Yıl 2013, Cilt 14 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 28 2013-10-03

THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL
Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

Recep BAKIŞ [1] , Serdar GÖNCÜ [2] , Elif GÜMÜŞLÜOĞLU [3]


The required energy of Turkey is being imported from foreign countries since it cannot be met by the country's own resources. However, Turkey has rich renewable water resources. In this paper, the hydropower potential of Nehil Creek, which is a subbasin of Zap basin, is investigated considering the effective use of this source and covering the existing energy gap, partially. Here, Geographic In-formation Systems (GIS) and Remote Sensing (RS) methods were used. According to preliminary research, one dam has been planned to be installed on the Nehil Creek basin. The possible costs of this dam and the amount of annual electric energy that can be obtained were calculated. The total costs and the total installed power capacity of the dam were solved by using the Simahpp software. According to the Simahpp, the total cost and installed power capacity of the dam were found as 41,3x106 US$ and 25,2 MW, respectively. The total annual electricity to be produced by the dam was found as 39,8 GWh.
Türkiye’de enerji ihtiyacı, ülkenin öz kaynaklarından karşılanamadığı için yurt dışından ithal edilmektedir. Oysa Türkiye’nin zengin yenilenebilir su kaynakları vardır. Bu makalede, Nehil Çayının (Zap suyu alt havzası) sahip olduğu hidroelektrik enerji potansiyeli, bu kaynağın efektif kullanımına ve böylece ülkenin enerji açığını kısmen kapatmaya yönelik olarak araştırılmıştır. Araştırma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Uzaktan Algılama metotları kullanılarak yapılmıştır. Ön araştırmaya göre, Nehil Çayı havzasında bir adet barajın planlaması yapılmış ve bu barajın olası maliyetleri ve buradan temin edilebilecek yıllık elektrik enerjisi miktarı hesaplanmıştır. Barajın toplam maliyetleri ve kurulu gücü Simahpp yazılımı ile hesaplanmıştır. Simahpp yazılımına göre, Nehil Çayı havzasında planlanan barajın toplam maliyeti ve kurulu gücü, 41,3x106 US$ ve 25,2 MW olarak elde edilmiştir. Yılda üretebileceği elektrik enerjisi miktarı ise 39,8 GWh olarak belirlenmiştir
 • Altınbilek, D. (2000). “Hydroelectric Develop- ment Plans in Turkey”, DSI, The General, Directorate of State Hydraulic Works of Turkey, (http://www.dsi.gov.tr).
 • Anonim. (1992a). “Grid Commands References, Arc/Info User’s Guide”, Environmental Systems Research Institute (ESRI), Inc., USA.
 • Anonim. (1992b). “Cell-based Modeling with Grid, Arc/Info User’s Guide”, Environ- mental (ESRI), Inc., USA.
 • Anonim. (1987). “Zap Suyu Havzası Master Plan Raporu”, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Gizbili Mühendislik Firması, Ankara.
 • Aronoff, S. (1991). “Geographic Information Systems: A Management Perspective”, WDL Publ., Canada.
 • Asquith, W.H., Roussel M.C., Vrabel, J. (2006). “State wide analysis of the drainage-area ratio method for 34 streamflow percentile ranges in Texas”, U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report 2006– 5286, 34, 1 appendix.
 • Bakış, R., Göncü, S., Gümüşlüoğlu, E. (2012). Zap Suyu Havzası Hidroelektrik Enerji Potansiyelinin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No: AÜBAP 090234, Proje Yürütücüsü: R Bakis), Eskişehir.
 • Bakış, R., Altan, M., Gümüşluoğlu, E., Tuncan, A., Ayday, C., Önsoy, H., Olgun, K. (2008). “Porsuk Havzası Su Potansiyeli- nin Hidroelektrik Enerji Üretimi Yönün- den İncelenmesi”, Eskisehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakül- tesi Dergisi C.XXI, S.2., 125-162.
 • Bakış, R. (2005). “Electricity Generation from Existing Multipurpose Dams in Turkey”, Energy Exploration  Exploitation, Vo- lume 23, Number 6, 495-516.
 • Bayazıt, M., Avcı, I. (1997).“Water Resources of Turkey: Potential, Planning Develop- ment and Management, Water Resources Development, Vol. 13, No. 4, 443-452.
 • DMİ. (2009). Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (wwwdmi.gov.tr).
 • DSİ. (2010, 2009, 2008). Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (dsi.gov.tr).
 • EİE. (2009, 2007). Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE, 2007, eie.gov.tr)
 • EİE. (1996). “Hakkari Barajı ve Hidroelektrik Santrali Yapılabilirlik Raporu”, EİE Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür- lüğü, Proje Dairesi Başkanlığı, 250.
 • EİE (1987a). “Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Zap Suyu Havzası Master Plan Raporu”, Gizbili Mühendislik Fir- ması, Ankara, 251.
 • EİE. (1987b). “Zap Suyu Havzası Master Plan Raporu, Cilt 1 (1-1, 14-6 s.), Cilt 2(15- 1,18-9 s.), Cilt 3 (1-1, 3.2.6 s.), Jeoloji (1- 1, 6-1s.) ”, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Ge- nel Müdürlüğü”, Gizbili Mühendislik Firması, Ankara.
 • Elshorbagy, A.A., Panu, U.S., Simonovic, S.P. (2000). “Group-based estimation of mis- sing hydrological data: I. Approach and general methodology”, Hydrological Sci- ences-Journal-des giques, 45(6), 849-866. Hydrolo- Enerji Haber (http://www.enerjihaber.com/haberdetay) (30 Nisan 2009).
 • Emerson, D.G., Vecchia, A.V., Dahl, A.L. (2005). “Evaluation of Drainage-Area Ra- tio Method Used to Estimate Streamflow for the Red River of the North Basin, North Dakota and Minnesota”, USGS Scientific Investigations Report 2005- 5017, U.S. Geological Survey, Reston, Virginia.
 • Emerson, D.G., Dressler, V.M. (2002). “Historic and unregulated monthly stream flow for selected sites in the Red River of the North Basin in North Dakota, Minnesota, and South Dakota, 1931-99”, U.S. Geolo- gical Survey Water-Resources Investiga- tions Report 02-4095, 271.
 • Erdogdu, E. (2011). An analysis of Turkish hyd- ropower policy, Renewable and Sustai- nable Energy Reviews, 15 (2011) 689– 696.
 • Erkan, C., Mucuk, M., Uysal D. (2010). The Impact of Energy Consumption on Exports: The Turkish Case, Asian Journal of Business Management 2(1): 17-23, 2010.
 • ERSDAC. (2003). “ASTER Reference Guide (Version 1.0)”, Japan.
 • Esri com. “Implementing Inverse Distance Weighted (IDW)”,
 • (http://webhelp. esri.com/ arcgis desk- top/9.3) (15 May 2009).
 • Garbrecht, j. (1999). Martz, L.W., “Digital Ele- vation Model Issues In Water Resources Modelling”, 19th ESRI International User Conference, Environmental Systems Re- search Institute, San Diego, California, July 26-30.
 • Guenthner, R.S., Weigel, J.F., Emerson, D.G. (1990). “Gaged and estimated monthly streamflow during 1931-84 for selected sites in the Red River of the North Basin in North Dakota and Minnesota”, U.S. Geological Survey Water-Resources In- vestigations Report 90-4167, 230.
 • HKG. (2010). Harita Genel Komutanlığı web sayfası (http://www.hgk.mil.tr/).
 • IEA. (2009). Turkey 2009 Review, Energy Po- licy of IEA Countries, Publication of In- ternational (www.iea.org/about/copyright.asp, Prin- ted July 2010), p.108. Agency (IEA)
 • MTA. (2011). Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, “Sayısal jeoloji haritaları”
 • (http://www.mta.gov.tr).
 • NİK. (2010). Nik Sistem Uzaktan Algılama Ürünleri (İstanbulyucel@nik.com.tr).
 • Oğulata, R.T. (2003). Energy sector and wind energy potential in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 7 (2003) 469–484.
 • Önal, E., Yarbay, R.Z. (2010). Türkiye’de Yeni- lenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli ve Geleceği, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96.
 • Pathak, M. (2008). “Application of GIS and Remote Sensing for Hydropower Deve- lopment in Nepal”, Hydro Nepal, Issue No. 3, 1-4.
 • Taşdan F., Karbon Piyasası, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı, Enerji Bülteni, Yıl 1, Sayı 7, Kasım, 2009.
 • TÜİK. (2011, 2010). Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr).
 • Ünalan, G. (2003). Türkiye Enerji Kaynakları- nın Genel Değerlendirmesi, Jeoloji Mü- hendisliği Dergisi, 17-44, 27 (1) 2003.
 • Wiche, G.J., Benson, R.D., Emerson, D.G. (1989). “Streamflow at Selected Gaging Stations on The James River in North Dakota and South Dakota, 1953-82, with a section on climatology”, U.S. Geologi- cal Survey Water-Resources Investigati- ons Report 89-4039, 99.
 • Yanık, B., Avcı, İ. (2005). Bölgesel Debi Sürek- lilik Eğrilerinin Elde Edilmesi, İTÜ Der- gisi /d Mühendislik, Cilt:4, Sayı:5, 19-30.
 • Yorkan A., 2009. Avrupa Birliği’nin Enerji Po- litikası Ve Türkiye’ye Etkileri, Bilge Stra- teji, Cilt 1, Sayı 1, 24-39, Güz 2009.
 • Yüksel, İ. (2008). Hydropower in Turkey for a clean and sustainable energy future, Re- newable and Sustainable Energy Reviews, 12 (2008) 1622–1640.
Birincil Dil en
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Recep BAKIŞ

Yazar: Serdar GÖNCÜ

Yazar: Elif GÜMÜŞLÜOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Ekim 2013

Bibtex @ { aubtda42152, journal = {Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering}, issn = {1302-3160}, eissn = {2146-0205}, address = {}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {14}, pages = {1 - 28}, doi = {}, title = {THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL}, key = {cite}, author = {Bakış, Recep and Göncü, Serdar and Gümüşlüoğlu, Elif} }
APA Bakış, R , Göncü, S , Gümüşlüoğlu, E . (2013). THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering , 14 (1) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3037/42152
MLA Bakış, R , Göncü, S , Gümüşlüoğlu, E . "THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL" . Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 14 (2013 ): 1-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aubtda/issue/3037/42152>
Chicago Bakış, R , Göncü, S , Gümüşlüoğlu, E . "THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 14 (2013 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL AU - Recep Bakış , Serdar Göncü , Elif Gümüşlüoğlu Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 14 IS - 1 SN - 1302-3160-2146-0205 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL %A Recep Bakış , Serdar Göncü , Elif Gümüşlüoğlu %T THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL %D 2013 %J Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering %P 1302-3160-2146-0205 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Bakış, Recep , Göncü, Serdar , Gümüşlüoğlu, Elif . "THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL". Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering 14 / 1 (Ekim 2013): 1-28 .
AMA Bakış R , Göncü S , Gümüşlüoğlu E . THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL. AUBTD-A. 2013; 14(1): 1-28.
Vancouver Bakış R , Göncü S , Gümüşlüoğlu E . THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL. Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering. 2013; 14(1): 1-28.
IEEE R. Bakış , S. Göncü ve E. Gümüşlüoğlu , "THE ANALYSIS OF NEHIL CREEK BASIN AND ITS HYDROELECTRIC ENERGY POTENTIAL", Anadolu University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, c. 14, sayı. 1, ss. 1-28, Eki. 2013