PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2011, Cilt 26, Sayı 2, 63 - 81, 20.02.2013

Öz

Kaynakça

 • Akaylı, T. ve Timur, G., (2004). Yavru Alabalıklarda (Oncorhyncus mykiss) Pseudomonad Septisemisi Üzerinde Bir Çalısma, J. F ac. Vet. Med. İstanbul Uni. , 30, 1, 121-131.
 • Alpbaz, A., (2005). Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Genel Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Yetiştirilen Su Canlıları ve Üretiın Yöntemleri, Alp Yayınları, ISBN 975- 97056-1-3.
 • Altun, S., Diler, A., Diler, Ö., Başak, K., ve Işıklı, B. (2005). Histopatology of streptococcosis in rainbow trout, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 25, 3, 13 l- 13 5.
 • Amlacher, E.,(1970). Texbook of Fish Disease. Trans. By D.A. Conroy and R.L. Herman TFH Publications.
 • Avcı, H., Aydoğan, A., Tanrıkul, T.T. ve Birincioglu, S.S., (2010). Pathological and microbiological investigations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) naturally infected With Lactococcus garvieae, Kafkas Uni. Vet Fak. Derg., 16, 313-318.
 • Baeck, G.W., Kim, J.H., Gomez, D.K., Park, S.C., (2006). Isolation and characteization of Streptococcus sp. from diseased şounder (Paralichthys olivaceus) in Jeju Island, J. Vet. Sci., 7 (1), 53-58.
 • Bark, S. ve Mcgregor, D,. (2001). The Şrst occurrence of lactococcosis in farmed trout in England. Trout News, 31, 9-11.
 • Buller, N.B., (2004). Bacteria from Şsh and other aquatic animals: A practical identiŞcation manual. CABI Publishing, UK.
 • Bullock, A.M., (1978). Laboratory Methods in Fish Pathology, Ed. by Roberts R.J., Bailliere Tindall, London.
 • Carson, J., Gudkovs, N. ve Austin, B., (1993). Characteristics of an Enterococcus-like bacterium from Australia and South Africa, pathogenic for rainbow trout, Oncorhynehus mykiss (Walbaum), J. Fish Dis., 16, 381-388.
 • Chen, S.C., Liaw, L. L., Su, H. Y., Ko, S.C., Wu, C.Y., Chaung, H.C., Tsai, Y.H., Yang, K.L., Chen, Y.C., Chen, T.H., Lin, G.R., Cheng, S.Y., Lin, Y.D., Lee, J .L., Lai, C.C., Weng, Y.J ., Chu, S.Y., (2002). Lactococcus garvieae, a cause of disease in grey mullet, Mugil cephalus L., in Taiwan. J. Fish. Dis. 25, 727-732.
 • Culling, C.F.A., (1963). Handbook of Histopatological Tecniques (including Museum Tecnique) Second ed., Butterworth & Co. (Publisher) Ltd.
 • Çağırgan, H., (2004). Biotyping of Lactococcus garvieae isolated from Turkey, E.Ü, Journal of F isheries & Aquatic Science 21, 267-269.
 • Çelikkale, M S., (1988). İç su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt 1, K.T.Ü.Yayın, No: 124 Trabzon.
 • Çelikkale, M, Düzgüneş, E. ve Okumuş, İ., (1999). Türkiye Su Ürünleri Sektörü, Yayın No: 1992-2, 975-512-321-0.
 • Diler, Ö., Altun, S., Adiloğlu, A., Kubilay, A. ve Işıklı, B., (2002). First occurance of streptococcosis affecting farmed rainbow trout in Turkey, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol, 22, 1, 21-26.
 • Domenech, A., Prieta, J., Fernandez-Garayzabal, J .F., Collins, M.D., Jones, D., Dominguez, L., (1993). Phenotypic and phylogenetic evidence for a close relationship between Lactococcus garvieae and Enterococcus seriolicida, Microbiologia Sem., 9, 63-68.
 • Evans, J.J., Klesius, P.H. ve Shoemaker, C.A., (2009). First isolation and characterization of Lactococcus garvieae from Brazilian Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), and pintado, Pseudoplathystoma corruscans, J. Fish Dis., 32, 943-951.
 • Eyngor, M., Zlotkin, A., Ghittino, C., Prearo, M., Douet, D.G., Chilmonczyk, S. ve Eldar, A., (2004). Clonality and diversity of the Şsh pathogen Lactococcus garvieae in Mediterranean countries, Appl. Environ. Microbiol., 70, 5132-5137.
 • Ghittino, C. ve Prearo, M., (1992). Report of streptococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Italy, Boll. Soc. It. Patol. Ittica., 8, 4—11.
 • Holt, J .G., Krieg, N.R., Sneath, P.H.A. ve Williams, S. T., (1994). Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 9 th ed.
 • Kang, S., Shin, G.,Shin, Y., Kim, Y., Yang, H., Lee, E., Huh, N., Ju, O. ve Jung, T., (2004). Experimantal evaluation of pathogenicity of Lactococcus garvieae in black rockŞsh (Sebastes schlegeli), J. Vet. Sci., 5, 4, 387-390.
 • Kav, K. ve Erganis, O., (2007). Konya Bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinden Lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi, Vet. B. Derg., 23, 7- 17.
 • Korun, J. ve Timur, G., (2001). Gökkuşağı alabalıklarında (O. mykiss) Fry Mortalite Sendromu (FMS) üzerinde bir çalışma, İstanbul University Journal of F isheries and Aquatic Sciences, 12, 15-30.
 • Kusuda, R. ve Salati, F., (1999). Enterococcus seriolocida and Streptococcus iniae ,Fish Disease Lab. Faculty of Agriculture Kochi University Nankoku Kochi 783.
 • Özer S., Bulduklu, S. ve Dönmez, E., (2008). Streptococcocis occurence at rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) cultivated in province Mersin-Turkey, Journal of F isheries Sciences, 2, 272-283.
 • Palacios, M.A., Zamora, M.] :, Vasquez, J., Zamora, E. ve Duran, A., (1993). Streptococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Spain. Boll. Soc. Patol. Ittica., 13, 11-16.
 • Romalde, J .L. ve Toranzo, A.E., (2002). Molecular approaches for the study and diagnosis of salmonid streptococcosis. In: Cunningham C, editör, Molecular diagnosis of salmonid diseases, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Shariüyazdi, H., Akhlaghi, M., Tabatabaei, M. ve Mostafavi Zadeh, S., (2010). lsolation and characterization of Lactococcus garvieae from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) cultured in Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 11, 4, Ser. No. 33.
 • Soltani, M., Nikbakht, G., Mousavi, H. A. E., Ahmadzadeh, N., (2008). Epizootic outbreaks of lactoccocosis caused by Lactococcus garvieae in rainbow trout in İran, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 28, 5, 207.
 • Tanrıkul, T.T. ve Gültepe, N., (2011). Mix infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Lactococcus garvieae and Vibrio anguillarum Ol, Jour. ofAnimal and Vet. Advance.,10, 1019-1023.
 • TÜİK, (2010). TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri 2009, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Timur, G. ve Timur, M., (2003). Balık Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yayın no: 5, İstanbul, 975-404-699-9.
 • Timur, G..ve Korun, J., (2004). First Outbreak of Vibriosis in Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Istanbul University Journal oquuatic Sciences. 18, 1-9.
 • Timur, G., Karataş, S., Çolak, S. ve Akaylı, T., (2000). Gökkuşağı Alabalık (O. Mykiss Wal. 1792) Yavrularında Görülen Furunkulosis Hastalığı Üzerine Bir çalışma, İst. Ünv. Su Ürünleri Dergisi, Özel Sayı. 447-453.
 • Türe, M. ve Savaş, H., (2010), Karadeniz Bölgesinde gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Lactococcosis (Lactococcus garvieae), Yunus araştırma bülteni, 3, 19-20.
 • Ürkü, Ç. (2011). Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W.) Deneysel Olarak Oluşturulan Lactococcosis’ in Bakteriyolojik ve Serolojik Metotlarla Teşhisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmamış).
 • Vendrell, D., Balcazar, J .L., Ruiz Zarzuela, İ., Blas, İ., Girones, O. ve Muzquiz, J .L., (2006). Lactococcus garvieae in fish: A review, Science Direct, Comparative İmmunology, Microbiology & Infectious Diseases, 29, 177—198.
 • Whitman, K.A., (2004). Finfısh and ShellŞsh Bacteriology Manual Techniques and Procedures, A Blackwell Publishing Company, ISBN 0- 8138-1952-0.

MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ

Yıl 2011, Cilt 26, Sayı 2, 63 - 81, 20.02.2013

Öz

Marmara Bölgesindeki kültür gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) yüksek mortaliteye neden olan bir Lactococcus garvieae epizootiği ilk kez bu çalışma ile tespit edilmiştir. Hasta alabalıklarda (150- 180 g) genel olarak gözlerde tek veya çift taraflı ekzoftalmus, hemoraji, korneada opaklaşma veya göz kaybı yanı sıra viseral organlarda ve viseral yağ dokuda hiperemi ile karın boşluğunda hafif kanlı sıvı birikimi gibi bulgular tespit edilmiştir. Böbrek, dalak ve karaciğerden yapılan bakteriyolojik ekimlerin 22 °C' de 72 saat inkübasyonun ardından beyaz renkli, yuvarlak şekilli koloniler izole edilmiştir. Hücre morfolojileri, Gram, hareket ve biyokimyasal özelliklerine göre bu izolatlar Lactococcus garvieae olarak identifiye edilmiştir. Histopatolojik olarak genellikle karaciğer, böbrek ve dalak dokularında multifokal liquefactive nekroz yanı sıra, böbrekte interrenal hemopoietik dokuda boşalma, böbrek tübüllerinin parankim epitel hücrelerinde dejenerasyon ve nekroz, periglomerular ödem ve melanomakrofaj ve hemorajik odaklar, bağırsak lümenini örten epitel hücrelerinde nekroz ve dökülme gözlenmiştir. Doku Gramı ile boyanan histolojik kesitlerde; karaciğer parankim hücrelerinde, bağırsak duvarının lamina propriasında ve göz dokusunda Gram pozitif bakterilerin varlığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akaylı, T. ve Timur, G., (2004). Yavru Alabalıklarda (Oncorhyncus mykiss) Pseudomonad Septisemisi Üzerinde Bir Çalısma, J. F ac. Vet. Med. İstanbul Uni. , 30, 1, 121-131.
 • Alpbaz, A., (2005). Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Genel Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Yetiştirilen Su Canlıları ve Üretiın Yöntemleri, Alp Yayınları, ISBN 975- 97056-1-3.
 • Altun, S., Diler, A., Diler, Ö., Başak, K., ve Işıklı, B. (2005). Histopatology of streptococcosis in rainbow trout, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol., 25, 3, 13 l- 13 5.
 • Amlacher, E.,(1970). Texbook of Fish Disease. Trans. By D.A. Conroy and R.L. Herman TFH Publications.
 • Avcı, H., Aydoğan, A., Tanrıkul, T.T. ve Birincioglu, S.S., (2010). Pathological and microbiological investigations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) naturally infected With Lactococcus garvieae, Kafkas Uni. Vet Fak. Derg., 16, 313-318.
 • Baeck, G.W., Kim, J.H., Gomez, D.K., Park, S.C., (2006). Isolation and characteization of Streptococcus sp. from diseased şounder (Paralichthys olivaceus) in Jeju Island, J. Vet. Sci., 7 (1), 53-58.
 • Bark, S. ve Mcgregor, D,. (2001). The Şrst occurrence of lactococcosis in farmed trout in England. Trout News, 31, 9-11.
 • Buller, N.B., (2004). Bacteria from Şsh and other aquatic animals: A practical identiŞcation manual. CABI Publishing, UK.
 • Bullock, A.M., (1978). Laboratory Methods in Fish Pathology, Ed. by Roberts R.J., Bailliere Tindall, London.
 • Carson, J., Gudkovs, N. ve Austin, B., (1993). Characteristics of an Enterococcus-like bacterium from Australia and South Africa, pathogenic for rainbow trout, Oncorhynehus mykiss (Walbaum), J. Fish Dis., 16, 381-388.
 • Chen, S.C., Liaw, L. L., Su, H. Y., Ko, S.C., Wu, C.Y., Chaung, H.C., Tsai, Y.H., Yang, K.L., Chen, Y.C., Chen, T.H., Lin, G.R., Cheng, S.Y., Lin, Y.D., Lee, J .L., Lai, C.C., Weng, Y.J ., Chu, S.Y., (2002). Lactococcus garvieae, a cause of disease in grey mullet, Mugil cephalus L., in Taiwan. J. Fish. Dis. 25, 727-732.
 • Culling, C.F.A., (1963). Handbook of Histopatological Tecniques (including Museum Tecnique) Second ed., Butterworth & Co. (Publisher) Ltd.
 • Çağırgan, H., (2004). Biotyping of Lactococcus garvieae isolated from Turkey, E.Ü, Journal of F isheries & Aquatic Science 21, 267-269.
 • Çelikkale, M S., (1988). İç su Balıkları ve Yetiştiriciliği, Cilt 1, K.T.Ü.Yayın, No: 124 Trabzon.
 • Çelikkale, M, Düzgüneş, E. ve Okumuş, İ., (1999). Türkiye Su Ürünleri Sektörü, Yayın No: 1992-2, 975-512-321-0.
 • Diler, Ö., Altun, S., Adiloğlu, A., Kubilay, A. ve Işıklı, B., (2002). First occurance of streptococcosis affecting farmed rainbow trout in Turkey, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol, 22, 1, 21-26.
 • Domenech, A., Prieta, J., Fernandez-Garayzabal, J .F., Collins, M.D., Jones, D., Dominguez, L., (1993). Phenotypic and phylogenetic evidence for a close relationship between Lactococcus garvieae and Enterococcus seriolicida, Microbiologia Sem., 9, 63-68.
 • Evans, J.J., Klesius, P.H. ve Shoemaker, C.A., (2009). First isolation and characterization of Lactococcus garvieae from Brazilian Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), and pintado, Pseudoplathystoma corruscans, J. Fish Dis., 32, 943-951.
 • Eyngor, M., Zlotkin, A., Ghittino, C., Prearo, M., Douet, D.G., Chilmonczyk, S. ve Eldar, A., (2004). Clonality and diversity of the Şsh pathogen Lactococcus garvieae in Mediterranean countries, Appl. Environ. Microbiol., 70, 5132-5137.
 • Ghittino, C. ve Prearo, M., (1992). Report of streptococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Italy, Boll. Soc. It. Patol. Ittica., 8, 4—11.
 • Holt, J .G., Krieg, N.R., Sneath, P.H.A. ve Williams, S. T., (1994). Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, 9 th ed.
 • Kang, S., Shin, G.,Shin, Y., Kim, Y., Yang, H., Lee, E., Huh, N., Ju, O. ve Jung, T., (2004). Experimantal evaluation of pathogenicity of Lactococcus garvieae in black rockŞsh (Sebastes schlegeli), J. Vet. Sci., 5, 4, 387-390.
 • Kav, K. ve Erganis, O., (2007). Konya Bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinden Lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi, Vet. B. Derg., 23, 7- 17.
 • Korun, J. ve Timur, G., (2001). Gökkuşağı alabalıklarında (O. mykiss) Fry Mortalite Sendromu (FMS) üzerinde bir çalışma, İstanbul University Journal of F isheries and Aquatic Sciences, 12, 15-30.
 • Kusuda, R. ve Salati, F., (1999). Enterococcus seriolocida and Streptococcus iniae ,Fish Disease Lab. Faculty of Agriculture Kochi University Nankoku Kochi 783.
 • Özer S., Bulduklu, S. ve Dönmez, E., (2008). Streptococcocis occurence at rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) cultivated in province Mersin-Turkey, Journal of F isheries Sciences, 2, 272-283.
 • Palacios, M.A., Zamora, M.] :, Vasquez, J., Zamora, E. ve Duran, A., (1993). Streptococcosis in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Spain. Boll. Soc. Patol. Ittica., 13, 11-16.
 • Romalde, J .L. ve Toranzo, A.E., (2002). Molecular approaches for the study and diagnosis of salmonid streptococcosis. In: Cunningham C, editör, Molecular diagnosis of salmonid diseases, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Shariüyazdi, H., Akhlaghi, M., Tabatabaei, M. ve Mostafavi Zadeh, S., (2010). lsolation and characterization of Lactococcus garvieae from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) cultured in Iran, Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 11, 4, Ser. No. 33.
 • Soltani, M., Nikbakht, G., Mousavi, H. A. E., Ahmadzadeh, N., (2008). Epizootic outbreaks of lactoccocosis caused by Lactococcus garvieae in rainbow trout in İran, Bull. Eur. Ass. Fish Pathol. 28, 5, 207.
 • Tanrıkul, T.T. ve Gültepe, N., (2011). Mix infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) Lactococcus garvieae and Vibrio anguillarum Ol, Jour. ofAnimal and Vet. Advance.,10, 1019-1023.
 • TÜİK, (2010). TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri 2009, T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Timur, G. ve Timur, M., (2003). Balık Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yayın no: 5, İstanbul, 975-404-699-9.
 • Timur, G..ve Korun, J., (2004). First Outbreak of Vibriosis in Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Istanbul University Journal oquuatic Sciences. 18, 1-9.
 • Timur, G., Karataş, S., Çolak, S. ve Akaylı, T., (2000). Gökkuşağı Alabalık (O. Mykiss Wal. 1792) Yavrularında Görülen Furunkulosis Hastalığı Üzerine Bir çalışma, İst. Ünv. Su Ürünleri Dergisi, Özel Sayı. 447-453.
 • Türe, M. ve Savaş, H., (2010), Karadeniz Bölgesinde gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Lactococcosis (Lactococcus garvieae), Yunus araştırma bülteni, 3, 19-20.
 • Ürkü, Ç. (2011). Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W.) Deneysel Olarak Oluşturulan Lactococcosis’ in Bakteriyolojik ve Serolojik Metotlarla Teşhisi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enst. Yüksek Lisans Tezi (yayınlanmamış).
 • Vendrell, D., Balcazar, J .L., Ruiz Zarzuela, İ., Blas, İ., Girones, O. ve Muzquiz, J .L., (2006). Lactococcus garvieae in fish: A review, Science Direct, Comparative İmmunology, Microbiology & Infectious Diseases, 29, 177—198.
 • Whitman, K.A., (2004). Finfısh and ShellŞsh Bacteriology Manual Techniques and Procedures, A Blackwell Publishing Company, ISBN 0- 8138-1952-0.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşen TİMUR>


Remziye YARDIMCI>

0000-0001-7737-8739


Çiğdem ÜRKÜ>


Özgür ÇANAK>

0000-0001-6194-0096

Yayımlanma Tarihi 20 Şubat 2013
Gönderilme Tarihi 20 Şubat 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 26, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { ase119514, journal = {Aquatic Sciences and Engineering}, issn = {2602-473X}, eissn = {2602-473X}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {26}, number = {2}, pages = {63 - 81}, title = {MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ}, key = {cite}, author = {Timur, Gülşen and Yardımcı, Remziye and Ürkü, Çiğdem and Çanak, Özgür} }
APA Timur, G. , Yardımcı, R. , Ürkü, Ç. & Çanak, Ö. (2013). MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ . Aquatic Sciences and Engineering , 26 (2) , 63-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ase/issue/9571/119514
MLA Timur, G. , Yardımcı, R. , Ürkü, Ç. , Çanak, Ö. "MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ" . Aquatic Sciences and Engineering 26 (2013 ): 63-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ase/issue/9571/119514>
Chicago Timur, G. , Yardımcı, R. , Ürkü, Ç. , Çanak, Ö. "MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ". Aquatic Sciences and Engineering 26 (2013 ): 63-81
RIS TY - JOUR T1 - MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ AU - GülşenTimur, RemziyeYardımcı, ÇiğdemÜrkü, ÖzgürÇanak Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Aquatic Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 81 VL - 26 IS - 2 SN - 2602-473X-2602-473X M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Aquatic Sciences and Engineering MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ %A Gülşen Timur , Remziye Yardımcı , Çiğdem Ürkü , Özgür Çanak %T MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ %D 2013 %J Aquatic Sciences and Engineering %P 2602-473X-2602-473X %V 26 %N 2 %R %U
ISNAD Timur, Gülşen , Yardımcı, Remziye , Ürkü, Çiğdem , Çanak, Özgür . "MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ". Aquatic Sciences and Engineering 26 / 2 (Şubat 2013): 63-81 .
AMA Timur G. , Yardımcı R. , Ürkü Ç. , Çanak Ö. MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ. Aqua Sci Eng. 2013; 26(2): 63-81.
Vancouver Timur G. , Yardımcı R. , Ürkü Ç. , Çanak Ö. MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ. Aquatic Sciences and Engineering. 2013; 26(2): 63-81.
IEEE G. Timur , R. Yardımcı , Ç. Ürkü ve Ö. Çanak , "MARMARA BÖLGESİ KÜLTÜR GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARINDA (Oncorhynchus mykiss, L.) LACTOCOCCOSİS' İN BAKTERİYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK METODLARLA TEŞHİSİ", Aquatic Sciences and Engineering, c. 26, sayı. 2, ss. 63-81, Şub. 2013

openaccess.jpgOpen Access Statement:

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.