Kabul Edilmiş Makaleler

 • Belçika’da Biyolojik Irkçiliktan Kültürel Irkçiliğa : Vlaams Belang Örneği
  Müşerref Yardım 7 Oca 2019
 • Savunma Harcamaları ve Gelir Eşitsizliği: Seçilmiş Avro Kullanıcısı Ülkelerden Kanıtlar
  Engin Çenberci 17 Oca 2019
 • Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Arama ve Sağlama Güdülerinin Türk ve Yabancı Öğrenci Gruplarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi
  ADEM UYSAL , Esra’a ZAİD , Zehra Bozbay 23 Oca 2019
 • Entelektüel Uyarımın Özyeterlilik Üzerindeki Etkisinde Kişi-İş Uyumunun İçsel Atıf Eksenli Aracılık Rolü
  Metin Söylemez , Metehan Tolon 26 Şub 2019
 • II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlılık Düşüncesinin Evrimi: Abdülkadir Câmi (Baykurt) Bey Örneği
  Bahattin Çatma 1 Mar 2019
 • Yenilenen Kentlerde Nostaljik Söylemler ve Kurgusal Mekânlar
  Rukiye Satılmış 27 Mar 2019
 • Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye’deki Matematik ve Fen Öğretmenlerinin Eğitim Düzeylerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi
  Umut Birkan ÖZKAN 12 Nis 2019
 • Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerinin Analizi: Madde ve Isı
  Seraceddin levent Zorluoğlu , Aydın Kızılaslan , Mustafa Sözbilir 12 Nis 2019
 • FETHULLAH GÜLEN ÖRGÜTÜ VE DARBELER
  Doğan Özlük 23 Nis 2019
 • İnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkisi: Bistte İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir İnceleme
  YAKUP ASLAN , MEHMET AYGÜN 23 Nis 2019
 • Yeni Medya ve Z Kuşağı İlişkisi Bağlamında Youtube Kids Uygulamasının İçeriksel Analizi
  Ali Murat KIRIK , Ersin ALTUN 24 Nis 2019
 • İş Sözleşmesinde Şekle Uymamanın Hüküm ve Sonuçları
  Osman Çiftçi 26 Nis 2019
 • İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı
  İbrahim Akdoğan 26 Nis 2019
 • Analitik Hiyerarşi Süreci ile Lojistik Merkezi Yeri Seçimi
  Hamit Erdal , Hacer Yumurtacı Aydoğmuş 3 May 2019
 • İslamiyet Öncesi Eski Türk İnanışları veya Mitolojisi ile Antik Dönem (Yunan veya Roma) Mitolojisinin Karşılıklı Olarak Değerlendirilmesi
  Derya Uzun aydın 6 May 2019
 • Çalışanların Otel Yöneticilerinde Algıladıkları Liderlik Tarzlarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi: Çanakkale Örneği
  Hasan Cinnioğlu , Lütfi ATAY , Ezgi Karakaş 10 May 2019
 • Kış Turizmi Potansiyeli Açısından Muş İli’nin Değerlendirilmesi
  Emin Arslan , Hakan Kendir 10 May 2019
 • Bitcoin Piyasasında Balonlar: Genelleştirilmiş Eküs ADF Testi
  Mehmet Songur 10 May 2019
 • Türkiye’de Kamusal Müzakere Deneyimleri: Batman Üniversitesi Çalıştay Örneği
  Gülsüm HEKİMOĞLU 15 May 2019
 • Çerkez Organize Sanayi Bölgesinde Tekstil İşletmesinin Üretiminde En Uygun Kumaş Seçimi Probleminin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi İle Analizi
  Erkan ARI , Ebru Aydın 16 May 2019
 • Farklı Sosyo-Ekonomik Statüye Sahip 8-10 Yaş Arası Çocukların Bazı Fiziksel ve Motorsal Özelliklerinin İncelenmesi
  Alper Karadağ 28 May 2019
 • Medya ve Diğer Dış Etkenlerin Gençlerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi
  Mustafa İNCE , Mevlüt Can Koçak 29 May 2019
 • DEMOKRASİ VE SİYASİ KATILIM İLİŞKİSİ
  FATİH İZMİR 31 May 2019
 • Türk Havayolu Endüstrisinin Uluslararası Rekabetçiliği
  Ferhan Şengür , Temel Caner Ustaömer 12 Haz 2019
 • Havacılıkta Emniyet Kültürü: Reason'ın Emniyet Kültür Modelinin İncelenmesi
  Temel Caner Ustaömer , Ferhan Şengür 12 Haz 2019
 • Türkiye Enflasyon Görünümüne İlişkin Bir Değerlendirme; Reel Efektif Döviz Kuru İle Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi
  Esra N. Kılcı 17 Tem 2019
 • Sosyonomik Yaklaşım Kapsamında Uluslararası Ticaret ve Finansal Piyasalar Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi
  Ayberk ŞEKER 17 Tem 2019
 • Futbol ve Kimlik: K-Pet Süper Lig (KKTC) Takım Armaları Özelinde Bir Analiz
  Ceren Yegen 17 Tem 2019
 • Tüketicilerin Sembolik Tüketim Eğilimlerinin Öğrenilmesi: Akçakoca Örneği
  Yıldırım Yıldırım 17 Tem 2019
 • Bütünleşik SWARA - MOORA Yöntemi ile Kurumsal Müşterilerin Banka Tercihlerinin Belirlenmesi: Aydın İlinde Bir Uygulama
  Engin Çakır , Elif Bilge 17 Tem 2019
 • YAŞAM DOYUMU İLE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Gökhan ULUDAĞ 17 Tem 2019
 • Ekonomik Büyüme, İstihdam ve İşsizlik İlişkisi: Geniş Tanımlı İşsizlik Oranları ile Türkiye Üzerine Bir Araştırma
  Selami Bayrak 23 Tem 2019
 • Yeni Türk Ticaret Kanununun Ortak Yönetim Kurulu Üyelikleri Üzerindeki Etkisi
  Merve ÖZDEN-ÇAKA 25 Tem 2019
 • Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Maslach Tükenmişlik Envanteri İle İncelenmesi: Batman İlinde Yapılan Bir Araştırma
  Safa Acar , MEHMET ALİ USLU 29 Tem 2019
 • Beşeri Sermaye ve İnovasyon Çıktısı’nın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Malezya ve Türkiye üzerine Bir Karşılaştırmalı Analiz
  Nueraili Wusiman , Aboubakary Nulambeh Ndzembanteh 1 Ağu 2019
 • Sanal Kaytarma: Milli Emlak Müdürlüğü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Gamze MACİT , Hüseyin Bilal MACİT 7 Ağu 2019
 • ENGELLİ BAKIM MERKEZİ YÖNETİCİLERİ ve TÜKENMİŞLİK
  Vedat Işıkhan , Mustafa Çağrı AYALP , Edip AYGÜLER 22 Ağu 2019
 • Sağlık Yöneticisi Kavramının Metaforik Bir Analizi
  Necla YILMAZ , Elif Özer , Rabia Fettahoğlu 23 Ağu 2019
 • Güvenlik İklimi ve Güvenlik Kültürünün İşyeri Yaralanmaları Üzerine Etkisinde Güvenlik Davranışlarının Aracılık Rolü: Döküm Sanayinde Bir Araştırma
  Himmet Karadal , ETHEM MERDAN , Mohammad Abubakar 23 Ağu 2019
 • İznik-Mekece Arasında Jeomorfolojik Gözlemler
  Öznur Yazıcı 23 Ağu 2019
 • Geleneğin Savunusu: Türkiye’de Geleneksel Şark Medreseleri ve Müderrislerinin (Seydaların) Modern Din Eğitimine Eleştirileri
  Deniz Aşkın 23 Ağu 2019
 • HEMŞİRELERİN HASTANE ETİK İKLİM ALGILARININ PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  FUAT KORKMAZER , MAHFURE PİROL , ELİF GÜNEYSU 2 Eyl 2019
 • Uluslararası Ticarette, Elektronik Konşimento (BOLERO) Rolü
  Yurdagül Meral 2 Eyl 2019
 • İkinci Dil Yazım Araştırmalarında Nedensellik Ve Korelasyon Bakımından Duygusal Alanlar: Bir Kapsam İncelemesi
  Oktay Yağız , Kemalettin Yİğİter , Nalan Büyükkantarcıoğlu 2 Eyl 2019
 • Kültürel ve Coğrafi Parametrelere Göre Lider Ülkelerin Tespiti
  İhsan Tuğal , Ali Karcı 3 Eyl 2019
 • Bireysel Banka Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi
  YUSUF ÖCEL , NESRİN ŞEN 5 Eyl 2019
 • İslami Üç Faktör Varlık Fiyatlama Modeli; Katılım Endeksi Üzerine Bir Uygulama
  Sedef Sondemir , İstemi Çömlekçi 8 Eyl 2019
 • Yapısal Aile Sistemleri Kuramı Açısından Türk Sinemasında Aile Filmleri: Münir Özkul ve Adile Naşit Filmleri
  Gulsah Tura 17 Eyl 2019
 • Homo Muslimus’un Evrimi Örneğinde Literatürün Ontolojik Arkaplanı -I-: Teorik Çerçeve ve Öncelikler
  Mustafa Açıköz 24 Eyl 2019
 • XVIII. Yüzyılda Avusturya’da Alla-Turca Anlayışı ve Buna Etki Eden Unsurlar
  Emrah İstek 4 Eki 2019
 • Siyasi Teması Olan Eserlerde Sembolik Anlatım Üslubu
  Hasan Emir Aktaş 4 Eki 2019
 • Türkiye Tarımının Genel Görünümü ve Küçük Üreticilerin Varlığı Üzerine Sosyolojik Bir Analiz
  Emrah Başaran 14 Eki 2019
 • Reel Döviz Kurları ile Dış Ticaret Arasındaki İlişki: Çin Örneği
  Özgür Uysal 24 Eki 2019
 • Homo Muslimus’un Evrimi Örneğinde Literatürün Ontolojik Arkaplanı -II-: Tümcü Hikmeti Zemindeki Uygulamalar
  Mustafa Açıköz 25 Kas 2019
 • Yeni Fizikten Kaynaklı Dilde Meydana Gelen Dönüşümler
  Ayhan Aksakallı 4 Ara 2019
 • Yerel Seçimlerde Seçmen Davranışını Etkileyen Faktörler: Muş Örneği
  Mehmet Şirin ÇETİN , Bayram COŞKUN 5 Ara 2019
 • Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyumları: Akran Desteğinin Yordayıcı Rolü
  NİLGÜN ÖZTÜRK 6 Ara 2019
 • Kişisel Dijital Arşivin Oluşturulmasında Zotero’nun Rolü
  Celal Öney 6 Ara 2019
 • Bilsem Öğrencilerinin Seçmeli Atölyelerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Belirlenmesi
  Derya Ülhatun Bozkurt , Ali Özdemir 6 Ara 2019
 • Görüntülere Yansıyan Ortak Dil ve Toplumsal Hafıza: Türkiye ve Venezuela Askeri Darbelerine İlişkin Hazırlanan Belgesellerin Göstergebilimsel Analizi
  Onur Önürmen , Faruk Temel 6 Ara 2019
 • Devlet Politikalarının Şirket Açılış ve Kapanışı Üzerindeki Etkileri: Türkiye İçin Ekonometrik Bir Analiz, 2010-2018
  Hakan Eryüzlü , Sertaç Hopoğlu 6 Ara 2019
 • OECD Ülkelerinde Uzun Dönemli Bakım Hizmetlerinin Verimliliğinin Değerlendirilmesi
  Şenol Demirci , Birol Yetim , Murat Konca 6 Ara 2019
 • Turizm Öğrencilerinin Hatay İli Somut Kültürel Miras Değerine Yönelik Algıları: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği
  Mehmet Keskin , Çağrı Saçlı 6 Ara 2019
 • Potansiyel Kullanıcı Gruplarının Mobil Pazarlamaya Yönelik Bariyerlerinin Stratejik Pazarlama Kararları Bağlamında Önceliklendirilmesi
  Tutku Tuncalı Yaman , Pınar Bacaksız 6 Ara 2019
 • Şeyh Gâlib’in “Leylâ ve Mecnûn Hikâyesi” Üzerine Bir İnceleme
  İsa Işık 6 Ara 2019
 • YÖNETSEL CESARETİN TARİHİ KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ESKİ TÜRK YAZITLARINDA CESARET
  Muzaffer Aydemir , İbrahim Sani MERT 6 Ara 2019
 • Antik Yunan Felsefesi ve Mitinin Kökenine, İçeriğine ve İşlevine Dair Homo Skeptikus’un Akıl Hamaliyeliği Tarihi Bakımından Felsefi Bir Kritik
  Mustafa Açıköz 9 Ara 2019