Yayın Etiği ve Suistimal Bildirimi

1. Yayın ve Yazarlık

a)Makalede kullanılan kaynaklar; metin içerisinde ilk kullanılan kaynak 1 olmak üzere numaralandırılmalıdır. Makalenin kaynaklar bölümünde de bu numaralandırma ile sunulmalıdır.

b) Makalenin konusu olan araştırmaya eğer destek sağlayan kurum ya da kuruluşlar var ise, herhangi bir kongrede sözlü veya poster bildiri olarak sunulmuşsa, makale başlığının sonuna üst simge olarak yıldız işareti konulmalı, makalenin ilk sayfasının dip not kısmında gerekli açıklama yapılmalıdır.

c) Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler, farklı dergilerde ve çeşitli internet kaynaklarında yayınlanan makaleler ile benzerlik açısından uygun bir program ile kontrol edilir. Kontrol sonucunda % 30 veya daha fazla benzerlik gösteren makaleler reddedilir.

d) Herhangi bir şekilde sahte veri kullanıldığı belirlenen makaleler reddedilir.

e) Daha önce başka bir dergide yayımlanmış makaleler, değerlendirmeye alınmaz.


2. Yazarların Sorumlulukları

a) Yazarlar gönderdikleri makalelerin detaylı değerlendirme sürecine tabi tutulmasını kabul etmiş sayılırlar.

b) Makalede isimleri bulunan yazarların makaleye yaptıkları katkıyı editörlüğe bildirmek zorundadırlar.

c) Yazarlar, makalelerini dergi kurallarına uygun bir şekilde hazırlayıp göndermelidirler.

d) Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen herhangi bir makalede isimleri bulunan yazarlar, makaledeki her türlü bilginin gerçek ve özgün olduğunu beyan etmiş sayılırlar.

e) Yazarlar, yayımlanmak üzere dergiye gönderdikleri makalelerini eş zamanlı olarak başka dergilere gönderemezler.

f) Yazarlar, hakem değerlendirmesine tabi tutulmuş makaleleriyle ilgili hakemlerin ve editörlüğün istediği her türlü düzeltmeyi yapmakla yükümlüdürler.

g) Yazarlar, başka kaynaklardan alınan veya kullanılan materyal ile ilgili telif hakkı şartlarına uymak ve telif hakkının Dergiye devrini ifade eden sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdürler.

h) Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazar(lar)ına aittir.


3. Hakemlerin Sorumlulukları

a) Makale değerlendirmesinde görev yapan hakemler objektif ve tarafsız olarak değerlendirme yapmalıdırlar.

b) Makale yazarları veya makaleyi destekleyen kurum ve kuruluşlar ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması bulunan hakemler durumu editörlüğe bildirerek, makale değerlendirmesinde bulunmamalıdırlar.

c) Hakemler değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini kimseyle paylaşamazlar.

d) Düzeltme isteyerek makalenin yayınlanabileceği yönünde kanaate varan hakemler, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra makaleyi yeniden inceleme hakkına sahiptirler.


4. Yayın Kurulunun Sorumlulukları

a) Makalelerin ön değerlendirmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılır.

b) Makaleler değerlendirilmek üzere Yayın Kurulu tarafından en az iki hakeme gönderilir. Danışman raporlarına bağlı olarak Yayın Kurulu, makalelerin kabulüne, reddine veya modifikasyonuna karar verir.

c) Yayın Kurulu, yayımlanmamış makalelerin verilerini hiçbir şekilde şahsi işleri için kullanamaz ve bu verileri hiçbir şekilde paylaşamaz.

d) Makale değerlendirme süreci tamamlandığında, editör kararı sorumlu yazara iletir.

e) Editör, bir makalenin kabulüne ya da reddine karar verirken, makalede ismi bulunan kişi yada kişilerle olan çıkar çatışmasından etkilenmemelidir.


5. Danışma Kurulunun Sorumlulukları

a) Danışma Kurulu üyeleri, değerlendirmeleri üzere kendilerine gönderilen makalelerin verilerini gizli tutar ve hiçbir şekilde paylaşamazlar.

b) Danışmanlar, değerlendirdikleri makaledeki bilgilerin yayınlanmış başka bir makaledeki bilgilerle benzerlik gösterdiğini belirlemeleri halinde, durumu Dergi Editörlüğüne derhal bildirmelidirler.

c) Danışmanlar, kendilerine gönderilen makaleleri objektif bir şekilde değerlendirmeli ve makale hakkındaki görüşlerini açık ve anlaşılır bir dille ifade etmelidirler.

d) Bir danışman, değerlendirmesi için kendisine gönderilen makalenin şahsı tarafından değerlendirilmesinin uygun olmayacağı kanaatine vardığında, bu durumu en kısa sürede Editörlüğe bildirmelidir.


6. Yayın Etiği Konuları

a) Akademik kayıt bütünlüğü oluşturulmalı ve korunmalıdır.

b) Gerektiğinde, yeterli düzeltme, açıklama, veya özür yayınlanmalıdır.