Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

“EDVAR MÜZİK TERAPİ” YÖNTEMİ’NİN KİŞİLERİN STRES, MENTAL İYİ OLUŞ, OLUMLU/OLUMSUZ DUYGUDURUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14, 213 - 229, 24.06.2021

Öz

Bu araştırmanın genel amacı literatürdeki bilgilerden yola çıkarak müzik terapi uygulamasının kişilerin stres, mental iyi oluş, olumlu ve olumsuz duygudurumlarına olan etkisini gözlemlemektir. Araştırmada 27 kontrol ve 28 deney olmak üzere toplamda 58 katılımcıya Edvar Müzik Terapi yöntemi uygulanmıştır. Algılanan Stres Ölçeği, Warwick-Edinburg mental İyi Oluş Ölçeği ve PANAS Olumlu/Olumsuz Duygudurum Ölçeği uygulama öncesi ve uygulama sonrası ön-test ve son-test şeklinde alınarak gerçek deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin analiz aşamasında SPSS 22 paket programı kullanılarak parametrik bağımsız örneklem t testi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre deney grubundaki katılımcıların stres ve olumsuz duygu durum düzeyinde azalma; mental iyi oluş ve olumlu duygu durum düzeyinde ise artış görülmüştür. Katılımcıların stres ve olumsuz duygu durum düzeyindeki azalmanın istatiksel olarak anlamlı olduğu bulgusu elde edilmiştir.

Kaynakça

 • KAYNAKÇA Akbulut, E., Taşçı, R. (2019). Final Sınavı Öncesi Müzik Terapi Uygulaması. Uluslararası Sanad Kongresi Bildirim Kitabı. Saner, T., Arapgirlioğlu, H., Akgül, K., Sürmeli, K. (Ed.) Ankara: Gece Akademi.
 • Aktuğ, T. (2016). Bilimsel Araştırma Biçimleri. Çocuk Cerrahi Dergisi, 30, 3-6.
 • Arslan, H. (2015). Müzik terapi ve dini müzik (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Sınırlı Bir Uygulama). Hikmet Yurdu, 8(16), 103-127.
 • Aydın, R., Güven, D., Karahan, N. (2019). Sen de dinle: Yüksek riskli gebelerde stresle baş etmede müzikle terapinin etkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(1), 19-24.
 • Berrakçay, O. (2008). Müziğin bir yaygın gelişimsel bozukluk tipi olan otizmde ortaya çıkan problemli davranışlar üzerindeki etkisi: Ritim uygulaması çerçevesinde 4 örnek (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Bruscia, K. (2014). Defining Music Therapy. University Park: Barcelona Publishers.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., Kılıç, E. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çam, O., Altınköprü, H. (2013). Üniversite öğrencilerinde müziğin ruhsal duruma ve stresle başa çıkma düzeyine etkisi. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, 2, 262-272.
 • Çoban, I. (2014). ERCP İşlemi Sırasında Dinletilen Müziğin Yaşam Bulgularına ve Kaygıya Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Bitirme Projesi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Dileo, C. and Bradt, J. (2005). Medical Music Therapy: A Meta-analysis and Agenda for Future Research. Cherry Hill, NJ: Jeffrey Books.
 • Eskin, M., Harlak, H., Demirkıran, F. Ve Dereboy, Ç. (2003). Algılanan Stres Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması. New Sympoisum Journal, 51(3), 132-140.
 • Gençöz, T. (2000). Pozitif ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 15(46), 19-26.
 • Gökalp, K. (2015). Müzik Terapisinin Yaşlı Kanser Hastalarının Anksiyete ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Grocke, D. (2015). Receptive Music Therapy. The Oxford Handbook of Music Therapy Edwards, J. (Ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Grocke, D., Wigram, T. (2007), Receptive Methods in Music Therapy. Londra: Jessica Kingsley Publishers.
 • Hallam, S., Cross, I. ve Thaut, M (2011). The Oxford Handbook of Music Psychology. New York: Oxford University Press. Horden, P. (2016). Music as Medicine. New York: Routledge.
 • Karaca, M. A., Sarı, H. ve Ağca, İ. (2017). Zihinsel engelli bireylerin arkadaş ilişkileri geliştirmede grupla müzik etkinliklerinin öneminin değerlendirilmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 21–34.
 • Karslı, N. (2019). Manevi Bakımı Destekleyici Bir Uygulama: Müzik Terapi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(35), 267-294.
 • Kaya, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Kaygı, Duygu Durumu ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi, 1(1), 52-72.
 • Keldal, G. (2015). Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. The Journal of Happiness and Well-Being, 3(1), 103-115.
 • Mohamad, S., Zulkifli, M., Sharifah, A. (2013). Sound Therapy through Quranic Recitation in Dealing with Emotional and Verbal Motor Skills Problems of Children with Autism. QURANICA - International Journal of Quranic Research, 5(2), 53-72.
 • Orlowski, D., Öztürk, L. (2018). Music therapy in a sleepless child with Pierre Robin sequence, partial trisomy 14 and partial monosomy 21. Sleep Medicine.
 • Ortony, A., Clore, G., Collins (1988). The Cognitive Structure of Emotion. New York: Cambridge University Press.
 • Öztürk, L. (2017). Makamdan Şifaya. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Öztürk, L. (2020). Müzik Terapide Reseptif Yaklaşımlar ve Somnolojik/Somnojenik Müzik Terapi. Müzik Terapi, Müzik Tubbı ve Müzik Temelli Diğer Uygulamalar. Torun, Ş. (Ed.). Ankara: Türkiye Klinikleri.
 • Pavlicevic, M .(2005). Music Therapy in Context: Music, Meaning and Relationship. Londra: Jessica Kingsley Publishers.
 • Sakaryakaya, S., Eğilmez, H., Engür, D. (2018). Müzik Eğitiminin Hafif Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 35-43.
 • Sezer, F. (2010). Lise öğrencilerinin öfke durumları üzerine müzik terapinin etkisi. E Journal of New World Science Academy, 5(4), 1595-1612.
 • Uçaner, B., Jelen, B. (2015). Müzik Terapi Uygulamaları ve Bazı Ülkelerdeki Eğitimi. Cyprus International University, 21(81), 35-46.
 • Yıldırım, G., Gürkan, A. (2007). Müziğin kemoterapi yan etkilerine ve kaygı düzeyine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8(1), 37-45.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilara SÜRÜ (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5432-3516
Türkiye


Mustafa BİLİCİ Bu kişi benim
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Destekleyen Kurum İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Teşekkür Her türlü bilgi ve desteğini esirgemeyen Prof. Dr. Levent Öztürk'e teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca sayın editöre de teşekkürlerimi sunarım.
Yayımlanma Tarihi 24 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Sürü, D. & Bilici, M. (2021). “EDVAR MÜZİK TERAPİ” YÖNTEMİ’NİN KİŞİLERİN STRES, MENTAL İYİ OLUŞ, OLUMLU/OLUMSUZ DUYGUDURUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (14) , 213-229 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/amader/issue/64386/895991