PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BEŞİNCİ SINIF KESİRLER KONUSUNUN ÖĞRETİM SÜRECİNİN MATEMATİKSEL MODELLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 180 - 204, 01.06.2015

Öz

Kaynakça

 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., ve Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-34.
 • Bayazit, İ., Aksoy, Y., ve Kırnap, S. M (2011). Öğretmenlerin matematiksel modelleri anlama ve model oluşturma yeterlilikleri. e-journal of New World Sciences Academy, 6 (4), 1C0456.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8. Sınıflar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bingölbali, E., ve Özmantar, M. F. (2014). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Birgin O., ve Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 529-550.
 • Blum, W. and Ferri, R. B. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt? Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58.
 • Çiltaş, A. ve Işık, A. (2012). Matematiksel modelleme yönteminin akademik başarıya etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 2, 57-67.
 • Çiltaş, A. ve Yılmaz K. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının teoremlerin ifadeleri için kurmuş oldukları matematiksel modeller. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), No: 12, 107-115.
 • Dorin, H., Demin, P. E., and Gabel, D. (1990). Chemistry, thestudy of matter (3rd ed.). EnglewoodCliffs, NJ: PrenticeHall, Inc.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. Elementary Education Online, 10(1), 364-377.
 • Eric, C.C.M.,Dawn, N.K.E., Wanty, W., and Seto, C. (2015). A case study on developing a teacher’s capacity in mathematical modelling. The Mathematics Educator,16(1), 1-31.
 • Gilbert, J.,andBoulter, C. (1998). Models in explanations, Part 1: Horsesforcourses? International Journal Science Education, 20(1), 83-97.
 • Gümüş, İ., Demir, Y., Koçak, E., Kaya, Y., ve Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 65–90.
 • Işık, A., Kar, T., Çiltaş, A. ve Güler, G. (2009). Sözel problemlerin çözümünde matematik öğretmenleri ve öğrencilerinin görsel temsilleri kullanma düzeyleri, 8. Matematik Sempozyumu, Ankara.
 • Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lesh, R. A. and Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: modelsand modeling perspectives on mathematicsteaching, learning, and problem solving. Mahawah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Lesh, R. and Harel G. (2003). Problem solving, modelling and conceptual development. Mathematical Thinkingand Learning, 5 (2), 157-189.
 • Orhun, N. (2007). Kesir işlemlerinde formal aritmetik ve görselleştirme arasındaki bilişsel boşluk. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 99-111.
 • Özgün, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde ürettiği matematik modellerinin nitel bir yaklaşımla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32, 143. 79-88.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Soylu, Y., ve Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirler ile ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101–118.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2013). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinlikleri ve matematik derslerinde kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2/1, 300-322.
 • Yazgan, Y.(2007). 10-11 yas grubundaki öğrencilerin kesirleri kavramaları üzerine deneysel bir çalısma, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(9.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Z.,ve Yenilmez, K. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki kavram yanılgıları (Uşak İli Örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 291-312.

BEŞİNCİ SINIF KESİRLER KONUSUNUN ÖĞRETİM SÜRECİNİN MATEMATİKSEL MODELLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1, 180 - 204, 01.06.2015

Öz

Bu araştırmada matematik öğretmenlerinin beşinci sınıf kesirler ve kesirlerle ilgili işlemler konusunu öğretim süreçlerinde matematiksel modelleri kullanım düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Rize ilinde bulunan iki farklı ortaokulda görev yapan üç matematik öğretmeniyle (2 kadın, 1 erkek) çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olan örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Öğretmenler 2013-2014 eğitim öğretim yılında, beşinci sınıflarda kesirler ve kesirlerle işlemler konusunu öğretim süreçleri video kaydına alınmıştır. Üç öğretmen de konuları tamamladıktan sonra videolar araştırmacı tarafından tekrar tekrar izlenmiştir. Bu gözlemler araştırmacının hazırladığı gözlem formundan yararlanarak öğretim modellerin kullanımı açısından değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ders kayıtlarından sonra öğretmenlere Matematiksel Modelleme Görüş Formu uygulanmış ve öğretmenlerin modeller hakkındaki görüşleri alınmıştır. Video kayıtlarından ve görüş formundan elde edilen veriler neticesinde öğretmenlerin modelleri, konuyu görselleştirdiği ve kalıcılığı artırdığı için faydalı bulduğu görülmüştür

Kaynakça

 • Akgün, L., Çiltaş, A., Deniz, D., Çiftçi, Z., ve Işık, A. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematiksel modelleme ile ilgili farkındalıkları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 1-34.
 • Bayazit, İ., Aksoy, Y., ve Kırnap, S. M (2011). Öğretmenlerin matematiksel modelleri anlama ve model oluşturma yeterlilikleri. e-journal of New World Sciences Academy, 6 (4), 1C0456.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8. Sınıflar. Ankara: Pegem Akademi.
 • Bingölbali, E., ve Özmantar, M. F. (2014). İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Birgin O., ve Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 529-550.
 • Blum, W. and Ferri, R. B. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt? Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58.
 • Çiltaş, A. ve Işık, A. (2012). Matematiksel modelleme yönteminin akademik başarıya etkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi Akademik, 2, 57-67.
 • Çiltaş, A. ve Yılmaz K. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının teoremlerin ifadeleri için kurmuş oldukları matematiksel modeller. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), No: 12, 107-115.
 • Dorin, H., Demin, P. E., and Gabel, D. (1990). Chemistry, thestudy of matter (3rd ed.). EnglewoodCliffs, NJ: PrenticeHall, Inc.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. Elementary Education Online, 10(1), 364-377.
 • Eric, C.C.M.,Dawn, N.K.E., Wanty, W., and Seto, C. (2015). A case study on developing a teacher’s capacity in mathematical modelling. The Mathematics Educator,16(1), 1-31.
 • Gilbert, J.,andBoulter, C. (1998). Models in explanations, Part 1: Horsesforcourses? International Journal Science Education, 20(1), 83-97.
 • Gümüş, İ., Demir, Y., Koçak, E., Kaya, Y., ve Kırıcı, M. (2008). Modelle öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 65–90.
 • Işık, A., Kar, T., Çiltaş, A. ve Güler, G. (2009). Sözel problemlerin çözümünde matematik öğretmenleri ve öğrencilerinin görsel temsilleri kullanma düzeyleri, 8. Matematik Sempozyumu, Ankara.
 • Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Lesh, R. A. and Doerr, H. M. (2003). Beyond constructivism: modelsand modeling perspectives on mathematicsteaching, learning, and problem solving. Mahawah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
 • Lesh, R. and Harel G. (2003). Problem solving, modelling and conceptual development. Mathematical Thinkingand Learning, 5 (2), 157-189.
 • Orhun, N. (2007). Kesir işlemlerinde formal aritmetik ve görselleştirme arasındaki bilişsel boşluk. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 99-111.
 • Özgün, D. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde ürettiği matematik modellerinin nitel bir yaklaşımla incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Pesen, C. (2007). Öğrencilerin kesirlerle ilgili kavram yanılgıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 32, 143. 79-88.
 • Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem Akademi.
 • Soylu, Y., ve Soylu, C. (2005). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kesirler konusundaki öğrenme güçlükleri: sıralama, toplama, çıkarma, çarpma ve kesirler ile ilgili problemler. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 101–118.
 • Sönmez, V. ve Alacapınar, F. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2013). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinlikleri ve matematik derslerinde kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2/1, 300-322.
 • Yazgan, Y.(2007). 10-11 yas grubundaki öğrencilerin kesirleri kavramaları üzerine deneysel bir çalısma, Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri(9.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, Z.,ve Yenilmez, K. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki kavram yanılgıları (Uşak İli Örneği). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 291-312.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Büşra ÇELİK Bu kişi benim


Alper ÇİLTAŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 10, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelik, B. & Çiltaş, A. (2015). BEŞİNCİ SINIF KESİRLER KONUSUNUN ÖĞRETİM SÜRECİNİN MATEMATİKSEL MODELLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 180-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15928/167511