PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTSİZLİK KONUSUNDAKİ BİLGİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 130 - 153, 01.06.2015

Öz

Kaynakça

 • Alkan, H.,Bukova G., E., (2005). Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 221-236.
 • Altun, M. & Yılmaz, A. (2008). Lise öğrencilerinin tam değer fonksiyonu bilgisini oluşturma süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 237-271.
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanındaki Kavramların Gerçekçi Matematik Eğitimi ve Yapılandırmacılık Kuramına Göre Bilgi Oluşturma Sürecinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Baki, A., Güven, B. ve Karataş, İ. (2002, Eylül). Dinamik geometri yazılımı cabri ile keşfederek öğrenme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Biederman, I. (1987). Recognition-by-Components: A Theory of Human Image Understanding, Psychological Review, 94 (2), 115-147.
 • Bikner –Ahsbahs, A. (2004). Towards the emergence of constructing mathematical meanings. In Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 119- 126.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon.
 • Denzin, K. & Lincoln S. (2000). The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd Ed.). SAGE.
 • Dost, Ş., Sağlam, Y., ve Uğur, A., A. (2011). Üniversitede Matematik Öğretiminde Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Kullanımı: Bir Öğretim Deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40: 140-151.
 • Dreyfus, T. and Tsamir, P.: 2004, ‘Ben’s consolidation of knowledge sructures about infinite sets’, Journal of Mathematical Behavior, 23, 271-300.
 • Dreyfus, T. (2007) Processes of Abstraction in Context the Nested Epistemic Actions Model, Web üzerinde: http://escalate.org.il/construction_ knowledge/papers/dreyfus.pdf, 20.10.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Dubinsky, E., McDonald, M. (2001). APOS: A Constructivist Theory of Learning in Undergraduate Mathematics Education Research. In D. Hilton et.(Eds.) The teaching and learning of mathematics at University level: An ICMI Study, Kluwer Academic Publishers, 273-280.
 • Hershkowitz, R., Schwarz, B.B., & Dreyfus, T. (2001). Abstraction in Context: Epistemic Actions. Journal for Research in Mathematics Education, 32(2): 195- 222.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches (2nd Ed.). Pearson Education.
 • Lee, F. (2002). Diagnosing Students’ Algebra Errors on the Web. Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE’02).
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-basedinquiry (7th Edition). London: Pearson.
 • Merriam, B., S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education (2nd Ed.). Jossey-Bass: San Fransisco.
 • Miles, B., M & Huberman, M., A. (2004). Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook. (2nd ed.). SAGE publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2014). Ortaokul Matematik Dersi 8. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: http://ttkb. meb.gov.tr.
 • Ozmantar, M. & Roper, T. (2004). Mathematical Abstraction Through Scaffolding. PME 28, 3, 481-488.
 • Ozmantar, M. & Monaghan, J. (2007). A Dialectical Approach to theFormation of Mathematical Abstraction. Mathematics Education Research Journal, 19 (2), 89-112.
 • Schwarz, B.,Dreyfus, T.,Hadas, N. & Hershkowitz, R. 2004. “Teacher Guidance of Knowledge Construction”, Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, eds. M. J. Hoines - A.B. Fuglesad, Bergen University College, Norway, 4, 169- 176.
 • Sezgin Memnun, D. (2011). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Analitik Geometri’nin Koordinat Sistemi ve Doğru Denklemi Kavramlarını Oluşturması Süreçlerinin Araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Şandır, H., Ubuz, B. & Argün, Z. (2008). 9. Sınıf Öğrencilerinin Aritmatik İşlemler, Sıralama, Denklem ve Eşitsizlik Çözümlerindeki Hataları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 274-281.
 • Tsamir, P. & Bazzini, L. (2004). Consistencies and inconsistencies in students’ solutions to algebraic ‘single-value’ inequalities. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 35(6), 793– 812.
 • Tsamir, P. & Dreyfus, T. (2002). Comparing infinite sets- A Process of Abstraction: The case of Ben. Journal of Mathematical Behaviour, 21, 1-23.
 • Tural, H. (2005). “İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E. (2008). An Investigation of the Components Affecting Knowledge Construction Processes of Students with Differing Mathematical Power. Eurasian Journal of Educational Research, 31, 151-169.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yılmaz, R. (2011). Matematiksel Soyutlama ve Genelleme Süreçlerinde Görselleştirme ve Rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yin, R., K. (2003). Case Study Research, Designs and Methods (3rd Ed.). California:Sage Publications.
 • Yin, R., K. (2011). Oualitative Research from Start to Finish, A Division of Guilford Publications, New York.

ORTAOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTSİZLİK KONUSUNDAKİ BİLGİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 130 - 153, 01.06.2015

Öz

Bu araştırma, ortaokul 4. sınıf öğrencilerinin ‘Eşitsizlik’ konusunda bilgi oluşturma/soyutlama süreçlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum il merkezinde bir devlet ortaokuluna devam etmekte olan 3 ortaokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin başarı durumları düşük, orta ve yüksek olarak farklılık göstermektedir. Araştırmaya veri sağlayan araçlar, öğrencileri düşündürmeye teşvik eden iki matematik probleminin yer aldığı çalışma kağıtları, görüşme kayıtları ve yapılandırılmamış gözlem notlarıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici durum çalışması özelliğindedir. Veriler betimsel analiz yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen veriler, matematik başarısı ne olursa olsun öğrencilerin tanıyabildikleri bilgileri kullanabildiğini ve yeni bilgileri, eski bilgileri kullanabildikleri ölçüde oluşturabildiğini göstermektedir. Araştırma sonuçları, yeni bir kavramın oluşturulmasının, ancak ön şart niteliğinde olan kavramların içselleştirilmesi ile mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. Ayrıca bu araştırma da, tanıma eyleminin matematiksel bilgi oluşturma sürecinin temel yapı taşı olduğunu kanıtlar nitelikte sonuçlar elde edilmiştir

Kaynakça

 • Alkan, H.,Bukova G., E., (2005). Öğretmen Adaylarında Matematiksel Düşünmenin Gelişimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (3), 221-236.
 • Altun, M. & Yılmaz, A. (2008). Lise öğrencilerinin tam değer fonksiyonu bilgisini oluşturma süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 237-271.
 • Akkaya, R. (2010). Olasılık ve İstatistik Öğrenme Alanındaki Kavramların Gerçekçi Matematik Eğitimi ve Yapılandırmacılık Kuramına Göre Bilgi Oluşturma Sürecinin İncelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Baki, A., Güven, B. ve Karataş, İ. (2002, Eylül). Dinamik geometri yazılımı cabri ile keşfederek öğrenme. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Biederman, I. (1987). Recognition-by-Components: A Theory of Human Image Understanding, Psychological Review, 94 (2), 115-147.
 • Bikner –Ahsbahs, A. (2004). Towards the emergence of constructing mathematical meanings. In Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2, 119- 126.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (5. Baskı). Trabzon.
 • Denzin, K. & Lincoln S. (2000). The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd Ed.). SAGE.
 • Dost, Ş., Sağlam, Y., ve Uğur, A., A. (2011). Üniversitede Matematik Öğretiminde Bilgisayar Cebiri Sistemlerinin Kullanımı: Bir Öğretim Deneyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 40: 140-151.
 • Dreyfus, T. and Tsamir, P.: 2004, ‘Ben’s consolidation of knowledge sructures about infinite sets’, Journal of Mathematical Behavior, 23, 271-300.
 • Dreyfus, T. (2007) Processes of Abstraction in Context the Nested Epistemic Actions Model, Web üzerinde: http://escalate.org.il/construction_ knowledge/papers/dreyfus.pdf, 20.10.2014 tarihinde alınmıştır.
 • Dubinsky, E., McDonald, M. (2001). APOS: A Constructivist Theory of Learning in Undergraduate Mathematics Education Research. In D. Hilton et.(Eds.) The teaching and learning of mathematics at University level: An ICMI Study, Kluwer Academic Publishers, 273-280.
 • Hershkowitz, R., Schwarz, B.B., & Dreyfus, T. (2001). Abstraction in Context: Epistemic Actions. Journal for Research in Mathematics Education, 32(2): 195- 222.
 • Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative and Mixed Approaches (2nd Ed.). Pearson Education.
 • Lee, F. (2002). Diagnosing Students’ Algebra Errors on the Web. Proceedings of the International Conference on Computers in Education (ICCE’02).
 • McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-basedinquiry (7th Edition). London: Pearson.
 • Merriam, B., S. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education (2nd Ed.). Jossey-Bass: San Fransisco.
 • Miles, B., M & Huberman, M., A. (2004). Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook. (2nd ed.). SAGE publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2014). Ortaokul Matematik Dersi 8. Sınıf Öğretim Programı. Ankara: http://ttkb. meb.gov.tr.
 • Ozmantar, M. & Roper, T. (2004). Mathematical Abstraction Through Scaffolding. PME 28, 3, 481-488.
 • Ozmantar, M. & Monaghan, J. (2007). A Dialectical Approach to theFormation of Mathematical Abstraction. Mathematics Education Research Journal, 19 (2), 89-112.
 • Schwarz, B.,Dreyfus, T.,Hadas, N. & Hershkowitz, R. 2004. “Teacher Guidance of Knowledge Construction”, Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, eds. M. J. Hoines - A.B. Fuglesad, Bergen University College, Norway, 4, 169- 176.
 • Sezgin Memnun, D. (2011). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Analitik Geometri’nin Koordinat Sistemi ve Doğru Denklemi Kavramlarını Oluşturması Süreçlerinin Araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Şandır, H., Ubuz, B. & Argün, Z. (2008). 9. Sınıf Öğrencilerinin Aritmatik İşlemler, Sıralama, Denklem ve Eşitsizlik Çözümlerindeki Hataları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 274-281.
 • Tsamir, P. & Bazzini, L. (2004). Consistencies and inconsistencies in students’ solutions to algebraic ‘single-value’ inequalities. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 35(6), 793– 812.
 • Tsamir, P. & Dreyfus, T. (2002). Comparing infinite sets- A Process of Abstraction: The case of Ben. Journal of Mathematical Behaviour, 21, 1-23.
 • Tural, H. (2005). “İlköğretim matematik öğretiminde oyun ve etkinliklerle öğretimin erişi ve tutuma etkisi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Yeşildere, S. & Türnüklü, E. (2008). An Investigation of the Components Affecting Knowledge Construction Processes of Students with Differing Mathematical Power. Eurasian Journal of Educational Research, 31, 151-169.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: SeçkinYayıncılık.
 • Yılmaz, R. (2011). Matematiksel Soyutlama ve Genelleme Süreçlerinde Görselleştirme ve Rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Yin, R., K. (2003). Case Study Research, Designs and Methods (3rd Ed.). California:Sage Publications.
 • Yin, R., K. (2011). Oualitative Research from Start to Finish, A Division of Guilford Publications, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdullah KAPLAN Bu kişi benim


Elif AÇIL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kaplan, A. & Açıl, E. (2015). ORTAOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EŞİTSİZLİK KONUSUNDAKİ BİLGİ OLUŞTURMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 130-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15928/167509