlık alanlarına yönelik olduğunu beyan ederler. Hakemler, makaleleri değerlendirme davetlerine kendilerine tanınan süre içerisinde olumlu/olumsuz cevap vermek durumundadır. Makaleyi değerlendirmeyi kabul eden hakem(ler), kendilerine tanınan süre içerisinde makaleyi değerlendirmekle sorumludur. Etik Kurallar çerçevesinde, hakemler çıkar çatışmalarından uzak durmalı, herhangi bir çalışmanın çıkar çatışmasına dayalı olduğunu fark etmeleri durumunda Editör Kuruluna bilgi vermeli ve çalışmayı değerlendirmeyi red etmelidir. Hakemler, değerlendirme süreci ve sonrasında gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmalı, Yayın Değerlendirme Formunu doldurmakla birlikte, akademik ilkeler doğrultusunda değerlendirdiği makaleye ilişkin olumlu/olumsuz yorumlarda bulunmalıdır. Hakemler gönderi diline bağlı olarak değerlendirme yaparlar.


Yazarların Görevleri

Yazarlar, başka bir dergide değerlendirme aşamasında olan çalışmayı Dergimize göndermemelidir. Yazarlar, Etik İlkelere ve Kurallara bağlı olarak çalışmalarını Dergimize göndermelidir. Bu bağlamda, gerekiyorsa Etik Kurul Onayı Yazısını da başvuru esnasında Dergimize göndermelidir. Makalede içeriğinde “Kaynaklar” başlığının üzerinde Etik Kurul Kararının gerektiği/gerekmediği bütün durumlar bir paragraf ile açıklanmalıdır. Yazarlar, gönderdikleri makalelerin içeriğinden, anlatımından, dilinden ve özgünlüğünden sorumludur. İntihal araştırması için ilgili programlar kullanılacak olup (Turnitin, iThenticate veya intihal.net), benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır. Bu oranın üzerinde olan çalışmalar ön kontrol aşamasında reddedilecektir. Yazarların, makalelerinde kullandıkları verileri, kurum/kuruluşlardan alındığı durumlarda ilgili kurum/kuruluşların onayını gösteren belgeyi ve Telif Hakkı Devir Formunu Dergimize sunmaları gerekmektedir. Kabul edilen makaleler, Dergimizde basılmadan önce, ön onay için yazarlar tarafından incelenip belirtilen süre içerisinde gerekli görülen düzeltmeler yapılıp, basım onayı verilmelidir. Makale basıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik talebinde bulunan yazarlar basım tarihinden sonraki ilk 5 iş gün içerisinde Editör Kurulu ile iletişime geçmelidir. Yazarlar, makale ile ilgili her türlü yazışmada Dergipark Web Sayfasında bulunan iletişim butonunu kullanmalıdır. Editörlerin kişisel e-posta adreslerine gönderilen yazışmalar, Etik Kurallar çerçevesince, dikkate alınmamaktadır.

Dergi Politikası

Makalelerin Dergimiz tarafından değerlendirilmesi, basılması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin değerlendirme süreci aşağıda verilmektedir:

İşlem süresi geçen tüm durumlar için verilecek ek süre: 5 gün
Yeni makalenin işleme alınması için gereken maksimum süre: 10 gün
Sekreter adımındayken sekretere verilen maksimum süre: 10 gün
Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı): 10 gün
Editörün üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı): 10 gün
Makalenin karar için hazır olduktan sonra işleme devam edilmesi için verilen maksimum süre (Karar İçin Hazır Adımı): 7 gün
Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (Karar Bekleniyor Adımı): 7 gün
Yayın süreci için editöre verilen maksimum süre (Yayın Süreci Adımı): 10 gün
Yazım, Dil, İstatistik Editörü ve Son Okuyucu için maksimum işlem süresi: 15 gün
Mizanpaj Editörü için maksimum işlem süresi: 20 gün
Yazara tekrar gönderildiğinde verilen süre: 15 gün
Yazara minör revizyon için verilen süre: 10 gün
Yazara major revizyon için verilen süre: 20 gün
Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi: 7 gün
Hakeme verilen değerlendirme süresi: 15 gün

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.