Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 40 - 47, 30.05.2020

Öz

Bağlanma, doğum sonu dönemde ebeveyn ile bebek arasında eşzamanlı olarak ortaya çıkan ve süreklilik gösteren bir süreçtir. Bu süreçte hemşireler aktif rol oynamaktadır. Bu çalışma anne-bebek bağlanmasının erken dönemde geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde hemşirenin rollerine ilişkin bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma 10.03.2019-15.04.2019 tarihleri arasında PubMed, Scholar Google, DergiPark veri tabanlarında ‘bağlanma’,‘bağlılık’,‘anne-bebek bağlanması’, ‘ebeveynlik’ gibi anahtar kelimeler ile tarama yapılarak yürütülmüştür. Veri tabanlarında makaleler bazı kriterler kullanılarak sınırlandırılmıştır. Bu kriterler doğrultusunda; tam metnine ulaşılabilen ve bağlanma kavramına yer verilen araştırmalar çalışma kapsamına alınmıştır. Anne-bebek arasında olumlu ilişki ve etkileşimin başlatılması, bebeklik döneminde temel güven duygusunun gelişmesine ve bebeğin yaşamının ileriki dönemlerinde sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olmaktadır. Anne-bebek bağlanmasının erken dönemde geliştirilmesinde; anne ile bebeğin aynı odada kalması, ten tene temas, göz göze temas, erken dönemde emzirmenin başlatılması, annenin bakıma katılması, dokunma ve sosyal destek uygulamalarından yararlanılabilmektedir. Ebeveynlerin bebeğin doğumu ile birlikte öğrenmesi gereken çok şey olur ve her zaman sosyal destekleri olmayabilir. Bu nedenle hemşirelerin özellikle bebek bakımı konusunda eğitim vermesi ve danışmanlık yapması, annenin eşi ve yakınları tarafından desteklenmesinin sağlanması ebeveynlik rolü kazanmada önemli rol oynamaktadır. Hemşireler bebeğin tepkileri ve bebeğin tepkilerinin anneler için anlamına ilişkin destekleyici, danışmanlık ve eğitici rolde olmalıdırlar. Hemşirelerin bağlanmayı etkileyen faktörleri belirlemesi, uygun girişimleri planlaması ve uygun girişimlerde bulunması önem taşımaktadır.

Kaynakça

 • Ahn HY, Lee J, Shin HJ. (2010). Kangaroo care on premature infant growth and maternal attachmentand post-partum depression in South Korea. Journal of Tropical Pediatrics, 56(5): 342-44
 • Ainsworth MDS, Blehar MC, Waters E, Wall S. (1978). Patterns of attachment: A psyhological study of the strange situation. NJ: Lawrance Erbaum Associates, Hillsdale. Akkoca Y. (2009). Doğum Sonrasında Anne-Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörler. Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Avcı E. (2013) Annelerin Anne Sütü İle İlgili Sağlık Okuryazarlık Düzeylerini Değerlendirme Aracı Geliştirme, Sağlık Okuryazarlık Düzeylerini ve Etkileyen Faktörleri Saptama. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bocar DL, Moore K. (1987). Acquiring the parental role: A therotical perspective. Lactation Consultant Series. IL: La league Internatiol, Franklin Park. Bowlby J. (1969). Attachment and loss:Attachment. Basic Books, New York.
 • Bowly J. (1973). Attachment and loss. Basic Books, New York. Bowlby J. (1979). Separation anxiety. International Journal of Psycho-Analysis.
 • Bryanton J, Beck CT. (2010). Postnatal parental education for optimizing infant general health and parentinfant relationships.Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No:CD004068. DOI: 10.1002/14651858. CD004068.pub3.
 • Campbell SBA, Taylor PM. (1979). Bonding and attachment: Theoretical issues. Seminars in Perinatology,3: 3-13.
 • Cangöl E, Şahin N. (2014) Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzirme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45: 100- 105.
 • Cho ES, Kim SJ, Kwon MS, Cho H, Kim EH, Jun EM, Lee S. (2016). The effects of kangaroo care in the neonatal intensive care unit on the physiological functions of preterm infants, maternal–infant attachment, and maternal stres. Journal of Pediatric Nursing, 31(4): 430-438.
 • Cranley M. (1981). Roots of attachment: The relationship of parents with their unborn. In Lederman RP and Raff BS. (ed.), Perinatal parental behavior: Nursing research and applications for newborn health, Birth Defects Original Series, 17(6): 59-75.
 • Cropley C. (1986). Assessment of mothering behaviors. In Johnson SH. (ed.), Nursing assessment and strategies for the family at risk: High-risk parenting, 22-24, JB. Lippincott, Philadelphia.
 • Çetinkaya E, Ertem G. (2017). Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(2): 167-175.
 • Dayan G. (2019). Postpartum Depresyonda Maternal Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Eriş BA. (2007). Ergen Annelerde Ebeveynlik Yeterliliğinin Arttırılmasında İlişkisel-Gelişimsel Yaklaşım Modelinin Uygulanması. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Harrison L. (1997). Maternal Newborn Nursing: Theory and Practice. In Zwelling E, Nicholas FH. (ed.), 1245-1270, WB. Saunders Co, Philadelphia.
 • Hergüner S, Çiçek E, Annagür A, Hergüner A, Örs R. (2014). Doğum Şeklinin Doğum Sonrası Depresyon, Algılanan Sosyal Destek ve Maternal Bağlanma İle İlişkisi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27: 15-20.
 • Kayacı M. (2008). Maternal Bağlanmayı Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa. Klaus MH, Kennel JH. (1982). Parent-infant bonding. St.Louis: CV, Mosby.
 • Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. (2013). Yenidoğanın Anne ve Baba Bağlanma Süreci. STED Dergisi, 226: 239-245.
 • Mercer RT. (2006). Nursing Support of The Process of Becoming A Mother. The Association of Women’s Health Obstetric and Neonatal Nurses Jogn, 5: 649-651.
 • Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. (2010). Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1: 71-76.
 • Miller T. (2010). Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler. İletişim Yayıncılık, İstanbul.
 • Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. (2012). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5): CD003519.
 • Okanlı A, Tortumluoğlu G, Kırpınar İ. (2003). Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4: 98-105.
 • Onbaşı Ş. (2009) Doğum Öncesinde Anne Adaylarına Verilen Anne Sütü ve Emzirme Eğitiminin Emzirme Oranına ve Süresine Etkisi. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Özmert EN. (2006). Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi- III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49(3): 256-273.
 • Rubin R. (1977). Binding-in in the postpartum period. Maternal Child Nursing Journal, 6(2): 67-75.
 • Şen S. (2007). Anneanne–Anne–Bebek Bağlanmasının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Tahta T, Türker Küçükyılmaz E. (2019). Gebelikte Romatoid Artrit ve Hemşirelik Bakımı. Eurasian Journal of Health Sciences, 2(2): 56-64.
 • Taşkın L. (2015). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13th Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. Tetik B. (2016) Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler. Ankara Med J, (16): 115-118.
 • Tulman LJ. (1981). Theories of maternal attachment.Advences in Nursing Science, 3(4):7-14.
 • Uçan S. (2016) Ebeveynlere Verilen Emzirme Eğitiminin emzirme Sürecine, Kültürel Davranışlara ve Ebeveyn-Bebek Bağlanmasına Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Yıldız D. (2008). Doğum Sonrası Dönemde Annelerin Bebek Bakımı Konusunda Danışmanlık Gereksinimleri ve Yaklaşımlar. Gülhane Tıp Dergisi, 50(4):294-298.
 • Yılmaz C, Taşpınar A. (2017) Doğum Sonrası Erken Dönemde Ebeveynlere Verilen Emzirme Eğitiminin Bebeklerin İlk Altı Ay Anne Sütü Alma Durumuna Etkisi. GÜSBD, 6(3): 25-34.

Healthy Parent – Infant Bonding

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 40 - 47, 30.05.2020

Öz

Attachment is a continuing process that occurs simultaneously between the parent and the baby in the postpartum period. Nurses play an active role in this process. This study aims to provide information regarding the roles of the nurses in terms of the development and continuation of the bonding between the mother and the infant in the early stages of pregnancy. This study was conducted through PubMed, Scholar Google, DergiPark various databases using keywords such as ‘bonding’, ‘attachment’, ‘bonding of mother and infant’, ‘parenting’, between the dates 10.03.2019 - 15.04.2019. In databases, articles are limited using some criteria. In line with these criteria; The researches, in which the full text can be reached and the concept of attachment, are included in the study. The initiation of the positive relationship and interaction between the mother and the infant helps with the development of basic trust and establishment of healthy relationships in the later stages of infant’s life. In the early development of mother-infant bonding;mother and infant staying in the same room, skin to skin contact, eye to eye contact, the initiation of the lactation in the early stages, mother’s participation in caring for the baby, touching and social support practices can be used. Parents have a lot to learn with the birth of the baby, and they may not always have social support. For this reason, it is important for nurses to provide education and counseling especially on baby care and to ensure that the mother is supported by her husband and relatives play a role in parenting. Nurses should be in a supportive, consultative and educatory role regarding the infant’s reactions and the meaning of these reactions for their mothers. Nurses’ determination of the factors affecting bonding, planning of the appropriate approaches and application of these approaches are of great importance.

Kaynakça

 • Ahn HY, Lee J, Shin HJ. (2010). Kangaroo care on premature infant growth and maternal attachmentand post-partum depression in South Korea. Journal of Tropical Pediatrics, 56(5): 342-44
 • Ainsworth MDS, Blehar MC, Waters E, Wall S. (1978). Patterns of attachment: A psyhological study of the strange situation. NJ: Lawrance Erbaum Associates, Hillsdale. Akkoca Y. (2009). Doğum Sonrasında Anne-Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörler. Uzmanlık Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Avcı E. (2013) Annelerin Anne Sütü İle İlgili Sağlık Okuryazarlık Düzeylerini Değerlendirme Aracı Geliştirme, Sağlık Okuryazarlık Düzeylerini ve Etkileyen Faktörleri Saptama. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bocar DL, Moore K. (1987). Acquiring the parental role: A therotical perspective. Lactation Consultant Series. IL: La league Internatiol, Franklin Park. Bowlby J. (1969). Attachment and loss:Attachment. Basic Books, New York.
 • Bowly J. (1973). Attachment and loss. Basic Books, New York. Bowlby J. (1979). Separation anxiety. International Journal of Psycho-Analysis.
 • Bryanton J, Beck CT. (2010). Postnatal parental education for optimizing infant general health and parentinfant relationships.Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Art. No:CD004068. DOI: 10.1002/14651858. CD004068.pub3.
 • Campbell SBA, Taylor PM. (1979). Bonding and attachment: Theoretical issues. Seminars in Perinatology,3: 3-13.
 • Cangöl E, Şahin N. (2014) Emzirmeyi Etkileyen Faktörler ve Emzirme Danışmanlığı. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 45: 100- 105.
 • Cho ES, Kim SJ, Kwon MS, Cho H, Kim EH, Jun EM, Lee S. (2016). The effects of kangaroo care in the neonatal intensive care unit on the physiological functions of preterm infants, maternal–infant attachment, and maternal stres. Journal of Pediatric Nursing, 31(4): 430-438.
 • Cranley M. (1981). Roots of attachment: The relationship of parents with their unborn. In Lederman RP and Raff BS. (ed.), Perinatal parental behavior: Nursing research and applications for newborn health, Birth Defects Original Series, 17(6): 59-75.
 • Cropley C. (1986). Assessment of mothering behaviors. In Johnson SH. (ed.), Nursing assessment and strategies for the family at risk: High-risk parenting, 22-24, JB. Lippincott, Philadelphia.
 • Çetinkaya E, Ertem G. (2017). Ten Tene Temasın Anne-Preterm Bebek Üzerine Etkileri: Sistematik İnceleme. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(2): 167-175.
 • Dayan G. (2019). Postpartum Depresyonda Maternal Bağlanma ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa.
 • Eriş BA. (2007). Ergen Annelerde Ebeveynlik Yeterliliğinin Arttırılmasında İlişkisel-Gelişimsel Yaklaşım Modelinin Uygulanması. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Harrison L. (1997). Maternal Newborn Nursing: Theory and Practice. In Zwelling E, Nicholas FH. (ed.), 1245-1270, WB. Saunders Co, Philadelphia.
 • Hergüner S, Çiçek E, Annagür A, Hergüner A, Örs R. (2014). Doğum Şeklinin Doğum Sonrası Depresyon, Algılanan Sosyal Destek ve Maternal Bağlanma İle İlişkisi. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27: 15-20.
 • Kayacı M. (2008). Maternal Bağlanmayı Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa. Klaus MH, Kennel JH. (1982). Parent-infant bonding. St.Louis: CV, Mosby.
 • Köse D, Çınar N, Altınkaynak S. (2013). Yenidoğanın Anne ve Baba Bağlanma Süreci. STED Dergisi, 226: 239-245.
 • Mercer RT. (2006). Nursing Support of The Process of Becoming A Mother. The Association of Women’s Health Obstetric and Neonatal Nurses Jogn, 5: 649-651.
 • Mermer G, Bilge A, Yücel U, Çeber E. (2010). Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1: 71-76.
 • Miller T. (2010). Annelik Duygusu: Mitler ve Deneyimler. İletişim Yayıncılık, İstanbul.
 • Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. (2012). Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5): CD003519.
 • Okanlı A, Tortumluoğlu G, Kırpınar İ. (2003). Gebe Kadınların Ailelerinden Algıladıkları Sosyal Destek İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4: 98-105.
 • Onbaşı Ş. (2009) Doğum Öncesinde Anne Adaylarına Verilen Anne Sütü ve Emzirme Eğitiminin Emzirme Oranına ve Süresine Etkisi. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Özmert EN. (2006). Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi- III: Aile. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 49(3): 256-273.
 • Rubin R. (1977). Binding-in in the postpartum period. Maternal Child Nursing Journal, 6(2): 67-75.
 • Şen S. (2007). Anneanne–Anne–Bebek Bağlanmasının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Tahta T, Türker Küçükyılmaz E. (2019). Gebelikte Romatoid Artrit ve Hemşirelik Bakımı. Eurasian Journal of Health Sciences, 2(2): 56-64.
 • Taşkın L. (2015). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 13th Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara. Tetik B. (2016) Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığında Güncel Bilgiler. Ankara Med J, (16): 115-118.
 • Tulman LJ. (1981). Theories of maternal attachment.Advences in Nursing Science, 3(4):7-14.
 • Uçan S. (2016) Ebeveynlere Verilen Emzirme Eğitiminin emzirme Sürecine, Kültürel Davranışlara ve Ebeveyn-Bebek Bağlanmasına Etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya. Yıldız D. (2008). Doğum Sonrası Dönemde Annelerin Bebek Bakımı Konusunda Danışmanlık Gereksinimleri ve Yaklaşımlar. Gülhane Tıp Dergisi, 50(4):294-298.
 • Yılmaz C, Taşpınar A. (2017) Doğum Sonrası Erken Dönemde Ebeveynlere Verilen Emzirme Eğitiminin Bebeklerin İlk Altı Ay Anne Sütü Alma Durumuna Etkisi. GÜSBD, 6(3): 25-34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu ÇALIK BAĞRIYANIK (Sorumlu Yazar)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
0000-0002-2821-5738
Türkiye


Dilek YILDIZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0001-8757-4493
Türkiye


Berna EREN FİDANCI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
0000-0003-0157-6100
Türkiye


Aylin PEKYİĞİT
Çankırı Karatekin Üniversitesi
0000-0003-2923-4452
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2020
Başvuru Tarihi 30 Ocak 2020
Kabul Tarihi 23 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyasbd682022, journal = {Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2651-3501}, address = {Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 18200 Çankırı}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {40 - 47}, doi = {}, title = {Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması}, key = {cite}, author = {Çalık Bağrıyanık, Burcu and Yıldız, Dilek and Eren Fidancı, Berna and Pekyiğit, Aylin} }
APA Çalık Bağrıyanık, B. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. & Pekyiğit, A. (2020). Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (2) , 40-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/54648/682022
MLA Çalık Bağrıyanık, B. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Pekyiğit, A. "Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması" . Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 40-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyasbd/issue/54648/682022>
Chicago Çalık Bağrıyanık, B. , Yıldız, D. , Eren Fidancı, B. , Pekyiğit, A. "Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (2020 ): 40-47
RIS TY - JOUR T1 - Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması AU - Burcu Çalık Bağrıyanık , Dilek Yıldız , Berna Eren Fidancı , Aylin Pekyiğit Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 47 VL - 3 IS - 2 SN - -2651-3501 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması %A Burcu Çalık Bağrıyanık , Dilek Yıldız , Berna Eren Fidancı , Aylin Pekyiğit %T Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması %D 2020 %J Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2651-3501 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Çalık Bağrıyanık, Burcu , Yıldız, Dilek , Eren Fidancı, Berna , Pekyiğit, Aylin . "Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması". Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 3 / 2 (Mayıs 2020): 40-47 .
AMA Çalık Bağrıyanık B. , Yıldız D. , Eren Fidancı B. , Pekyiğit A. Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması. AvrasyaSBD. 2020; 3(2): 40-47.
Vancouver Çalık Bağrıyanık B. , Yıldız D. , Eren Fidancı B. , Pekyiğit A. Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; 3(2): 40-47.
IEEE B. Çalık Bağrıyanık , D. Yıldız , B. Eren Fidancı ve A. Pekyiğit , "Sağlıklı Ebeveyn- Bebek Bağlanması", Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 40-47, May. 2020