Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 52 - 60 2019-08-31

Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi
The Relationship Between Internet Addiction and Sociodemographic Characteristics in Pre-Clinical Students of Medical Faculty

Ahmet Erim Erdoğan [1] , Alperi Orhon [2] , Benazir Farhadi [3] , Abdülkerim Horat [4] , Ahmet Melih Özgül [5] , Ethem Burak Özkan [6] , Serhat Saygın [7] , Fürüzan Köktürk [8]


Amaç: Bu çalışmada, çağımızın büyük problemlerinden biri olan internet bağımlılığının, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik öncesi öğrencilerinin hayatında ne ölçüde yer tuttuğunun belirlenmesi ve bu durumun sosyodemografik özellikler ile olan ilişkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırmada, Dönem I, II ve III. sınıflarında okuyan toplam 558 öğrenci araştırma evrenini oluşturmuştur. Anket formunda sosyodemografik özellikler, aile ile ilişkilere ve internet kullanımına yönelik soruların yanı sıra internet bağımlılığını belirlemek için 30 sorudan oluşan İnternet Bağımlılığı Ölçeği kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya Dönem I’den 152 (%34.7), Dönem II’den 148 (%33.8), Dönem III’ten 138 (%31.5) olmak üzere toplam 438 (%78.4) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların % 55.2’si (n=239) kadın, %44.8’i (n=194) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. İnternet bağımlılığı ölçeği de uygulanan öğrencilerin %24.0’ü internet bağımlısı olarak bulunmuştur. Bağımlı olan (n=105) ve olmayan grupta (n=333) sadece sınıf tekrarı yapma durumu ve aile ile görüşme şekli bakımından fark anlamlı bulunmuşken (sırasıyla p=0.029 ve p=0.019), diğer sosyodemografik özellikler bakımından gruplar birbirlerine benzer bulunmuştur. 

Sonuç: Tıp fakültesi klinik öncesi öğrencileri arasında %24 oranında saptadığımız internet bağımlılığı dikkat edilmesi gereken önemli bir problem olarak göze çarpmaktadır.

Aim: In this study, it is aimed to determine the extent of internet addiction, which is one of the major problems of our age, in the life of pre-clinical students of Bülent Ecevit University Faculty of Medicine and to investigate the relationship between this situation and sociodemographic characteristics. 

Material and Methods: In this study, a total of 558 students studying in 1st, 2nd and 3rd grades formed the research population. In the questionnaire form, 30 questions were used to determine the internet addiction as well as sociodemographic characteristics, family relations and internet use questions. 

Results: A total of 438 students (78.4%), 152 (34.7%) from first grade, 148 (33.8%) from second grade, 138 (31.5%) from third grade participated in the study. 55.2% (n=239) of the participants were female and 44.8% (n=194) were male students. 24.0% of the students who applied internet addiction scale were found to be internet addicts. In the dependent (n=105) and non-dependent group (n=333), the difference was found to be significant only in terms of repetition and the way of interviewing with the family (p=0.029 and p=0.019, respectively). 

Conclusion: Among the pre-clinical students of the medical faculty, internet addiction, which we found at a rate of 24%, is an important problem that needs attention.

 • 1. Öztürk Ö, Odabaşıoğlu G, Eraslan D, Genç Y, Kalyoncu ÖA. İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi. Bağımlılık Dergisi 2007; 8:36-41.
 • 2. Gültutan Ş. İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin internet kullanma alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı Eğitim Psikolojisi Programı, Ankara, 2007.
 • 3. Young KS. Internet addiction. Am Behav Sci. 2004; 48:402-441.
 • 4. Nalwa, K., Anand, A. Internet Addiction in Students. A Cause of Concern, Cyber Psychology and Behaviour, 2003; 6(6): 653-656.
 • 5. Balcı Ş., Gülnar B. Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Bağımlılığı Ve İnternet Bağımlılarının Profili. Selçuk İletişim, 2009; 6(1):5-22
 • 6. Kayrı M, Günüç S. İnternet Bağımlılık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2009; 42(1):157-175.
 • 7. Gökalp K, Gökalp S. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı. Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi. 2018; 12:91-102.
 • 8. Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of pathological internet use among university students and corre-lations with self-esteem, the general health questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychol Behav 2005;8:562-573.
 • 9. Young KS. Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. Paper presented at:104th Annual Meeting of the American Psychological Association; 10 Ağustos 1996; Toronto, Canada.
 • 10. Ergin A, Uzun SU, Bozkurt Aİ. Tıp fakültesi öğrencilerinde internet bağımlılığı sıklığı ve etkileyen etmenler. Pamukkale Tıp Dergisi, 2013; 6(3):134-142.
 • 11. Aslan E, Yazıcı A. Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Sosyodemografik Faktörler. Klinik Psikiyatri, 2016; 19:109-117.
 • 12. Pektaş İ, Mayda AS. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler. Sakarya Tıp Dergisi, 2018; 8(1):52-62.
 • 13. Turan RT. Başkent Üniversitesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Sıklığı ve İlişkili Faktörler. Uzmanlık Tezi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. 2015, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8355-8592
Yazar: Ahmet Erim Erdoğan

Orcid: 0000-0003-3563-5017
Yazar: Alperi Orhon

Orcid: 0000-0003-4574-791X
Yazar: Benazir Farhadi

Orcid: 0000-0002-1525-5327
Yazar: Abdülkerim Horat

Orcid: 0000-0002-7385-4686
Yazar: Ahmet Melih Özgül

Orcid: 0000-0002-5908-3280
Yazar: Ethem Burak Özkan

Orcid: 0000-0003-3995-2132
Yazar: Serhat Saygın

Orcid: 0000-0002-2580-7770
Yazar: Fürüzan Köktürk (Sorumlu Yazar)
Kurum: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { baktipd612628, journal = {Batı Karadeniz Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-0602}, address = {Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı İbn-i Sina Kampüsü 67600 Esenköy/Kozlu ZONGULDAK}, publisher = {Bülent Ecevit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {52 - 60}, doi = {}, title = {Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Ahmet Erim and Orhon, Alperi and Farhadi, Benazir and Horat, Abdülkerim and Özgül, Ahmet Melih and Özkan, Ethem Burak and Saygın, Serhat and Köktürk, Fürüzan} }
APA Erdoğan, A , Orhon, A , Farhadi, B , Horat, A , Özgül, A , Özkan, E , Saygın, S , Köktürk, F . (2019). Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi , 3 (2) , 52-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd/issue/48419/612628
MLA Erdoğan, A , Orhon, A , Farhadi, B , Horat, A , Özgül, A , Özkan, E , Saygın, S , Köktürk, F . "Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 (2019 ): 52-60 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baktipd/issue/48419/612628>
Chicago Erdoğan, A , Orhon, A , Farhadi, B , Horat, A , Özgül, A , Özkan, E , Saygın, S , Köktürk, F . "Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 (2019 ): 52-60
RIS TY - JOUR T1 - Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi AU - Ahmet Erim Erdoğan , Alperi Orhon , Benazir Farhadi , Abdülkerim Horat , Ahmet Melih Özgül , Ethem Burak Özkan , Serhat Saygın , Fürüzan Köktürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Batı Karadeniz Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 60 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-0602 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Batı Karadeniz Tıp Dergisi Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi %A Ahmet Erim Erdoğan , Alperi Orhon , Benazir Farhadi , Abdülkerim Horat , Ahmet Melih Özgül , Ethem Burak Özkan , Serhat Saygın , Fürüzan Köktürk %T Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi %D 2019 %J Batı Karadeniz Tıp Dergisi %P -2587-0602 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Erdoğan, Ahmet Erim , Orhon, Alperi , Farhadi, Benazir , Horat, Abdülkerim , Özgül, Ahmet Melih , Özkan, Ethem Burak , Saygın, Serhat , Köktürk, Fürüzan . "Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi". Batı Karadeniz Tıp Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2019): 52-60 .
AMA Erdoğan A , Orhon A , Farhadi B , Horat A , Özgül A , Özkan E , Saygın S , Köktürk F . Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2019; 3(2): 52-60.
Vancouver Erdoğan A , Orhon A , Farhadi B , Horat A , Özgül A , Özkan E , Saygın S , Köktürk F . Tıp Fakültesi Klinik Öncesi Öğrencilerde İnternet Bağımlılığının Sosyodemografik Özellikler İle İlişkisi. Batı Karadeniz Tıp Dergisi. 2019; 3(2): 60-52.