Yıl 2011, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 75 - 89 2011-12-29

AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN
Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

Recep BAKIŞ [1] , Hakan KOYUNCU [2] , Aysun ÖZKAN [3] , Müfide BANAR [4] , Gülgün YILMAZ [5] , Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI [6]


In this paper, the surface water and the groundwater of the Porsuk creek and its basin were studied in order to determine their pollution levels. The basin waters are commonly polluted by industrial, agricultural and domestic wastewaters. In order to determine the pollution levels, 20 different stations along the Porsuk creek and 20 wells close to the surface water sampling stations in the Porsuk basin
were selected and seasonal surface water and groundwater samples were collected for 2 years. For the surface waters, 18 parameters and for the groundwater, 15 parameters were analyzed. The results were compared with according to the Water Pollution Control regulation and international standards without considering seasonal variations. The surface water and the ground water of the Porsuk creek and Porsuk basin were found to be in the class of IV water quality
Bu makalede, sanayi, tarım ve evsel atık sularla yoğun bir şekilde kirletilen Porsuk çayı ve havzasındaki yüzeysel ve yeraltı suyu kirlilik düzeyi araştırılmıştır. Bu amaçla, Porsuk çayı boyunca ve havza içinden 20 istasyon seçilerek, 2 yıl boyunca mevsimsel yüzeysel ve yeraltı su örnekleri alınmıştır. Yüzeysel sularda toplam 18, yeraltı sularında ise toplam 15 parametre analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, mevsimsel değişikliklerin sebebine bakılmaksızın, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Kıta İçi Su Kaynakları sınıfları ve uluslar arası standartlarla karşılaştırılmıştır. Porsuk çayı ve havzasındaki hem yüzey suyunun hem de yeraltı suyunun IV. Kalite su sınıfında olduğu tespit edilmiştir
Porsuk Çayı, Porsuk Havzası, Yüzeysel su kirliliği, Yeraltı su kirliliği
 • Arslan, Ö. (2008). Su Kalitesi Verilerinin CBS ile Çok Değişkenli İstatistik Analizi (Por- suk Çayı Örneği), Jeodezi, Jeoinformas- yon ve Arazi Yönetimi Dergisi, Sayı 99, 2008/2 (www. hkmo.org.tr).
 • Atıcı, T. (1997). Sakarya Nehri Kirliliği ve Al- gler, Ekoloji Çevre Dergisi, Sayı: 24, 28-32.
 • Avrupa Birliği. (1998). Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption.
 • Bakış, R. (2008). Porsuk Havzası Su Potansiye- linin Hidroelektrik Enerji Yönünden Araştırılması, Araştırma Projesi No: AUBAP 050247, 255 Eskişehir.
 • Çevre Atlası. (2004). T.C. Çevre ve Orman Ba- kanlığı Türkiye Çevre Atlası, 425.
 • DSİ, Devlet Su İşleri, III. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, (2009).
 • DSİ, Porsuk Nehri Su Yönetim Planı, Nihai Raporu, Cilt 4, Su-Yapı Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş, Cilt 1/4-Ana Rapor, A- ralık 2001,Özet Raporu, Ocak 2002, (2002).
 • DSİ, Protection of Intend Water Quality Porsuk River Pilot Project TUR/77/019, Project Report, Ministry of Energy and Natural Resources, General Directorate of State Hydraulic Works (DSİ), with Assistance World Health Organization/U.N. Devel- opment Program, (1980).
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Guidelines for Drinking Water Quality, (1993).
 • Efelerli, S.S. ve Büyükerşen, Y. (2008). Porsuk Havzası Su Yönetimi ve Eskişehir Örneği, TMMOB Su Politikaları Kongresi, 451-459.
 • EPA (US Environmental Protection Agency), Safe Drinking Water is in Our Hands- Existing Standards and Future Priorities, (1999).
 • Giritlioğlu, T. (1981). Eskişehir-Porsuk İçme suyu Projesi Su Kalitesi İncelemeleri, İller Bankası Yayını No:30, Ankara.
 • Gümrükçüoğlu, M. ve Baştürk, O. (2007). Sürdürülebilir Su Yönetiminde Nehir Kir- liliği Üzerine Bir Çalışma, TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, 521-529.
 • İSKİ, İçme Suyunda Ölçümü Yapılan Pa- rametreler, /Web), (2010). .iski.gov.tr
 • Kutlu, M., Aydogan, G., Susuz, F. ve Özata, A. (2004). The Salmonella mutagenicity of water and sediments from the Porsuk Riv- er in Turkey, Environmental Toxicology and Pharmacology, 17(2), 111-116.
 • Nalbantçılar, M.T., Arık, F. ve Haşimoğlu, A. (2006). Enne Barajı’ndaki (Kütahya) Kir- lilik Düzeyi ve Nedenleri, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Ankara.
 • Oruç, N. (1985). Eskişehir İçme Suyu Kaynağı Olarak Porsuk Çayı’nın Endüstriyel ve Evsel Atıklarla Kirlenmesi, 9, Dünya Şe- hircilik Günü, Anadolu Üniv. 6-8 Ekim, Eskişehir.
 • Oruç, N. (1992). Kütahya Tügsaş Azot Fabrikası Deşarj Kanalındaki Azot Kanalındaki Azot Bileşiklerinin Derişimi ve Bunun Porsuk Çayı Açısından Önemi, The nineth Turkish-German-Polish. Environmental Engineering Symposium. Boğaziçi Univ. İstanbul, Oct. 5-7.
 • Oruç, N. (1998). Kütahya Tügsaş Azot Fabrikası Drenaj Kanalındaki Azot Bileşiklerinin Derişimi (1994-1995-1996 Yılları) ve bunun Porsuk Çayı Açısından Önemi, Kayseri I. Atıksu Sempozyumu.
 • Oruç, N., Porsuk ve Azot, I. (1996). Eskişehir Kent Sorunları Kurultayı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (Anadolu Üniv. ve Osmangazi Üniv. katkılarıyla), 29-31 Mayıs, Eskişehir.
 • Oruç, N. (1997). Porsuk ve Azot, Sanayide Yeni Ufuk, Eskişehir Sanayi Odası Dergisi, Sayı:3
 • Özyurt, M.S., Dayıoğlu, H., Bingöl, N. ve Yamık, A. (2004). Porsuk Baraj Havzası’nın Kütahya Kökenli Kirlilik Problemi, DPÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , Sayı 6, 43-52.
 • SKKY, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Çev- re Ve Orman Bakanlığı, Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004, Resmi Gazete Sayı- sı:25687, (2009).
 • Tanyolaç. J. (2004). Limnoloji (Tatlı su Bilimi), Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara.
 • Türk Standartları Enstitüsü, TSE 266-İnsani Tü- ketim Amaçlı Sular, (2005).
 • Yüce, G., Pinarbasi, A., Ozcelik, S., Ugurluoglu, D., Soil and Water Pollution Derived from Anthropogenic Activities in The Porsuk River Basin, Turkey, Environ Geol., 49: 359–375, (2006).
 • Yüce, G. (2007). Spatial distribution of ground- water pollution in the Porsuk River Basin (PRB), Turkey, International Journal of Environment and Pollution, 30 (3-4), 529- 547.
 • Yücel, E., Doğan, F. ve Öztürk, M. (1995). Por- suk Çayında Ağır Metal Kirlilik Düzey- leri ve Halk Sağlığı İlişkisi, Ekim-Kasım- Aralık 1995 Sayı: 17, 29-32.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Recep BAKIŞ

Yazar: Hakan KOYUNCU

Yazar: Aysun ÖZKAN

Yazar: Müfide BANAR

Yazar: Gülgün YILMAZ

Yazar: Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2011

Bibtex @ { aubtda42145, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering}, issn = {1302-3160}, eissn = {2146-0205}, address = {}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {12}, pages = {75 - 89}, doi = {}, title = {AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN}, key = {cite}, author = {Bakış, Recep and Koyuncu, Hakan and Özkan, Aysun and Banar, Müfide and Yılmaz, Gülgün and Yörükoğulları, Ertuğrul} }
APA Bakış, R , Koyuncu, H , Özkan, A , Banar, M , Yılmaz, G , Yörükoğulları, E . (2011). AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 12 (2) , 75-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3034/42145
MLA Bakış, R , Koyuncu, H , Özkan, A , Banar, M , Yılmaz, G , Yörükoğulları, E . "AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN" . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 12 (2011 ): 75-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3034/42145>
Chicago Bakış, R , Koyuncu, H , Özkan, A , Banar, M , Yılmaz, G , Yörükoğulları, E . "AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 12 (2011 ): 75-89
RIS TY - JOUR T1 - AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN AU - Recep Bakış , Hakan Koyuncu , Aysun Özkan , Müfide Banar , Gülgün Yılmaz , Ertuğrul Yörükoğulları Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 89 VL - 12 IS - 2 SN - 1302-3160-2146-0205 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN %A Recep Bakış , Hakan Koyuncu , Aysun Özkan , Müfide Banar , Gülgün Yılmaz , Ertuğrul Yörükoğulları %T AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN %D 2011 %J Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering %P 1302-3160-2146-0205 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Bakış, Recep , Koyuncu, Hakan , Özkan, Aysun , Banar, Müfide , Yılmaz, Gülgün , Yörükoğulları, Ertuğrul . "AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 12 / 2 (Aralık 2011): 75-89 .
AMA Bakış R , Koyuncu H , Özkan A , Banar M , Yılmaz G , Yörükoğulları E . AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN. AUBTD-A. 2011; 12(2): 75-89.
Vancouver Bakış R , Koyuncu H , Özkan A , Banar M , Yılmaz G , Yörükoğulları E . AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering. 2011; 12(2): 75-89.
IEEE R. Bakış , H. Koyuncu , A. Özkan , M. Banar , G. Yılmaz ve E. Yörükoğulları , "AN INVESTIGATION OF THE SURFACE AND GROUNDWATER POLLUTION LEVEL IN THE PORSUK BASIN", Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, c. 12, sayı. 2, ss. 75-89, Ara. 2012