Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 354 - 367 2019-11-30

Faydalı Ömrü Sona Eren Maddi Duran Varlık Amortismanının Mamul Maliyetine Yansıtılması

Harun ÖĞÜNÇ [1]


Vergi mevzuatına göre oluşturulan veriler, mamul maliyetini belirleme sürecinde yetersiz kalabilmekte ve yanıltıcı olabilmektedir. İşletmenin gelişim durumunun ortaya koyulabilmesi için sonuçların karşılaştırılabilir olmasının yanında bunun devamlılığı da gerekmektedir. Dolayısıyla mevcut amortisman ayırma işlemi, faydalı ömür ile sınırlı olduğu için sürekli bir şekilde karşılaştırmaya uygun değildir. Ayrıca maddi duran varlığın kayıtlı değeri de yıllar içinde karşılaştırılabilir olma özelliğini kaybedebilmekte ve bu nedenle sürekli olarak değerleme yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada maddi duran varlıklarla ilgili kayıtlı değerin enflasyon endeksi dikkate alınarak güncellenebilmesi ve faydalı ömür ile sınırlı kalmadan, maddi duran varlık faal olduğu sürece amortisman giderinin mamul maliyetine yansıtılabilmesi amaçlanmıştır.

Amortisman, Üretici Fiyat Endeksi, Maliyet
  • Canbaş, S., Doğukanlı, H. ve Düzakın, H. (2004). “Tobin Q Oranı ve Günümüzde İşletme Kararları Açısından Önemi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2): 57-74.
  • Clinton, B.D. ve Webber, S.A. (2004). "RCA at Clopay”, Strategic Finance, October: 21-26.
  • Dinç, E. ve Atabay, E. (2018). “Türkiye’deki Yasal Düzenlemelere Göre Amortisman Uygulamaları ve Vergi Etkisine Yönelik Değerlendirme”, Journal of Acccounting, Finance and Auditing Studies, 4 (2): 67-91.
  • Erdoğan, M. (2006). “Farklı Faydalı Ömürlere Sahip Olan Maddi Varlıkların Bileşenlerinin Amortismanı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (29): 118-128
  • Fidan, H. (2017). “Amortisman Ömrünü (Faydalı Ömrü) Tamamlamış, Amortismana Tabi Tarımsal Varlıklarda Amortisman”, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 3 (2): 70-82.
  • Kaya, U. ve Atasel, O.Y. (2017). “Türkiye Muhasebe Standartları ile Vergi Usul Kanunu Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının Karşılaştırılması: Literatürdeki Farklılıklar Üzerinde Bir Değerlendirme”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5 (4): 137-155.
  • Kırlıoğlu, H. ve Bağdat, A. (2016). “Maddi Duran Varlıklar Standardı ve Muhasebeleştirilmesi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı: 615-627.
  • Önder, R. ve Küçükkaya, M. (2019). “Özel Bir Amortisman Uygulama Yöntemi”, Mali Çözüm, 29 (152): 77-90.
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo. do?istab_id=2104 (11.06.2019).
  • Vergi Usul Kanunu (VUK). www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4. 213.pdf, (01.07.2019).
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7349-0739
Yazar: Harun ÖĞÜNÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 28 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

APA ÖĞÜNÇ, H . (2019). Faydalı Ömrü Sona Eren Maddi Duran Varlık Amortismanının Mamul Maliyetine Yansıtılması. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (20) , 354-367 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/50408/632264