Dergi Hakkında

Dergide, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Eğitim Bilimleri - Eğitim Felsefesi; Eğitim Programları ve Öğretim; Eğitim Psikolojisi; Eğitim Sosyolojisi; Eğitim Tarihi; Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Planlaması ve Ekonomisi; Ölçme ve Değerlendirme; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Özel Eğitim-, Fen Bilimleri Eğitimi - Fen ve Teknoloji Eğitimi; Fizik Eğitimi; Kimya Eğitimi; Biyoloji Eğitimi-, Felsefe Eğitimi; Güzel Sanatlar Eğitimi; Matematik Eğitimi; Müzik Eğitimi; Okul Öncesi Eğitimi; Sosyal Bilimler Eğitimi - Sosyal Bilgiler Eğitimi; Tarih Eğitimi; Coğrafya Eğitimi, Yetişkin ve Halk Eğitimi-, Türkçe Eğitimi; Yabancı Dil Eğitimi alanlarında yapılmış özgün, bilimsel araştırma makaleleri yayınlanır. Dergiye ulaşan, belirtilen kapsam dışındaki ve dergi “makale şablonu” kullanılmadan gönderilen makaleler editör tarafından hakem değerlendirilmesine gerek duyulmadan reddedilir.
Dergiye sunulan makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yerde yayın için değerlendirmeye sunulmamış olmalıdır. Bu amaçla, dergi sistemine yayımlanması için yüklenen makaleye ait “telif hakkı formu” da sisteme ayrıca yüklenmelidir. Çeviri çalışmaları için çalışmadan sorumlu olan yazar, gerekli tüm izinleri almış olmalıdır. Çeviri ya da derleme makaleleri, öncelik araştırma makalelerine verilmek koşulu ile her sayıda sınırlı olarak basılır. Yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.
Dergi sistemine yayımlanması amacı ile gönderilen her makale, dergi kapsamı ve yazım ilkelerine uygun olması ve editör kabulünden sonra ilgili alan editörüne yönlendirilir. Alan editörü makalenin değerlendirilmesi için iki hakem görevlendirir. Bir makalenin dergide yayımlanabilmesi için, iki hakem tarafından olumlu görüş bildirilmiş olması gerekir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda alan editörü tarafından üçüncü bir hakemin görüşüne baş vurulur. Üçüncü hakemin görüşü de dikkate alınarak, editör, alan editörü ve yayın kurulunun bir üyesi tarafından makalenin dergide yayımlanması konusunda karar verilir. Yazar(lar), hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem(ler) tarafından önerilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından benimsenmezse, yazar(lar)ın gerekçeli yazısına bağlı olarak, bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda Dergi Editörü yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Alan Editörü sağlar. Bilimsel objektif değerlendirmenin yapılması için; yazar(lar) makaleyi değerlendiren hakemleri, hakemler de makalenin yazar(lar)ını bilmezler. Bu konudaki gizliliği sağlama sorumluluğu Alan Editörüne aittir. Editör ve Alan Editörleri bu konuda mahkemeler dışında üçüncü kişilere kesinlikle bilgi vermez. Dergi sisteminde kabul alan makaleler, kabul edildi tarihlerinin öncelik ve sonralığı esas alınarak yayınlanır. Aynı yazar isminin bulunduğu farklı makaleler, kabul tarihi öncelikli olsa dahi aynı sayıda yer alamazlar.
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi/Amasya Education Journal, yayın dili Türkçedir. Yayınlanan her makalenin İngiliz dilinde uzun özeti bulunmalıdır. Makalelerin, Türk Dili Kurumu “Yeni Yazım Kılavuzu” ile Türkçe yazım kurallarına uygun olması gerekir. Bu amaçla, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_yazimkilavuzu&view=yazimkilavuzu uzantılı web sayfasından yararlanılabilir. Makale metninde yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yazar(lar) metinleri, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan “APA’s publication Manual of The American Psychological Association” yazım ilkelerine uygun olarak yazmalıdır. Bu amaçla, http://citationonline.net uzantılı web sayfasından yararlanılabilir. Dergimize gönderilecek makalelerin “makale şablonu”nda belirtilen özellikleri taşıması yayınların birliğini sağlayacaktır. Şablonda belirtilen şekilde hazırlanan makaleler aynı zamanda “telif hakkı formu” ile birlikte, sürecin hızla işleyebilmesi için, elektronik dergi sistemimize yüklenerek gönderilmelidir.
Dergi Yazım Kuralları: Yazarlar bu dergide yayınlanan yazılarını kişisel veya kurumsal web sitelerinde, dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek açık olarak yayınlayabilirler. Amasya Eğitim Dergisinde yayınlanan yazılara erişim ücretsiz ve sınırsızdır.Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Sayfa düzenleme evresi makalenin şekli, sözcükleri, gramer yapısı, açıklığı ve akıcılığını geliştirmek için amaçlanmıştır. Bir diğer evrede de yalnızca yazın ve şekil düzeltmeleri yapılacağından bu yazar için yazıda yapabileceği son değişiklikler için son şans olmaktadır. Sayfa düzenlemesi yapılacak dosya Word veya .rtf dosyası biçimindedir. Böylece belge kolayca biçimlendirilir. Buradaki açıklamalar iki yöntemi önerir. Birincisi MSWord programının Değişiklikleri İzle olanağını kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, editör ve dizgicilerin programa ulaşım olanağının olması gerekir. İkinci sistem ise, yazılım bağımsızdır ve Harward Educational Review yönteminden izin alınarak buraya alınmıştır. Dergi editörü bu açıklamaları düzenleyip, kendi koşullarına daha uygun biçime getirebilir.

Sayfa düzenlemesi Düzeltme sistemleri

1. Microsoft Değişiklikleri İzle özelliği ile Menü çubuğundaki araçlar sekmesinde "Değişiklikleri İzle" etkinleştirilerek, kopya dizgisini yapan kişi değişiklikler yapar. Eklediği metinler veya sildiği metinler farklı renk ile gösterilir. Değiştirilen belge editöre sunulmak üzere sisteme yüklenir. Editör değişiklikleri inceleyip, yazarin görüşüne sunabilir. Editör ve yazar uygun gördükleri değişiklikleri normal biçime getirirler ve ek düzeltmeleri var ise, Değişiklikleri İzle özelliği ile farklı renklerde olmak üzere, metine eklerler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar mutlaka bu soruların yanıtını ilgili köşeli parantez içine yazmalıdır. Sayfa düzenleme ekibinden gelen sorular makalenin doğru dizilmesi için önemlidir. Yazar ve editör ile değişikliklerde uyuşulunca, son Sayfa düzenleme işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemden sonra yazı görüntü açısından tamamlanıp, basılacak hale gelmek üzere yönlendirilir. Bu basamakta da yazar ve editörlerin görüşü alınacaktır. 2. Harward Educational Review yöntemi Yazıda elektronik değişiklikler yapmak için talimatlar Yazının elektronik kopyasında değişiklik yapılır iken, aşağıdaki yöntemleri kullanınız. Önerilen değişikliklere yanıt verme Önerilen değişiklikleri kabul ediyorsanız, ilgili metni kalın fontlardan, normal fonta değiştiriniz. Önerilen değişiklikleri kabul etmiyorsanız, orjinal metni yeniden girip, kalın font yaparak işaretleyiniz. Ekleme ve çıkarımlar yapma Eklemelerinizi metni kalın font yaparak işaretleyiniz Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantez ve kalın font ile işaretleyiniz: [silinecek metin] Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, lütfen ilgili alana bir not ekleyiniz. Örneğin : [iki cümleyi siliyorum. silinecek metin] Yazarin önerilerine yanıt verme Yazarın yaptığı değişiklikleri değiştirmeyiniz. Kesinlikle silmeyiniz. Yazarın önerilerinin sonuna verdiğiniz kararı Yorum işareti ile ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu..... Yorum: silmek istedikleriniz silinecek. ] Yorum yapma Esaslı değişiklikler veya organizasyonel değişiklikleri açıklamak için yorumları kullanınız e.g., [Yorum: Üsteki paragrafın 5 yerine 7. olması daha uygun olacak] Not: Eğer sayfa numaraları söz konusu ise, size basılarak gelen kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir...

Elektronik düzeenleme için bir örnek

Orijinal "yazı" dosyası Orjinal makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yaparken, lütfen birlikte çalıştığınız kişilerin görüşlerini alınız. Değişilikleri tamamladığınızde dosya adını değiştiriniz (YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Eleştiri ve önerilerle yazara geri gönderilen yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. ONA yollanan revize edilmiş yazı Makalenizde yapısal veya biçimsel dramatik değişiklikler yapmdan önce yazınızı izleyen editörlerle temas kurunuz. Lütfen aşağıdaki kurallara uymadaki yetersizliğin yazınızın basılmasında ciddi gecikmelere neden olabileceğini unutmayınız. Revizyonlarınızı bitirdikten sonra elektronik yazı dosyanızı farklı ad ile kaydediniz. (Örneğin YazaradıQA.doc -> YazaradiQAR.doc). Yazınızın bir kopyasını basıp, tümüyle değişen elektronik yazı dosyası ile birlikte geri gönderiniz. Yeni dosyada [silinmiş sözcük] değiştirilmiş bölümler kalsın veya işaret edilsin Örneğin [Yorum: Önerinize cevaben bir cümle ekledim.] Notlar: • Koyu yazılan metinlerin normale çevrilmesi, o paragraftaki değişikliklerin kabulünü gösterir. • Yeni cümlleler eklendi ise, koyu renk karakterler ile işaret edilirler. • [silinen sözcükler] Köşeli parantez içine alınmış metin tümü ile silinecek metindir • Köşeli parantez içinde YORUM: biçiminde başlayan ifadeler editöre görüş bildirmeki için kullanılır