Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 161 - 188 2019-05-28

THE EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY: EUROPEAN UNION’S RELATIONS WITH ITS EASTERN NEIGHBORS
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ

Esra Erol ERGAN [1] , Seyhun DOĞAN [2]


The aim of the study is to examine the relations of European Union with its Eastern Neighbors from the perspective of the European Neighborhood Policy launched in 2004. The main goal of the European Neighborhood Policy is to contribute to the democratic transformation and economic development of neighboring countries by providing stability. European Union started the Eastern Partnership initiative in 2009 in order to ensure effective function and to improve the cooperation with its Eastern neighbors. This intiative can be considered as a milestone in terms of economic and political cooperation between the partners. In this study, Belarus, Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan, which take part in the Eastern Partnership initiative, were analyzed according to their income levels. Besides, situation analyzes of these countries were made in terms of governance quality issued by the World Bank and economic freedom index that determines the extent to which liberal economic elements are applied in the countries. When the relations formed within the framework of the European Neighborhood Policy were evaluated;it was concluded that European Union established intense economic relations with Moldova, Ukraine and Georgia had a beter position in terms of both economic freedom and governance quality compared to other countries.

 

Bu çalışmanın amacı, 2004 yılında uygulamaya konulan Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında Avrupa Birliği’nin Doğu Komşuları ile olan ilişkilerini incelemektir. Avrupa Komşuluk Politikası’nın ana amacı; çevre ülkelerde istikrarın sağlanması ile demokratik dönüşüme ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktır. Avrupa Birliği, politikaya işlevlik kazandırmak ve Doğu komşularıyla işbirliğini geliştirmek amacıyla 2009 yılında Doğu Ortaklığı girişimini oluşturmuştur. Bu girişim, ortaklar arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini derinleştirmesi açısından dönüm noktası olmuştur. Çalışmada Doğu Ortaklığı girişiminde yer alan Beyaz Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ülkeleri gelir seviyelerine göre kategorize edilerek incelenmiştir. Ayrıca, bu ülkelerin, liberal ekonomik unsurların ülkelerde ne ölçüde uygulandığını tespit eden ekonomik özgürlük endeksi ile Dünya Bankası tarafından yayınlanan yönetişim kalitesi açısından durum analizleri yapılmıştır. Avrupa Komşuluk Politikası çerçevesinde şekillenen ilişkiler değerlendirildiğinde; Avrupa Birliği’nin Moldova, Ukrayna ve Gürcistan ile yoğun ekonomik ilişkiler kurduğu, diğer ülkelerle kıyaslandığında Gürcistan’ın hem ekonomik özgürlük hem de yönetişim kalitesi açısından daha iyi bir konumda olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 • Ademmer, E., Delcour,L., Wolczuk, K.(2016). Beyond Geopolitics: Exploring the Impact of the EU and Russia in the Contested Neighborhood. Eurasian Geography and Economics. 1(57). 1-18.
 • Akıncı, M., Akıncı G., Yılmaz Ö. (2014): Ekonomik Özgürlüklerdeki Yakınsamanın Haldane-hall Yaklaşımı ile Ölçümü. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 16(2). 193-212
 • Aliboni, R. (2005). The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy. European Foreign Affairs Review. No.10.1-6.
 • Arman, M. (2011). Avrupa Komşuluk Politikasında Sorunlu Alanlar: İnsan Güvenliği ve Komşuluk İlişkisi. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 8(31). 45-68.
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. (2017). AB raporu: Gürcistan reform taahhütlerini başarıyla yerine getiriyor. Erişim tarihi: 15.04.2018. https://www.avrupa.info.tr/tr/eeas-news/ab-raporu-gurcistan-reform-taahhutlerini-basariyla-yerine-getiriyor-7253
 • Aysan, A. Faruk (2019). Yönetişim ve Kurumlar Terimlerinin İktisat Literatüründeki Yükselişi. Erişim tarihi: 05.03.2019. http://www.econ.boun.edu.tr/content/wp/ISS_EC_06_16.pdf
 • Ayvaz, M. (2009). Avrupa Komşuluk Politikası (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
 • Balfour, R., Rotta, A. (2005). Beyond Enlargement. The European Neighbourhood Policy and Its Tools. The International Spectator. 40 (1). 7-20.
 • Boonstra J., Shapovalova N. (2010). The EU’s Eastern Partnership: One year backwards. A European Think Tank for Global Action Erişim tarihi: 06.04.2018. https://www.en.eurobelarus.info/old/images/stories/PDF_documents/WP99_EP_ENG_may10.pdf
 • Boedeltje, F., Houtum, H. (2011). Brussels Is Speaking: The Adverse Speech Geo- Politics of the European Union Towards Its Neighbours. Geopolitics. 1(16). 130–145.
 • Cadier, D. (2014). Eastern Partnership ve Eurasian Union? The EU- Russia Competition in the Shared Neighbourhood and the Ukrania Crisis. Erişim tarihi: 30.03.2018. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1758-5899.12152
 • Canıkalp, E. Ünlükaplan, İ. (2015). Yönetişim Kalitesi ve Yönetişimin Ölçülebilirliği. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi. 1(19). 81-100.
 • Comelli, M. (2004). The challenges of the European Neighbourhood Policy. The International Spectator. 3(39). 97-110.
 • Damro, C. (2012). Market Power Europe. Journal of European Public Policy, 5 (19) 682- 699.
 • Drağan, G. (2015). Deepening the economic integration in the Eastern Partnership: from a Free Trade Area to a Neighbourhood Economic Community? .Eastern Journal of European Studies. 2(6). 9-26.
 • Dreyer, I. (2012). Trade Policy in the EU’s Neighbourhood: Ways Forward for the Deep and Comprehensive Free Trade Agreements. Erişim tarihi: 30.01.2018. http://institutdelors.eu/publications/trade-policy-in-the-eus-neighbourhood-ways-forward-for-the-deep-and-comprehensive-free-trade-agreements/?lang=en
 • Eurostat. (2018b). Foreign Direct Investment. Erişim tarihi: 08.06.2018.http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Foreign_direct_investment_(FDI)_outflows,_20062016_(million_EUR)_ENPE17.png
 • European Commission. (2004). Strategy Paper. Erişim tarihi: 05.11.2017. https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/sites/near/files/2004_communication_from_the_commission__european_neighbourhood_policy__strategy_paper.pdf
 • European Commission. (2003). Wider Europe- Neighbourhood: A New Framework for Relationswith Our Eastern and Southern Neighbours. Erişim tarihi: 05.11.2017. http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/pdf/pdf/com03_104_en.pdf
 • European Commission. (2006). Strengthening The European Neighbourhood Policy. Erişimtarihi:12.12.2017.http://collections.internetmemory.org/haeu/20160313172652/http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com06_726_en.pdf
 • European Commission. (2017a). Trade Policy with Ukraine. Erişim tarihi: 01.02.2018,http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf
 • European Commission. (2017b). Trade Policy with Belarus. Erişim tarihi: 01.12.2017, http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/belarus/
 • European Commission. (2017c). Trade Policy with Azerbaijan. Erişim tarihi: 01.02.2018.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113412.pdf
 • European Commission. (2017d). Trade Policy with Armenia. Erişim tarihi: 01.02.2018.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113345.pdf
 • European Commission. (2017e). Trade Policy with Georgia. Erişim tarihi: 01.02.2018.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113383.pdf
 • European Commission. (2017f). Trade Policy with Moldova. Erişim tarihi: 01.02.2018.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113419.pdf
 • European Commission. (2018a). Visa Policy. Erişim tarihi: 04.05.2018.https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and visas/visa-policy_en
 • European Council. (2009).Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Erişim tarihi:30.03.2018.https://www.consilium.europa.eu/media/31797/2009_eap_declaration.pdf Euobserver (2017). What Armenia’s new agreement with the EU means Erişim tarihi: 07.05.2018. https://euobserver.com/opinion/140017
 • Gugan, D. (2016). The European Neighborhood Policy from an IPE perspective: Economic Dependency versus ENP- compliance in the EU’s southern neighborhood”. International Research Journal of Social Sciences. 5(12). 25-31.
 • Gündüz Yeşilyurt, Z. (2012). Avrupa- Akdeniz Ortaklığı: İyi Niyetler, Alışveriş Listeleri ve Alakart Menüler Üzerine. (Derleyen Balkır, C.). Ankara: Elips Yayınevi.
 • Heritage Foundation. (2016). 2016 Index of Economic Freedom : Promoting Economic Opportunity and Prosperity Erişim tarihi: 10.03.2018, https://www.heritage.org/index/pdf/2016/book/index_2016.pdf
 • Iliman, T., Tekeli, R. (2016). Dünya’da ve Türkiye’de Yolsuzluk Algısı. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2). 62-84.
 • Koeth, W. (2014). The Deep and Comprehensive Free Trade Agreements’: an Appropriate Response by the EU to the Challenges in its Neighbourhood?Erişim tarihi:06.04.2018.https://www.eipa.eu/wpcontent/uploads/2017/11/EIPASCOPE_2014_WKO.pdf
 • Liargovas, P. (2013). EU Trade Policies Towards Neighboring Policies Erişim tarihi: 06.04.2018. http://www.ub.edu/searchproject/wp-content/uploads/2013/01/WP 2.1.pdf
 • Manners, I. (2009). As You Like it: European Union Normative Power in the European Neighbourhood Policy. Erişim tarihi: 30.11.2007. https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230292284
 • Maurer, H. (2007). The European Neighbourhood Policy as a new form of European foreign policy making?. Erişim tarihi: 10.02.2018. https://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_IV_2_Maurer.pdf
 • Marchetti, A. (2006). The European Neighbourhood Policy, Foreign Policy at the EU’s Periphery. Center for European Integration Studies, 1-36.
 • Monastiriotis, V., Borrel, M. (2012). Political and Political Economy Literature on the ENP: Issues and Implications. Search Working Paper, 1-24.
 • Movchan, V., Shportyuk, V. (2012). EU-Ukrania DCFTA: the Model for Eastern Partnership Regional Trade Cooperation. Case Network Studies and Analyses. No: 445, 1-24.
 • Nitoiu, C. (2017). Theorizing the European Neighbourhood Policy” Eastern Journal of Studies. 1(8), 197-203.
 • OECD. (2008). Measuring Regulatory Quality Erişim tarihi:19.02.2018,https://www.oecd.org/regreform/regulatorypolicy/Policy%20Brief%20-%20Measuring%20Regulatory%20Quality.pdf
 • Rocha M., A., Sharma, B. (2008). “Joint Evaluation of Citizens’ Voice and Accountability, Synthesis Report.
 • Sanches I.M, Ballesteros B.C., Aceituno, J.V., (2013). Determinants of Government Effectiveness. International Journal of Public Administration, 36. 567-577. Schimmelfenning F., Scholtz, H. (2008). “EU Democracy Promotion in the European Neighbourhood. European Union Politcs. 2(9). 187-215.
 • Tassinari, F. (2009). Avrupa Komşularından Neden Korkuyor. İstanbul: İnkilab Kitapevi
 • Ticaret Bakanlığı. (2019). Beyaz Rusya Ekonomik Yapı. Erişim tarihi:19.02.2019. https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/beyaz rusya/ulkeprofili/ekonomik-gorunum/genel-ekonomik-durum
 • Ticaret Bakanlığı. (2019). Moldova Ekonomik Durum. Erişim tarihi:19.02.2019. https://www.ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/avrupa/moldova/ulke-profili/ekonomik-gorunum/genel-ekonomik-durum
 • Truyens, Alix. (2015). The Eastern Partnership, Europe’s Eastern Neighborhood Policy!. Erişim tarihi: 16.04.2018. http://www.academia.edu/10015528/The _Eastern_Partnership_Europe_s_Eastern_ Neighborhood_Policy
 • United Nations. (2006). Definition of Basic Concepts and Terminologies in Governance and Public Administration Erişim tarihi: 20.07.2018. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf
 • Wisniewski, D. (2013) The Eastern Partnership – It is High Time To Start A Real Partnership. Erişim tarihi: 20.12.2017.http://carnegieendowment.org/files/CP_ Wisniewski_ Eng_web.pdf
 • World Bank. (2017b). The Worldwide Governance Indicators: 2005-2016. Erişim tarihi: 10.01.2018. http://info.worldbank.org/governance/WGI/#home
 • World Bank. (2017c). The Worldwide Governance Indicators. Erişim tarihi: 10.01.2018. http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc
 • World Bank. (2017a). The Worldwide Development Indicators: 2005-2016. Erişim tarihi: 19.02.2018. https://data.worldbank.org/products/wdi
Birincil Dil tr
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4774-0201
Yazar: Esra Erol ERGAN

Orcid: 0000-0003-3450-0612
Yazar: Seyhun DOĞAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { akademik-hassasiyetler571298, journal = {Akademik Hassasiyetler}, issn = {2148-5933}, address = {}, publisher = {Hüzeyfe Süleyman ARSLAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {161 - 188}, doi = {}, title = {AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ}, key = {cite}, author = {ERGAN, Esra Erol and DOĞAN, Seyhun} }
APA ERGAN, E , DOĞAN, S . (2019). AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ. Akademik Hassasiyetler , 6 (11) , 161-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/571298
MLA ERGAN, E , DOĞAN, S . "AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 161-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/akademik-hassasiyetler/issue/45496/571298>
Chicago ERGAN, E , DOĞAN, S . "AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ". Akademik Hassasiyetler 6 (2019 ): 161-188
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ AU - Esra Erol ERGAN , Seyhun DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Akademik Hassasiyetler JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 188 VL - 6 IS - 11 SN - 2148-5933- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Akademik Hassasiyetler AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ %A Esra Erol ERGAN , Seyhun DOĞAN %T AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ %D 2019 %J Akademik Hassasiyetler %P 2148-5933- %V 6 %N 11 %R %U
ISNAD ERGAN, Esra Erol , DOĞAN, Seyhun . "AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ". Akademik Hassasiyetler 6 / 11 (Mayıs 2019): 161-188 .
AMA ERGAN E , DOĞAN S . AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 161-188.
Vancouver ERGAN E , DOĞAN S . AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ. Akademik Hassasiyetler. 2019; 6(11): 188-161.