Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı , Sayfalar 159 - 169 2019-12-03

Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri
Views Of Prospective Science Education Teachers Concerning Contribution Of The Guidance Course

Süleyman Balcı [1]


Bu araştırmada, lisans düzeyindeki rehberlik dersinin öğretmenlere katkısına ilişkin algıları belirlemek amacıyla fen bilgisi öğretmeni adaylarının görüşleri incelenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme çeşitlerinden tipik durum örnekleme tekniği uygulanmıştır. Araştırmaya, 2016-2017 öğretim yılında lisans programındaki rehberlik dersini başarıyla tamamlayan 67 fen bilgisi öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada yer alan öğretmen adaylarının görüşlerine ilişkin verileri toplamak için açık uçlu bir soru sorulmuştur ve katılımcıların cevaplarını yazmaları istenmiştir. Yazılı ifadelerin içeriğine ilişkin temalar oluşturulduktan sonra her temanın frekansına ilişkin değerler hesaplanmıştır. Bu araştırmadaki sonuçlar, fen bilgisi öğretmen adaylarının lisans eğitimdeki rehberlik dersinin öğretmenlere katkısına yönelik algılarının olumlu yönde olduğunu ve rehberlik dersinin öğretmenlerin öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alma konusunda farkındalık kazanmalarına katkıda bulunduğunu göstermektedir.

Aim of this research is to analyze views of science education teacher candidates (n=67), regarding the contribution of the course of guidance which were studied during under graduate level. Qualitative methods were used for this research. Moreover, in order to determine participants, convenience sampling techniques from purposive sampling methods were applied. Participants were asked an open-ended question to take their responses in written form for collecting necessary data. Then, content of their responses were categorized into themes. At last, frequency values of each theme were determined. Results of this research showed that views of participants about the contribution of the course of guidance for prospective teachers have been determined as meaning fully positive in general and indicated that candidate science education teachers have high level of awareness regarding individual differences among students.

 • Aluede, O. &Egbochuku, E. (2007). The Influence of personal characteristics on second¬ary school teachers’ beliefs about school guidance and counseling programs. Education, 127(3), 440-446.
 • Altun, T. & Camadan, F. (2013). Rehber öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(3), 883-918.
 • Ametea, E. S.&Clark, M. A. (2005). Changing schools, changing counselors: A qualitative study of school administrators’ conceptions of the school counselor role. Professional School Counseling, 9(1), 16-27.
 • ASCA (American School Counselor Association) (2019). School Counselor Professional Standards & Competencies. https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/home/SCCompetencies.pdf
 • Balcı, S. (2017a). Opinions of science education teacher candidates concerning the contribution of the course of guidance for teachers. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 26-27 Nisan, Çanakkale.
 • Balcı, S. (2017b).Okul psikolojik danışmanı öz yetkinlik ölçeği’nin Türk kültüründeki psikometrik özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),18(2), 633-649.
 • Balcı, S. (2017c). Analysis of metaphoric perceptions stated by candidate school counselors regarding contribution of the career guidance for students.PESA International Journal Of SocialStudies,3(4), 193-202.
 • Balcı, S. (2018a). Analysis of metaphoric perceptions stated by candidate school counselors regarding importance of career ethics for counseling, Eurasian Conference on Language and Social Studies, 27-29 Haziran, Antalya.
 • Balcı, S. (2018b).Investigating metaphoric perceptions stated by candidate science teachers regarding contribution of the guidance services at school for students. Social Sciences Studies Journal, 4(18), 1859-1864.
 • Bardhoshi, G. & Duncan, K. (2009). Rural school principals’ perceptions of the school counselor’s role. The Rural Educator, 30(3), 16-24.
 • Burnham, J. J. & Jackson, C. M. (2000). School counselor roles: Discrepancies between actu¬al practice and existing models. Professional School Counseling, 4(1), 41-49.
 • Camadan, F. & Kahveci, G. (2013). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin rehber öğretmen (psikolojik danışman) ilişkin algılarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1371 - 1392.
 • Camadan, F. & Sezgin, F. (2012).İlköğretim okulu müdürlerinin okul rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 199-211.
 • Clark, M. A.& Amatea, E. (2004). Teacher perceptions and expectations of school counselor contributions: Implications for program planning and training. Professional School Counseling, 8, 132-140.
 • Cormier, S. & Hackney, H. (2014). Psikolojik Danışma, Stratejiler ve Müdahaleler (2. Baskı). Doğan, S. ve Yaka, B. (Çeviri Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Dikici, A., Yavuzer, Y. & Gündoğdu, R. (2006) Eğitim fakültesi mezunlarının eğitim bilimleri derslerine ilişkin görüşleri (Niğde Üniversitesi örneği). Milli Eğitim Dergisi, 172, 250-262.
 • Erkan, S. (2000). Rehberlik Nedir?, Kuzgun, Y. (Ed), İlköğretimde rehberlik (2. baskı). 1-16, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ginter, E., Joseph J.S. & Norman P. (1990). The elemantary school counselor’s role: Percep¬tions of teachers, The School Counselor, 38(1), 19-23.
 • Güven, M. (2009). Milli eğitim bakanlığı müfettişlerinin okul rehberlik hizmetleri ve denetimiyle ilgili görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 171-179.
 • House, R. M. & Martin, P. J. (1998). Advocating for better futures for all students: A new vision for school counselors. Education, 119 (2), 284 - 291.
 • Hernandez, T. & Seem, S. (2004). A safe school climate: A systemic approach and the school counselor. Professional School Counseling, 7 (4), 256-262.
 • Kardeş, S. (2014). Okul öncesi eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin rehber öğretmenlerin rollerine ilişkin algılarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kepçeoğlu, M. (1999). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Kuzgun, Y. (2000). İlköğretimde rehberlik (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Lam, S. K. Y. & Hui, E. K. P. (2010).Factors affecting the involvement of teachers in guidance and counselling as a whole-school approach, British Journal of Guidance and Counselling, 38(2), 219-234.
 • Maluwa-Banda D. W. (1998). School counselors’ perception of a guidance and counseling programme in Malawi’s secondary schools. British Journal of Guidance and Counseling, 26(2), 287-295.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2017). Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetleri yönetmeliği. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm
 • Memduhoğlu, H.B. & Dalçiçek, E. (2016).Metaphorical perceptions of teachers on the concept of counseling service, International Journal of Social Science,47,137-148.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Myrick, M.D. (2011).Developmental guidance and counseling: A practical approach (Fifth Ed.)Educational Media Corporation, Minneapolis, USA.
 • Nazlı, S. (2016). Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı (geliştirilmiş 6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Nuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özabacı, N., Sakarya, N. & Doğan, M. (2008). Okul yöneticilerinin okuldaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 19, 8-22.
 • Özpolat, A.R. (2014). Psikolojik danışma ve rehberlik bölümü öğrencilerinin “psikolojik danışma” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (1), 385-396.
 • Perusse, R., Goodnough, G. E., Donegan, J., & Jones, C. (2004). Perceptions of school counselors and school principals about the national standards for school counseling programs and the transforming school counseling initiative. Professional School Counseling, 7, 152-161.
 • Polat, C. (2007). İlköğretim okulları sekizinci sınıf öğrencilerinin okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinden yararlanma düzeylerinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Poyraz, C. (2007). Orta dereceli okullarda yürütülen rehberlik hizmetleri üzerine bir araştır¬ma (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Reiner, S. M., Colbert, R. D. & Perusse, R. (2009). Teacher perceptions of the professional school counselor role: A national study, Professional School Counseling, 12 (5), 324-332.
 • Remley,T. P.& Albright, P. L. (1988). Expectations for middle school counselors: Views of students, teachers, principals, and parents. School Counselor, 35, 290-296.
 • Selçuk, Z. (2001).Okul deneyimi ve uygulama, öğretmen ve öğrenci davranışlarının gözlenmesi (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Sundin, K. (2005). Developmental guidance program needs as perceived by students and staff at falls high school in international falls (Unpublished master thesis). The Graduate School University of Wisconsin-Stout, Minnesota.
 • Şahin, F. Y. (2008). Ortaöğretimdeki öğrenci görüşlerine göre psikolojik danışma ve rehberlik (pdr) hizmetlerinin değerlendirilmesi.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-26, [Online]: http://www.insanbilimleri.com.
 • Tan, H. (1992). Psikolojik danışma ve rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.
 • Türk Dil Kurumu (2018).Türk Dil Kurumu Sözlüğü http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a26935118cbf6.19750998
 • Vail, K. ( 2005). What do counselors do?.American School Board Journal, 192(8), 24–27.
 • Yerlikaya, İ., Sak, R. &Şahin-Sak, İ. T. (2014). Okul öncesi eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Okul öncesi öğretmen adaylarının ve psi-kolojik danışman adaylarının görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 286-299.
 • Yeşilyaprak, B. (2015). İlk ve ortaöğretimde gelişimsel rehberlik, Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. &Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı).Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Zalaquett, C. P. (2005). Principals’ perceptions of elementary school counselors’ role and functions. Professional School Counseling, 8(5), 451-457.
 • Zalaquett, C. P. & Chatters, S. J. (2012). Middle school principals' perceptions of middle school counselors' roles and functions. American Secondary Education, 40 (2), 89-103.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9374-8808
Yazar: Süleyman Balcı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, PDR ABD
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { anemon521211, journal = {Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-4622}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {159 - 169}, doi = {10.18506/anemon.521211}, title = {Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri}, key = {cite}, author = {Balcı, Süleyman} }
APA Balcı, S . (2019). Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 () , 159-169 . DOI: 10.18506/anemon.521211
MLA Balcı, S . "Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 159-169 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/50313/521211>
Chicago Balcı, S . "Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2019 ): 159-169
RIS TY - JOUR T1 - Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri AU - Süleyman Balcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18506/anemon.521211 DO - 10.18506/anemon.521211 T2 - Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 159 EP - 169 VL - 7 IS - SN - -2149-4622 M3 - doi: 10.18506/anemon.521211 UR - https://doi.org/10.18506/anemon.521211 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri %A Süleyman Balcı %T Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri %D 2019 %J Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -2149-4622 %V 7 %N %R doi: 10.18506/anemon.521211 %U 10.18506/anemon.521211
ISNAD Balcı, Süleyman . "Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 / (Aralık 2019): 159-169 . https://doi.org/10.18506/anemon.521211
AMA Balcı S . Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 159-169.
Vancouver Balcı S . Rehberlik Dersinin Katkısına Yönelik Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7: 169-159.