Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 1, Sayfalar 12 - 21 2019-03-01

Effects of Anthropometry on Volleyball Serve Performance
Antropometrik Özelliklerin Voleybolda Servis Performansına Etkisinin İncelenmesi

Yetkin Utku KAMUK [1] , Fatih ŞENDURAN [2] , Zafer DOĞRU [3] , Samet AKTAŞ [4] , Fatma TANIRGAN [5]


The purpose of this study is to examine the effects of anthropometry on volleyball serve performance. The researchers recorded serve performances of the volleyball players that participated at the Universities Volleyball League organized by the Turkish University Sports Federation. The Volleyball Serve Scouting Sheet developed by the researchers was used to collect data. The area that the ball was served to, or the type of error ace, net, out were recorded on the sheet. Personal information of the athletes who volunteered to participate in the study was collected; height, raised arm height, and body weight were measured. The coefficient of variation and Q-Q plot test were used to test the normal distribution of the data. The significance level was set as p
Bu çalışmanın amacı, voleybol oyuncularının antropometrik özelliklerinin servis performanslarına etkisini incelenmesidir. Bu amaçla, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ünilig Voleybol Müsabakalarına katılan bazı takımların müsabakaları izlenmiş ve oyuncuların servis performanslarının değerlendirilmesi için, araştırmacılar tarafından geliştirilen servis performansı gözlem formu kullanılarak, müsabakalarda kullanılan servislerin, hangi bölgeye atıldığı ya da servisin doğrudan sayı ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı kaydedilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden sporcuların kişisel bilgileri toplanmış; boy uzunluğu, erişme yüksekliği ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi için varyasyon katsayısı ve Q-Q plot testi kullanılmış ve tüm istatistiklerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin analizi için bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, erkek voleybolcuların boy uzunluğu ve erişme yüksekliği değerlerinin, servis atışında doğrudan sayı alma becerisi üzerinde etkili olduğu p
 • Arias, A. G., Rabaz, F. C., Fernandez-Echeverria, C., Dominguez, M. A. & Arroyo, M. P. M. (2010). Comparative Analysis of the Serve in Volleyball Between the Spanish Championships 2005-2010. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte. 16(63), 439-456.
 • Bandyopadhyay, A. (2007). Anthropometry and Body Composition in Soccer and Volleyball Players in West Bengal, India. Journal of Physiological Anthropology. 26(4), 501-505.
 • Bayraktar, B. & Sunay, H. (2007). Türkiye’de Elit Bayan ve Erkek Voleybolcuların Spora Başlamasına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5(2), 63-72.
 • Castro, J., Souza, A. & Mesquita, I. (2011). Attack Efficacy in Volleyball: Elite Male Teams. Perceptual and Motor Skills. 113(2), 395–408.
 • Ciuffarella, A., Russo, L., Masedu, F., Valenti, M., Izzo, R. E. & De Angelis, M. (2013). Notational Analysis of the Volleyball Serve. Timisoara Physical Education and Rehabilitation Journal. 6(11), 29–36.
 • Çon, M., Akyol, P., Tural, E. & Taşmektepligil, M.Y. (2012). Voleybolcuların Esneklik ve Vücut Yağ Yüzdesi Değerlerinin Dikey Sıçrama Performansına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi. 14(2), 202-207.
 • Dinçer, Ö. (2016). Voleybolda Kullanılan Kısa ve Uzun Servis Tekniğini Yüzeyel EMG ile İncelenmesi. Uluslararası Anadolu Spor Bilimleri Dergisi. 1(1), 85-90.
 • Eknoyan, G. (2008). Adolphe Quetelet (1796–1874): The Average Man and Indices of Obesity. Nephrology Dialysis Transplantation. 23, 47-51.
 • Gonzalez-Rave, J. M., Arija, A. & Clemente-Suarez, V. (2011). Seasonal Changes in Jump Performance and Body Composition in Women Volleyball Players. Journal of Strength and Conditioning Research. 25, 1492- 501.
 • Göral, K., Saygın, Ö., Karacabey, & K., Gelen, E. (2009). Tenisçiler ile Voleybolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Özelliklerinin Karşılaştırılması. e-Journal of New World Sciences Academy. 4(3):227-235.
 • Hayran, M. & Hayran, M. (2011). Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik. Art Ofset Matbaacılık. Ankara.
 • International Standards for Anthropometric Assessment (2001). International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK). Avustralya.
 • İlhan, L. (2009). Voleybolda Servis Becerisi Öğretimine Motivasyonel Bir Yaklaşım. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 3(3), 196-203.
 • Jimenez-Olmedo, J. M., Penichet-Tomas, A., Saiz-Colomina, S., Martinez-Carbonell, J. A. & Jove-Tossi, M. A. (2012) Serve analysis of professional players in beach volleyball. Journal of Human Sport and Exercise. 7(3), 706–713.
 • Kamuk, Y. U. (2009). Antropometrik Özelliklerin Mini Voleybolcuların Servis Performanslarına Etkileri. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi. 9(1), 1-12.
 • Koley, S., Singh, J. & Sandhu, J. S. (2010) Anthropometric and Physiological Characteristics on Indian Inter- university Volleyball Players. Journal of Human Sport and Exercise. 5(3), 389–399
 • Kürkçü, R., Hazar, F. & Özdağ, S. (2009). Futbolcuların Vücut Kompozisyonu, Vücut Bileşenleri ve Somatotip Özellikleri Üzerine Bir İnceleme. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 3(2), 113-119.
 • Lale, B., Müniroğlu, S., Çoruh, E. & Sunay, H. (2003). Türk Erkek Voleybol Milli Takımının Somatotip Özelliklerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 1(1), 53-56.
 • Mala, L., Maly, T., Zahalka, F. & Bunc, V. (2010). The Profile and Comparison of Body Composition of Female Volleyball Players”. Kinesiology. 42, 90-97.
 • Manshouri, M., Rahnama, N. & Khorzoghi, M. B. (2014). Effects of Pilates Exercises on Flexibility and Volleyball Serve Skill in Female College Students. International Journal of Current Research. 6(12), 11188- 11192.
 • Marcelino, R. O., Sampaio, J. E. & Mesquita, I. M. (2012) Attack and Serve Performances According to the Match Period and Quality of Opposition in Elite Volleyball Matches. Journal of Strength and Conditioning Research. 26(12):3385-3391.
 • Medeiros, A. I. A., Mesquita, M. I., Marcelino, O. R. & Palao, J. M. (2014). Effects of Technique, Age and Player’s Role on Serve and Attack Efficacy in High Level Beach Volleyball Players”. International Journal of Performance Analysis in Sport, 14(3), 680–691.
 • Mielgo-Ayuso, J., Calleja-Gonzalez, J., Clemente-Suárez, V. J. & Zourdos, M. C. (2015). Influence of Anthropometric Profile on Physical Performance in Elite Female Volleyballers in Relation to Playing Position”. Nutricion Hospitalaria. 31(2), 849-857.
 • Milic, M., Grgantov, Z., Chamari, K., Ardigo, L. P., Bianco, A. & Padulo, J. (2017) Anthropometric and Physical Characteristics Allow Differentiation of Young Female Volleyball Players According to Playing Position and Level of Expertise”. Biology of Sport. 34(1), 19–26
 • Palao, J. M., Gutierrez, D. & Frideres, J. E. (2008). Height, Weight, Body Mass Index, and Age in Beach Volleyball Players in Relation to Level and Position. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 48(4), 466- 71
 • Palao, J. M., Manzanares, P. & Valades, D. (2014). Anthropometric, Physical, and Age Differences by the Player Position and the Performance Level in Volleyball. Journal of Human Kinetics. 44, 223-36
 • Pastuszak, A., Busko, K. & Kalka, E. (2016) Somatotype and body composition of volleyball players and untrained female students – reference group for comparison in sport. Anthropological Review, 79(4), 461-470
 • Patsiouras, A., Moustakidis, A., Charitonidis, K. & Kokaridas, D. (2011). Technical Skills Leading in Winning or Losing Volleyball Matches During Beijing Olympic Games. Journal of Physical Education and Sport. 11(2), 149-152
 • Paulo, A., Zaal, F.T.J.M., Fonseca, S. & Araujo, D. (2016) Predicting Volleyball Serve-Reception. Frontiers in Psychology. 7:1694, 1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01694
 • Pena, J., Rodriguez-Guerra, J., Busca, B. & Serra, N. (2013). Which Skills and Factors Better Predict Winning and Losing in High-Level Men’s Volleyball?. Journal of Strength and Conditioning Research. 27(9), 2487– 2493
 • Pocek, S. & Vukovic, M. (2013). Impact of Body Height and Weight on Specific Motor Abilities of Volleyball Players”. _height_and_weight_on_specific_motor_abilities_of_volleyball_players on January 5, 2019 from
 • https://www.academia.edu/3297230/impact_of_ body
 • Silva, M., Lacerda, D. & Joao, P. (2014). Game-Related Volleyball Skills that Influence Victory. Journal of Human Kinetics. 41, 173–179
 • Stamm, R., Veldre, G., Stamm, M., Thomson, M., Kaarma, H., Loko, J. & Koskel, S. (2003) Dependence of Young Female Volleyballers’ Performance on Their Body Build, Physical Abilities, and Psycho-Physiological Properties. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 43, 1-9
 • Şimşek, B., Tuncel, F., Ertan, H. & Göktepe, S. (2005). Farklı Lig Kategorilerindeki Bayan Voleybol Oyuncularının Seçilmiş Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Değerlendirilmesi”. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri. 10(3), 29-38
 • Tsunawake, N., Tahara, Y., Moji, K., Muraki, S., Minowa, K. & Yukawa, K. (2003) Body Composition and Physical Fitness of Female Volleyball and Basketball Players of The Japan Inter-High School Championship Teams. Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science. 22(4), 195- 201
 • Valleser, C. W. M., Bersola, K. A. R., Mallari, M. F. T., Papa, E. L. V., Diaz, F. C. B., Maghanoy, M. L. A. & Lariosa, C. J. D. (2018). Anthropometric Profile of Elite Women’s Volleyball Players in the Philippines. Turkish Journal of Kinesiology. 4(2), 53–57
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Yetkin Utku KAMUK
Kurum: Faculty of Sport Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey

Yazar: Fatih ŞENDURAN
Kurum: National Defense University Land Forces NCO Vocational HS, Balıkesir, Turkey

Yazar: Zafer DOĞRU
Kurum: Faculty of Sport Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey

Yazar: Samet AKTAŞ
Kurum: Faculty of Sport Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey

Yazar: Fatma TANIRGAN
Kurum: Faculty of Sport Sciences, Hitit University, Çorum, Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2019

APA Kamuk, Y , Şenduran, F , Doğru, Z , Aktaş, S , Tanırgan, F . (2019). Antropometrik Özelliklerin Voleybolda Servis Performansına Etkisinin İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 12-21 . DOI: 10.30655/besad.2019.12